DE OPRUIMING IS BEGONNEN. Oude Pastorij opnieuw open MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN i GROOTSE Z0MER0PRUIMING Jan Braam hangt schaar in de wilgen Bijzondere act/es Oud pepier ecties in Heiloo 50% Heren-Driedaagse GRATIS schitterend herenbreiboek bij kortingen tot 50% I NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN m STAATSLOTERIJ Naaldsierkunst Marianne Donderdag 26 juni a.s. begint onze seizoenopruiming. Een belangrijk deel van de kollektie is afgeprijsd met HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD A. G. v. d. Nagel MAN 5HCIES I2CUTIQUI Wat doet Stichting Consument en huishouding korting! yOÜHC O/J lm ONZE VOORJAARSKOLLEKTIES GAAN ERUIT MET 20 - 40% KORTING. DIVERSE ARTIKELEN VOOR "SPECIALE" PRIJSJES! 51e JAARGANG NO. 25 - 25 JUNI 1986 Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Vanaf heden geen verkoop staatsloten meer. 4' KAPSALON BETTY 'T L00 U koopt bij ons alleen het beste. Geopend van 9-6 uur, ook maandagmiddag en koopavond Behandeling volgens afspraak, tel. 332779, Winkelhof 't Loo - Heiloo - Tel. 072 - 33 01 38 bij: aankoop van garen voor een herentrui van donderdag t/m zaterdag Heerenweg 203 Heiloo 335620 STATIONSWEG 85 HEILOO NU ALLES HALVE PRIJS Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: 0fSwBaafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) |1/ Westerweg 371. 1852 PR Heiloo. (072-333775) J 't Stet 4. 1921 BT Akersloot (02513-14856). Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Mevrouw A. M. woonster van de E. van der Zee-Mandersloot verwelkomt eerste be- "Nieuwe" Pastorij. Zaterdagochtend om 10.00 uur betrok ken de eerste bewoners van de totaal ge moderniseerde ,,oude pastory" hun wo ningen. Vrijdagmiddag werd dit com plex, officieel door Mevr. A.M.E. v.d. Zee-Mandersloot geopend. Na een inleidend woord van de voorzit ter van de woningbouwvereniging Volkshuisvesting, de heer Greeuw, die deze woningen gerenoveerd had, werd het woord aan mevr. v.d. Zee gegeven. Zii blikte nog even terug op de geschie denis van de Oude Pastory, die vroe ger; als huis voor de predikant van het Witte kerkje had gediend. Later werd van dit pand een huis voor oudere men sen gemaakt. Er werd nog een vleugel aangebouwd, maar de kamers waren wel erg klein, iets wat weer vergoed werd door de mooie ligging. Maar er kwamen nieuwe gebouwen, zoals de Loet, dit had meer moderne voorzienin gen en het bestuur van de Loet en de Oude Pastory, besloot deze laatste af te stoten. Projektontwikkelaars lagen al op de loer om het hele gebouw af te bre ken en er serviceflats op te zetten maar dat ging niet door want er was een bij zondere bestemming opgelegd.In die tijd was het voor jongeren bijna onmo gelijk een onderdak te vinden maar het ministerie liet weten dat als men een om gebruikte ruimte had er over een subsi die te praten viel, mits men deze voor jongeren huisvesting gebruikte. DOKTERSLAAN 16 - HEILOO - De jonge Heiloo'ers meldden zich mas saal. Men had het oog op de Oude Pastory laten vallen en Heiloo werd de tweede gemeente aan wie subsidie werd verleend. De bewoners kregen inspraak en er kwam een dagelijks bestuur. Toen de renovatie al een eind op weg was, bleek dat deze woonvorm ondergebracht moest worden bij een woningbouwvere niging. Dit gebeurde bij wopingbouw- ver. Heiloo" zoals dat toen nog heet te. Ondanks de vele moeilijkheden die er toen om de hoek kwamen kijken von den woningbouwver. HeilöÓ en de be wonersclub elkaar bij de opening zag alles er zeer veelbelovend uit. Maar, de tijden werden slechter, jeugd werkeloosheid enz. en de huurovereen komst kon niet worden nageleefd, het liep uit op een periode, die de Ver.Volkshuisvesting Heiloo er toe brengt de naam Oude Pastory maar te vergeten. Schone lei. Maar nu begint men met een schone lei, er staat een complex van 19 moderne wooneenheden. Door een bewoonster de sleutel te overhandigen, verklaarde mevrouw v.d. Zee-Mandersloot de Nieuwe" Pastory voor geopend. De woningen zien er van binnen alle raardigst uit en ook de verscheidenheid is groot. Er zijn grote royale woningen en kleine voor alleenstaanden, het ge heel ziet er vriendelijk uit. SLAGER KEES BURGER BEVORDERD TOT KEURSLAGER Vanaf gisteren, dinsdag 24 juni, mag slager Kees Burger in de Winkelhof 't Loo, zich keurslager noemen. Hij be hoort hiermee tot de beste slagers waar van er zo'n 600 in Nederland zijn wie tot deze groep behoort past zijn imago hierbij ook aan. Vandaar dat de zaak even dicht is geweest want er moest ge schilderd worden in de modernste kleu ren. Maar vandaag staat de nieuwe keurslager Kees Burger weer helemaal tot uw dienst. Het verse vlees, waar Burger om bekend staat, blijft alleen van de verpakte vleesgerechten krijgt u het allernieuwste en fijnste. Schatkist. Natuurlijk is er een aan dit heugelijk feit een feestelijke aktie verbonden. De eerste duizend klanten krijgen een sleu teltje bij hun aankopen kado, zijn deze uitgedeeld dan mag u kijken of dat sleu teltje op de schatkist past, zo ja, dan is de video-recorder in de schatkist (die in de laatste week wordt uitgeloot) voor u. De aktie loopt 4 weken en de laatste drie weken mag u weer de sleutel op de schatkist proberen en zijn er vleesprij- zen van 250,- te verdienen. Ook de kinderen wórden niet vergeten zij krij gen een kleurplaat en de eerste prijs daarvan is een schitterende grote draag bare radio, de tweede prijs is een draag bare TV de vierde, vijfde en zesde prijs is een transistor radio, deze aktie loop 2 weken, voor de allerkleinsten staat er buiten de zaak een attraktie. Kijkt u verder maar naar de advertentie van Kees Burger elders in dit blad. RAADSVERGADERING HEILOO Donderdagavond 26 juni om 20.00 uur is er weer een raadsvergadering in het gemeentehuis. Op de agenda staat o.a. het voorbereidingsbesluit van het bui tengebied i.v.m. het omzetten van wei land in bollengrond. BERGEN HOORN HEILOO 99 Sinds kort is er in Heiloo, in het gebouw van Soc. Zaken een spreekuur van con sument en huishouding, op elke donder dagmiddag van 14.00-16.00 uur. Cecile de Munk is de vrouw achter dit gebeu ren. consument en huishouding helpt mensen die financiële vragen op proble men hebben m.b.t. het huishouden. Te vens kan zij bemiddelen in geval er schulden zijn. Consument en huishouding adviseert mensen die er zelf niet meer uit kunnen komen, doordat b.v. het inkomen in eens verminderd is, hoe gaat het dan met de hypotheek, hoe kan ik bezuini gen, wat kost op kamers wonen enz. Wij Hollanders lopen niet gauw met on ze geldzorgen te koop, daarom durven mensen vaak niet naar Cecile de Munk van Consument en huishouding toe te KOOK Heeft u spullen waar u vanaf wilt, maar die nog bruikbaar zijn? Kook is er blij mee. Zij verkoopt het en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld Alles wordt gratis opgehaald. Contactadres voor Heiloo: J. Mensinea Brasem- croftlaan 18, tel. 072-330261. Donderdag 26 juni De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren., Vondelschool, (onderbouw), Slimpad 16. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Zaterdag 28 juni Zwem- en poloclub ,,De Spetters", parkeerplaats bij het zwembad. Tussen 10.00-12.00 uur. Atletiekvereniging Trias", kantine bij de atlektiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Alle schooldagen Freinetschool, Het Malevoort 9. Tijdens schooluren. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Géén papier bij de con tainer plaatsen tijdens vakanties en weekenden. Alle werkdagen Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek 332336. Alle dagen Fanfare showband TKH, Werkendelslaan 66. Tussen 9.00-12.00 uur. Halen op verzoek 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubge bouw hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek 330234 vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942. Op 30 juni gaat de kapperszaak van Jan Braam in de winkelhof 't Too voorgoed dicht. Op 9 juli gaat, op diezelfde plaats, een modern hulppostkantoor open, geleid door, Jan Braam. Als het kappersvak je wat in de benen is geschoten is het zaak een andere vorm van broodwinning zien te vinden. Daar Jan Braam al geruime tijd zeer nauw verbonden is met de staatsloterij, is de stap naar het postkantoor niet, zo'n grote omschakeling. Samen met zijn vrouw Tine gaat hij een cursus bij de PTT volgen, om u als ervaren loketist zijn diensten aan te bieden. Tine Braam blijft de sigaren/tijdschiiften afdeling runnen en aan de andere kant van de zaak krijgt Jan Braam ,,zijn" postkantoor. Natuurlijk moet er 't nodige verbouwd en gemoderniseerd worden, daarom is de zaak op 7 en 8 juli gesloten. De firma van Keulen gaat de hele zaak van een nieuw interieur voorzien en alles wordt met grijs geschilderd. Het spreekt vanzelf dat het postkan toortje aan de Raadhuisweg verdwijnt. Kapper zijn een zwaar beroep. Met het type kapper zoals Jan Braam dat was, is toch wel een einde aan een periode gekomen, die niet snel weer zal terug komen. Het knusse, iets te kleine winkeltje,waar Jan Braam tussen al zijn gezellige spulletjes zijn klanten knipte en scheerde, zal in deze moderne tijd niet meer terug keren. 30 Jaar lang is Jan Braam kapper ge weest, begonnen in 1948, op 14 jarige Van Os Mode gaan. Er is nog een grote drempelvrees. Toch is het veel beter om tijdig naar haar toe te gaan als het met uw finan ciën niet goed gaat. Samen met haar kunt u uw problemen bekijken en zij zal een advies uitbrengen, uw geld zo goed mogelijk te besteden. Vaak zullen meer dere bezoeken noodzakelijk zijn, omdat de zaak ook goed moet blijven lopen, zodat er geen nieuwe problemen ontstaan. Het is soms niet makkelijk deze stap te ondernemen, u moet echt gemotiveerd zijn en dat vergt veel inspanning. Maar zit u in de problemen, gaat u gerust naar Cecile de Munk, zij zit elke donderdag van 14.00-16.00 uur in het gebouw van Sociale Zaken aan de Aostastraat. U kunt de hele week telefonisch afspra ken maken op nr. 313184. Aloscotte leeftijd, als kappersleerling in Schagen. Het was toen de gewoonte dat je niet langer dan een jaar bij één kapper bleef en zo kreeg Jan Braam in 4 jaar tijd, 5 bazen. In het begin was het alleen sche ren, maar later mocht er ook geknipt worden. In die tijd veranderde de mode niet zo snel, keurig kort geknipt en goed geschoren en klaar was Kees. Maar voor de kappers was het hard werken in die tijd. Zaterdagavond tot 22.00 uur open was gewoon. Op zondag moesten de boeren uit de kleine omliggende plaats jes dan nog geschoren worden. Eerst ging men naar de kerk, dan naar het ca fé en daar kwam de kapper. Toch kan Jan Braam daar smakelijk om lachen en vertelt: ,,Ze zaten op 'n gewo ne stoel aan tafel, natuurlijk wera er een kinder en tienerkleding Kennemerstraatweg 386 Heiloo kaartje gelegd, maar je moet niet den ken dat ze daarmee ophielden, ze kaar ten gewoon verder en ik maar scheren". Ook het doden scheren" was in die tijd een lucratieve bezigheid, want lang niet iedereen durfde het, Braam heeft het zeven jaar gedaan. Tot 1953 werkte en woonde Braam in Schagen en kwam vervolgens voor twee jaar naar Alkmaar om daarna naar Hei loo te komen, eerst nog twee jaar bij kapper Kroon en toen wilde hij graag iets voor zichzelf beginnen en dat werd in het pand aan de Aostastraat waar nu Wim de Boer zit. Als eerste kapper waar je op afspraak kon komen floreerde de zaak goed, vrouw Tine stond hem (tot op de dag van vandaag) met raad en daad ter zijde en de zaak ging goed. Toen deed zich de gelegenheid voor om in de winkelhof 't Loo een zaak te krij gen en die kans greep Braam (met pijn in de buik) aan. Maar ook hier wisten de klanten hem te vinden, de sigaren zaak werd uitgebreid met tijdschriften, ansichtkaarten en boekjes en Jan Braam bleef Jan Braam, ook in dit mo derne winkelcentrum kreeg deze nostal gische kapperzaak een warm plekje in veler harten. ,,Ik heb altijd met erg veel plezier ge werkt en ik zal het werk erg missen, het was m'n hobby en ik had altijd goede zin. In al die jaren ben ik maar vier da gen ziek geweest", zegt Braam. Met een beetje weemoed neemt Braam afscheid van z'n klanten maar ziet vol vertrouwen zijn nieuwe klanten en PTT-loopbaan tegemoet. HET DIERENHUIS "HET IS ER NIET MEER" Na 11 Vi jaar waarvan 9 jaar in het winkelhof 't Loo hebben wij onze deu ren moeten sluiten. We hebben er naar onze mening van alles aangedaan om op een nette en eerlijke wijze onze prettige en gezellige kontakten te be houden. Tot het laatste moment heb ben wij er plezier in gehad met u als klant. Wij hopen dat u met uw huis dier een goede en gezonde toekomst tegemoet gaat, en wat Dorus betreft wenst hij iedereen een prettige va kantie en groet alle kinderen. Met dank aan allen, Kees en Ria Veldt ent medewerkers. RECTIFICATIE Bij de Burgerlijke Stand van vorige week stonden de volgende personen als "geboren" vermeld. Dat waren ze wel jaren geleden, maar nu zijn ze in onder trouw gegaan. Het zijn: Renatus P. M. Vermolen en Margaretha M. A. Spren keling; Antonius L. J. van Eldert en Adriana C. W. Boogaard; Johanna W. M. Hoetjes en Engelina E. Schouten. Onze excuses! BEDANKT 1 Juli vertrekt mevr. C. Dekker- Kaandorp als kantoorhoudster van het postkantoor aan de Raadhuisweg. Wij werden door haar altijd op een persoon lijke, vriendelijke manier geholpen. Re den genoeg voor ons om expres daar heen te fietsen. Nu is gebleken dat ze weer bij de PTT zal moeten solliciteren, ja zelfs getest zal worden. Ze is immers 'slechts' kantoorhoudster en géén werk neemster. De dwaasheid ten top Zij heeft toch allang bewezen dat zij het werk aan kan. Vanaf deze plaats willen wij bedanken voor haar prettige manier van helpen. Wij hopen haar spoedig te begroeten op het grote postkantoor. Met vriendelijke groet, R. Werksman-Mol

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1