korting BEWONERS TROMPENBURG OP DE BRES VOOR WC.:.. „T 'HUN* PLANTSOEN Oud papier acties in Heiloo Bijlandere acties 1 MaxMara, ESCVI>\,)6ret( (set), joseph van schagen heiloo r, V Bijzondere Egyptische kunst in Winkelhof MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN hhhheq NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN S 30% korting op alle katoen POLITIEK CAFÉ fttbrnffuUb Huis verkopen? ierkmst ë&efajen HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD 1 K de enige echte hand- werkspeciaalzaak van Heiloo simon peek juwelier Beleef de uitslagen mee met de politieke partijen. PvdA CDA VVD D'66 jJS 51e JAARGANG NO. 20 - 21 MEI 1986 onze voorjaars-koilektie moet plaats ;.S% >44 n JB f.fo- NU >r >V zomermantels, mantelkostuums en japonnen (voorzien van rode stip). winkelhof 't loo 20-22 •w - van donderdag t/m zaterdag openingstijden: maandag 13.30-18.00 uur dinsdag/vrijdag 9.00-18.00 uur zaterdag 9.30-16.00 uur Vrijdagavond koopavond voor ^#goed vJ «1 stationsweg 85a Heiloo 072-335730 Vanavond in het „Open Huis" (vanaf 20.00 uur) m M Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Egyptische kunst in winkelhof 't Loo. Jean ThomassenIne Veen wethouder mevrouw Willemse-van der Ploeg en Jan Braam (v.l.n.r.) zijn er trots op dat dit in Heiloo mogelijk is. makelaardij - assurantiën Kies voor 'n goede verkooppolitiek! Kies voor het VanderBorden verkoopplan Bel 072-111141 en wij sturen u ons verkoopplan voor uw huisthuis! T MÉÉ Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: ■ÊO Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371. 1852 PR Heiloo. (072-333775) K?l J 'l St8t A' 1921 BT Akers!oot (02513-14856). p Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13 000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! BBBBBBI Het is inmiddels een gegeven dat, door de vermindering van het aantal leer lingen, een overschot aan schoolgebou wen ontstaat. De gemeente Heiloo vormt op deze ontwikkeling geen uit zondering. De voormalige lagere scho len Sint Adelbert en Nicolaas Beets heb ben inmiddels een nieuwe bestemming gekregen. De twee kleuterscholen die aan de Nic. Beets en de Adelbertschool waren gekoppeld, staan momenteel nog leeg. Voor het gezamenlijke gebouw aan de Trompenburg heeft zich echter een koper gemeld bij de gemeente: de Stichting Medische Kinderdagverblij ven. Deze stichting wil niet alleen het ge bouw overnemen - hetgeen de gemeente een besparing van 70 tot 80 duizend gul den per jaar aan vaste lasten oplevert - maar tevens het gebouw uitbreiden. Voor het plantsoen aan de Trompen burg is via het bestemmingsplan West I een bestemming bijzondere doeleinden gegeven. Met de vaststelling van het plan in 1983 werd ook bepaald, dat de gebouwen maximaal 40 procent van het totale oppervlak mogen bestrijken. Nu wil de stichting, om een verant woord dagverblijf voor gehandicapte kinderen tussen 1 en 6 jaar op te starten, de grens van 40 procent overschrijden. Bovendien wordt een deel van de nieuw bouw voorzien van een tweede laag. Om haar plannen te realiseren wil de stich ting - behoudens een smalle groenstrook aan alle kanten - het gehele plantsoen van de gemeente kopen. Het deel daar van dat niet bebouwd wordt, zal ge bruikt worden als speelplaats voor de kinderen en als parkeergelegenheid voor de medewerkers van het dagverblijf. Protest De bewoners van Trompenburg zien de ontwikkeling bepaald niet zitten. Zij kregen via een uitnodiging voor een hoorzitting hoogte van de plannen en hebben daarop direkt aktie onderno men. De heren Vos, De Jong en Lief hebber namen hun voortouw. Hun be zwaren tegen het plan zijn als volgt: Het aanzien van de Trompenburg zal verminderen door de geplande bouw en het verdwijnen van het plantsoen. Bo vendien zal een stukje privacy verdwij nen door de hoogbouw. De speelruimte voor kleine kinderen verdwijnt. Hier mee worden niet alleen de direkt omwo nenden getroffen, maar ook de kinde ren uit omliggende straten. Door de komst van het Medisch Kinderdagver blijf zal ook de hoeveelheid verkeer in de straat - en natuurlijk de omliggende 'aanvoerswegen' - toenemen. De Trom penburg-is niet berekend op veel ver keer, terwijl veel ouders en personeel per auto zullen komen en de kinderen met busjes worden gebracht. Hiermee houdt natuurlijk een toename van het verkeersgeluid verband, als ook het mo gelijk ontstaan van parkeerproblemen voor de bewoners. Procedure Door de geplande overname en uitbrei ding van de voormalige kleuterscholen verwachten de bewoners van Trompen burg en een deel van de Arklaan een waardevermindering van hun woning en een aantasting van de woonomgeving. Zij zullen derhalve elke mogelijkheid aanpakken om de te forse uitbreiding te voorkomen. Zij hebben op zich geen be zwaar tegen de vestiging van het Me disch Kinderdagverblijf, maar wel tegen de overschrijding van de toegestane hoeveelheid bebouwing en het verdwij nen (door verkoop) van het plantsoen. De procedure van het plan van het ge meentebestuur is nog lang niet voltooid. Na de hoorzitting vorige week donder dag (15-5) zal het een en ander nog in de raad besproken moeten worden. De bij eenkomst vorige week getuigt wel van de strijdvaardigheid van de omwonen den: maar liefst 70 mannen en vrouwen bevolkten de raadszaal. Via de politieke partijen, die uiteindelijk moeten beslis sen over de verkoop van het plantsoen, zullen zij proberen het plan terug te draaien. De omwonenden hebben in middels al wel een advokaat in de arm genomen voor juridische bijstand. Omwonenden die meer willen weten van de plannen - zowel die van de gemeente als die van de Trompenburgers - kunnen kontakt opnemen met P. Vos, Trom penburg 39, tel. 333379. Donderdag 22 mei. De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vondelschool, (onderbouw), Slimpad 16. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Zaterdag 24 mei. Base- en softbalclub "Heiloo", parkeerterrein bij sporthal "Het Vennewater, gehele dag, ook zondag! Halen op verzoek: 129258. Gymnastiekvereniging "Klimop", garage links van parkeerterrein bij Verzorgings huis Overkerck, achter bloemenhuis "Monique". Tussen 10.30 en 11.30 uur. Atletiekvereniging "Trias", kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Alle schooldagen. Freinetschool, Het Malevoort9. Tijdens schooluren. Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. LHeZcaKant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de scnooiuren. oeen papier bij de container plaatsen tijdens vakanties en weekenden. Alle werkdagen. Muziekvereniging "Eensgezindheid", Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen. Clemens Willibrordschool, container naast de Gros-markt, hoek Westerweg/Ewis- iaan. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubgebouw hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 vóór vrijdag 12.00 uur. Fanfare showband T.K.H., Werkendelslaan 66. Tussen 8.00 en 18.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. KOOK Heeft U spullen waar U vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn? Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een projekt(je) in de Derde We reld. Kontaktadres voor Heiloo: J. Mensinga, Brasemcroftlaan 18. Voor het op halen van spullen kunt U bellen naar de heer Schaper, tel. 072-111336 (vanaf 1 juni, 072-402121). Rommelmarkt in 't Hoekstuk Zaterdag 7 juni rommelmarkt t.b.v. aanleg kunstgrasveld voor de Terriers. Heeft U nog spullen over... Inleveren bij boekhandel 't Hoekstuk, tel. 072-336699. Eventueel worden de spullen opgehaald. Rommelmarkt muziekverenigingen Op 10 en 11 oktober rommelmarkt van de gezamenlijke muziekverenigingen in 't Loo. Heeft U nog bruikbare spullen voor ons? Bel dan overdag 072-331004 of 's avonds 072-331517. Ophaaltijden: alle zaterdagen tussen 10.00 en 13.00 uur. Verkoop Welfare artikelen 't Trefpunt Op 27 mei van 14.00 tot 16.00 uur houdt de Welfare van het Rode Kruis afd. Hei loo een verkoop in het Trefpunt, Westerweg 294 in Heiloo. Naast diverse zelfge maakte artikelen kunt U ook deelnemen aan andere aktiveiten, zoals sjoelen, naam raden, etc. Komt U even langs op 27 mei, U doet er goed werk mee! Fancy-Fair op Willibrordschool Vrijdag 30 mei zal er in de Willibrordschool een fancy-fair gehouden worden ten bate van oud-plaatsgenoot pater Theo Borst, die werkzaam is in Chili, in een ge bied waar het ziekenhuis een groot tekort heeft aan bedden en medicijnen. De fancy-fair wordt gehouden van 18.00 tot 21.00 uur, Boekestein 46-47. Jaarlijkse kollekte Nederlandse Rode Kruis In de week van 26 mei tot 7 juni wordt er gekollekteerd voor het Nederlandse Ro de Kruis. De kollektezakjes zullen worden rondgedeeld en weer opgehaald in de komende 14 dagen. Het Welfare-werk, de vakantieprojekten voor zieken, de speel-o-theek, en telefooncirkels, kunnen alleen voortbestaan als U ons financieel steunt. Fancy-Fair Vrijdag 23 mei van 17.00 tot 20.00 uur wordt er op de J.l*. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9, weer een fancy-fair georganiseerd. De opbrengst van dit feest is voor de helft bestemd voor Unicef. De andere helft wordl besleed vooi de aan schaf van schoolapparatuur. I onjer Model Laurier 369,- p. paar Model Vuurdoorn 398,- p. paar Model Jasmijn v.a. 511,- p. paar SP Oófe maafldagtttitfdag geopend. Behandeling volgens afspraak TW 332?7£ VERKIEZINGSBIJEENKOMST IN FOYER VAN OPEN HUIS Vandaag zal blijken hoe de politieke verhoudingen in de Tweede Kamer de komende vier jaar liggen. Momenteel kan er nog gestemd worden, maar om 19.00 uur sluiten de stemlokalen. Daar na is het de taak van de mensen, die de buro's bemannen om de stemmen te tellen en vervolgens de uitslag door te geven. In de foyer van het Open Huis zullen alle uitslagen op een bord vermeld worden. Tevens staat daar de televisie aan, via het scherm van de NV Kabeltelevisie. De vier grote politieke partijen - landelijk gemeten - hebben gezamenlijk een zaal gehuurd in het Open Huis voor een verkiezingsbijeenkomst. De aanhangers van PvdA, CDA, VVD en D'66 zijn van harte welkom de spanning rond de uitslagen in Heiloo en elders in het land mee te beleven vanaf ongeveer acht uur. Natuurlijk kunnen ook mensen met een andere politieke visie van de 'partij' zijn I Reparatie, modernisatie I Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels Maatwerk op eigen atelier L id Slichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 Op 23 en 24 mei wordt op de pleinen van de Winkelhof 't Loo weer een jaar lijkse Kunstmarkt gehouden. Een bij zonder onderdeel daarvan is de vitrine met de eeuwenoude Egyptische kunst. Het is Jean Thomassen gelukt deze unieke verzameling naar Heiloo te krijgen. Het zijn dodenbeeldjes van koningin Maatkare, prins Djed-Ptah-juf-ankh, prinses Nesitanebt I Sheroe. In 1891 werd er weer een bijzondere vondst ge daan, deze bevatte mummies van 153 Amunpriesters. Uit deze vondst zijn in Heiloo 5 beeldjes te zien. Wat zijn dodenbeeldjes? De Egyptena- ren leefden eigenlijk voor de dood. Denkt U nu niet dat het sombere men sen waren, integendeel, het waren meest vrolijke lieden die zich aan drank en spijs te goed deden. Ze geloofden alleen dat het leven na de dood gewoon door ging. Een boer bleef een boer, een ko ning een koning enz. De beeldjes nu, zijn een afbeelding van de dode, die in speciale ateliers vervaardigd werden en waren alleen voor welgestelde, hoogge plaatste personen weggelegd. Zoals de Priesterstand, Koningen en ministers (kanseliers). De beeldjes waren bedoeld dat als mocht blijken, dat er na de dood toch gewerkt moest worden, de beeldjes ingezet konden worden. In die tijd werden er technieken ge bruikt die tot op de dag van vandaag niet te achterhalen zijn. U zult zien dat een paar beeldjes een schitterende ko baltblauwe kleur hebben, dit is door en door. Glazuur kende men nog niet in die tijd en niemand weet hoe de bijzon der mooie kleur blauw is gemaakt. Een raadsel blijft ook een klein wit albasten vaasje, dat een hele smalle hals heeft en toch van binnen is uitgehold. IJzer en diamant was in die tijd nog niet bekend, hoe is dat uitgehold? Vandalisme vierde ook in het oude Egypte hoogtij. Egypte heeft wel 300 pharao's gekend, de meeste graven zijn geplunderd, de mensen leefden er van. Een groot voordeel is dat er al van ver voor Christus veel bekend is en bewaard gebleven. Het hiëroglyfen schrift heeft men heel lang kunnen ontcijferen. Zo bestaat er nog een rekening van het bier, dat de bouwers kregen (4500 jaar gele den) bij het bouwen van de pyramiden. Uit eerbied voor het voorgeslacht is er erg veel gerenoveerd. Mummies De meeste lijken werden gemummifi ceerd (en in doeken gewikkeld), maar dat was alleen voor de rijken. De armen begroeven hun lijken in het zand en als ze niet ten prooi waren gevallen aan de wilde dieren, bleven deze lijken punt gaaf. In de meeste gevallen werden de ingewanden apart begraven. Ook kreeg men wel een gaatje in de schedel ge- boordzodatde ziel er makkelijk uit kon. Veel sprpokjes zijn ook afkomstig uit Egypte: Ali Baba, Simbad de Zeeman, enz. Buiten de dodenbeeldjes werden er ook veel zalven en parfumerieën in de graven gevonden. De groene beeldjes, die U ook in 't Loo kunt zien, zijn van een latere periode, 600-300 voor Christus, maar daarom niet minder mooi. Hiervan is alleen de buitenlaag groen en de binnenkant van een soort klei. Het oudste stuk dat U in de Winkelhof kunt zien, is een cylindervaas die 5200 jaar oud is en afkomstig uit Sakka- ra. Het beroemdste stuk is de blauwe scarabee van het kostbare lapis lazu- listeen. De circa 50 Egyptische oudhe den zijn gratis te bezichtigen en zijn voorzien van tekst en uitleg. Buiten dit alles is er nog een groot aan tal kunstenaars uit deze tijd, die laten zien wat zij vandaag de dag maken. Joelle Derksen, zij maakt op bijzondere originele wijze abstracte schilderijen. Zij gebruikt hiervoor geen verf maar lapjes leer. An Brok maakt droogbloe men composities, achter glas. Bea de Ruyter maakt van verschillende soorten zand abstracte voorstellingen, tevens maakt zij sieraden. Beelden worden gemaakt door Roeli Kolthof, keramiek door Lea Hendrikse, aquarellen door H. Geytenbeek, Rob Verf heeft etsen, Herman van Loon me taalplastieken. Karei v.d. Wilk maakt tegeltableau's, waarvan sommigen geïnspireerd op het oude Egypte, Elmar Huisman surrealistische schilderijen, geïnspireerd op mystiek. Jan Hollenberg aquarellen en etsen, Ro semary v.d. Pieterman maakt kera- miek, Yvonne Borgers etsen, mevr. Wijnker droogbloemen. Ine Veen heeft zich totaal vernieuwd en maakt schilde rijen van allerlei materialen tot half edelstenen aan toe. Jean Thomassen staat uiteraard op de kunstmarkt met schilderijen. Hij is immers samen met Jan Braam de grote initiatiefnemer ach ter deze jaarlijkse kunstmarkt.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1