Bollenland blijft actueel Kinderevue in 't Open Huis <te GOEDE RAAD IS NIET DUUR! Aantrekkelijke voorwaarden voor de woningen in plan Ypestein van de Rabobank „Heiloo". Rabobank Q Als de winterschilder binnen is heeft u al één zonnebloem verdiend! nic.ursem&zn. schilders glas< en wand afwerking r Laatste paal Plan Yinkenbaan Korfbaltoernooi in d'Enterij NIIEUWPOORl POUWELS Alpha Hypotheekcentrum I - OPENBARE VERKOPING TE HEILOO Wij bieden U t/m 23 januari a.s. de volgende mogelijkheden; Maatgever in hypotheken Toptennis in De Dors kunstschildersartikelen lijstenmakerij M AUTOBEDRIJF BV il De grootste vaste lezerskring Het is bijna vanzelfsprekend om bij een aan- of verkoop een makelaar in te schakelen. Immers een makelaar in onroerend goed weet van wanten en is op zijn terrein een kei. Even vanzelfsprekend is, om voor het tot stand komen van een passende hypotheek het Alpha Hypotheekcentrum, de grootste makelaardij in hypotheken van Nederland, vrijblijvend om raad te vragen. Inschakeling van Alpha+ biedt u de volgende voordelen: Kortom, als u een professioneel en onafhankelijk advies op prijs stelt en "maatwerk" prefereert boven standaard oplossinsen, zoek dan kontakt met één van onze kantoren om de proef op de som te nemen. LVr- Variabele rente 3 jaar vast 5 jaar vast 10 jaar vast 5,5% 5,9% 6,1% 6,4% De percentages zijn gebaseerd op maandbetaling achteraf, en er dient gemeentegarantie te worden verkregen. De aanvraag voor gemeentegarantie kan do.or de bank worden verzorgd en de kosterTvan deze aanvraag komen voor onze rekening. Bij acceptatie van de offerte voor 31 januari a.s. garanderen wij deze percentages tot 31 maart a.s. Voor nadere informaties of het maken van een afspraak kunt U kontakt op nemen met: de heer Kuijper of van der Werf. Kennemerstraatweg 143 - Westerweg 244 - Heiloo - Telefoon 335344 Heerenweg 144 - 1851 KW Heiloo tel. 072-331799 - 337159 - 332677 Op donderdag 29 januari 1987 om 15.30 uur zal in HET OPEN HUIS, Winkelhof 't Loo 19, te HEILOO krachtens rechterlijk bevel ten overstaan van notaris J. J. van Wijk te Heiloo in één zitting bij opbod en af slag in het openbaar worden verkocht het woonhuis met schuur, ondergrond, erf en tuin aan de Oudburgerlaan 8 met twee garages aan de Vlei te Heiloo, kadastraal bekend gemeente Heiloo, sectie A nummer 6650 en 6654, samen groot 2.25 are. Zakelijke lasten: f 298,31 per jaar. Betaling: Uiterlijk 6 februari 1987 10% van de koopsom alsmede de veilingkosten en uiterlijk 12 maart 1987 het overige Aanvaarding: Het perceel wordt bewoond; de koper zal zich zelf een titel tot ontrui ming moeten verschaffen. Bezichtiging: Donderdag 22 januari 1987 en donderdag 29 januari 1987 tussen 14.00 en 15.00 uur. Verklaring: Op de veiling kan van de koper een verklaring worden verlangd omtrent zijn financiële gegoedheid. Inlichtingen: Ten kantore van genoemde notaris aan de Kennemerstraatweg 83 te Heiloo, telefoon 072-337800. LS. UITKIJKPOST 14 JANUARI 1987 In 1986 hebben wij er al veelvuldig over bericht: de omzetting van weideland in bollenland. Een hoogtepunt was er in juni '86, toen de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit nam, waardoor de omzetting van de grond aan regels werd gebonden. Alleen in bepaalde de len van de gemeente en dan nog voor een beperkt oppervlak werd het moge lijk grond voor bollenteelt geschikt te maken. Zulks is het geval in de Boeke- lermeer, waar inmiddels drie stukken grond door bollentelers in gebruik zijn genomen. De exploitanten van de grond hebben onlangs bij de gemeente een aanvraag ingediend om op de terreinen bedrijfs woningen en opslagruimten te mogen plaatsen. Deze verzoeken waren aanlei ding voor een discussie in de raad, vori ge week donderdag. De heer Helder (Links Heiloo) toonde zich in juni '86 en nu opnieuw tegen stander van de omzetting van weide grond in bollengrond. De daardoor noodzakelijke bebouwing zag hij ook niet zitten, maar omdat hij de enige te genstander in de raad bleek, kon de be bouwing niet worden tegengehouden. De heer Adema (PvdA) had geen be zwaar tegen de bebouwing mits deze vanuit de bedrijfsvoering noodzakelijk was. Wel vroeg hij om regels voor be bouwing; daarover zal, zo bleek uit het antwoord van wethouder Borsjes (PvdA), in de commissie ruimtelijke or dening gesproken worden. Heiloo 2000 was bij monde van me vrouw Van Gelder-Kop het weinig en thousiast over de bebouwingsplannen. „Vroeger werd bij bebouwing veel meer voorbehoud gemaakt, nu gaat het veel makkelijker. Wij zijn bang voor een toename daarvan na dit besluit. Hoe wil het college dat tegengaan? Is het moge lijk een boete- en kettingbeding vast te stellen?", aldus mevrouw Van Gelder- Kop. Wethouder Borsjes verklaarde dat het moeilijk zal zijn om normen voor de be bouwing vast te stellen. Er zal altijd van geval' tot geval naar economische en an dere belangen gekeken moeten worden. In het toekomstige plan Buitengebied zal worden vastgesteld dat per bedrijf maximaal één pand neergezet mag wor den. Bovendien zal, aldus de wethou der, een te bouwen pand aan het be drijfsterrein gekoppeld worden. Hier door wordt tegengegaan dat er bijvoor beeld door verkoop van de woningen telkens weer nieuwe 'bedrijfspanden' worden neergezet. Overigens besloot de raad ook een an der stuk grond in de Boekelermeer te verkopen aan een bedrijf, dat daar bol lenland van wil maken. De heer Helder verklaarde zich tegen de verkoop. W oningverbetering De raadsleden van de diverse partijen spraken vorige week donderdag ook over de door de provincie beschikbaar gestelde subsidie voor particuliere wo ningverbetering. De raadsleden Helder (Links Heiloo) en Swart (CDA) betreur den dat er veel minder geld beschikbaar was dan was aangevraagd: 42.500 gul den toegewezen, 70.000 gulden ge vraagd. De heer Helder vroeg dan ook om crite ria, waardoor het geld zoveel mogelijk bij de 'juiste' mensen terecht zou ko men. Bijvoorbeeld een voorkeur voor goedkopere woningen of het toekennen van subsidie aan mensen, die al lang in Heiloo wonen. De heer Swart stelde voor de aanvragen voor 60% te honore ren, zodat iedereen iets zou krijgen en zo min mogelijk mensen teleurgesteld zouden worden. Wethouder Dekker (VVD) en burge meester Glijnis gaven aan dat op grond van de enige tijd geleden vastgestelde verordening het uitgangspunt 'wie het eerst komt, die het eerst maalt' niet los gelaten kan worden. Als uitleg werd on dermeer gegeven het feit dat het geen subsidie gericht op personen betreft, maar een subsidie gericht op de wonin gen. Een criterium als de tijd dat men in Heiloo woont, kan om die reden al niet worden ingevoerd. m Op woensdag 21 januari komt de Kin derrevue Het Pretschip naar Heiloo. 's Middags om 14.30 uur in het Open Huis Heiloo, Winkelhof 't Loo 19. De show is bedoeld voor kinderen van 5 t/m 12 jaar, en het belooft een plezierige mid dag te worden. Het nieuwe kinderspektakel heet: Het Pretschip. Onder het motto: laat je een paar uur in de boot nemen, presenteert de bekende kinderartiest Alfons Borm een sprankelende revue vol liedjes, comedy-acts en conferences. Het Prét- schip is geheel nieuw: schitterende kostuums (veel glitter), grote decors, lichteffecten en vooral veel (overvol) grappen. Kosten noch moeite zijn gespaart om een daverend geheel neer te zetten. Alfons Borm is in vele creaties te zien. De hoofdpersoon is de kapitein: grap na grol rolt eruit. Wat te denken van een reiziger, die het pretschip niet op komt vanwege» zijn veel te zware koffer. Wat wil je met 160 paar sokken, 40 tanden borstels en een koekoeksklok. De kof fer moet aan boord: reden genoeg voor lachsalvo's. De scheepskok bereidt een maaltijd. Dit gaat wel anders dan de meeste scheepskoks doen. En dan is er ook nog een zogenaamd televisie-optreden op het schip. Gepro longeerd uit Wonderland, de Ballon- nenparade. De kapitein maakt er weer een kleurrijk geheel van: hondjes, zwa nen en zeeleeuwen zijn enkele dieren die gemaakt worden van gewone ballon nen. De kinderrevue Het Pretschip draagt de boodschap: lachen is goed voor iedereen. Vele hoogtepunten pas seren letterlijk de revue. De voorstelling in het Open Huis begint om 14.30 uur, maar om 14.00 uur gaat de zaal open en kunnen de kaartjes a 5,00 gekocht worden. Ook kunt u kaarten verkrijgen in de voorverkoop bij Tilburgs, tabaksspeciaalzaak aan de Stationsweg 87. MEERVOGELS HANDBAL Een prima eerste helft van de dames van Meervogels, met vele goede spelmomen ten. Via break-outs, 2 strafworpen en schoten uit de tweede lijn een ruststand 8-5. Na rust had Meervogels geen ant woord op het straffe verdedigen van Odin en moest toestaan dat Odin langs zij kwam. Pas in de twintigste minuut nam Meervogels weer een voorsprong, maar een strafworp in de laatste minuut bracht de ploegen op gelijke hoogte. (9-9). Afgelopen vrijdag moest de heren van Meervogels ten gevolge van een onspor tief protest van Odin een wedstrijd overspelen. Door dienstplicht en andere verplichtingen moest Meervogels drie basisspelers missen. Deze wedstrijd ging verloren. Zondag was Meervogels gastheer en be lust op revanche. Meervogels startte voortvarend en stond in de tiende mi nuut met 6-1 voor. Ruststand 9-4. Odin liet weinig zien. Rick Buur, een nieuw komer in de Meervogels-selektie toonde zich een verdienstelijk speler. Meervo gels had zijn revanche: 16-12. HANDSOME EIGHT In het bekervoetbal leverde Handsome Eight/Casino Bergen afgelopen week een opmerkelijke prestatie. De zebra's, met AZ-doelman Hans de Koning als plaatsvervangend coach, stootten na melijk in de allereerste ronde bekerhou der White Stones, die twee klassen ho ger speelt', uit de strijd (1-3). Keuze uit verschillende offertes, omdat Alpha de kondities van alle moselijk geldsevers in huis heeft (Postbank, Bouwfonds, N.M.B., GA.K., Aegon, A.B.P., Nat. Ned., enz.). Ongekende belastingbesparingsmogelijkheden (diskonto- hypotheekl). Mogelijkheid om de financiële gevolgen van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid tegen de scherpste premies te verzekeren. makelaardij in hypotheken Alkmaar Amsterdam Haarlem Schagen Bussum Door het grote volume zéér konkurrerende tarieven. Bijv. 6.1% - 5 jaar vast, oplopend tot 7% - 30 jaar vast, enz. enz. P.S. Bestaande hypotheken van 8% of hoger verdienen een oversluitingskans! Kennemerstraatweg 85 Burg. Roëllstraat 1 Wilhelminastraat 38 Rensgars 7 Lange Heul 205 Tel. 072-127325 Tel. 020-134120 Tel. 023-319706 Tel. 02240-15720 Tel 02159-12407 Een verrassende uitslag, maar gezien het spelbeela was de zege heel normaal. HE/Casino trad namelijk van de aftrap af aanvallend op en kwam na een voor sprong van 0-2 niet meer in gevaar. Doelpunten van de eindelijk weer her stelde Strabbing en Buurmeester. Het past helemaal in het grillige karak ter van de voetballerij, dat de zebra formatie, koploper in de hoofdklasse, enkele dagen later voor de competitie de grootste moeite had om het laag geno teerde Plubos te bedwingen. Dat lukte uiteindelijk maar net (3-2), mede dank zij twee kanonskogels van Peter Arntz. De oude supporter van Handsome Eight: „Of het gevaarlijk is weet ik niet, maar ik raak aan het winnen helemaal verslaafd...." Op zondag 18 januari gaat in de tennis- hal De Dors in Heiloo de interdistricts tenniscompetitie van start. Aan deze ccjmpetitie, die doorloopt tot halverwe ge de maand maart, nemen acht vereni gingen deel, afkomstig uit de districten Noord-Holland-Noord, Amsterdam, Leiden en Haarlem. Telkens van 13.30 tot 17.30 uur wordt er op de volgende zondagen gespeeld: 18 en 25 januari, 1, 8, 15 en 22 februari en 15 maart (finales). Er zal worden gespeeld in twee poules, waarbij de teams uit de verschillende klasses gespreid zijn. Het betreft overi gens tennis van een hoog nivo! Drie ploegen uit de hoofdklasse (Joy Moza ïek, Zandvoort en Popeye Gold Star), drie uit de overgangsklasse (Bakkum, Marquette en Heerhugowaard) en twee uit de eerste klasse (Alkmaar en Dekker Tennis) doen aan de competitie mee. Er wordt gespeeld onder auspiciën van het district Noord-Holland-Noord van de KNLTB. Een ontmoeting tussen twee ploegen bestaat uit zes partijen: twee dames enkelspelen, twee heren-enkelspelen, een dames-dubbel en een heren-dubbel. Elke partij bestaat uit twee sets. Per ge wonnen set krijgt menteen punt, waarna de ranglijst kan worden opgemaakt. Op de laatste competitiedag, zondag 15 maart, zal er door de ploegen die in de poules op de eerste en tweede plaats ein digen gespeeld worden om de eerste vier plaatsen van de totale competitie. Het is natuurlijk niet alleen voor de deelnemende sportlieden interessant, deze wedstrijdenreeks. Zij kunnen zich in de uitstekend uitgeruste tennishal De Dors goed voorbereiden op het buiten seizoen. Maar ook voor tennis-minnend Heiloo, zeker tien procent van de totale bevolking, is er de kans om in de eigen gemeente tennis van nationaal nivo te aanschouwen. De toegang voor publiek bij de wedstrijden is geheel gratis. Op de genoemde zondagen kan men vanaf 13.30 uur terecht in de tennishal aan De Dors. Ook voor inlichtingen, waaron der baanverhuur, kan men bij De Dors terecht. Als je voor het eerst een paal in de grond moet slaan, valt dat niet mee. Wethouder Koelemey "deed het, na enige aanwijzingen, echter zeer bedreven. Nog net voordat Koning Winter de grond ontoegankelijk maakte, werd in plan Vinkenbaan II de laatste paal geslagen voor 6 HAT woningen. We thouder R. Koelemeij viel de eer te beurt deze klus te klaren. Het totale plan bestaat uit 22 vrije sector wonin gen, 10 premie A, 14 premie B en 12 premie C woningen en nog 19 woning wetwoningen. De exploitatie is in han den van de Woningstichting LIAK en de gemeente is de opdrachtgever. De huizen zijn ontworpen door archi- tekt Rodenhuis. Het plan is royaal van opzet en het geheel ziet er zeer aantrek kelijk uit. Bij het bouwen van de 6 HAT woningen heeft men goed gekeken naar de woningen aan de Dusseldorperweg en waar nodig kleine verbeteringen aangebracht. Met dit plan is het laatste stukje grond in Limmen bebouwd. Er zijn echter nog 300 woningzoekenden. Er bestaan wel plannen voor woningbouw bij d'Ente- rij, maar zo ver is het nog niet. De woningen aan de Vinkenbaan wer den gebouwd door Aannemersbedrijf Jonker uit Limmen en Glorie Heiwer ken, alles onder het toeziend oog van de heer Böhm. Vrijdag 2 januari verzamelde de lagere schooljeugd zich in d'Enterij om aa.i het jaarlijkse spóftëvëhèm'ërif mee te doen. Dit jaar was.lwUksarfbaL.Erv-had- den zich 15 schoolteams ingeschreven. Volgens mevr. M. Guyt hadden zich dit jaar minder kinderen opgegeven, omdat korfbal nog altijd bekend staat als een 'meiden'Sport. Nu, de kinderen die meededen waren allesbehalve 'tutten'. Er waren zelfs opvallend weinig meis jes, maar die er waren deden mee voor tien! Er werd een eenvoudige vorm van korf bal gespeeld, monokorfbal, waarbij zo wel jongens als meisjes in een team mee doen. Je mag net zoals bij gewoon korf bal niet lopen met de bal, de bal niet uit iemands handen slaan, niet duwen of stompen. Je moet proberen slimmer en vlugger te zijn dan je tegenstanders en door middel van goed samenspel een kans scheppen om een doelpunt te ma ken. Er werd heel fel om de bal gestre den! Goed en raak geschoten! Ook heel sportief gespeeld, bijvoorbeeld ingeval len in het team van een andere school of reserve gestaan om een ander een kans te geven. Het scheidsrechtersteam bestond uit ju nioren van korfbalvereniging Helios uit Castricum, die ook in Limmen trainen o.l.v. hun trainer Peter Koelewijn. Er werd heel soepel gefloten om zo min mogelijk het plezier Van de kinderen te bederven. Na afloop lieten ze ook zien, hoe 'echt' korfbal gespeeld wordt, 's Middags werden er welpenkorven ge bruikt, zodat ook de groepen 5 en 6 aan het schoolkorfbaltoernooi konden mee doen. Er was veel publieke belangstel ling van ouders. Alle kinderen ontvingen een poster en kleurplaat van korfbal, want natuurlijk hoopt korfbalvereniging Helios dat jul lie nog meer willen korfballen. Voor in lichtingen: tel. 02518-51365 of 53307. De senioren van Helios trainen op vrij dagavond van 20.00-21.00 uur in de gymzaal aan de Hogeweg. Wij kunnen hier nog enige spelers/speelsters, die enige korfbalkennis hebben plaatsen. KENNEMERSTRAATWEG 101 - HEILOO 15? 072-330072 TE E00P km Fiat Panda 34, 10-1985, ivoor13.500 Fiat Panda 45, 8-1984, rood d25.200 Fiat Panda 45, 7-1985, wit12.800 Fiat Panda 45, 6-1985, blauw5.300 Fiat Panda 750 L, 5-1986, blauw 13.000 Fiat Uno 45, 3-drs., 1-1984, ivoor39.000 Fiat Uno 45, 3-drs., 6-1984, ivoor31.000 Fiat Uno 45, 3-drs., 10-1984, blauw 64.500 Fiat Uno 55 S, 3-drs., 2-1985, groen m. 2.300 Fiat Uno 45 3-d., 6-1984, ivoor 31.900 Fiat Uno 55 Super 3-d., 2-1985 groen m. 23.100 Fiat Uno 55 5-d., 6-1985, ivoor 55.300 Fiat Uno Super diesel 5-d., 7-1984, rood 71.000 Fiat 127-1050 5V, 1-1984, wit29.000 Fiat Argenta 100, 2-1984, groen m. 70.500 Fiat Argenta 2L, 8-1983, blauw75.000 Fiat 131-1600 Mir., 8-'77, blauw m. 107.800 Fiat 131-1600 CL Mir., 6-1983, goud m. 151.000 Fiat Regata diesel, 2-1984, blauw m. 80.200 Fiat Regata diesel, 1-1985, groen m. 94.500 Fiat Ritmo 70 5-d., 3-1984, rood do. 46.300 Fiat Ritmo 60 C, 3-d., 1-'84, grijs m. 76.800 Fiat Ritmo 60 C 3-d., 6-'84, rood do. 56.600 Fiat Ritmo 60 L, 5-drs., 3-1985, rood 42.700 Fiat Ritmo 60 L 5-d., 8-1985, rood li. 12.000 Alfa Romeo Sud 1.5 Tl, 3-'82, bruin 89.700 Alfa Romeo Sud Tl, 5-1983, zwart 63.600 Alfa Romeo Alfa 33 1.5, 4-'84, rood 47.400 Opel Manta 1.8 GT, 6-'85, m. goud 35.500 Ook uw Fiat-dealer voor bestelwagens 'MFWB.'ÊTtt'tm Zaterdags en koopavond geopend! Bovag garantie Heiloöerdijk 28 Alkmaar Tel. 072 - 12 72 22 (t/o Wastora/Grosmarkt)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 12