heiloo Jfel A.J. vos VAN OS MODE KOOPT U ELKE DAG EEN HUIS? KERSTMIS 1986 <Ê<£/mkcêemL MAN KERSTKORTING bij NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Nieuwjaarsconcert Caecilia DRUKKERIJ DRUKKERIJ GESLOTEN Diefstal van en uit auto's, Wat doen we er tegen? UITKIJKPOST Div. Van Gils kostuums 150,- korting kolberg100,- korting winterjassen100,- korting pantalons 50,- korting Schiesser pyama's van 69,- nu 49,- en verder: 100 Pullovers50% korting Alpha Hypotheekcentrum Op de foto met de Kerstman winkelhof 't loo 20-22 tevens wensen wij U ook namens onze medewerksters fijne feestdagen en een gezond V, elke vrijdag mode koopavond Mevrouw v.d. Glind uit Akersloot was de gelukkige winnares van een stereo-installatie welke zij bij autobedrijf Martin Schilder in ontvangst mocht nemen uit handen van de Heer A. Hessing. Elke dealer van Volkswagen had een aktie, men kon een proefrit maken moest een vragenlijst invullen en een slagzin makenmevrouw v.d. Glind viel in de prijzen. Winkelhof 't Loo - Heiloo - Tel. 072 - 33 01 38 Vanaf morgen liggen de nieuwe STAATSLOTEN voor u klaar. Q—i Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 Tr 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. Zo niet, dan loont het de npoeite eens vrijblijvend kennis te maken met het Alpha Hypotheekcentrum, de grootste makelaardij in hypotheken van Nederland. Het dienstenpakket dat veel verder gaat dan het opvragen van een paar offertes, is erop gericht de gehele 'hypotheekzorg' van u over te nemen. Inschakeling van Alpha+ biedt u de volgende voordelen: Kortom, als u een professioneel en onafhankelijk advies op prijs stelt en "maatwerk" prefereert boven standaard oplossinsen, zoek dan kontakt met één van onze kantoren om de proef op de som te nemen. simon peek juwelier 51e JAARGANG NO. 50-17 DECEMBER 1986 sC KAPSALON BETTY XjT L00 Behandeling volgens afspraak, tel. 332779. Wil je dit jaar feestelijk maar toch afsluiten? In verband met de Kerstdagen, verschijnt de Uitkijkpost met een kersteditie op 17 dec. De krant van 24 december verschijnt niet. Op dinsdag 30 december verschijnt de laatste editie van het jaar 1986. Buiten de feestdagen is op 22 - 23 en 24 december 1986 en op 2 januari 1987 de drukkerij gesloten. Voor spoedgevallen: Tel. 072-330175 b.g.g. 072-334531 EEN BRILJANT CADEAU copyright jvs Deze maal zal er uitvoerig aandacht worden geschonken aan elektronische systemen ter beveiliging van de auto. Elektronische beveiliginssystemen voor auto's kunnen worden ingedeeld naar de volgende eigenschappen: Spanningsval en stroomafname Wanneer het op een of andere manier tot stroomverbruik komt in de elektri sche installatie wordt een alarmsituatie ingeleid. Het opnemen hiervan kan op twee manieren geschieden. De eerste is de meest toegepaste en berust op het re gisteren van kleine spanningsverande ringen in de systeemspanning als gevolg van het inschakelen van 'verbruikers', zoals binnenverlichting door openen portier, claxon, ontstekingscircuit e.d. De tweede methode is die met de meetspoel. Dit is een ringvormig gewik kelde spoel waardoor men een stroom- voerende leiding van de electrische in stallatie aanbrengt. Vloeit er, door het inschakelen van bijvoorbeeld verlich ting, stroom door deze leiding dan zal in de spoel een spanning worden opge wekt, die door het beveiligingssysteem wordt geregistreerd en omgezet in een alarm. Rust- en arbeidsstroom Dit principe wordt reeds lang toegepast in beveiligingssystemen voor gebouwen, met name het rüststroomprincipe. Dit laatste omvat een gesloten circuit waar in een aantal contacten is opgenomen. Wordt één ervan geopend dan ervaart het systeem dit als een melding. in de voertuigbevèiligingstechrilèk is het praktisch om beide vormen, dus zowel rust- als arbeidsstroom voorhanden te hebben. Bij het arbeidsstroomprincipe worden de in de portieren aanwezige j contacten öf naar massa geschakeld öf naar de zwevende elektrode van het elektrisch systeem. Universele systemen dienen dan ook op beide schakelwijzen te zijn ingericht. Zolang de (enkelvoudige) elektrische verbindingen hiervoor van buitenaf niet of slechts na zeer veel moeite bereikbaar zijn, is een redelijke sabotageveiligheid gewaarborgds Komt de bekabeling van een veiligheidscircuit naar buiten, bij voorbeeld naar een aanhanger, dan is de toepassing van een ruststroomcircuit absoluut gewenst. Inschakelwijzen Systemen met een geheel automatische schakelwijze behoeven geen enkele ex tra handeling waardoor het inschakelen van het systeem ten alle tijde is verze kerd. Door bijvoorbeeld de contactsleu tel uit het contactslot te nemen wordt een inschakelvertraging gestart, waar door men enige tijd ter beschikking heeft om de auto te verlaten en het por tier af te sluiten. Evenzo heeft men na het openen van één der portieren even de gelegenheid om de contactsleutel in te steken en contact te maken, waar door het systeem is uitgeschakeld. Dit systeem voorziet uitsluitend in beveili ging in de parkeersituatie. Semi-automatische systemen zijn altijd ingeschakeld en kunnen door het ver richten van een bepaalde handeling slechts zeer tijdelijk worden uitgescha keld. Hiervoor dient, wil men de auto verlaten, een speciale sleutelschakelaar kortstondig te worden bediend. Om de auto opnieuw te kunnen betreden moet men een zelfde aan de buitenzijde van de auto gemonteerde sleutelschakelaar bedienen. Alle systemen waarbij men er zelf aan moet denken het systeem op scherp te schakelen, noemen we handbediend. Dit kan inhouden dat een verborgen wip- of tuimelschakelaar vlak voor het uitstappen wordt bediend. Door deze handeling start men een inschakelver traging, die gedurende enige tijd gele genheid geeft de auto te verlaten en de deur te sluiten. Wordt deze deur op nieuw geopend, dan dient binnen een bepaalde tijd de verborgen schakelaar weer omgezet te worden. Een veiliger oplossing biedt echter de sleutelschake laar. Bij voorkeur dient de sleutelscha kelaar sabotageveilig uitgevoerd zijn. Paraatheid Verreweg de meeste in de handel te ver krijgen beveiligingssystemen kunnen voorzien in bewaking wanneer het voer tuig onbeheerd wordt achtergelaten of geparkeerd wordt. Onder bepaalde om standigheden kan het gewenst zijn, dat óók tijdens het in beweging zijn van het voertuig 1 -het beveiligingssyslëëfh" dj? scherp staat. Hierbij valt te denken aan zowel grote als kleine eenheden, waarin goederen van waarde worden vervoerd en men óók bedacht dient te zijn op het aspect overval. In de volgende aflevering van 'auto diefstal, wat doen we ertegen!' wordt ingegaan op de detectiezijde zoals con tacten, bewegingsmelders, positieveran- deringsmelders alsmede de stroomvoor ziening. Voor reacties of nadere infor matie kunt u ten alle tijde kontakt opne men met de ambtenaar Voorkoming Misdrijven van de groep Heiloo, tele foon 072 - 333144, toestel 24. KERSTAKTIE VAN TERRE DES HOMMES Ook dit jaar organiseert Terre des Hommes rond de Kerstdagen via het speciale gironummer 100900 een extra aktie. De opbrengst zal Terre des Hom mes onder meer benutten om in vier van de hulpverleningsprojecten op de Phi- lippijnen speciale voedingsprogram ma's voor kinderen te realiseren. Vooral op het eiland Negros zijn de om standigheden zeer moeilijk. Het wegval len van de suikerriet-export heeft enor me werkeloosheid veroorzaakt waar door ondervoeding op grote schaal voorkomt. Ook zal Terre des Hommes een gedeelte van de opbrengst besteden voor de bijna twaalfduizend kinderen die verblijven in de groepsadoptie-projecten in de ont wikkelingslanden. Terre des Hommes ondersteunt zo'n tweehonderdvijftig van deze projecten. Informatie kan worden verkregen bij: Terre des Hommes, Beeklaan 414, 2562 BJ Den Haag, (tel. 070 - 637940). Makelaar Taxateur o.g. Apotheken °°P [ËU3 Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN !SwS| Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES I—""I Afgelopen maandag demonstreerden de deelnemers aan de cursus acroba tiek in de gymzaal aan het Slimpad het aangeleerde tijdens een vrolijke slotavond. De cursus werd gegeven door Marcel Horsthuis. Het is de be doeling dat in januari een nieuwe cursus van start gaat. Voor inlichtingen kan men bellen 072-336387. BERGEN HOORN HEILOO i Van Os Mode Gebr. Van der Stelt Wagenweg 11, Haarlem Tel. 023-312086 Uitbetaling vanaf vrijdag 19 december Keuze uit verschillende offertes, omdat Alphade kondities van alle mogelijk geldgevers in huis heeft (Postbank, Bouwfonds, N.M.B., GAK., Aegon, A.B.P., Nat. Ned., enz.). Ongekende belastingbesparingsmogelijkheden (diskonto- hypotheek!). Mogelijkheid om de financiële gevolgen van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid tegen de scherpste premies te verzekeren. Door het grote volume zéér konkurrerende tarieven. Bijv. 6.1% - 5 jaar vast, oplopend tot 7% - 30 jaar vast, enz. enz. 4* makelaardij in hypotheken Alkmaar Amsterdam Haarlem Schagen Bussum Kennemerstraatweg 85 Burg. Roëllstraat 1 Wilhelminastraat 38 Rensgars 7 Lange Heul 205 Tel. 072-127325 Tel. 020-134120 Tel. 023-319706 Tel. 02240-15720 Tel. 02159-12407 P.S. Bestaande hypotheken wan 8% of hoger verdienen een oversluitingskans! Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Stationsweg B5A - Heiloo - Telefoon 072-335730 Op vrijdag 19 en zaterdag 20 december is er kerstmarkt in Winkelcentrum 't Hoekstuk. En zou het niet leuk zijn, een foto van uw kind met de kerstman? Die mogelijkheid bestaat er. Op vrijdag van 15.00-17.00 uur en zaterdag van 14.00-16.00 uur zijn er in Winkelcen trum 't Hoekstuk een fotograaf en een kerstman aanwezig die een leuk plaatje verzorgen van uw kind. Een kadootje waar u menig familielid een plezier mee doet. Maar er is nog meer in 't Hoekstuk. Zaterdag 20 december, van 13.00-16.00 uur zullen de Waagzangertjes kerstlied jes ten gehore brengen. U vindt in 't Hoekstuk dus alles om in een goede kerststemming te komen. Traditiegetrouw verzorgt het Heilooër Harmonieorkest Caecilia een nieuw jaarsconcert en wel op zondag 4 januari 1987 in de Moeder Godskerk aan de Holleweg te Heiloo, aanvang 14.00 uur. U kunt zich wellicht nog wel het nieuw jaarsconcert van dit jaar herinneren. Een drietal orkesten betraden toen het podium, nl. Emergo uit Castricum, Caecilia Heiloo en de Hoogovenharmo nie. Uit vele positieve reacties is wel ge bleken dat deze opzet aanslaat bij de muziekliefhebbers. Voor het komende concert zal mede werking verlenen de Shell Harmonie Amsterdam o.l.v. Jean Gruter. Dit or kest werd reeds in 1963 toegelaten tot de hoogste klasse van de KNF, de vaande lafdeling. Zij heeft een groot aantal eerste prijzen behaald op concoursen, heeft een aantal grammofoonplaten ge maakt en verzorgt regelmatig radio opnames. Samen met het A-orkest van Caecilia o.l.v. Henk van Veldhuizen is een programma samengesteld dat vol doende muzikale afwisseling waar borgt. De toegangsprijs bedraagt 5,00 p.p., tot 12 jaar de helft. Donateurs van Cae cilia ontvangen op vertoon van hun do- nateurskaart een toegangsbewijs voor 2,50. Het programmaboekje kost ANDERS Wij hebben nieuwe kollekties ontvangen van Sandwich, Marion, Förster. Twisted Sister, etc. Soepel, Sportief, Speels, Stijlvol, Soft en niet duur. 1,00. Om verzekerd te zijn van een plaats, kunt u vanaf 29 december een toegangsbewijs kopen bij Disco Heiloo in winkelcentrum 't Loo, Boekhandel Avis in het Stationscentrum en Boek handel 't Hoekstuk. Nadere informatie wordt u graag ver strekt door Nico Bakker (335160) en Kees Borst (335987). TENTOONSTELLING 'DE ABDIJ VAN EGMOND' in de jaren '30 van deze eeuw is een Be nedictijner abdij gebouwd op de plaats waar vanaf de 10e eeuw tot 1573 ook al een abdij heeft gestaan. Deze abdij is eeuwenlang het centrum geweest van godsdienstig en cultureel leven in deze streken en heeft een rijke en afwisselen de geschiedenis gekend. Een tentoonstelling over zowel de oude als de huidige abdij is te zien in de Oud heidskamer 'De Oude Pastory' te Hei loo. Naast de gebruikelijke openingstij den (dinsdagavond 19.00-21.00 uur en zaterdagmiddag 14.00-17.00 uur) is de Oude Pastory ook geopend op Tweede Kerstdag van 14.00 tot 16.30 uur en op Nieuwjaarsdag, eveneens van 14.00 tot 16.30 uur. ROLSTOELBUS HEILOO Alliancering 9 briljanten 0.45 ct. normale prijs 2410,— december prijs 1925,- Solitair 1 briljant 0.20 ct. normale prijs 1695, december prijs 1215,- Met het oog op de komende feestdagen willen wij onze donateurs/passagiers prettige kerstdagen toewensen en een goede gezondheid voor 1987. Onze stichting bestaat uitsluitend uit vrijwilligers en daardoor kunnen wij ge gadigden tegen zeer laag tarief na^r de plaats van bestemming brengen. Onze bus heeft een lift. U wordt door onze vriendelijke chauffeurs op het plateau gereden en langzaam stijgt de lift naar boven en u bent in een oogwenk in de bus. Gemakkelijker kan 't niet. U wordt van huis gehaald en naar uw opgegeven adres gebracht en weer terug. Wellicht iets voor de feestdagen om er eens fijn uit te gaan. Inlichtingen krijgt u op tel. 335149. U kunt donateur worden reeds vanaf 10,00 per jaar. U steunt dan een voor velen onmisbare vervoer-mogelijkheid. Mogen wij op u rekenen? Hopenlijk gaat de telefoon op nummer 335149 vele malen over. Bankrelatie: Rabo Heiloo, rek.no. 32.70.39.760; giro rek. v.d. bank: 269978. 2 0 öS> cc Q cc modieuze collectie voor betaalbare^ prijzen. Uw mantel veranderen en/of repareren? Wij verzorgen alles zeer vakkundig op eigen atelier. Lid Stichting Bontwaarborg V Hertenlaan 8, Bergen Tel. 02208-95530

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1986 | | pagina 1