interRent Landelijke bibliotheekdag goed bezocht Bijzondere noties Oud popier noties in Heifoo autoverhuur El LAPPON IA MMtA/reMetiïu CTH55RII simon peek Basyoux een aanwinst P.L. ZWART m i NyOÓkAG&tf. juwelier KAPSALON BETTY V 'T LOO Vanaf morgen liggen de nieuwe STAATSLOTEN voor u klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. ERIBfl CLUB flEPERLBnP 51e JAARGANG NO. 37 - 17 SEPTEMBER 1986 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN amn AFSLUITING PLAN GROOT ONDERHOUD AAN HET HOOG EN LAAG STATIONSWEG 92^852 LN HEILOO 072-331313 Makelaar Taxateur o.g. Apotheken °°P Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES iLïm jntetfaant ir% "••-"nm i, AP Ut Voor uw personen, bestel of vrachtauto. Donderdag 18 september De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 19 september Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo,huis-aan-huisactie 'Plan Oost'. Dozen en of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 17.00 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234 bellen voor vrijdag 12.00 uur. Bij geen gehoor:332942. Zaterdag 20 september St. Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Halen op verzoek- 335898. Atletiekvereniging 'Trias', kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging 'De Terriërs', kantine op sportveldencomplex 'Het Vennewa- ter elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00 tot 22.00 uur. Alle schooldagen De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Geen papier bij de con tainer plaatsen tijdens vakanties en weekenden. Freinetschool, Het Malevoort 9. Brengen tijdens de schooluren. Tussen 8.30 en 15.15 uur. Alle werkdagen Muziekverenging 'Eensgezindheid', Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij het clubge bouw, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompem, mits in plastic zakken. Halen op verzoek:330234 voor vrijdag 12.00 uur. Bij geen gehoor: 332942. Fanfare showband T.K.H., Werkendelslaan 66. Tussen 8.00 en 20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Clemens Willibrordschool, container staat naast de Gros-markt, hoek Westerweg/Ewislaan. RALLY HEILOO 1Z/19/20 SEPT.S6 De Eriba Club Nederland, een vereni ging voor bezitters van caravans van het merk Eriba, brengt het aanstaand wee kend een bezoek aan Heiloo. Camping Heiloo aan de Omloop is gedurende bij na drie dagen gastverblijf voor de naar schatting honderd trotse caravanbezit- ters, die een keer of vijf per jaar er met z'n allen op uit trekken. Ditmaal is ge kozen voor Heiloo, met z'n royale re creatieve mogelijkheden in het dorp zelf en de omgeving. Na de aankomst op vrijdag is er zater dag een rally voor de deelnemers aan het weekend. Daarbij worden onder meer bezoeken gebracht aan het Eg- mondse strand en 'De Hoep' in Castri- cum. Op zondag wordt de rally beslo ten. Naast een gezellig weekend bieden aan de leden van de club, wil de Eriba- vereniging tijdens haar weekends ook in contact komen met andere bezitters van het genoemde caravanmerk. Mensen uit Heiloo en omstreken, die meer willen weten over de club zijn dan ook welkom op Camping Heiloo om hun vragen te stellen. Men kan ook contact opnemen met de heer A.Sizoo, tel. 04970-12717. COLLECTE KANKERBESTRIJDING De collecte van het Koningin Wilhelmi- na Fonds voor de kankerbestrijding heeft in Heiloo 17.305,40 opgebracht. Een woord van dank aan de gulle gevers is zeker op z'n plaats. Daarnaast is ook de inzet van velen - als collectant, wijkhoofd of in een andere functie - aanleiding voor het succes ge weest. Namens het KWF-comité in Hei loo willen mevrouw Klerk (voorzitter) en de heer Van Duykeren (secretaris) iedereen oprecht hartelijk bedanken. ER IS HOOP De teamleden van de enquête-aktie "Er is Hoop" starten op 23 september weer hun werkzaamheden en zullen in de maanden september t/m december bij de bewoners van de volgende straten aanbellen en vragen om hun medewer king: Spoorlaan-Kerkelaan-Torenlaan- Holleweg - Heeren weg - Kennemerstraat- weg-De Gouwe Boom en Vinkenbaan. De laatste 2 straten worden overdag be zocht. De overigen zoveel mogelijk op de dinsdagavonden. Vooraf wordt u van onze komst op de hoogte gesteld d.m.v. een formulier waarop verdere in formatie over deze aktie staat vermeld. Inlichtingen: G. Schotanus (tel. 332169) Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) 't Stet 4, 1921 BT Akersloot. (02513-14856) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! PONYCLUB HEILOO E.O. Afgelopen zaterdag is er te Wormerveer onder ideale weersomstandigheden de laatste buitenwedstrijd van dit jaar gehouden. Op het mooie complex van de Zaanse Ruiters zijn de Heilooër combinaties goed voor de dag gekomen. In de klasse B is Gonnie Schoonhoven eerste geworden, Loes van Houwelin- gen werd derde en Madeion Rooseboom vierde. Klasse Ll: hier werd Annette Grevelt eerste, Odette Schipper derde en eindigde Judith Slingerland op de 4e plaats. In de klasse L2 werd Amanda Steenkist eerste, en in de klasse M was het Isabelle Schuurman die op de 2e plaats eindigde. In de klasse Z wist Na- tasja Rietmeijer op de 2e plaats te eindi gen. Verder wist Sandra Putker nog een winstpunt mee naar huis te nemen. Dan het springen: klasse B: hier werd Sandra Putker eerste en in de klasse L eindigde Judith Slingerland op de 2e plaats en werd Mare Hoebe zesde. Dan rest nog te vermelden dat a.s. zondag de laatste clubwedstrijd wordt gehouden op het terrein aan de Vennewatersweg. De toegang is gratis en het begint om 9.30 uur. Vergissen is niet meer mogelijk voor de bezoekers van de Beun. Op veler verzoek en door toch wel onverwacht verdwaalmeldingen plaatste de ge meente vorige week op kruising van Kerkelaan en Willibrordusweg een goed zichtbare richtingaanwijzer. Een delegatie van de programmacom missie van de Beun houdt in de gaten of de pijl ook inderdaad de goede richting aanwijst. BURGERLIJKE STAND HEILOO Geboren: Sjoerd H., z.v. Gustaaf J. Keilman en Jacoba Bloemheuvel; Niki S., d.v. Franciscus J. A. Nelissen en Annelies Hellingman; Mariëlle, d.v. Johannes P. Schouten en Johanna M. G. G. Sanders; Linda, d.v. Corne- lis G. Oudhoff en Astrid Spijkerman. ondertrouwd: Cornelis T. P. van Kes- sel en Catharina A. M. Oostrom; Augustinus C. M. Op de Weegh en Martina G. de Moor. getrouwd: Arnoldus T. M. Kosters en Carol Smit; Willem Asman en Anna M. Snel. OVERLEDEN: Gerhard W. Epema, e.v. van der Meulen; Johan G. H. IJssel de Schepper, e.v. Vink. Stationsweg 85A - Heiloo Telefoon 072-335730 Een blik van binnen naar buiten in de gloednieuwe winkel Basyoux aan de Heerenweg. Vorige week werd de aanwinst voor het Stationscentrum geopend. regelen dringend vereist'. Ook ging de heer Haks in op de onze kerheid voor het bibliotheekwerk in de nabije toekomst, met name wat betreft de financiën. De Welzijnswet, die nog steeds op invoering wacht, is volgens de gedeputeerde in dat opzicht bepaald geen uitkomst. Decentralisatie van het bibliotheekwerk naar gemeenten en provincie, waarbij men een eigen beleid kan opstellen, heeft volgens de heer Haks ook gevaren in zich. Bijvoorbeeld zou om de financiën op orde te brengen besloten kunnen worden - zoals minister Brinkman van WVC suggereert - om de contributievrijdom voor jongeren op te heffen. 'Ik hoop dat van die mogelijk heid weinig of helemaal geen gebruik zal worden gemaakt', aldus de heer Haks. Na vervolgens nog eens te wijzen op de noodzaak van goed bibliotheek werk en de wijze waarop dit tot stand gebracht kan worden, opende de gede puteerde de bibliotheekdag voor wat Heiloo betreft. De sfeer tijdens de bibliotheekdag kan worden aangegeven door middel van een drietal reacties, die bezoekers afge lopen zaterdag aan de Uitkijkpost redactie doorgeven: De bibliotheekdag is voor Heiloo wat je noemt een fantastisch succes geworden. Maar ja, wat wil je ook: een gedeputeer de, wethouders, een heuse modeshow, waarbij vooral de show werd gestolen door de jeugd, demonstraties boekrepa- ratie, heel belangrijk, want hiermee houd je je boekenbezit op peil, calligra- feren, ieder z'n eigen boekenlegger, uit voeringen door leerlingen van de volksmuziekschool en dan ook nog de demonstratie met de tekstverwerker van de Uitkijkpost. Het hele dorp doet mee, met z 'n allen voor de bibliotheek in de bibliotheek. De bibliotheek is erg gemakkelijk: je hoeft nooit eigen platen te te kopen. Je gaat gewoon naar de biblotheek en haalt daar de nieuwste platen. Ook is het leuk op een regenachtige middag een paar stripboeken te lezen. Zelf moet ik een j?aar Werkstukken per jaar maken voor school. Dan ga ik gewoon even naar de biblotheek om naar boeken te zoeken over dat bepaalde onderwerp. De bibliotheek? O, dat vind ik altijd een heerlijk uitstapje. Ik raak daar altijd zo verdiept in de lectuur, dat de tijd hele maal niet meer meetelt. Ik sleep boeken mee naar de leestafel achter in het ge- Collecte Nierstichting Nederland Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo hebben aan de vereniging tot steun aan de Nierstichting Nederland toestemming verleend voor het houden van een collecte in Heiloo in de periode van 22 tot en met 28 september. Deze week treft u de collectezakjes aan bij de Uitkijkpost. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depot voor gedragen kleding, huishoudtextiel, etcetera: mw. W.Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22 te Heiloo (tel. 072-331763). Rommelmarkt muziekverenigingen Vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober: rommelmarkt in winkelhof 't Loo t.b.v. de gezamenlijke muziekverenigingen. Heeft u nog bruikbare spullen? Bel overdag 331004 of 's avonds 331517. Ophaaltijden: zaterdag 10.00-13.00 uur. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een projeGt in de Derde Wereld. De goede ren kunnen ten alle tijden worden afgegeven of neergezet bij J.Mensinga, Brasem- croftlaan 18 te Heiloo. Telefonisch bereikbaar van 8.15-17.20 uur: 330261. Opha len: Th.Schaper, tel. 072-402121 (na afspraak). Afgelopen zaterdag werd in de beide Heilooër bibliotheken op geheel eigen wijze de landelijke bibliotheekdag luister bijgezet. In het Malevoort waren er ondermeer optredens van leerlingen van de Volksmuziekschool en een mo deshow door de Santekraam. Verder werden er boekenleggers gecalligra- veert, was de redactie van de Uitkijk post aanwezig om de bezoekers tekst en uitleg te geven over de gang van zaken bij het meest uitgebreide plaatselijke nieuwsblad en werd in de fonotheek de compact-disc gedemonstreert door de Gebr. Van de Gragt. De dag werd geopend door provinciaal gedeputeerde Haks, die in een inleiding zijn visie op het bibliotheekwerk gaf. De bedoeling van de bibliotheekdag - zowel nieuwe lezers aantrekken als ook de aandacht van de politieke bestuur ders op het bibliotheekwerk vestigen - ondersteunde hij van harte. Ten aanzien van het trekken van politieke aandacht merkte hij op: 'Dat is en blijft in de hui dige tijd van nieuwe bezuinigingsmaat- mk w: ■i 'Thuis in de buurt', een thema dat door de expositie over de Uitkijkpost mede gestalte kreeg. Jeugdliteratuur, ook die stond op de bibliotheekdag in de belangstelling. Druktechnieken werden gedemonstreerd in de bibliotheek aan de Kennemerstraatweg. BOEKDRUKKUNST Na enig tegenspartelen ging de vlag tenslotte toch in top op Hoog en Laag. Afgelopen zaterdag werd de afsluiting van de renovatiewerkzaamheden ge vierd van de 27 bejaardenwoningen aan het Hoog en Laag. Deze werkzaamhe den, inhoudende groot onderhoud en isolatie, werden uitgevoerd door het Alkmaarse bouwbedrijf Jac. Tromp. De woningbouwvereniging St. Willi- brordus, eigenaresse van de woningen, gaf hiertoe de opdracht. Aan de zicht baar tevreden bewoners werd een bloe metje uitgereikt waarna de door de wo ningbouwvereniging, de architekt en de aannemer geschonken vlag met wimpel aan de, eveneens geschonken mast werd gehesen. Bewoner van het complex, dhr. Maas, was degene die deze hande ling mocht uitvoeren, na enkele misluk te pogingen, die voor nogal wat hilari teit zorgden, kwam de vlag dan toch in top. NAJAARSMARKT IN 'T LOO Vrijdag en zaterdag is er weer zo'n ge zellige najaarsmarkt in de winkelhof 't Loo. Veel winkeliers staan met een kraampje voor hun winkel en hebben natuurlijk tal van leuke aanbiedingen. Maar hier tussendoor zien we ook weer een stel bekende gezichten van buitenaf. Zoals Joke v.d. Laan met haar spullen uit Peru, Hans Rijngoud met zijn half edelstenen. Portas met het vernieuwen van deuren, de man met de schaakstuk ken en natuurlijk Jean Thomassen en Ine Veen met hun schilderijen. Het wordt het komende weekeinde dus weer echt gezellig in 't Loo. Mevrouw G. v.d. Wal (81) gaf in de bibliotheek aan de Kennemerstraat weg een demonstratie van boek drukkunst. Bezoekers konden zelf de pers aandraaien waar be-inkte letters in zaten. Mevrouw v.d. Wal woont al 25 jaar in de Loet en leerde van een mede bewoner het tekenen. Maar van de bezigheidstherapeut Joop Nagel hout heeft zij het boekdrukken geleerd. Zij heeft zelfs de beschikking over een letterbak. Tevens maakt zij mooie linoleumsnede, waar van regelmatig afdrukken in de „Postillon" worden afgedrukt. Het publiek toonde zich erg enthousiast bij het zien van dit oude „vakwerk". bouw en ben dan zo zalig bezigBoeken vind ik ook zo'n zalig bezit, ik zou beslist niet zonder kunnen. Wat zou dat een lege toestand zijn om je heen. Ik doe ook veel aan tekenen en schilderen. Nou, daar kun je op de bibliotheek veel kennis uit putten. Ik voel me dan zo in tens blij. Ik overdrijf echt niet. Zo kan ik nog wel lang doorgaan. In elk geval vind ik de 'bieb' een plezierige en nutti ge instelling. MOLENWEEKAKTIE BIJ BAKKER HEMMER De „Echte Bakkers" aangesloten bij het Echte Bakkersgilde introduceren tijdens de Molen-Aktieweek van 22 t/m 27 september een nieuw molen broodsoort het z.g. Muesli van de Molen, dit is niet „zomaar" een mues- librood want een speciaal granen- mengsel geven dit brood een geheel eigen smaak. Tarwe, mais, noten, zuidvruchten en appeltjes vormen te samen dit brood. Brood waar dus eigenlijk niets op hoeft. De molenaar van „Molen de Hoop" verzorgt de granen. In deze Molen- week staat er bij Bakker Hemmer op de Heerenweg een minimolen in de zaak die echt meel maalt. Echt molenstenen (in 't klein) waar de volle tarwekorrel gemalen wordt en er als meel uit komt. De molenmeel is uiteraard te koop tegen een speciale prijs. En u weet „Wie 't eerst komt, 't maalt". 1946-1986 UNICEF 40 JAAR Unicef, het kinderfonds van de Verenig de Naties, dat vlak na de Tweede Werel doorlog werd opgericht, is -helaas- nog lang niet klaar met zijn werk. Veel kin deren over de hele wereld moeten nog in een leefbare situatie geholpen worden. Unicef probeert, steeds in overleg met de betreffende landen, de leefsituatie van de kinderen structureel te verbete ren door o.a. met massale inentingen te gen de meest voorkomende kinderziek tes die ziektes uit te bannen. Vóór 1990 wil men daar in geslaagd zijn: Deze massale "immunisatie-campagnes" zijn te organiseren tegen lage kosten. De in middels zeer bekende jaarlijkse Unicef Wens- en Kerstkaartverkoop draagt bij in de kosten. De verkoop voor Heiloo en omgeving is op 15 september gestart. De scholen-verkoop begint op 17 sep tember. De kaarten kosten nog steeds 1,40 per stuk. Inlichtingen en ver koop: Margriet Binnendijk, Reguliers laan 16, Alkmaar, tel.: 072-110377. 1 lj

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1