Drie architecten aan de slag voor verbouw van gemeentehuis Mascotte houdt opruiming tegen zeer aantrekkelijke prijzen. 1/ ICJSCUI1 S1Ï1 Oud papier acties in Heiloo J 1/2 prijs joseph van schagen heiloo Ito A. J. vos NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN A A - itvoPPl -S3** onze totale kollektie japonnen nu voor de halve prijs Uitslag puzzel Winkelhof 't Loo Automatisering bij gemeente gaat voort 52e JAARGANG NO. 2-14 JANUARI 1987 Stationsweg 85, Heiloo AAN DE SLAG MET WERKLOZE JONGEREN EN SCHOOLVERLATERS? HELP DE VOGELS DE WINTER DOOR! ne ^o0'e M°ot „e-jjooê1®9'39" V\xe° eóe ar\Ve fc\\ ^es.*»00 oP*°v ira\o9 winkelhof 't loo 20-22 elke vrijdag mode koopavond tot 9 uur Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: IiiIm i Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Het had niet behandeld zullen worden, maar door een opmerking van de heer Ten Hoope (Heiloo 2000) gebeurde het toch: het college heeft een drietal archi tecten aangewezen, die voor de eerste fase van de verbouw/nieuwbouw van het gemeentehuis een ontwerp gaan ma ken. Via de begrotingswijzigingen, die nooit bij de raadstukken voor be langstellenden en pers worden gevoegd, werd dit duidelijk. Driemaal 5.000 gul den wordt hieraan besteed en een vergis sing omtrent de BTW was het startsein voor een kleine discussie. Die vergissing kost de gemeente overi gens 3.000 gulden. Al eerder had de raad namelijk een budget van 15.000 gulden inclusief BTW gegeven voor de verdere ontwikkelingskosten van het vernieuwde gemeentehuis. In hun brie ven aan de architecten had het college laten opnemen 5.000 gulden exclusief BTW (20%). Een fout van het college, toegegeven door de burgemeester, na een opmerking van mevrouw Wuijster- Schuddeboom (VVD). Niet te volgen Aanvankelijk was voor de mensen op de publieke tribune niet te volgen waar me vrouw Wuijster-Schuddeboom en bur gemeester Glijnis over spraken. De woorden 'gemeentehuis' en 'architect' werden zorgvuldig vermeden. Dat ver anderde, nadat de heer Ten Hoope het woord kreeg. Hij sprak zich namens zijn fractie uit tegen het spenderen van het geld, in- dan wel exclusief BTW. Tijdens de algemene beschouwingen in november '86 had Heiloo 2000 laten we ten, dat de partij systeembouw voor een nieuw gemeentehuis niet wilde uitslui ten, mede gelet op de financiële voorde len. De nu door de gemeente benaderde architecten zullen zich richten op meer traditionele bouw. Het ontbreken van de keuze tussen traditionele en systeem bouw was voor Heiloo 2000 reden tegen het uitgeven van 18.000 gulden (inclu sief BTW!) te stemmen: „Als er geen keuze is, dan hoeft het geld niet te wor den uitgegeven", aldus de heer Ten Hoope. Markante plek Burgemeester Glijnis reageerde op de opmerkingen van de heer Ten Hoope. „Wij zijn geen voorstander van systeembouw op een zo markante en kwetsbare plek in het dorp. Systeem bouw doet die plek geweld aan. Er moet een architectonisch verantwoord werk komen. Daarom hebben we voor deze drie architecten gekozen". Die keuze was overigens tot stand gekomen nadat college en fractievoorzitters een aantal werken van de betreffende architecten hadden bekeken. Geheimzinnigheid Hierna werd de discussie afgesloten, de namen van de architecten blijven voor alsnog gehuld in een zweem van geheim zinnigheid. Het is overigens opvallend hoezeer de verbouw/nieuwbouw van het gemeentehuis telkens weer achter gesloten deuren blijkt plaats te vinden. Dat was het geval met het eerste plan om een geheel nieuw gemeentehuis te bouwen in een deel van het gemeente bosje, welk plan na bekendmaking in ondermeer de Uitkijkpost op zoveel ver zet stuitte, dat het werd ingetrokken. Ook nu wordt de voorkeur voor het soort bouw en daaraan gekoppeld de keuze van voorlopig drie architecten uit de openbaarheid gehouden. Wat meer publiciteit (inspraak van de bewoners?) zou geen kwaad kunnen, denken wij. Vorige week werd de trekking verricht voor de uitslag van de vierde kruis woordpuzzel van Winkelhof 't Loo. De ze stond in de vierde jubileumkrant van het winkelcentrum, die op zaterdag 13 december uitkwam. Er waren enorm veel inzendingen, meer dan de vorige keren. De eerste prijs, waardebonnen van Win kelhof 't Loo ter waarde van 100 gul den, is gewonnen door Marco van Beek, Visweg 59 te Limmen. De tweede prijs, e U--~ 'o.'Vfy f' 'PfM modieuze collectie voor betaalbare prijzen. Uw mantel veranderen en/of repareren? Wij verzorgen alles zeer vakkundig op eigen atelier. \i Gebr. Van der Stelt Wagenweg 11, Haarlem Tel. 023-312086 Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8, Bergen Tel. 02208-95530 Drie onderdelen van het gemeente huis. Op de voorgrond de barakken waar de afdelingen sociale zaken en openbare werken gehuisvest zijn. Óp de achtergrond de spits van het 'oude' gemeentehuis uit 1927. Daartussen de uitbreiding van het gemeentehuis. Loo-bonnen ter waarde van 50 gulden, is gegaan naar M. Ritsma, Mariënstein 11 te Heiloo. Tenslotte de derde prijs, een Loo-bon van 25 gulden, is terecht gekomen bij Jac. H. Oudt, Zeeweg 214 te Heiloo. De prijswinnaars hebben in middels bericht ontvangen. Binnenkort zullen de winkeliers van 't Loo een besluit nemen of zij al dan niet doorgaan met de uitgifte van jubileum kranten. Is dat wel het geval, dan zullen er zeker weer puzzel en/of prijsvragen worden opgenomen! Het is nu mogelijk (bijna) voor niets met werkloze jongeren en aankomende schoolverlaters aan de slag te gaan. Sa men zoeken naar betaalk werd of sta ges. Leren solliciteren of samen een buurtprojekt opzetten. Door het zelf aan te pakken is er meer mogelijk dan altijd gedacht wordt. Als je de manier maar weet en de wegen kent. En daarvoor is een gemakkelijk te ge bruiken pakket ontwikkeld. Met dat pakket kunnen de meeste groepjes snel beginnen: een groep vrienden en vrien dinnen, een schoolklas, een kerkelijke groep, een groep uit een buurthuis. Donderdag 15 januari De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 17 januari Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Oost. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234, bellen voor vrijdag 12.00 uur (b.g.g. 332942). Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tussen 9.00-11.00 uur. Halen op verzoek: 335898. Maandag tot en met vrijdag (school- of werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Ha len op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Heiloo, container nabij 't Trefpunt, Wester- weg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Brengentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendelslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubge bouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zak ken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg HSV, parkeerterrein sportpark Bayershoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depót voor gedragen kleding, huishoudtextiel, etc.: mw. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goede ren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroftlaan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121. Zoals u wel gemerkt zult hebben, is het er, na vele schermutselingen, dan toch nog van gekomen: "Najaar heeft haar troon moeten afstaan aan Koning Win ter. En deze regeert inmiddels met stren ge hand. Velen zien hoopvol uit naar het zich sluiten van het ijs der sloten en plassen; anderen huiveren voor het idee van besneeuwde, gladde wegen en trot toirs. Maar allen zullen kunnen consta teren, dat er voor onze vogels nu moei lijke tijden zijn aangebroken. Met opge zette verenkleden en diep weggedoken trachten zij onder wat struiken of nabij het water lichaam en geest tezaam te houden. Hoe kunnen wij hen hierbij helpen? 1) Aan drinken zullen de vogels niet gauw gebrek krijgen, daar zij dat in de vorm van ijskristallen genoeg tot zich zullen kunnen nemen. 2) Heel anders echter, is het met het voedsel gesteld. Dit wordt nu voor alle vogels schaars. Vandaar de volgende tips: a) Vooral de mezen vinden veel baat bij het ophangen van vetbollen, ongezou ten spekzwoerdjes, voedersilo's vol hen nepzaad en zonnepitten en pindaslin gers of -korfjes in de tuin. Ook andere vogels profiteren mee van wat er naar beneden valt. b) Mussen, vinken, groenlingen en an dere zaadeters zijn beter geholpen door het uitstrooien van zaden in een vogel huisje. (En liever niet op de grond, dit i.v.m. katten). Er zijn speciale mengsels in de dierenspeciaalzaak te koop, waar ook gedroogde vruchtjes dooreen zijn gemengd. Hiermee kan men ook de me rels, kramsvogels en koperwieken hel pen. Voor hen zijn goedkope appels, al dan niet rottend, eveneens een goede keus, terwijl alle genoemde soorten dol zijn op vetten, zoals rundvet (zeer voor delig te koop bij de slager) of ook afge- HiWlgL. .««M dankt frituurvet. Echt, dit hoeft u niet weg te gooien! c) De watervogels kunt u voor het over grote deel helpen met fijn gesneden oud brood en niet té zoute restanten uit de keuken. d) Alle vogels, tenslotte, zouden het he le jaar door, maar in deze barre tijden wel heel in het bijzonder, graag zien, dat honden grondig werden aangelijnd en katten zoveel als mogelijk binnenge houden. Mocht u het niet met hen eens zijn, bedenk dan wel, dat het ook daar voor 's nachts prettiger moet zijn, bij de warme kachel te liggen, dan ijs en weder te dienen onder de blote hemel. Nico Bakker De eerste valpartijen van '87 op de Heilooër Ijsbaan zijn, getuige de foto, alweer verleden tijd. De kwali teit van het ijs is momenteel uitste kend, dus wat let u om een paar baantjes te rijden op de bevroren plas in het Heilooër Bos? Zolang het ijs betrouwbaar is, is de Hei looër Ijsbaan dagelijks geopend van 's ochtends 10.30 uur en 's avonds 22.00 uur. Tot en met aan staande zondag kan men er echter alleen met een seizoenkaart terecht. Vanaf maandag 19 januari, wan neer de baan een week open is, wor den ook dagkaarten verkocht. Kan men zolang niet wachten, dan kan men voor f 12,50 een seizoenkaart aanschaffen bij de ijsbaan. BIJ WINTERSE KOUDE PAST WINTERSE KOST De winter is over ons gekomen in een record-tempo. Eind vorige week was het naar winterse begrippen nog redelijk aangenaam buiten, maar direct na het weekend werden de schaatsen onderge bonden voor de eerste baantjes op na tuurijs. Bijvoorbeeld op de ijsbaan wa ren maandagmiddag de eerste liefheb bers al op de bevroren plas actief. Bij zulke lage temperaturen horen na tuurlijk de speciale wintermaaltijden. Dat zijn bij uitstek de stamppotten met de groenten zuurkool, boerenkool en winterpeen. Zelf maken is altijd moge lijk, de groentehandelaar heeft alles in ruime mate in zijn winkel. Maar als je een lange tocht over het ijs hebt gemaakt en tegen schemertijd huis waarts gaat, dan is het toch wel makke lijk dat bij restaurant De Konkelboet in Winkelhof 't Loo de stamppotten dam pend worden voorgeschoteld. Heerlijke oer-Hollandse dissen voor een lage prijs. Ook als je gewoon geen zin hebt om zelf te koken is het een aanradertje! Noem ze allemaal maar op. Speciale ei sen aan begeleiding en onderdak wor den niet gesteld. Kosten zijn er niet of nauwelijks. De gemeenten Heiloo, Akersloot en Egmond hebben namelijk dit nogal dure pakket aangeschaft en willen het gratis uitlenen. Nieuwsgierig geworden? Ga het pakket, dat luistert naar de naam 'Het kijk eens Rond Kwartaal' inkijken of vraag in formatie bij dhr. A. Haanstra van de afd. Sociale Zaken op het gemeentehuis te Heiloo, bij mevr. A. Meijer-vann Putten, van de afd. Sociale Zaken en Welzijn op het gemeentehuis te Eg mond; dhr. W. Schoonvelde van de afd. Sociale Zaken op het gemeentehuis te Akersloot. copyright jvs Makelaar Taxateur o.g. £CpotheVkenKOOP I Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Automatisering blijft een sleutelwoord in het bedrijfsleven en het overheidsap paraat. Ook de gemeente Heiloo maakt steeds meer gebruik van geautomati seerde systemen. Nog niet zo lang gele den werd door de gemeenteraad toe stemming verleend om een systeem aan te schaffen voor 'rationeel groenbe- heer': het op een verantwoorde manier bijhouden van het vele groen in de ge meente. Vorige week stelde het college van burgemeester en wethouders de raad voor om ook een systeem voor 'ra tioneel wegbeheer' aan te schaffen. Met het wegonderhoud is jaarlijks een bedrag van 2,6 miljoen gulden gemoeid. Met de aanschaf van het geautomati seerde systeem kan het onderhoud en beheer van wegen als ook de openbare verlichting zo doelmatig mogelijk wor den gerealiseerd. Gelet op de bezuini gingen de laatste jaren met name bij openbare werken een gunstige zaak. Diverse partijen waren dan ook voor stander van de aanschaf. De heer Post (VVD): „We hebben weliswaar enige reserves ten aanzien van het systeem, maar we zijn overtuigt van de noodzaak om het in te voeren". Ook Heiloo 2000, PvdA en Links Heiloo spraken van een verantwoorde investering. Alleen het CDA was hiervan niet over tuigd. De heer De Witte: „Wij vinden hét niet verantwoord om zo kort na de aanschaf van het systeem voor het groenbeheer alweer een nieuw systeem voor het wegbeheer aan te schaffen. Het CDA is niet tegen automatisering, maar we willen eerst de bevindingen met het systeem voor het groenbeheer afwach ten". Wethouder Dekker 'VVD) sprak tegen dat uit de bevindingen met het systeem voor het groenbeheer conclusies voor het systeem voor wegbeheer getrokken kunnen worden. „Groen en wegen zijn niet met elkaar te vergelijken. Boven dien zouden we niet met het voorstel ge komen zijn als we geen vertrouwen in het systeem en in de mensen, die er mee moeten werken, zouden hebben". Met drie CDA-stemmen tegen werd het voorstel aangenomen. Emancipatie De gemeenteraad stelde ook het verslag van de uitvoering van de diverse emancipatie-activiteiten in 1985 vast. Met name cursussen en gespreksbijeen komsten van de Federatieve Vrouwen raad Heiloo worden daarin genoemd. De heer Helder (Links Heiloo) toonde zich enigszins teleurgesteld ten aanzien van het totaal der activiteiten. Hij sprak zich, evenals mevrouw Van Baarle (PvdA), positief uit over de nog te ver schijnen emancipatienota voor de ge meente Heiloo, waaraan op dit moment wordt gewerkt. Beloning ambtenaren Bij de ingekomen stukken op de raadsa- genda van vorige week werd ook een brief over de arbeidsvoorwaarden van gemeentepersoneel vermeld. De Neder landse Bond van Gemeente- Ambtena ren verzocht daarin de raad om zich be zorgd uit te spreken over de voorwaar den, zoals de salarissen. Die bezorgd heid wordt natuurlijk ingegeven door de trek die er bestaat van de overheid naar het bedrijfsleven, waar men meer kan verdienen. De heer Roelofs (VVD) ondersteunde de brief, maar wilde daaraan toevoegen de voorkeur van zijn fractie om bij de beloning van ambtenaren ook meer te letten op prestatie en opleiding. Volgens de VVD zal dat leiden tot een beter ambtenarenapparaat. De uitspraak van de heer Roelofs, dat zijn fractie tegen het voorstel zou stem men, wanneer de suggestie niet zou wor den opgenomen in de brief, zorgde voor enige beroering in de raadsgelederen. Met name Links Heiloo en PvdA had den daartegen bezwaren. Uiteindelijk werd besloten het voorstel een maand aan te houden, zodat er in de commissie personeelszaken nog eens over gespro ken kan worden. GESLAAGD Op het in december gehouden examen, afgenomen door de Associatie SMK, slaagden voor het praktijkdiploma ma- chineschrijven de dames L. van Breugel (Bergen), H. van Empelen (Alkmaar), G. Groot (Egmond-Binnen), D. de Haas-Meurs, S. Jonk, S. Pater, M. van de Raa (Heiloo), J. Sneek (Alkmaar), T. Tiesinga, E. Verberne (Heiloo), A. Zonneveld, Y. Zonneveld (Egmond- Binnen), A. Kops (Heiloo), A. Kunst (Alkmaar) en de heren A. Braakman, H. Huisman (Heiloo), J. Cupido (Alk maar), A. Schuurman (Heiloo) en E. Tuis (Alkmaar). Het diploma bedrijfs- typist werd behaald door mw. P. v.d. Laan (Heiloo). Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1