voorverkoop 20 - 50% joseph van schagen heiloo Oud papier acties ia Heiloo 20X KORTING cp onze voorjaarskol lekties De geschiedenis herhaalt zich Weiland wordt bollengrond Bijlandere acties donderdag 19 juni a.s. begint onze grote voorverkoop met kortingen van I3CUTIGUI SI-ICIES MAN tfiéi KAPSALON BETTY v 'T LOO winkelhof 't loo 20-22 51e JAARGANG NO. 24 - 18 JUNI 1986 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN OPBRENGST COLLECTE NEDERLANDS RODE KRUIS Uitgebreid, plaatselijk en actueel Wij hebben een vakbekwaam team. Geopend van 9-6 uur, ook maandagmiddag en koopavond Behandeling volgens afspraak, tel. 332779. Het omzetten van weiland in bollen land, brengt heel wat gemoederen in be weging. De boeren die het dé laatste tijd toch al niet breed hebben, krijgen de kans hun land goed te verkopen, daar er een enorm tekort aan bollengrond is. Projektontwikkelaars, bollenkwekers en veehouders zien hun kans liggpn. De Gemeente echter, ziet dit gebeuren wat mmdenoptimistisch tegemoet en is bang dat dit alles uit de hand dreigt te lopen. Er kwam dus een plan ter tafel om een vergunningen stelsel in het leven te roe pen, om toch een vinger in de pap te houden. Een eerder voorbereidings- besluit, dat nogal op wat weerstand stuitte, werd ingetrokken. Op de vorige week dinsdag gehouden commissie ver gadering Ruimtelijke Ordening kwam een beter voorbereid plan ter tafel, waarbij rekening werd gehouden met de brief van de Agrarische Standsorganisa ties, om tot een wederzijds meer begrij pelijk inzicht te komen. De Gemeente blijft er echter bij, dat er voor bepaalde gebieden vergunningen moeten worden afgegeven om de zaak in de hand te houden. Het is de bedoe ling de komende Raadsvergadering tot een besluit te komen. Er moet terdege rekening worden gehouden met de land schappelijke en natuurgebieden. Om bepaalde gebieden zou een bufferzone in acht genomen moeten worden. Ook zal er aandacht aan de waterhuishou ding moeten worden besteed, omdat het niet denkbeeldig is, dat het water uit de bollengebieden overloopt naar het na tuurgebied. En hoe staat het met het mi lieu Dé moeilijkheid is, welke criteria -legt men aan. Men wil het per geval bekij ken, maar dat stuitte weer op veel weerstand van de kant van de bollen kwekers, daar hier de willekeur op de loer zou kunnen liggen. De gemeente heeft in de periode vanaf de vorige Raadsvergadering en nu geen overleg gevoerd met de Standsorganisa tie (overkoepelend orgaan van de agra rische organisaties). De bollenhandelaren kijken tegen deze ontwikkeling natuurlijk geheel anders aan. Wij spraken met J.A.C. Valke- ring, voorzitter van de K.A.V.B. afd. Kennemerland, - J.J. Vahl, secretaris KAVB Limmen/Heiloo, J.A.R. Valke- ring, voorzitter K.A.V.B. en R.D. de Jager, bloembollenexporteur. Er is een enorm tekort aan goede bol lengrond, in een jaar tijd is er van de landbouwgrond maar liefst 4464 ha op- Donderdag 19 juni: De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 20 juni: Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis aan huis actie "Plan Oost". Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg vóór 17.00 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234 bellen vóór vrijdag 12.00 uur (b.g.g. 332942). Zaterdag 21 juni: St Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Base- en Softbalclub "Heiloo", parkeerterrein bij sporthal "Het Vennewater", gehele dag, ook zondag! Halen op verzoek: 129258. Gymnastiekvereniging "Klimop", garage links van parkeerterrein bij verzor gingstehuis "Overkerck", achter bloemenhuis "Monique". Tussen 10.30 en 11.30 uur. Atletiekvereniging "Trias", kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1Tussen 9.00 en 11.00 uur. Fanfare showband T.K.H., Werkendelslaan 66. Tussen 9.00 en 12.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Alle schooldagen: De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Géén papier bij de con tainer plaatsen tijdens vakantie en weekenden. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tijdens schooluren. Alle werkdagen: Muziekvereniging "Eensgezindheid", Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoék: 332336. Alle dagen: Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewis- laan. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubgebouw hoek Kerklaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op ver zoek: 330234 vóór vrijdag 12.00 uur (b.g.g. 332942). Fanfare showband T.K.H., Werkendelslaan 66.' Tussen 8.00 en 18.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. De geschiedenis herhaalt zjch, bollen teelt op de boerderij begonnen in 1898 geslokt voor woningbouw e.d. Dit maakt bollengrond bijzonder duur, te duur voor jonge kwekers. De angst, dat er later misschien proble men zouden komen om van bollen grond weer weiland te maken, is onge grond, er komt het meest perfekte land terug. De waterhuishouding is ook geen enkel probleem, bollen vereisen een op timale waterhuishouding, per bedrijf krijg je eén soort polder in een polder. Ook de milieuvervuiling speelt geen en kele rol, daar bij bollenteelt veel minder mest gebruikt wordt, dan bij weilandgrond. Over de zorg van de natuurgebieden: "Wij gaan dagelijks met de natuur om, wij zijn natuurlijk voor behoud daar van, de Gemeente moet de natuurgebie den aanwijzen en met elkaar zullen wij de natuurgebieden beschermen- en bo vendien hebben wij begrip voor bepaal de bufferzones" aldus de heer Valkering. Boven het Noordzeekanaal ligt 70.000 HA weiland, het gaat nu in de regio Noord-Holland om 1000 HA bollen grond. De Heer de Jager zegt dat het voor de handel dringend noodzakelijk is, dat er bollengrond bij komt, er is een enorm tekort. Engeland, Denemarken, Frank rijk, Israel en zelfs Japan beginnen steeds betere bollenkwekers te worden. NEDERLAND PAST OP UW SAECK! Wij zullen er alles aan moeten doen om boven aan de lijst van bollenkwekers te blijven staan. De export bedraagt 900 miljoen gulden per jaar, waarvan de laatste 5 jaar een groei van 10% per jaar. In dit vak zijn miljoenen gestoken, door de bollen- mensen zelf, zonder steun van de over heid, om voor te blijven op de produk- tie van het buitenland. In Heiloo is al 135 jaar bollenteelt, alle bollenkwekers waren vroeger ook boeren, het is de loop der geschiedenis. En dan is nog het grote stuk werkgelegenheid, ook door de nevenhandel en de toeristische kant van het geheel, "Laat de Gemeente het vrije ondernemerschap alsjeblieft niet in de weg staan" is de kreet van de bollenkwekers. NIEUWE BESTUURSLEDEN VOOR AZ'67 Het interim-bestuur van AZ'67 heeft zich beraden op de taakverdeling binnen het bestuur en vastgesteld, dat de versterking gewenst is op een aantal beleidsterreinen. Tot het nieuwe bestuur zijn toegetreden:Henk Visser, (accoun tant (38), woonachtig in Blokker. Jan van Ingen Schenau (38), communicatie adviseur, woonachtig in Bakkum. Het nieuwe bestuur en de taakverdeling zijn als volgt: Arie Ligthart-voorzitter, Floor Mout- haan-Vice-voorzitter, Joost van Dijk-se- cretaris, Henk Visser-penningmeester, Wijnand Vermeulen-technische zaken, Jan van IngemSchenaa^P.R. publieksver breding, Klaas Molenaar Sr.-adviseur van het bestuur. Het nieuwe bestuur heeft alle vertrouw en dat in de nu gekozen samenstelling het komend seizoen goed gestart kan worden gelet op de komst van de nieuwe trainer Han Berger en de selektie, zoals deze nu definitief rond is. Stichting AZ Reparatie, modernisatie Opberging en cleaning Grote collectie nieuwe mantels I Maatwerk op eigen atelier Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8 - Bergen Tel.: 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem bij Houtplein, tel. 023-312086 TIMMERDORP 1986 Vorige week is er een foutje geslopen in het stukje over het timmerdorp. De aanvangsdatum is niet 24 juni maar 5 augustus, het dorp eindigt op 8 augus tus. Kaarten a f. 7,50 worden verkocht op zaterdag 21 juni van 10-12 uur bij: Het Oosthonk", Laan v. Zeeman 14a en: fam. van Os, de Ronge 30. Bij de familie van Os kunnen ook op maandag 23 juni van 18.00-20.00 uur kaarten gekocht worden. Onthoudt: OP OP. Voor inlichtingen, bel George Dekker tel. 334793. (niet voor kaarten HONDEPOEP BLIJFT ERGERNIS VOOR VELEN Hondenliefhebbers blijken er nog steeds niet van doordrongen te zijn, dat men sen die geen honden hebben, om hun woning verschoond wensen te blijven van die afschuwelijke hondepoep. Wij zagen laatst iemand die voor dit pro bleem een heel eenvoudige oplossing had. Een minivuilniszakje, waar de hond makkelijk ingestoken kan wor den. Daarmee wordt de poep, zonder de hand te raken, opgepakt, knoop er in en thuis in de vuilniszak en iedereen tevre den. In Zweden zijn deze mini-vuiniszak- jes (op de rol) volop te krijgen, omdat men het in Zweden niet in z'n hoofd zal halen, hondepoep zomaar op straat te laten liggen. Welke winkelier duikt in dit gat in de markt Inlichtingen: 072-331547. BERGEN HOORN HEILOO Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) 't Stet 4. 1921 BT Akersloot (02513-14856). Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo. Limmen. Akersloot. Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! OPROEP AAN ALLEN, DIE EEN KLASSIEK CONCERT OP EEN VLEUGEL WETEN TE WAARDEREN Zoudt u van pianorecitals? En vindt u ook dat in Heiloo en omstreken wei nig of niets op dit gebied wordt ge organiseerd? Zoja, dan verdient het volgende zeker uw aandacht. De bedoeling is een vereniging/stich ting op te richten, met als doel de or ganisatie van 2 concerten in een sei zoen. De contributie/donatie, die zo laag mogelijk zal worden gehouden, v.a. 25,-- per seizoen, zal recht geven op het gratis bezoeken van de concerten, door de contribuant/do nateur. Ook zullen kaarten voor niet- leden beschikbaar zijn, die tegen een verhoogd tarief verkocht zullen wor den. Waar het nu omgaat, is uw re- aktie d.m.v. een kort briefje, dat bij een groot aantal instemmingen met dit initiatief/evt. subsidiegevers royaler moet stemmen. Ook hij die geen lid/donateur willen worden maar wel de avonden willen bezoeken, moe ten beslist reageren. Het gaat er nl. dan ook om, de belangstelling voor deze concerten in onze regio nog eens tastbaar te kunnen aantonen. Dat die interesse er is, bleek uit een concert in De Beun, waarbij tientallen belangstellenden wegen plaatsgebrek weer naar huis moesten worden ge stuurd. Daarom, verzker u van een plaatsbewijs door u aan te melden als lid/donateur van de vereniging/ stichting in oprichting. .Vrienden van de concertvleugel". Graag uw reaktie zenden aan: Post bus 54, 1900 AB, Castricum. STOREY NIEUWS Zondag 22 juni is er als afsluiting van het Storey seizoen een popfestival in de storeyclub. Aan dit festival ne men de volgende groepen deel: De Formatie's: Switch, nog wel bekend uit de jaren zeventig, Staps, Leavy Me - tal en de formatie Rivival met de oude leden van de Magie Strings Jan Leij- en drums en Kees Tiebie zang. De aanvang is 16.00 uur. Dankzij de geweldige inspanning van de collectanten hebben wij een opbrengst van 10.558,40 weten te behalen. Wij danken de gulle gevers voor de steun. Het bestuur van het Nederlandse Rode Kruis afdeling Heiloo VIDEOTHEEK HEILOO WORDT VIDEOTHEEK V.D. MEULEN Vanaf maandag is de videotheek Heiloo aan het Slimpad overgegaan in andere handen. Ellen en Rolf bedanken al hun trouwe klanten voor het genoten ver trouwen, maar ze zijn jong en willen graag ook nog eens iets anders probe ren. Ellen krijgt een modewinkeltje in Alkmaar. De heer v.d. Meulen heeft de zaak overgenomen. JAN GILLING EXPOSEERT IN HET WINTERMUSEUM HANS BRINKER TE SCHERMERHORN Van 22 juni tot en met 27 juli exposeert de kunstschilder Jan Giling uit Heiloo in het kerkje van Schermerhorn. In dat kerkje is tevens het bekende Hans Brinker Wintermuseum gevestigd. Hierin toont hij olieverf-schilderijen en aquarellen die allen het schaatsen en alle impressies daaromheen tot onderwerp hebben. Voor iedere Noordhollander met liefde voor schaatsen is dit een must om deze tentoonstelling te bezoeken, welke zondag 22 juni om 12 uur geopend wordt door de bekende Noordhollandse marathonrijder Co Giling. Het Wintermuseum is geopend dagelijks van 12 tot 4 uur. Behalve op maandag. GESLAAGD Aan de Technische Hogeschool te Delft heeft onze plaatsgenoot Bert Koopman de studie afgerond, die leidt tot de titel van Ingenieur in de Werktuigbouwkunde. GESLAAGD Onze plaatsgenoot P. v.d. Borden heeft met goed gevolg het examen voor make laar in onroerende goederen afgelegd dat werd afgenomen door de Ned. Fed. van Makelaars O.R. Hij is werkzaam bij makelaardij v.d. Borden te Alkmaar. GESLAAGD Aan de akadcmie voor gezondheidszorg Kennemerland te Haarlem, studeerde on/c plaatsgenoot Ruud Beun, oniangs af als fisioihcrapcut J.C. VAN DIEPEN 25 JAAR BESTUURSLID WONINGB.VER. ST. WILLIBRORDUS Omdat de heer J.C. van Diepen 25 jaar bestuurslid was werd hem door de wo ningbouwvereniging St. Willibrord een receptie aangebocfèn in 'het Motel. In besloten kring feliciteerde de voorzitter, de heer Boshuis, de heer van Diepen voor zijn grote inzet en het vele werk dat hij in die 25 jaar had verzet. ,,Het begon allemaal als een hobby en nu is het een beroep geworden, dat spreekt boekdelen", zegt de heer Boshuis. Er was gezocht naar iets dat betrekking had met huizen, d.m.v. een stenen huis je dat een spaarpot bleek te zijn werd de heer en mevr. van Diepen een reisje aangeboden. PLANNEN TROMPENBURG VAN DE BAAN De plannen die er waren om de beide kleuterscholen te verbouwen en daarop nog een laag te bouwen zijn van de baan. De gemeente vond het geheel niet meer in de omgeving passen. Intussen hebben zich twee andere gegadigden voor de scholen gemeld. VAKANTIE MET D.V.O. PORTUGESE WEEK BIJ REISBURO ARKE In het teken van de Portugese week, welke reisburo Arke organiseert komt er a.s. zaterdag een (uiteraard) Portu- geese dansgroep die een aantal dansen uit dit land zullen laten zien. Deze dansdemonstraties duren van 10.00- 11.30 uur en worden voor de zaak op de hoek van de Raadhuisweg en de Heeren- weg gehouden. In het kader van dit Portugese gebeuren heeft Reisburo Arke een prijsvraag uitgeschreven waar weer een schitteren de reis naar Portugal mee te verdienen valt. Gaat u maar eens langs en vraag naar de folder met al zijn informatie over Portu gal. Hierbij treft u dan tevens het prijsvraag formulier aan. De eerste prijs bestaat uit een 8 daagse vliegreis voor twee personen naar Algarve. De tweede prijs is een campingvlucht, voor 2 personen naar Lissabon en de derde prijs bestaat uit 10 reischeques t.w.v. 100,-- te besteden voor een vakantie reis. Portugal, het vakantieland met ongekende mogelijkheden. Zaterdag 24 mei vertrok de eerste groep van D.V.O. voor een vakantie naar Duitsland, met als standplaats Boden- werder, a/d Weser. In Vleuten werd koffie gedronken, in 's Heerenberg de lunch en daar gingen wij ook de grens over. De zondagmorgen was vrij maar 's middags zijn we naar Bad Piermond geweest waar wij in een prachtig park hebben gewandeld. Het weer was prachtig dus na het diner heerlijk erop uit voor een wandeling langs de Weser of het nabij gelegen park. In Gösler werd de lunch gebruikt en konden wij wat rondwandelen, daarna werd de terugtocht aanvaard langs een mooie route. Dinsdagmiddag hadden wij een tocht naar Detmold. Een mooie rit en wij hebben daar het op 58 meter hoogte het Hermansdenkmall, bezich tigd. Voor woensdag stond er dagtocht naar Solingen op het programma. Langs vele mooie plaatsen, in een daarvan een gezellige koffiestop, kwamen wij in Bad Carlshaven aan, waar wij de lunch gebruikten en de tijd kregen om de stad te bezichtigen, wat de moeite waard waS. 's Avonds hadden wij een gezellige en zeer geslaagde Bingo. Donderdagmor gen een mooie boottocht over de Weser en 's middags een bezoek aan het mooie stadje Hameien. Wij troffen het dat er om half vier het Rattenvanger spel te zien was, in de stadhuis muur (net als in de Alkmaarse Waag), maar dit duurde wel even langer. Voldaan keerden wij weer terug. Vrijdagmorgen om 8 uur vertrokken wij weer richting Heiloo. Nog een keer een koffie-stop, bij '«s Heeren berg de grens weer over en daar kregen wij weer een heerlijke Hollands diner. Daarna was het ook weer fijn naar huis te gaan. R. Dekker De heer v. Diepen wilde zelf ook nog een woordje kwijt indertijd was de heer v. Diepen door de heer J. Bolten bij de vereniging gekomen, van zijn vrouw kreeg v. Diepen vandaag een leuke at tentie en daar was hij erg blij mee. In de begintijd waren er 50 woningen, nu 25 jaar later, het tienvoudige. Dat is niet gering, v. Diepen vertelt nog: ,,we hebben eens véél deining gehad om een huurverhoging van 1,50. En dan ko men de eerste mensen voor de receptie aan en worden er veel handen, kussen, kadootjes en felicitaties aan het jubile rende echtpaar gegeven. Afgevaardig den van de gemeente en van de VAC (Vrouwen advies commissie) gaven acte de présence en nog vele vele anderen. Het werd een gezellige receptie. KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project(je) in de Derde Wereld. Contactadres voor Heiloo: J. Mensinga, Brasemcroftlaan 18. Voor het ophalen van spullen kunt u bellen met de heer Schaper, tel. 072-402121 Gezamenlyke Muziekverenigingen. Rommelmarkt van de gezamenlijke muziekverenigingen op 10 en 11 oktober in '1 Loo. Heeft u nog spullen die bruikbaar zijn voor ons Bel dan overdag 331004 of 's avonds 331517. Ophaaltijden: alle zaterdagen tussen 10.00 en 13.00 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1