Oud papier acties in Heiloo Bijzondere acties Oudhollands sfeertje en nostalgie in 't Loo Je wilt je huis verkopen, maar hoe pak je dat het beste aan? H C* MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN ^ElLOo I!D LAPPONIA Tien jaar Monique simon peek De Best HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD WIJFFELS H. Donkersloot J. Kuyper A.J. Vos 2000 juwelier x37> 51e JAARGANG NO. 47 - 26 NOVEMBER 1986 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN KAPSALON BETTY 'T L00 Behandeling volgens afspraak, tel. 332779. Poppenkast in Het Hoekstuk TV - Video Antenne def. bel: electronica service Geen voorrijkosten, 's morgens bellen. Tevens gebruikte ktv's v.a. f 350,- TELEFOON 333500 NVM De STAATSLOTEN voor de maand december liggen voor u klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. Intocht van Sinterklaas Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Lees nu eens echt wat wij zeggen in onze begrotingsbeschouwing bel 334479 en U ontvangt hem na donderdag 27-11-1986 exlcusief bij - Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) DoHartioaflrlrPQCPn' Öksji Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) jm 't Stet 4, 1921 BT Akersloot. (02513-14856) fm/ Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Plan Ypestein moet woningnood lenigen Donderdag 27 november De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 29 november Zwem- en poloclub De Spetters, parkeerplaats bij het zwembad, tussen 10.00 en 12.00 uur. Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, het Maalwater 1. Tussen 9.00 en 11.00 uur. Maandag 1 december Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en volgende morgen 7.30 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terrieërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater, elke zaterdag en zondag van 11.00 tot 17.00 uur en elke vrijdag en maandag van 20.00 tot 22.00 uur. Alle schooldagen De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Brengen tijdens de schooluren, tussen 8.30 en 15.15 uur. Alle werkdagen Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00 en 16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Heiloo, container nabij 't Trefpunt, Wester- weg 292, tussen 9.00-17.00 uur. Ook lompen, mits in plastic zakken. Alle dagen Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubge bouw, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 voor vrijdag 12.00 uur. Bij geen gehoor: 332942. Fanfare showband T.K.H., Werkendelslaan 66. Tussen 8.00 en 20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Clemens Willibrordschool, container staat naast de Grosmarkt, hoek Westerweg/Ewislaan. Morgenmiddag beginnen de negentien raadsleden van de gemeente Heiloo on der voorzitterschap van burgemeester Glijnis aan hun langste vergadering van het jaar: de algemene beschouwingen en de vaststelling van de begroting 1987. 's Middags om twee uur beginnen de fractievoorzitters van de vijf vertegen woordigde partijen met het uitspreken van hun politieke beschouwingen over het afgelopen jaar en hun visie op de na bije toekomst. De eerste zitting, die wordt besloten door de beantwoording van gestelde vragen door het college van burge meester en wethouders, eindigt om on geveer kwart voor zes. 's Avonds om half negen gaat de beraadslaging, met als inzet de begroting voor het volgend jaar, verder. Op maandag 1 december gaan de bestuurderen van Heiloo om 20.00 uur verder met de vergadering. Dan zal ook besloten worden over de subsidietoewijzingen aan de diverse verenigingen. Al eerder hebben we in de Uitkijkpost uitgebreid aandacht besteed aan de ge meentelijke begroting voor 1987. Daar in bleek dat de gemeente te maken heeft met een flink tekort, dat door middel van bezuinigingen, belastingverhogin gen en een beroep op de algemene reser ves moet worden gedicht. Of er in de door het college voorgestelde plannen grote Veranderingen komen-, zal morgen tijdens de algemene beschouwingen blijken. Natuurlijk zullen de vijf fractievoorzit ters ook aandacht schenken aan de huis vestingsproblemen in onze woonplaats. Dat gebeurde de afgelopen jaren ook, waarbij het accent met name lag op het vullen van lege plekjes in het dorp. De plekjes zijn vooralsnog op. Maar inmiddels is begonnen aan de laatste grote uitbreiding van Heiloo: het zuidoostelijke deel van de gemeente moet voor de eeuwwisseling ruim 1000 woningen herbergen en, laten we zeg gen, 3000 Heilooënaars. Het eerste deel van Plan Zuid-Oost heeft inmiddels de naam Plan Ypestein gekregen, ver noemd naar een vroeger landhuis, dat omringd werd door iepen (aldus de uit leg vanuit Den Haag). De exacte invulling van de wijk is on langs, via de vaststelling van de grond prijzen, door de raad behandeld. Naar verwachting kan er vanaf eind decem ber ingeschreven worden voor premie koop- en vrije sector-woningen. De begrotingsbehandeling en de daar aan gekoppelde algemene beschouwin gen zijn openbaar. Een ieder, die daarin geïnteresseerd is, kan de vergadering in drie delen (donderdagmiddag en -avond en maandagavond) bijwonen. Men moet daarvoor zijn in de raadszaal van het gemeentehuis. Unicef Vrijdag 28 en zaterdag 29 november staat Unicef met een stand in winkelhof 't Loo. Bij de stand kunt u de fraaie Unicef-wenskaarten, agenda's en vele andere artikelen kopen. Daarmee steunt u tevens het werk van Unicef. Nationale Jeugdcollecte was een succes! De onlangs in Heiloo gehouden collecte van het Nationaal Jeugd Fonds (Jantje Beton) heeft het bedrag van 3.890,00 opgeleverd. Van dit bedrag zal ongeveer de helft ten goede komen aan de Victoriegroep en de Rurikgroep van Scouting Heiloo, die aan de collecte hebben meegedaan. Het overige deel van de opbrengst zal door het NJF gebruikt worden voor tientallen projecten ten behoeve van het jeugdwerk in Nederland. Mocht u nog niets gegeven hebben, omdat de collectan ten u niet thuis troffen, dan kunt u dit nog altijd doen door overmaking van een bedrag op gironummer 513223 t.n.v. penningmeester Victoriegroep onder vermel ding van 'bestemd voor Jantje Beton'. Het plaatselijke actieteam dankt iedereen voor zijn of haar bijdrage. Kledingactie De kledingactie 'Mens in Nood' was een succes, de opbrengst was 6 ton. Dank aan de coördinator mevrouw T. Stroethof, aan de verzameladressen en natuurlijk aan de gevers. Geef 's voor Diabetes De opbrengst van de collecte Geef 's voor Diabetes bedroeg in onze gemeente dit jaar 9.880,80. Het geld is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek op het ge bied van suikerziekte. Het was voor de vijfde keer dat het Diabetes Fonds Neder land een collecte hield. Dankzij de in totaal enkele miljoenen guldens, die zijn in gezameld, heeft het wetenschappelijk onderzoek een extra impuls gekregen. Een woord van dank aan alle collectanten en gevers is daarom ook zeker op z'n plaats. Wie geen collectant heeft gezien, maar toch alsnog de actie wil steunen, kan een bijdrage overmaken op gironummer 5766 van het DFN te Amersfoort. Zoals ieder jaar, rond de feestdagen doen de winkeliers van winkelhof 't Loo weer hun uiterste best het hun klanten zoveel mogelijk naar de zin te maken. Dit jaar heeft men gekozen voor een ge zellig intiem sfeertje. Zo'n 20 Oudhol landse huisjes, in de stijl van de Zaanse Schans, zullen in het winkelhof worden opgebouwd. De mensen die er in staan zullen gekleed gaan in Oudhollandse of Zo rondom Sinterklaas en kerst wed ijveren de winkelcentra onderling om het zo leuk mogelijk te maken voor hun klanten. Hierin blijft ook 't Hoekstuk niet achter. Op woensdag 3 december om twee uur is er een poppenvoor- stelling, die speciaal gemaakt is voor Sinterklaas. Er zijn ook een paar Zwar te Pieten om het geheel luister bij te zet ten. Voor de kinderen is er een leuke attentie. Op vrijdag 19 en zaterdag 20 december zijn er in 't Hoekstuk kersttafels op gesteld, met produkten van de winke liers. Er zal dan ook een kerstman aan wezig zijn waar kinderen met hun ou ders mee op de foto kunnen. Men kan dan ook kerststukjes kopen of zelf ma ken en er zullen heerlijke hapjes zijn om in de juiste stemming te komen. boerenkostuums. Daarbij worden er nog allerlei ouderwetse lekkernijen ver kocht. Zo zal er een snoepwinkeltje uit grootmoederstijd staan en een echte stroopwafelbakker. Ook de ambachten uit die tijd zijn er te zien zoals een glaze nier en een glasgraveur en een koper slager. Deze manifestatie duurt van 1 december t/m donderdag 4 december. Op deze dagen zijn de winkels open tot 21.00 uur. Als u uw huis wilt verkopen, zou u dat natuurlijk helemaal zelf kun nen doen. Zelf een koper zoeken, zélf onderhandelenDat gaat u echter heel wat tijd kosten. En het blijft nog maar de vraag of u uitein delijk eent het beste resultaat weet te realiseren. Daarom is het raadzaam, een NVM- makelaar in te schakelen Die kent de markt en weet wat uw huis kan opbrengen Maar ook wat de beste strategie is om zoveel mogelijk potentiële en dus ook financieel betrouwbare, gegadigden te bereiken. Bovendien kan uw huis uitsluitend via een NVM-makelaar worden opgeno men in het landelijke NVM-uitwis- selingsprogramma voor koop woningen. Waardoor uw hüis bij alle NVM-makelaars als "te koop" bekend staat. Heeft u verkoopplannen, praat daar dan eens over met een NVM-makelaar. Want met 'n NVM-makelaar verkoopt u makkelijker. én beter. makelaar onroerende goederen Kennemerstraatwëg 111, 1851 BC Heiloo. Tel. 072-333000/332989 makelaardij o.g. assurantiën Winkelcentrum 't Hoekstuk 10, Heiloo. Tel. 072-330524 b.g.g. 330498 makelaar taxateur o.g. Heerenweg 167,1851 KN Heiloo. Tel. 072-331716 makelaar taxateur o.g. Zeeweg 20, 1852 CR Heiloo. Tel. 072-331895 Zaterdag is het eindelijk zover. Dan komt Sint Nicolaas naar Heiloo, nadat hij afgelopen week in ons land is aange komen. De Sint met zijn gevolg is om 11.00 uur bij Huize Overkerck, tegeno ver de Willibrorduskerk aan de Wester- weg. Daar zullen de muziekverenigin gen Fanfare Showband TKH, Harmo nie-orkest Caecilia en Tamboer- en Ma- jorettenkorps Nijenburg een vrolijke noot aan de intocht toevoegen. Tussen 11.00 en 11.15 uur vertrekt Sint Nicolaas in optocht richting gemeente huis. De stoet wordt begeleid door rui ters en amazones van Ponyclub Heiloo en Omstreken, terwijl de Victoriegroep van Scouting Heiloo bij de diverse knel punten zal assisteren. De route door Heiloo is als volgt: langs Overkerck via Hoog en Laag naar de Westerweg, Stationsweg, Heerenweg, Laarmanstraat, Kennemerstraatweg (oversteek), Frederica's Hof, Van de Feen de Lilleweg, De Loet, Burenweg, Maas Geesteranusweg, Dokterslaan, Kennemerstraatweg (oversteek), Raad huis. Bij het gemeentehuis zal Sint Nicolaas verwelkomd worden door burgemeester Glijnis. Muziekvereniging Eensgezind heid zal ter plekke de muziek verzorgen en natuurlijk zullen de kinderen de goedheiligman toezingen. Als de Sint zich met zijn gevolg in het gemeentehuis heeft teruggetrokken, krijgen alle kin deren een presentje. Dit gebeurt rechts naast het gemeentehuis, 's Middags brengt Sint Nicolaas met zijn Pieten een bezoek aan de wijken Oost, Termijen en Vredenoord. LEVEN IN OVEREENSTEMMING MET ALLE NATUURWETTEN Over dit onderwerp zal drs. P. Knibbe- ler, leraar Transcendente Meditatie, een tweetal openbare lezingen geven. We tenschappelijk onderzoek, in de laatste 17 jaar uitgevoerd, heeft aangetoond dat regelmatige TM-beoefening leidt tot helder, efficient denken, minder angst, betere slaap, zelfverwerkelijking en een harmonieuze invloed op de omgeving. Hoe deze effecten tot stand komen zal worden uitgelegd aan de hand van de' meest recente ontdekkingen in de na tuurkunde, de zogenaamde "Verenigd Veld"-theorieën. Het Verenigd Veld van alle natuurwetten kan in ons zelf er varen en benut worden. Het resultaat is een leven meer in overeenstemming met de natuurwetten. Automatisch vallen ons dan succes, blijheid, gezondheid en innerlijke vrede te deel. De lezingen worden gehouden op woensdag 10 december 20.00 uur, 't Gulden Vlies, Koorstraat 20, Alkmaar, toegang 5,- en op donderdag 11 de- cember 14.00 uur, Belieslaan 14, Hei loo, toegang vrij. Inlichtingen: 072-333732. Stationsweg 85A - Heiloo Telefoon 072-335730 Zeg het met bloemen: letterlijk en figuurlijk van toepassing bij bloem- shop Monique aan de Westerwev. Het is al weer 10 jaar geleden dat op het historische plekje (vroeger stond er een koffiehuis) aan de Westerweg een bloe- menzaak werd geopend. De verkoop was toen nog aan de kant van het par keerterrein en het assortiment nog wat beperkt. Nu, 10 jaar later, is het een bloeiende zaak met 4 man/vrouw perso neel en een uitgebreid assortiment. De heer Nuyens, die al 25 jaar in het vak zit, startte de zaak samen met zijn vrouw. ,,Met hulp van moeder ,,deed" ,,zij" de winkel en hijhet buitenge- beuren." De loop zat er al snel in en na een half jaar werd de verkoop verplaatst naar de voorkant. Een fleurige noot op de Westerweg. „We hebben het helemaal op eigen kracht gemaakt, want het is hier geen loopstraat", zegt mevr. Nuyens. Eigenlijk was het helemaal de bedoeling niet iets aan het 10-jarig bestaan te doen, een bloemetje in de vorm van een potroos voor de klanten en dat was het dan wel. Maar het personeel dacht er anders over. 's Ochtends stond er een prachtige erepoort om de deur en voor de familie Nuyens was er nog een marsepeinen taart. En zo werd het voor iedereen een feestelijke gebeurtenis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1