Heilooër Operette Vereniging zoekt jong talent Oud papier acties ia Heiloo Bijzondere acties Mascotte MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Laatste nieuws van de reizigersbelangenvereniging lül LAPPONIA &IA.J.VOS simon peek GRANDIOZE AANBIEDIN REKLAMESTUNTÜ! Benedictusschool in de bibliotheek De Zoete Uitval HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD juwelier Mohair garen voor 4.50 per 50 gram Naaldsierkunst Marianne De Aalsmeerse BloemenhaS 51e JAARGANG NO. 39 - 1 OKTOBER 1986 exlcusief bij 10 bollen voor een trui In alle kleuren zolang de voorraad strekt Heerenweg 203 - 1851 KP Heiloo, tel. 072-335620. Om meteen verliefd op te worden. Mascotte Mode. Wij hebben beslag gelegd op één grote partij excellente 1e keus GROTE CYCLAMEN div. kleuren per stuk. DbUU 2 voor10.00 (zolang de voorraad strekt) Uw adres: Halverwege de Zevenhuizerlaan nr. 54, Heiloo. Vrijdagavond koopavond. Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Ook op maandag geopend: tussen 10.00 en 15.00 uur. Kennemerstraatweg 123, Heiloo, telefoon 331843. mm Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) 't Stet 4, 1921 BT Akersloot. (02513-14856) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Na onze oproep in de Uitkijkpost in ju ni j.l. om uw bezwaren, problemen en wensen met betrekking tot de spoorver bindingen van en naar Heiloo aan ons bekend te maken, is het ogenschijnlijk rustig geweest. Sommigen hebben mis schien gedacht dat het enthousiasme en de aktiviteiten al snel waren ingezakt. Niets is echter minder waar. Op de oproep hebben wij een stroom van reak- ties gekregen. Zowel individueel als van uit bedrijven en plaatselijke politieke partijen. Daarnaast mochten we ons gesteund weten door het college van burgemeester en wethouders. Waarom het dan zo stil is geweest? Wel, het gezegde luidt: een broedende kip moet je niet storen. Wij zijn met uw op merkingen naar de NS gegaan en heb ben onze bezwaren tegen de nieuwe dienstregeling kenbaar gemaakt. Nu is een dienstregeling, waarbij de treinen loop landelijk op elkaar moet worden afgestemd, niet zo'n eenvoudige zaak. Vandaar dat de NS toch wel enige tijd nodig had om de zaak te bestuderen. Én daarmee bedoelen we de broedende kip". De Heilooër Operette Vereniging zal medio april 1987 een aantal voorstellin gen geven van de operette ,,La Poupee" van Edmond Audran en zal hiermee in haar 35-jarig bestaan tevens een Neder landse primeur hebben. Naast de normale zorg die zo'n operet- teproduktie voor vele vrijwilligers jaar lijks met zich mee brengt, is er het steeds weer terug kerende probleem van de heren. Hoewel H.O.V. eigenlijk nog geen klagen heeft, vindt men dat er des ondanks nog best een aantal jonge krachten bij kunnen. H.O.V. heeft zich door de jaren heen een reputatie verworven van een gezel schap dat ook het onbekende repertoire aandruft, getuige ook nu weer de nog niet eerder gespeelde en voor H.O.V. speciaal vertaalde La Poupee". Het is misschien niet toevallig dat juist dit on bekende repertoire vaak om een uitge breide herenbezetting vraagt en juist hierdoor weinig of nooit gespeeld wordt, want een goede herenbezetting is een probleem waar hoegenaamd ieder koor mee worstelt. H.O.V. prijst zich erg gelukkig met haar artistieke leiding die met goede vondsten en bewerkingen toch in staat is deze vaak bijzonder leuke operettes ten uitvoer te brengen. Naast de problematiek van een goed be zet herenkoor is er natuurlijk de niet ge ringe opgave om ook jongere mensen enthousiast te maken voor ,,de operet te". De naam operettevereniging" is vandaag de dag nu eenmaal geen spon tane uitnodiging voor jonge mensen om met deze zeer leuke creatieve muzikale hobby te starten. Alleen hij of zij die de moeite wil nemen om eens een kijkje te nemen bij het instuderen en tot stand komen van een operette, zal tot de con clusie komen dat het niet zo veel uit maakt of men nu met een operettevere niging, theatergroep of musical ensemble te doen heeft. Vandaar dat H.O.V. regelmatig een oproep plaatst voor jonge mensen om zodoende ook op de langere termijn het fenomeen operette" te laten voort bestaan. De repetities zijn wekelijks op donderdagavond in het Open Huis van Makelaar Taxateur o.g. ^pÓthekeRn00P Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Donderdag 2 oktober De Duif, Mariënstein 180. Tijdens de schooluren. Vrijdag 3 oktober Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Zuid. Dozen en of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 17.00 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234 bellen voor 12.00 uur. Bij geen ge hoor: 332942. Zaterdag 4 oktober St. Benedictusschool, J.P.Hasebroekweg 21Tussen 9.00 en 11.00 uur. Ook dage lijks onder schooltijdenen kan oud papier gebracht worden. Ook lompen. Halen op verzoek: 331857. HandbaJ vereniging Foresters, parkeerterrein Laan van Muijs 'Egelshoek'. Tus sen 8.00' en 17.00 uur. Halen op verzoek: 331724. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. tussen 9.00 en 11.00 uur. Vrijdag tot en met maandag. Hockeyvercniging De Terriërs, kantine op sportvelden complex Het Vennewater, elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uu en elke vrijdag en maandag van 20.00 tot 22.00 uur. Maandag 6 oktober Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 en volgende ochtend 7.30 uur. Alle schooldagen De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tijdens de schooluren. Geen papier bij de con tainer plaatsen tijdens vakanties en weekenden. Frcinetschool, Het Malevoort 9. Brengen tijdens de schooluren. Tussen 8.30 en 15.15 uur. Alle werkdagen Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tusen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Scouting Nederland, Victorie groep Alkmaar-Heiloo, container nabij het clubge bouw, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 voor vrijdag 12.00 uur. Bij geen gehoor: 332942. Fanfare showband T.K.H. Werkendelslaan 66. Tussen 8.00 en 20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Clemens Willibrordschool, container staat naast de gros-markt, hoek Westerweg/Ewislaann. 20.00 tot 22.30 uur. De kontributie is slechts 32,50 per kwartaal (jeugdleden 15 t/m 18 jaar 16,25). H.O.V. lonkt naar het jonge talent, zowel dames als heren! Wie durft! Voor informatie kunt u bellen met Frits Hogerheyde, tel.nr. 334275. NATIONALE KOLLEKTE GEESTELIJKE GEHANDICAPTEN ...Als je voor het eerst je kindje in je handen krijgt, dan denk je: vingers tel len, tenen tellen, ogen, oren en als het dan ook nog huilde, dan was kennelijk alles goed.... Gelukkig is het ook bijna altijd goed. Bijna altijd. Soms niet. Per jaar komen ook honder den baby's diep geestelijk gehandicapt ter wereld. Velen overlijden heel jong, anderen hebben meer levenskans, wor den 30, 40, 50 soms zelfs 60 jaar of ou der. Ruim 50.000 diep geestelijk gehan dicapten telt ons land. Nog groter is het aantal licht geestelijk gehandicapten. Mensen die nèt niet in de normale" sa menleving mee kunnen komen: te goed voor de gewone zwakzinnigenzorg maar te beperkt voor het gewone leven van al le dag. Het gaat o.a. om de dagopvang voor geestelijk gehandicapten die nergens an ders terecht kunnen. De Nationale Kollekte Geestelijk Ge handicapten probeert het benodigde geld voor al deze zorg bijeen te brengen. Er blijft 45% van de kollekte-opbrengst in dit rayon voor regionale en plaatselij ke activiteiten. De kollekte wordt ge houden van 6 t/m 12 oktober d.m.v. kollekte-envelopjes, die u deze week in de krant aantreft. Geef, wat u missen kunt, wij zijn u dankbaar voor uw gift. Stationsweg 85A - Heiloo Telefoon 072-335730 De kip is nu van het nest gekomen en dat heeft ertoe geleid dat afgelopen week een gesprek heeft plaatsgevonden tussen een delegatie van de NS en een delegatie van de reizigersbelangenvere niging. Allereerst moeten we konstate ren dat het een konstruktief gesprek is geweest. De problemen voor de Hei looër reizigers, die als van geen andere forensenplaats de dupe zijn geworden van de nieuwe dienstregeling, worden ook door de NS onderkend, erkend en serieus genomen. Problemen voor de NS is dat je meestal niet ongestraft aan de dienstregeling kunt sleutelen. Van onze kant is ener zijds gewezen op het ongerief (langere reistijd, geen snelverbinding beschik baar, wachten op het tochtige en koude station in Castricum, enz.) voor de rei zigers en anderzijds op het gevoel dat hier en daar nog wel enige ruimte in de dienstregeling zit, waardoor mogelijk oplossingen te vinden zijn. Van de zijde van de NS heeft men erop gewezen dat de ogenschijnlijke lucht" in de dienstregeling bij minder goede weersomstandigheden al gauw is ver dwenen. Desondanks wilde men van NS-zijde bekijken of met name in de vroege ochtenduren enige verbetering is te realiseren. Van onze kant vonden wij dit toch wel wat mager. Tussen theorie en praktijk zit vaak verschil. Gevraagd is om ten minste een proef met meer tussenstops te Heiloo te houden, waardoor proefon dervindelijk de haalbaarheid van meer tussenstops kan worden vastgesteld. De NS had daar moeite mee. Misschien vanwege onbekendheid met een derge lijke onderzoeksmethode? Toch vindt ook de NS delegatie de aan geboden „oplossingen" kennelijk wat mager. Men wil althans nogmaals op de situatie studeren. Afgesproken is dat tussen half en eind oktober opnieuw een gespek zal plaatsvinden. Hopenlijk biedt de tussen liggende tijd voldoende gelegenheid om een voor alle partijen meer bevredigende oplossing te vinden. Want de NS wil haar reizigers te Heiloo behouden, maar dan zal de service aan die reizigers wel moeten worden verbe terd en minimaal op het oude niveau moeten worden teruggebracht. Het eerste gesprek was bemoedigend, dus we blijven optimistisch gestemd. Na het volgende gesprek zullen we u zo spoedig mogelijk over de inhoud daar van informeren. Namens de Belangen vereniging: Th. Bremer, Geestakker 34, 1852 EX Heiloo, tel. 334243; G. Hel der, Kennemerstraatweg 648, 1851 NL Heiloo, tel. 224804. GESLAAGD De afgelopen week mocht Mw. J. C. Spierings het certificaat in ontvangst ne men van de Docentenopleiding Tekst verwerking. Zij verzorgt de cursus Tekstverwerking bij Instituut Domp- vloet te Heiloo. Collecte Geestelijke Gehandicapten Het college van burgemeester en wethouders heeft aan de Nationale Collecte Geestelijk Gehandicapten toestemming verleend om in Heiloo een inzameling te houden in de periode van 6 tot en met 12 oktober. Zie ook elders in de Uitkijkpost. Geef Max de Zak Voor uitzending van reumapatiënten. Depot voor gedragen kleding, huishoudtex- tiel, etcetera: mw. W.Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 072-331763. Welfare houdt verkoop in De Loet Donderdag 2 oktober: verkoop van Welfare-artikelen in huize De Loet van 14.30-16.00 uur. Er is voor iedereen wel wat: van gebreide sokken tot tafellakens, van babykleertjes tot schorten. Van de opbrengst worden nieuwe materialen aan geschaft om de deelnemers van het Welfare-werk van het Rode Kruis op een aan gename manier bezig te laten zijn. KOOK Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goede ren kunnen altijd worden gebracht bij J.Mensinga, Brasemcroftlaan 18, tel. 330261. Ophalen van goederen: Th.Schaper, tel. 402121. Het Stationscentrum wordt steeds gevarieerder. Nu is het gezellige plein pal naast het station verrijkt met een kadokiosk, luisterend naar de naam De Zoete Uitval'. Alleen al om het aanzicht is het de moeite waard om er een kijkje te ne men. Geheel in stijl aangepast on der de kleurrijke luifel kunt u op vrijdag (inclusief de koopavond) en zaterdag uw keuze maken uit Belgi sche pralineskadootjes in diverse prijsklassen, zoet gekleurde glazen flessen, originele thee-surprises vers gebrande borrelnoten. Kortom een geurige en kleurige aanwinst. Trouwens op alle andere werkdagen kunt u vanzelfsprekend terecht in de zojuist heropende grutterij De Korenbloem. CLEAN-TIME LAAT ALLES ZIEN In Heiloo heeft zich het schoonmaak bedrijf Clean-time" gevestigd. Dit be drijf werkt in heel Nederland en houdt zich bezig met het schoonmaken van hotels, restaurants enz. (vooral de keu kens zijn hun specialiteit) en grote gebouwen. Heel bijzonder is het schoonmaken van ramen, na een beurt van Clean-time" hoeft u dat nog maar eenmaal in de twee jaar te doen, dit kan ook bij parti culieren worden gedaan. Clean-time is van opzet een Amerika^s bedrijf, de heer Hafez heeft de beschik king over een groot aantal machines o.a. voor het reinigen van steen vloeren, deze machine slijpt een laag van 1 mm van de vloer af en met een ander materi aal wordt er weer een laag van 1 mm op gebracht, de vloer ziet er uit als nieuw. Zo is er een zeilvloer-machine een tapijt-machine en een machine om mu ren te reinigen, ook behang. Stationsweg 85 Heiloo WEEK VAN HET BROOD BIJ BAKKER HEMMER Van 6 tot en met 12 oktober is er in ons land weer de week van het brood. Bak ker Hemmer (Kennemerstraatweg en Heerenweg) doet aan deze actieweek mee. Ditmaal is er gekozen voor het the ma 'Jeugd en Europa'. Brood van over de grenzen staat derhal ve volop in de belangstelling. Bakker Hemmer heeft besloten elke dag een an der soort brood in het zonnetje te zet ten. Achtereenvolgens zijn dat Buttermilch-brood (Duitsland), Früttli- bröt (Zwitserland), Wales-krenten- brood (Engeland), Panatoni's (Italië) en Ardeens brood (België). Vrijdag is het pizzadag bij Bakker Hemmer. Daar naast is er ook het Gelders tarwe, eigen lijk al fors ingeburgerd, dat de hele week extra aandacht krijgt. Daarnaast is er bij Bakker Hemmer ook een ludieke actie. Elke dag worden er namelijk 25 krentebollen gebakken, waarin een rode kers is verstopt. Wie de kers treft bij het oppeuzelen van het bolletje, kan aanspraak maken op een bakkerstas vol met verse broodproduk- ten. Die kers dus niet doorslikken, maar naar de bakker brengen en een gratis tas vol lekkers is uw deel. Echte Bakker Hemmer introduceert in de week van het brood bovendien een nieuwe broodsoort: het halfpondertje molenmelk. Een melkbrood naar de modernste maatstaven gebakken, maar met de vertrouwde smaak van toen, me de door het gebruik van witmolen- bloem. Voor de broodgenieter komt er dus een prima weekje aan: volop keuze uit broodsoorten tegen aantrekkelijke prij zen. Een extra sneetje kan er zeker vanaf! EXPERIMENTEREN MET PAPIER Heeft u belangstelling om ook eens wat te experimenteren met verschil lende papiersoorten en eenvoudige afdrukjes te maken met behulp van sjablonen? Er bestaan eenvoudige druktechniekjes, die verrassende mogelijkheden bieden. U kunt voor nadere informatie en/of opgave kontakt opnemen met de Stichting Ouderenwerk Heiloo, Westerweg 294, 1852 AS Heiloo, telefoon: 331297 (tussen 9.00 - 10.30 uur). Met groot enthousiasme werd er op za terdag 13 september bij de opening van de landelijke Bibliotheek Dag aan de Kennemerstraatweg gemusiceerd door leerlingen van groep 7/8 van de Bene dictusschool o.l.v. hun muziekleraar de heer Heijne. Zij bespeelden blokfluiten, xylofoons, dwarsfluit, trommel, tam boerijn, ukelele, gitaar en viool. Het publiek - familieleden, leerkrachten en medewerkers van bibliotheek en speel- o-theek - heeft genoten van dit optreden! Na het applaus en de bloemen als dank op die ochtend, komt er, hoop ik, nu toch nog een foto in de krant. De ande re foto's hangen in de bibliotheek. Nog maals hartelijk bedankt en wat mij be treft: tot volgend jaar! M. L. Hoffmann, bibliothecaresse Het tapijt wordt eerst nat gereinigd, daarna meteen gedroogd en gestreken, dit kan met nylon, katoen en wol en het wordt weer als nieuw. De heer Hafez heeft een opleiding bij Clean-time gehad en introduceert deze manier van werken nu in Nederland, zelf zegt hij ervan: ,,Wij maken alles weer glazend, het gaat snel en perfekt en is dus kosten besparend". De heer Ha- fez woont, Nic. Beetsweg 70, tel. 072 - 337188.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1