Grote informatiemarkt voor 55-plussers rondom 't Trefpunt Oud papier act/es in Heüoo Bijzondere acties MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN interRent iwiüfr.fïii Mascotte opent theaterseizoen van De Beun Afscheid van de heren De Vries en Fransen bij de Sint Jan Mavo Al A. J. VOS autoverhuur HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD P.L. ZWART 51e JAARGANG NO. 38 - 24 SEPTEMBER 1986 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Ook op maandag geopend: tussen 10.00 en 15.00 uur. Kennemerstraatweg 123, Heiloo, telefoon 331843. KAPSALON BETTY 'T L00 Voor Dames en Heren Geopend van 9-6 uur, ook maandagmiddag en koopavond Behandeling volgens afspraak, tel. 332779. Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO De STAATSLOTEN voor de maand oktober liggen voor u klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. ^^^embe^^^nghaiien ALKMAAR **2^ dé ge« De heer B. Fransen. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) r- -v. Redactie-adressen: .■ÊW&9 Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) lEl Ik T Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) m, m J 't Stet 4, 1921 BT Akersloot. (02513-14856) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Het ouderenwerk in Heiloo komt de laatste maanden regelmatig en positief in het nieuws. Nog geen jaar geleden werd de Stichting Ouderenwerk Heiloo opgericht, ter vervanging van de Stich ting Dienstverlening, waaraan ook de gemeente Alkmaar deelnam. Heiloo heeft gekozen voor een eigen verant woordelijkheid waar het de ouderen be treft en dat heeft veel effect gehad, 't Trefpunt is sinds de ingebruikname steeds meer gaan voldoen aan de letter lijke betekenis van het woord. Er is een duidelijke groei wat betreft de activitei ten voor de oudere dorpsgenoten. Bij voorbeeld in.de rubriek 'Nieuws voor 55-plussers', wekelijks in de redactione le kolommen van de Uitkijkpost, wor den de verschillende activiteiten ken baar gemaakt. Zaterdag 27 september wordt er op een andere manier ruchtbaarheid gegeven aan de activiteiten, die er zoal voor 55-plussers in ons dorp zijn. De Stich ting Ouderenwerk Heiloo organiseert die dag samen met de twee bonden voor ouderen, de ANBO en de KBO, een gro te informatiemarkt in en rondom 't Trefpunt aan de Westerweg 294. Vijf jaar geleden werd al een vergelijkbare markt gehoudpn in het Open Huis. Maar de nieuwe start, die via de nieuwe stichting in april van dit jaar werd ge maakt, rechtvaardigt een nieuwe informatiedag. Het thema, waarvoor ditmaal gekozen is, is 'Actief zijn is goed voor u en gezel- lig'. Daarmee is direct een deel van de activiteiten tijdens de informatiemarkt verklaard, namelijk die welke gericht zijn op (recreatieve en sportieve) tijd bestedingen door 55-plussers. Maar daarnaast is de informatiemarkt ook puur informatief: er wordt voorlichting gegeven over de verschillende voorzie ningen, welke er in Heiloo (en desnoods elders) voor 55-plussers zijn. De opening van de informatiemarkt wordt verricht door wethouder me vrouw Willemse-van der Ploeg. Dat ge beurt in de grote zaal van 't Trefpunt, waarvan om tien uur de deuren open gaan. De gehele dag is daar wat te bele ven in de vorm van uitvoeringen (mu ziek, volksdansen, stijldansen) en de monstraties (yoga en gymnastiek). In de biljartzaal zal men doorlopend de ze sport kunnen beoefenen, terwijl er om 11.30,, 13.30, 14.30 en 15.30 uur de monstraties worden gegeven. De kleine zaal zal als cinema functioneren. Vanaf kwart over elf worden er films en dia's vertoond, ondermeer van Oud Heiloo, Meer Bewegen voor Ouderen, Rijkspo litie, Autotocht Bejaarden (uit 1932!)en Spanje-reizen. y 7/3 Het Trefpunt aan de Westerweg 294: het dynamische centrum van de in formatiedag voor 55-plussersaanstaande zaterdag. Op het plein achter 't Trefpunt worden vanaf 11.00 uur diverse demonstraties gegeven. Koersbal, jeu de boulles, uni- curl, sjoelen en schaken staan op het programma, terwijl tussendoor telkens het rad van avontuur zal draaien. Prij zen hiervoor zijn beschikbaar gesteld door de winkeliers van het Stationscentrum. Op dat zelfde plein worden ook de kra men en stallen voor de informatiemarkt geplaatst. (Bij slecht weer verhuizen de buitenactiviteiten naar binnen, ze gaan in ieder geval wel door!) De deelnemen de instanties/organisaties aan de info markt zijn: winkeliersvereniging Stati onscentrum, Rijkspolitie Heiloo, Hu- manitas, Rabobank Heiloo, Stichting Vakantie D.V.O., De Zonnebloem, UW, Volksmuziekschool, Openbare Bibliotheek, Heilooër Salonorkest, NI- VON, Kruisvereniging Heiloo, Welfare Rode Kruis (tevens verkoop handwer ken), Stichting Noord-Kennemerland, ANBO, KBO, Stichting Ouderenwerk en Veilig Verkeer Nederland. Open huis Behalve alle genoemde activiteiten is er ook open huis bij verzorgingstehuis Overkerck en enkele woningen voor ou deren. In Overkerck kan men behalve de huidige woonsituatie ook de ver wachte situatie na de nieuwbouw bekij ken. Onder andere de maquette van het nieuwbouwplan is te bezichtigen. Ver der kan men een kijkje nemen bij de woningen op de adressen Hoog en Laag 13 en 36, Kerkakkers 5, Kloosterhof 7 en Wielemakersland 12. Het betreft al lemaal kleinere woningen. De huidige bewoners ervan geven de gewenste informatie. Vervoer De informatiemarkt voor 55-plussers is, gelet op het gevarieerde programma, zeer de moeite van een ^bezoek waard. Tussen tien uur 's ochtehds en vier uur 's middags is een ieder welkom bij 't Trefpunt. Voor mensen, die problemen hebben 't Trefpunt (gelegen nabij het NS-station) te bereiken per taxi, open baar of eigen vervoer, is het mogelijk een beroep te doen op vrijwilligers. Men dient hiervoor te bellen met de Stichting Ouderenwerk, tel. 072-331297. modieuze collectie voor betaalbare prijzen. Uw mantel veranderen en/of reparereuiU-W.ij..«y-e/2orgen ..aU^S.zeer, vakkundig op eigen atelier Gebr. Van der Stelt f Wagenweg 11, Haarlem Tel 023-312086 Lid Stichting Bont waarborg Herten'aan 8, Bergen Tel 02208-95530 Makelaar Taxateur o.g. $tothÈken00P Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Donderdag 25 september De Duif, Mariënstein 180. Tijdens de schooluren. Vrijdag 26 september W.J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.15 en 14.00 uur. Zaterdag 27 september Fanfare showband T.K.H., Werkendelslaan 66. tussen 9.00 en 12.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Gymnastiekvereniging Klimop, garage links van parkeerterrein bij Verzorgings huis Overkerck, achter bloemenhuis Monique. Tussen 10.30 en 11.30 uur. Zwem- en poloclub De Spetters, parkeerplaats bij het zwembad. Tussen 10.00 en 12.00 uur. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportveldencomplex Het Vennewater, elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00 tot 22.00 uur. Alle schooldagen De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. tijdens de schooluren. Geen papier bij de contai ner plaatsen tijdens vakanties en weekenden. Freinetschool, Het Malevoort 9. Brengen tijdens de schooluren. Tussen 8.30 en 15.15 uur. Alle werkdagen Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 16.00 uur. Halen op verzoek: 331724. Alle dagen Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar- Heiloo, container nabij clubge bouw, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 voor 12.00 uur. Bij geen gehoor: 332942. Fanfare showband T.K.H., Werkendelslaan 66. Tussen 8.00 en 20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Clemens Willibrordschool, container staat naast de grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goede ren kunnen altijd worden afgegeven of neergezet bij J.Mensinga, Brasemcroft- laan 18 (tel. 330261, tussen 8.15-17.15 uur). Ophalen: Th.Schaper, tel. 072-402121. Rommelmarkt muziekverenigingen Vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober: rommelmarkt in winkelhof 't Loo t.b.v. de gezamenlijke muziekverenigingen. Zaterdag 27 september worden voor het laatst spullen opgehaald. Bel overdag 331004 of 's avonds 331517. Tussen 10.00 en 13.00 uur worden zaterdag de spullen opgehaald. Geef Max De Zak Max Tailleurstichting voor de uitzending van reumapatiënten. Depot voor gedra gen kleding, huishoudelijk textiel en dergelijke: mw. W.Smit-van Zweeden, Hae- sackerlaan 22 te Heiloo, tel. 331763. Collecte Dierenbescherming In de periode van 29 september tot en met 4 oktober is aan de Nederlandse Vereni ging tot Bescherming van Dieren toestemming verleend om een collecte te houden in Heiloo. (Zie ook elders in deze Uitkijkpost). COLLECTIE TEN BATE VAN DE DIERENBESCHERMING Werelddierendag (4 oktober) is de feestdag van Franciscus van Assisi, een 13e eeuwse heilige, die de mens opriep om af te zien van de gedachte, dat hij de absolute heerschappij over de schepping zou bezitten. Wereld dierendag zou dus een feestdag moe ten zijn, maar ziet de mens af van zijn absolute heerschappijk over de schep ping wanneer dieren: - voor onze belangen laboratoria een ellendig be staan hebben in de proefdieren en de bio-industrie? - als trouw huisvrienden in de steek worden gelaten of mishandeld? - misbruikt worden in sport en spel tot vermaak en gewin van de mens? Werelddierendag is daarom geen feestdag, want ook dan lijden zeer ve le dieren en voeren gedwongen een tegennatuurlijk bestaan. De Dieren bescherming voert al jaren actie tegen onnodig dierenleed, want het is al lang bewezen dat alternatieven in bijvoorbeeld bio-industrie en labo ratoria heel goed mogelijk zijn. Ook doet de Dierenbescherming aan na tuurbehoud. Denkt u eens aan de roer dompen die dankzij de Dierenbe scherming in het duingebied zijn te ruggezet. De collecte t.b.v. de Dierenbescher ming vindt volgende week plaats, van 29 september tot en met 4 oktober. Laat u de collectanten niet in de kou staan, geeft u voor de dieren. KINDERPOSTZEGELS: ZE KOMEN ER WEER AAN Ruim driehonderdduizend kinderen gaan op woensdag 1 oktober weer op pad om huis aan huis kinderpost zegels te verkopen. Ze komen vast ook bij u aan de deur. Stel ze niet te leur! U kunt bij hen kinderzegels en an sichtkaarten bestellen. Betalen doet u pas op 12 november, wanneer de kinderen uw bestelling komen afle veren. Dit is een bijzonder jaar: de zestigste kinderpostzegelactie. Ter gelegenheid van dit jubileum zendt de Ikon televisie vanaf dinsdagavond 7 oktober vier keer een programma uit over kinderen in de knel. Daar gaat tenslotte al het geld van de kinder postzegelactie naar toe. Dus niet ver geten: op de enveloppe kijken wat de kinderen u allemaal te bieden hebben, en naar de Ikon kijken om te weten waar het allemaal goed voor is. Geopend za. 12-24, zo. 12-23 uur. Entree f 6.50 Kind tot 12 jr. en 65+ f 3 - KRONU^NG. rnu*< interftent -DOLLAR IH Voor uw personen, bestel of vrachtauto. Drie grijze wollen combinaties, waarmee de show van Mascotte in De Beun van start ging. Modehuis Mascotte, uit het Stations centrum viel de eer te beurt het nieuwe seizoen van theater de Beun te openen. Een „uitverkocht huis" kon een avond lang genieten van het mooie, stijl volle mode. Ook de presentatie was hierbij aangepast en wat rustiger ge houden dan het vuurwerk wat we in de regel van de Fashion group „Sur prise" gewend zijn. Opvallend waren de prachtige stoffen ,cashmir, wol, satijn, wollen gabardine. De be lijning is in de regel breed in de schou ders en smal toelopend. De rokken zijn over het algemeen glad, met vaak grote splitten van achteren of opzij, sommigen splitten zijn ook voorzien van een ritssluiting. De broekrok is in het modebeeld ook niet meer weg te denken. Mascotte had ze geplooid in effen en geruit. Er waren trouwens vrij veel ruiten in mooie aarde tinten, korte kasjes met daarbij een rok of lange broek, heel mooi. Het zacht glanzende satijn heeft ook hartverwarmde kleuren zacht lila en goudkleurig vooral de ski-jacks vielen hierbij op. De pantalon biedt het komende sei zoen zeer veel mogelijkheden, het gedessineerde ribcord is helemaal „in". Maar ook de flanel effen pan talons maar ook de streepjes en de ruitjes zijn bij Mascotte in grote va riatie te zien. De pullover staat de laatste jaren erg in het middelpunt door zijn grote ver scheidenheid in kleur en materiaal, STATIONSWEG 92 1852 LN HEILOO 072-331313 deze winter nog eens extra opgevrolijkt door het lurex. Mascotte liet ook een serie wollen pakjes zien waarbij de gebreide rok hetzelfde was als de jumper in mooi turquoise en rood. Er was veel rood, tot hoeden en hand schoenen aan toe, een vrolijke noot in sombere dagen. Mantels, jasjes, jacks we zagen ze in vele variëteiten en buiten de klassieke kleuren ook in vrolijke kleuren zoals turquoise waar een hoed in dezelfde kleur bij geshowd werd. De monty coat of houtje touwtje jas is er ook weer, wel in verschillende kleuren en we zagen ook een uitgeleze collec tie donkerblauwe en zwarte mantels. Sieraden gaan bij Mascotte een steeds belangrijker plaats innemen. Grote broches met gekleurde stenen, grote oorbellen, kettingen met veel „glim". Deze winter mogen er rijkelijk veel sieraden gedragen worden, groot en kleurig. Mascotte showde ook nog een leren pak, een rok met een lang jasje, wat iemand uit de zaal de kreet ontlokte: „daar droom je toch alleen maar van"! Lammie's zijn altijd een vast item in de collectie van Mascotte, warm, chique en toch sportief in zwart, grijs en naturel, een ideale dracht voor de koude dagen. Het was een indrukwekkende show, waar de mooie stoffen en de een voudige, maar stijlvolle belijning, de show stalen. Vrijdag 26 september zal er tijdens een besloten receptie afscheid geno men worden van de heer A. M. de Vries en de heer B. M.C. Fransen, respectievelijk directeur en leraar geschiedenis van de Sint Jan de Evan gelist-mavo te Heiloo. De heer de Vries begon in 1948 zijn loopbaan als onderwijzer aan de St. Luciaschool in Haarlem. Na een kortstondig verblijf op het eiland Texel werd hij in 1951 benoemd als onderwijzer aan de „leerschool" te Beverwijk. Deze school was ver bonden aan de toenmalige kweek school, waar de toekomstige onderwij zeres hun eerste wankele stappen van hun loopbaan in het onderwijs zet ten. De heer de Vries woonde des tijds met zijn gezin op het terrein van de kweekschool en fungeerde in de avonduren als prefect van de kweek school. Hij hield dus toezicht tijdens de studie van de interne leerlingen en begeleidde hen in hun vrije tijd. In 1959 werd de heer de Vries be noemd als onderwijzer aan de St. Christophorus-ulo in Schagen. Toen er echter in begin 1960 een adverten tie in de dagbladen verscheen waarin een hoofd en een onderwijzer ge vraagd werden voor een nieuw op te richten Ulo in Heiloo solliciteerde de heer de Vries als onderwijzer en werd als zodanig naast het hoofd de heer P. C. Neijens benoemd. Door een breed scala aan bevoegdheden waren ze samen in staat alle vakken te ge ven. De school werd gevestigd aan de Ewislaan, de plaats van de huidige muziekschool. De school groeide en kreeg een goede naam. Deze goede naam is voor een groot gedeelte te danken aan de pioniers van het eerste uur, de heren Neijens en de Vries. Na het overlijden van de heer Neij- ens werd de heer de Vries benoemd tot directeur van de school. De com binatie lesgeven in de vakken wiskun de en handelskennis en de zorg voor een goede organisatie van de school heeft de heer de Vries altijd veel arbeidsvreugde gegeven. Opvallend feit daarbij was dat hij altijd heel snel alle leerlingen van de school bij naam kende, ook degenen die hij niet in de les had. Op een vraag om het verschil tussen het onderwijs in het begin van zijn loopbaan en het onderwijs in de tach tiger jaren te kenschetsen noemt hij de verzakelijking van het onderwijs en het feit dat een directeur van een school nu meer optreedt als mana ger dan als onderwijsman. Toch heeft de scheidende directeur met succes geprobeerd tussen de leerlingen en zijn collega's te blijven staan waar bij hij een goede verstandhouding met leerlingen en de collega's altijd als zeer belangrijk heeft ervaren. Nu zal hij zich meer gaan wijden aan zijn hobbies: filatelie, erop uit trekken met zijn caravan en niet op de laatste plaats het beoefenen van de bridge-sport. B. M. C. Fransen Naast de heer de Vries zal er ook af scheid genomen worden van de heer Fransen, de leraar geschiedenis van de school. De heer Fransen heeft van 1952 tot 1968 als onderwijzer gewerkt aan de St. Petrusschool in Rotterdam- Overschie. Deze periode werd voor een jaar onderbroken toen de heer Fransen aan de Lidwinaschool in Hillegersberg werkzaam was. Vanaf 1968 werkte de heer Fransen een jaar aan de St. Paulusmavo in dezelfde wijk in Rot terdam en in 1969 volgde een benoe ming aan de St. Jan Mavo te Heiloo, nadat hij zich aan de Rijksuniversi teit te Leiden had gespecialiseerd in het vak geschiedenis. De heer Fransen vond het aantrek kelijk met kinderen te werken, ze te helpen te leren denken en ze te helpen volwassen te worden. Opvallend feit daarbij was dat de leerlingen de heer Fransen naarmate ze ouder wer den meer gingen waarderen. Het onderwijs in het vak geschiedenis is de laatste jaren van een luistervak in een doevak veranderd, waarbij hij, zo vertelt de heer Fransen, altijd heeft geprobeerd bij zijn onderwijs aan de Mavo het midden te vinden tussen deze beide uitersten. In plaats van de nadruk te leggen op een stuk parate kennis wordt de stof nu d.m.v. het uit voeren van bepaalde opdrachten aan geboden. De leerlingen wordt geleerd met historische teksten om te gaan. Als docent geschiedenis heeft de heer Fransen veel aandacht besteed aan de nieuwste geschiedenis. Het is namelijk belangrijk dat het onderwijs aanlsuit bij de wereld van vandaag en dat de geschiedenis verduidelijkend werkt op die wereld van vandaag. Als de leerlingen de gebeurtenissen van het heden beter begrijpen door inzicht in het verleden, zijn de geschiedenis lessen geslaagd. Ondanks het feit dat het lesgeven de heer Fransen nog veel bevredigend gaf, werd dit voor hem fysiek steeds zwaarder. Hij heeft dan ook besloten om per 1 augustus jl. gebruik te maken van de mogelijkheid om vervroegd uit te treden. Hij kan zich dan ook meer gaan wijden aan zijn liefhebberijen: fietsend en wandelénd genieten van de natuur, het beoefenen van de foto grafie, lezen en naar muziek luisteren. Na de besloten receptie zal er aan staande vrijdag van 17.00-18.00 uur voor ouders, oud-leerlingen en andere De heer Ade Vries. belangstellenden gelegenheid zijn afscheid van de heren de Vries en Fransen te nemen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in de aula van de school De Dors 2 Heiloo. SPORT-INSTUIF VOOR 55-PLUSSERS Sinds begin september organiseert de Stichting Ouderenwerk Heiloo, iedere donderdag van 14.00 tot 16.00 uur in Sporthal 't Vennewater (het Zevenhuizen 48, ook bereik baar met bus 160 Alkmaar-Eg- mond) een sport- en spelinstuif voor 55-plussers. Onder het motto 'alles mag en niets is verplicht' bent U vrij naar eigen keuze aan één of meerdere onderde len mee te doen. Bij voorkeur trim- of gymnastiek schoenen en gemakkelijk zittende kleding. Voor eventuele nadere in formatie: Stichting Ouderenwerk Heiloo, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, tel. 331297.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1