Nederpop en punk bij De Buk Veremgingsageuda Heiloo; Bleeker, Westerweg 226, Tel. 072-331133. -VOORDEEL- ShsOOVL ZENTVELDT &V.GALENB.V. OCCASIONS ■DE RENAULT 5 FIRST Voor Noordhollandse Kaas en zelfgetapte échte Karnemelk wmK De Renault 5 First. Daar zegt u onmiddellij k 1 'ja' tegen. Omdat 'ie voor z'n extra vriende lijke prijs heel veel extra's biedt. Om te beginnen onovertroffen rijplezier, pittige prestaties en eigenzinnige charme. Maar ook een schone 11 liter motor die op het milieu net zo zuinig is als op uw budget. Bovendien is de fraaie First uitgerust met een verstelbare rugleuning van de bestuurders stoel, hoofdsteunen op beide voorstoelen, rode bies in bumpers en zijbescherming, achter ruitverwarming, aërodynamische wieldoppen en stijlvolle First badges. Extra's die u niets extra kosten. Maak daar om snel kennis met de Renault 5 First. Als u z'n prijs hoort, zegt u: 'Geef me de Vijf', de Renault 5 First. De Renault 5 First kost f 16.975,-, (incl. BTW). Afleveririgskosten f 400,-. Rolluiken, lamelgordijnen, e.a. binnen- en buitenzonweringen, rechtstreeks van fabriek, inclusief montage. Sunset, showroom, Populierenlaan 51, Uitgeest. Inlichtingen: 02513-14555. [MITSUBISHI! stichting volwassenen- edukatie heiloo Door gebrek aan ruimte is het tolslh@llii©k w®uw@m)giiW@ voor de Uitkijkpost deze week niet is geplaatst, indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mogelijk vol- Kfl TOYOTA DEALER DE BRUYN-BLOKKER van,;jue vereeniging Dagelijks geopend. Dusseldorperweg 40 Limmen. tel. 02205-3344 ib voor moderne gebruikte dames- en kinderkleding Heerenweg 252 Heiloo Tel.: 072 -338082 ioi ziens Mitsubishi Galant 2.3 GLX turb. dsl.. .1984 Mitsubishi Galant 2.3 GLX turb. dsl.. 1983 Mitsubishi Galant 2000 GLX1983 Mitsubishi Galant 2000 GLX station. .1982 Mitsubishi Galant 1600 EL1983 Mitsubishi Lancer F1200 GL Olympigue 84 Honda Civic 1.5 Sport 3-drs1985 Fiat Uno 55 3-drs1984 Audi 80 CL 55 kw 4-drs1983 Citroën BX 16 TRS1983 Citroën GSA LPG1982 Volvo 340 L 3-drs1983 Peugeot 505 GL 2 ltr. LPG1982 VW Passat 1.6 GL 63 kw1982 Nissan Bluebird 2.0 GL diesel1982 Nissan Cherry 1.5 automaat1982 Renault 5 TL 3-drs1982 Renault 5 TS 1300 CC 3-drs1981 Renault 18 TS stationcar LPG1980 Autobianchi A 112 3-drs1980 GOEDKOPE INRUIL Mitsubishi Galant 2000 GLX 5-bak'78 f2.250,- Volvo 244 DL autom'78 f3.250,- DONDERDAG KOOPAVOND Kennemerstraatweg 110 Tel. 072 - 152090 off. Mitsubishi-dealer voor Alkmaar e.o. UITKIJKPOST 14 JANUARI 1987 w %w vffffff MET IKEBANA DE LENTE TEGEMOET! Met ingang van februari start bij Perspectief in Bakkum een heel nieuwe werkgroep, die zich bezig gaat houden met Ikebana. Wat is Ikebana? Ikebana is de Japanse manier van bloemschikken. Een volwaardige kunst die niet onderdoet voor wat wij als kunst aanvaarden op het gebied van schilderen, beeldhouwen of pottenbak ken. De Ikebana -na eeuwen een privile ge te zijn geweest van de Japanners- kreeg na de tweede wereldoorlog inter nationale bekendheid en wordt nu over al ter wereld beoefend en gewaardeerd als een kreatieve bezigheid met einde loos veel mogelijkheden en van grote ar tistieke waarde. Hoewel een volledige opleiding jaren vergt, zijn de beginselen -zeker van de moderne scholen- eenvou dig en duidelijk. Naast oefening en interesse is de liefde voor de natuur van belang, want daar ligt de basis van Ikebana. Nu velen toch enigszins van de natuur vervreemd zijn, kan de Japanse bloemschikkunst veel bijdragen tot een nieuw en blij samen gaan. Zij leert ons luisteren en de taal der bloemen verstaan om die dan te ver tolken in een schikking. De begeleidster van deze groep is me vrouw Mia Meisner; zij is lerares Ichiyo-school in Ikebana. Op maandag middag 2 februari, om 13.30 uur, is de eerste werkbijeenkomst in het atelier van Perspectief, Van Oldebarneveldt- weg 37 in Bakkum, mits hiervoor vol doende belangstelling bestaat. Daarom is het gewenst dat u zich tevoren even aanmeldt bij Mevr. Meisner (tel. 02518-55850) of bij de sekretaresse van Perspectief, mevrouw Sonja Kaan (tel. 50009). Het bijwonen van deze eerste bijeen komst is vrijblijvend en verplicht u nog tot niets. Kom eens kijken en kennis maken met deze bijzondere vorm van bloemschikken. RECHT OP NABESTAAN Onder dit motto organiseert de vereni ging Handreiking in de komende maan den drie themamiddagen. Tijdens deze middagen zal door middel van inleidin gen en diskussies nader worden inge gaan op de verschillende kanten van de rouwverwerking. De middagen zijn be doeld voor hen die de partner of kind verloren hebben en allen die daarbij be trokken zijn. De vereniging Handreiking js een zelf hulporganisatie voor partnerverlies. In de afgelopen jaren heeft de vereniging op verschillende terreinen aktiviteiten ontplooid. Er is een groep vrijwilligsters die, als daaraan behoefte bestaat, wedu wen en weduwnaars thuis bezoeken. Op deze wijze hoopt men steun te kunnen bieden aan de ander om een moeilijke levensfase door te komen. Ook worden verschillende aktiviteiten ontplooid. Er is een groep vrijwilligsters die, als daar aan behoefte bestaat, weduwen en we duwnaars thuis bezoeken. Op deze wij ze hoopt men steun te kunnen bieden aan de ander om een moeilijke levensfa se door te komen. Ook worden verschil lende aktiviteiten georganiseerd waarin ontmoeting, ontspanning en gezellig heid centraal staan. Vanuit het voorgaande werd geconsta teerd dat niet alleen weduwen en we duwnaars een moeilijke periode door maken. Ook de omgeving rouwt -al lijkt dat soms moeilijker merkbaar- om de dierbare die overleden is. Gedacht wordt aan de kinderen, familieleden, vrienden, buren en kennissen. Hoe er varen zij het verlies en op welke wijze kunnen zij omgaan met degene die ach ter blijft. De vereniging Handreiking vindt het van belang dat het isolement en taboe van het rouwen doorbroken wordt. De themamiddagen 'Recht op nabestaan' hebben als doel te bevorde ren dat mensen beter leren omgaan met het verschijnsel rouw en nabestaan in onze samenleving. De themamiddagen worden gehouden in De Vest te Alkmaar. De toegang is gratis; een vrijwillige bijdrage is wel kom. Tijd: 14.00-16.30 uur. De midda gen worden gehouden onder auspiciën van de vereniging Handreiking. Bij de organisatie ervan zijn verschillende hulpverlenende instellingen betrokken. Voor nadere informatie: mevr. B. van Lienen, tel. 072-119745, en mevr. T. Janse, tel. 072-114428. UNIE VAN VRIJWILLIGERS ZOEKT VRIJWILLIGERS VOOR BINGO-MIDDAGEN Al jaren verzorgt de UW in Overkerck een bingo-middag: ca. 50 bewoners van het tehuis en de omliggende huisjes ko men vrijdagmiddag om 14.00 uur in de recreatiezaal bijeen. De vrijwilligers zet ten de tafels, stoelen, kopjes en het spel klaar. Daarna halen zij bewoners, die niet alleen naar de zaal kunnen komen, van hun huis of hun kamer. Een van de vrijwilligers heeft voor de prijsjes gezorgd. Om ongeveer 14.30 uur gaat het spel be ginnen. Tussen de spelers zitten de hel pers om mensen, die wat slechter gaan zien of horen en voor wie het spel te moeilijk wordt, te helpen. Het is dan ook voor iedereen erg gezellig. Na af loop (ca. 16.30 uur) brengen we de ou deren weer terug. Door iedereen, spelers en helpers, wordt naar deze middag uitgekeken. Om te zorgen dat deze middagen door kunnen gaan, heeft de UW dringend vrijwilligers nodig. Heeft u belangstel ling of wilt u iets meer weten over dze middagen? Belt u dan naar M. Scholte (tel. 337641) of T. Eberson (tel. 336262) of op de kantooruren: maandag, woensdag en vrijag van 12.00-14.00 uur (tel. 335296). Kontakten De Unie van Vrijwilligers heeft in Hei- loo veel vriendschappelijke kontakten. Ongeveer 50 vrijwilligers bezoeken re gelmatig zelfstandig wonende ouderen, ouderen in verzorgingshuizen, invaliden en anderen, die door omstandigheden eenzaam zijn. Deze mensen hebben net als iedereen behoefte aan gezelschap, een vriendelijk woord, een kleine han dreiking. Ze willen wel eens wandelen, zelf booschappen doen of een spelletje spelen. Zij kunnen deze zo gewone din gen niet alleen en de UW wil ze daar graag bij helpen. Nu steeds meer ouderen in een eigen huis blijven wonen, wordt de vraag om hulp steeds groter. Wij zoeken dan ook vrijwilligers, die een paar uur per week over hebben voor een ander. Wilt u over dit fijne werk meer weten, belt u dan naar: M. Scholte, (tel. 337641), W. Hund (tel. 330956), of op de kantoor uren maandag, woensdag en vrijdag van 12.00-14.00 uur (tel. 335296). In het afgelopen jaar heeft u in deze krant regelmatig stukjes kunnen lezen van kursisten, die de kursus Ouderwijs- Onderwijs volgen. Eén avond per week komen zij bij elkaar om zich te verdie pen in de vakken Nederlands en Alge mene Vorming. 1986 was voor Ouderwijs-Onderwijs een goed jaar. In september gingen er vier groepen van start, drie in Heiloo in De Kreek en één in Limmen in De Dus- selhoek. De belangstelling voor Ouderwijs-Onderwijs groeit. Steeds meer volwassenen komen tot de ontdek king, dat je in de praktijk vaak situaties tegenkomt, waarbij je meer kennis no dig hebt. Geen wonder, de maatschappij is ook zo ingewikkeld geworden. Er verandert zoveel in de wereld om ons heen. Geluk kig is een mens nooit te oud om te leren. Bij Ouderwijs-Onderwijs speelt uw leef tijd geen enkele rol. Als u meer wilt weten over deze kursus, kunt u kontakt opnemen met Riet van den Burg, 02205-1705, of Leny van Leeuwen, 075-289687. Ook kunt u fol ders vinden in de Openbare bibliotheken. Op 17 en 18 december hielden de leden van het Katholiek Vrouwengilde St. Monica hun kerstavond bij de Zr. Cla rissen in Nieuwe Niedorp. Voor beide avonden was het volgeboekt. De dames werden ontvangen door de zusters Chia- ra en Clara, waarna de zusters een le zing hielden en vertelden over het leven als kloosterling en volgelingen van de H. Clara, die een bewonderaar en met gezel van de H. Franciscus was. We konden vragen stellen over het reilen en zeilen in het klooster. De zusters hebben een boekenbinderij, waar ze net aan van rond kunnen ko men en meer hoeft niet voor de sober le vende zusters. Een groot gedeelte van de tijd wordt doorgebracht met bidden, vooral voor de wereldvrede. In een dis cussie die daarna volgde werden vragen voorgelegd wat we zelf dachten te kun nen doen aan de wereldvrede. Voor bezinning werden we naar de me ditatieruimte gebracht, waar werd gebe den en gezongen, waarbij gekleurde kaarsen één voor één werden aangesto ken, voor de vele volken die in oorlog leven. Deze zinvolle avond werd beslo ten met soep en een broodje, waarna de zusters ons uitgeleide deden. HEILOO Instuif met consumentenquiz Voor de eerste bijeenkomst van het nieuwe jaar werd een instuif georgani seerd voor de dames van de N.V.v.H. in de zaal van de Gereformeerde Kerk. Onze presidente Dorothee Zuijdgeest- Winkler wenste iedereen een goed en ge zond 1987. De vereniging bestaat dit jaar 25 jaar en zij hoopt dat met aller in zet dit jubileumjaar zal slagen. Hierna volgde er een consumentenquiz: 'Hoe bewust bent u als consument?', geleid door Paula Schoemaker. De vra gen werden per groep beantwoord en haast wat eenvoudige, algemene vragen waren er ook vragen waarbij de aktuele kennis van belang was. In de pauze wer den we getrakteerd op koffie met lekke re cake. De vragen werden daarna nog eens doorgenomen met de antwoorden erbij en vervolgens konden de prijswin naars bekend gemaakt worden. Hoewel de antwoorden soms hoorbaar gegeven werden, was er toch een verrassend ver schillend resultaat. De winnaars werden beloond met een kleine attentie. Hier mee was een eind gekomen aan een leer zame en gezellige ochtend. GESLAAGD Onze plaatsgenoot Arjen Klaver is on langs geslaagd voor het doctoraal exa men pharmacie. Hij volgde deze studie aan de Universiteit van Amsterdam. Zouden we het dan toch nog beleven? In oktober kon de film 'The Great Rock Roll Swindle' niet vertoond worden wegens het ontbreken van een kwalita tief goede kopie. Vorige week zorgden de naweeën van Kerst en Nieuwjaar voor een plotselinge afgelasting. Alle leed schijnt verholpen te zijn, dus pro beren we het opnieuw. Op vrijdag 16 ja nuari om 21.00 uur starten we de pro jector voor de spectaculaire docudrama over de Sex Pistols, het eindexamenpro ject van Julian Temple (later bekend van de videoclips voor de Stones, Bowie en Sade). De film vertelt het verhaal van de Sex Pistols, de geplande op- en ondergang van 's werelds meest bekende punk band. Hun reis naar Brazilië, de contac ten met de voortvluchtige treinrover Biggs en het bezoek aan het carnaval in Rio: het wordt allemaal getoond. Het laatste deel bestaat uit een verslag van een concert, waarbij bassist Sid Vi cious zijn pistool leegschiet over de hoofden van het publiek. Vicious wordt van moord beschuldigd en gearresteerd. Naast de verwikkelingen rondom de band heeft de muziek van de Sex Pistols een vooraanstaande rol in de film, die - zoals gezegd - op 16 januari te zien is bij de Buk. De toegangsprijzen zijn vier gulden voor leden en cjp-ers en vijf gul den voor anderen. Hopelijk is er meer belangstelling dan bij Mad Max het geval was. Misschien wel goed om te melden dat in de komen de maanden ook de films 'Once upon a time in America', 'Dune' en 'Abel' ge draaid zullen worden. Elke tweede vrij dag van de maand: film bij de Buk! Van Vollenhoven De opwaardering van de pop in je moerstaal - was er ooit niet een elpee met die naam, waaraan ook Kayak en Earth Fire meewerkten? - is alweer verleden tijd. Doe Maar werd Deed Maar, een bladzijde werd omgesla gen. Voor de Amsterdamse formatie Van Vollenhoven (nee, geen familie!) geen reden om het Nederlands te ruilen voor het Engels. In 1982 werd begonnen met de opbouw van eigen repertoire. Zelf noemen ze dat eigenwijze pop, serieus met een knipoog, pakkende refreinen, neo-romatische teksten, stevige podi um-act met humoristische intermezzo's. Na zo'n opsomming is de belangstelling van de 'Nederpopper' al snel gewekt. Het beluisteren van de single 'De wereld draait' geeft de doorslag, zelfs de wave- en rockprogrammeurs happen toe. Het nederlandstalige repertoire van Van Vollenhoven is op 17 januari te beluiste ren in het café van de Buk. Oude num mers, zoals 'Vrienden op de eerste rij', dat in december '84 op cassette ver scheen, als ook het nieuwste werk, zijn in een dynamische show - binnen de be perkingen van het café-podium -vanaf 22.00 uur te beluisteren. Overigens, Van Vollenhoven kreeg via radio en tv al menigmaal de kans zich op een groter publiek te richten. Daar van maakte de vijfmansformatie dank baar gebruik. De directe binding met het publiek blijft echter belangrijk: in spirerend naar twee kanten. Kom maar luisteren op 17 januari, de entreeprijs is voor iedereen drie gulden. Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen Voor de ochtendbijeenkomst van 8 ja nuari was de heer Booy uit De Rijp uit genodigd om ons een inzicht in sterren kunde te geven. De presidente Mevr. J.C. Nieuwenhuis-Bieman zei in haar openingswoord, dat wij allen wel eens naar de sterren kijken, maar de beteke nis ervan niet weten. Spreker begon te vertellen dat zijn inte resse voor de sterren begonnen was in 1937, door een excursie naar een plane tarium. Op dia's zagen we de sterren beelden, die een formatie van sterren zijn, waar men figuren in kan zien. Elk van die beelden heeft een wetenschappe lijke naam. Alle sterren zijn zonnen, maar 'de zon' geeft alleen warmte. De maan en de sterren geven zelf geen licht, dat is teruggekaatst zonlicht. We zagen schitterende dia's, van de astronauten op de maan in 1977. Zo kwam de ruimtevaart ter sprake waar de heer Booy ook veel van wist te vertellen. We hebben nu een indruk ge kregen hoe oneindig groot het zon nestelsel wel is. Aan het eind van deze leerzame ochtend, waarvoor grote be langstelling was, eindigde spreker met het verzoek toch vooral zuinig te zijn op ons milieu. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 19 januari: beter bewegen, een lezing door G.H. Kemperman over ge zonder bewegen, het verbeteren van de houding en dergelijke. Aanvang 20.00 uur in het Open Huis, entree 3,00. Vrijdag 23 januari: bowlingavond. Opgeven op 19 januari in het Open Huis of via de telefoonnummers (ook voor andere inlichtingen) 332136 of 331097. Wijkvereniging Plan Oost Vrijdag 16 januari: bridgen in 't Oosthonk, aanvang 20.00 uur. Entree leden ƒ2,00, niet-leden 3,00. Opgeven donderdag tussen 19.00-21.00 uur via tel. 337947. Ned. Ver. van Huisvrouwen Heiloo Dinsdag 20 januari: reisimpressie over China dóór Keetie van 't Veer in de zaal van de Geref. Kerk, aanvang 20.00 uur. Entree leden 2,00, niet-leden 3,50. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Woensdag 21 januari: jaarvergadering. Na het officiële gedeelte zal het volks- dansgroepje De Wisselpas optreden. Tevens zal de zanggroep van Pridini enkele volksliedjes ten gehore brengen. Vereniging Handreiking Woensdag 21 januari: open avond in het restaurant van zwembad De Overdekte te Alkmaar met bingo, aanvang 20.00 uur. Toegang 2,00 voor leden en 5,00 voor niet-leden. Inlichtingen: 072-119745 of 114428. Katholiek Vrouwengilde Sint Monica Woensdag 14 januari: notaris Van Wijk uit Heiloo spreekt o.a. over het opmaken van een testament. Aanvang 20.00 uur in 't Trefpunt. Rondleiding in het Heilooër Bos Zondag 18 januari: maandelijkse natuurwandeling van het 1 VN door het Heilooër Bos. Aanvang 11.00 uur vanaf de Kattenberg. Inlichtingen: tel. 072-613015. Natuurhistorische Vereniging Woensdag 14 januari: lezing aan de hand van dia's over de veenkoloniale gebie den in Oost-Groningen door de heer Tipker in De Brainbox, Kanaalkade 26 te Alkmaar, aanvang 20.00 uur. Ook niet-leden zijn van harte welkom. Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad Dinsdag 20 januari: vergadering van de gemeenschappelijke medezeggenschaps raad van het Openbaar Onderwijs Heiloo in de J.P. Hasebroekschool, aanvang 20.00 uur. Activiteiten bij het NIVON Vrijdag 16 januari: lezing door S. Dekker voor de geologiegroep van het Nivon over stekelhuidigen. Ook andere belangstellenden zijn welkom. Aanvang 20.00 uur in het Open Huis. Entree leden 4,00, anderen 5,00. Zaterdag 24 januari: landenavond van het Nivon, ditmaal gewijd aan China. Het echtpaar De Boer uit Alkmaar vertelt iets over hun reis per Trans-Siberië-Expres door Rusland en Mongolië naar China. Tevens is er infomateriaal en verzorgt de bibliotheek een boekenpresentatie. Aanvang 20.00 uur in het Open Huis. Entree leden 2,50, niet-leden 4,00 en kinderen 1,50. Postzegelvereniging Heiloo Woensdag 21 januari: ruil- en verkoopavond in het Open Huis, aanvang 20.00 uur. Tevens de tweede helft van de jaarlijkse verloting met vele mooie prijzen. Diabetes Vereniging Dinsdag 20 januari: bijeenkomst van de Diabetes Vereniging in het Sint Elizabeth Ziekenhuis te Alkmaar, aanvang 20.00 uur. STÏ5 v A*.' nn- ,„TT7^77fJ7T!- Geef me de vijf! 5 jaar plaatwerkgarantie. Prijswijzigingen voorbehouden. E75-A Renault adviseert elf oliën. Toyota Corolla 1.3 Hatchback DX85-1 Toyota Carina 1.8 4 d DX diesel 83-10 Toyota Carina 1.6 4 d DX autom.83-3 Toyota Tercel 1.3 3 d DX 82-9 Citroën Visa 11 RE Citroën Visa Super E Renault R 5 Le Car Renault R 5 Automaat Off. APK II keurstation 84-9 83-4 85-1 85-3 Kennemerstraatweg 189 -1851 BE HEILOO Telefoon 072-331818 verkoop na 18.00 u. 02267-3356 vrijdag koopavond. AANBIEDING: Damesbontlaarsjes!! Aparte bontjasjes, wollen mantels (koopjes!!), modieuze japonnen (mt. 38 t/m 48), truien, vesten, ski-kleding, schaatsen, enz. Kinder ski-kleding, truien, mutsen/sjaals, mail lots, leren wantjes, schaatsen, enz. Gevraagd: Ski-kleding en schaatsen!! Maandagochtend gesloten. Elke dag geopend uan 10.00 17.00 uur. Inbreng: dagelijks uan 10.00 - 12.00 uur. na 18.00 uur 0 7 2-61 3557/3305.95 Erkend A.P.K.-keuringsstation

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 10