rSTEP jacks 249,-98,^® STEP coat 298,- 98,- C'est Formidable J m a. j. vos Oud papier acties in Heiloo Bijzondere acties SP O ALLES PER TWEE 1 ioenementenagenda Sport en spe Verenigingsagenda GOEDE RAAD IS NIET DUUR! NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Foresters organiseert zondag boerenkool en worst-loop Levensliederen van Bob en Bert en Rapper Extince bij Buk Buk MODEHUIS Heerenweg 174 - Heiloo Ged. Gracht 42 - Schagen Jazz op de zondagmiddag Open dagen Kennedy Mavo Alle afgeprijsde artikelen nu per 2 nog goedkoper Nu f 39,per 2 f 69, Nuf 49,per 2 f 89,— Nu f69— per 2 f119,— MAN SHCIÏS I3CUTIQUI Alpha Hypotheekcentrum 52e JAARGANG NO. 3-21 JANUARI 1987 f rtlOOle ^°°v QeWOf}e^ePtn mooP' 66» opïüV POLITIEBERICHTEN De nieuwe STAATSLOTEN liggen voor u klaar. Uitbetaling vanaf vrijdag 23 januari. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. ?lË8iS Sii i Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) v Redactie-adressen: j Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Vrieswijk 149. 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Aanstaande zondag is er bij sportvere niging De Foresters de inmiddels wel traditionele Boerenkool en Worst-loop. ledereen kan aan deze loop, die gaat over de afstanden 4 en 8 km, meedoen. De start geschiedt om 11.00 uur vanaf de Foresters-kantine op De Egelshoek (Laan van Muijs). Inschrijven kan al daar tussen 10.00 en 11.00 uur. Ook kan men zich telefonisch aanmelden via het nummer 336307 (ook voor inlichtin gen). De kosten voor deelname zijn 2,50 Het traject voor de 4 km-loop is als volgt: Foresters-kantine, Westerweg, Overbos, stempelpost boerderij noord west, terug door het Overbos (westzij de), stempelpost 't Stet, Belieslaan, stempelpost Het Maalwater, via Trias terrein en de ingang bij het honkbalveld van Foresters naar de grote kantine. De route voor de 8 km-loop is tot 't Stet het zelfde als het traject van de 4 km- loop. Bij 't Stet niet naar de Belieslaan, maar door het land van Modder, de tocht, de dijk van Mooy, over het ijs van de vaart, over de dijk van Katee, langs de Wipwatermolen, Het Maalwa ter richting Egmond, stempelpost Kip- pebrug, terug door het recreatiegebied Noorderneg, Het Maalwater en naar de Foresters-kantine. Iedere deelnemer ontvangt na afloop een warme hap boerenkool met worst, als ook een herinneringsvaan. Ook kan men in de kantine de beelden van het EK-schaatsen in Noorwegen volgen. Bij de Foresters-kantine is voldoende ac- EXAMEN TEKSTVERWERKING Sinds kort bestaat de mogelijk deel te nemen aan een examen voor het diplo ma tekstverwerking, welke door de overheid erkend is. Op het in december gehouden examen, afgenomen door de Associatie SMK, slaagden de dames E. Bruin, E. Hoetjes-Vroegop (Heiloo), M. Does, J. Escabache (Heerhugo- waard), T. Schuyt (Schoorl), C. Schuitemaker-Klaver (Ursem), M. Staa (Alkmaar) en de heer R. Spierings (Hei loo). Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. \jOO* Makelaar Taxateur o.g. Apotheken KJ Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN mum Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Donderdag 22 januari De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 24 januari Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Fanfare Showband TKH, Werkendelslaan 66. Huis-aan-huis actie Plan Zuid. Tussen 10.00-12.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Gymnastiekvereniging Klimop, garage links van parkeerterrein bij verzorgingsjuis Overkerck, achter Bloemenhuis Monique. Tussen 10.30-11.30 uur. Maandag tot en met vrijdag (school- of werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Ha len op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Heiloo, container nabij 't Trefpunt, Wester weg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve. Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Brengentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendelslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubge bouw De Bo,lder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zak ken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayershoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depot voor gedragen kleding, huishoudtextiel, etc.: raw. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763- Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goede ren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroftlaan 18, tel. 330261 (8.15-17:15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121. INFORMATIE OVER STELSELHERZIENING Op woensdag 11 februari organiseert de WAO-AAW Belangenvereniging Hei loo samen met de Stichting Werklozen Belangen Heiloo een voorlichtingsbij eenkomst over de herziening van het stelsel voor sociale voorzieningen. Een tweetal deskundigen zal informatie ge ven: de heer Schouten (arbeidsdeskun- dige van het GMD) en de heer Kouwen- hoven (afdeling WW van het GAK). Aan hen kunnen natuurlijk ook vragen gesteld worden. De bijeenkomst wordt gehouden in de ruimte van de SVVB aan de Pastoor van Muijenweg 14 te Heiloo (voormalige huishoudschool). commodatie voor omkleden en/of dou chen. Een ieder wordt verzocht tijdens het lopen de natuur zoveel mogelijk te ontzien. Voor de recreanten, die aan de loop meedoen, is het wellicht leuk om wat oud brood mee te nemen om onder weg aan de vogels te geven. Naast individueel deelnemen is het ook mogelijk om als team in te schrijven. Je moet wel met minimaal vijf mensen meedoen, daar de aankomsttijd van de vijfde loper/loopster telt. Er zijn prij zen beschikbaar voor de eerste vijf in de verschillende individuele categorieën. Voor de teamwedstrijd komen de eerste drie ploegen in aanmerking voor een prijs. INGEZONDEN Verbouwing gemeentehuis en de grote vergissing! Waarom dat stiekeme gedoe rond de verbouwing van het gemeentehuis? Het is toch zo gemakkelijk. Drie architecten aanstellen voor ieder 5.000,- waar dan later blijkt nog 20% btw bij komt, een zogenaamde fout van het college! Hoe veel van dergelijke fouten zijn er al ge maakt? Waarvoor zitten de heren en da mes daar dan? Natuurlijk, het komt toch uit de grote pot, die later weer bijgevuld moet wor den via de gemeentelijke belastingen en de onroerend-goedbelasting. Mensen wordt toch eens wakker! We worden toch niet z'.n allen beet genomen met dit stiekeme gedoe, maar moeten het wel opbrengen. Zo zie je maar weer dat stemmen op wie dan ook toch niets geeft. K. Hoekstra, Kennemerstraatweg 454, Heiloo. GENADEKAPEL OP MONUMENTENLIJST? Uit een notitie van de Provincie Noord- Holland werd duidelijk dat men van plan is een aantal kerkgebouwen op de provinciale monumentelijst te plaatsen. Het betreft kerken, die gebouwd zijn tussen 1850 en 1940. Aan dit plan is een inventarisatie voorafgegaan. De provin cie is van mening, dat een aantal kerk gebouwen extra bescherming verdient. Onder de kerkgebouwen in het plan is ook de Genadekapel Onze Lieve Vrou we Ter Nood in Heiloo. In Egmond aan Zee wordt de Oud-Katholieke Kerk aan de Voorstraat voorgesteld voor plaat sing op de provinciale monumentenlijst. Eind januari zal definitief besloten worden. Op zondagmiddag 25 januari speelt va naf 15.00 uur in de foyer van het Open Huis het Black Jack Quintet. Met een bezetting van clarinet, vibrafoon, gui taar, bas en drums bestaat het repertoi re uit zowel Benny Goodman-nummers als stukken van het Modern Jazz Quar tette. Soepele soft-Swing, waar u naar kunt luisteren, maar ook bij kan praten en elkaar verstaan. Het ligt in de bedoeling iedere laatste zondagmiddag van de maand een derge lijke sessie te houden. Dit vanuit de ge dachte dat Heiloo veel heeft, maar nog geen jazz-club, zoals die van oudsher o.a. in de Zaanstreek bestaan. Door de regelmatige medewerking van het Black Jack Quintet aan de middagen van de Zaanse Jazzclub is het idee in het orkest opgekomen, iets dergelijks ook in Hei loo te beginnen. De eerste drie middagen, te weten 25 ja nuari, 22 februari en 22 maart, zal Black Jack de muziek verzorgen. Bij ge bleken belangstelling zal worden ge tracht ook gast-solisten uit te nodigen. De toegang is gratis, zodat het voor ie dere jazz-liefhebber mogelijk is binnen te lopen, bekenden te ontmoeten, wat te drinken en aldus iets vrolijks te hebben op de soms wel erg sombere zondagnamiddagen. GESLAAGD Aan de Rijksuniversiteit in Groningen is Gijsbert Ekkers onlangs afgestudeerd en geslaagd als tandarts. HULPACTIE ST. JAN MAVO VOOR POLEN VOLTOOID Eind vorig jaar maakten wij in de Uit kijkpost melding van de actie, die de Sint Jan Mavo op poten zette voor het ziekenhuis en de inwoners van de Pool se stad Brzeg. Het ging er daarbij om, dat de leerlingen van de Heilooër school ieder zorgden voor een plastic tasje met daarin diverse baby-artikelen. Op 8 ja nuari vertrokken drie wagens (twee bus jes en een personenwagen met aanhan ger) richting Polen om de spullen van de leerlingen en andere verzamelde medi sche goederen in Brzeg af te leveren. De heer Th. Kaandorp leverde de informa tie voor het hier volgende verslag van 'het retourtje Heiloo-Brzeg'. De reis verliep niet geheel volgens het boekje. Direct de eerste dag al kwam het konvooi veel later dan verwacht in Hannover aan door de slechte weer somstandigheden. De volgende ochtend had een van de busjes kuren. De chauf feur dorst het daardoor niet aan om door te rijden naar Oost-Duitsland en Polen. Er werd een Toyata-garage op gezocht, waar het euvel verholpen werd. Het oponthoud zorgde voor een wijzi ging in het rijplan. In plaats van die dag door te rijden naar Polen besloot men niet verder te gaan dan West-Berlijn. De Oostduitse autoweg naar West -Berlijn was van prima kwaliteit. Veel verkeer reed er niet en zo men er al Oostduitse wagens aantrof, waren die voornamelijk oud en van het merk Wartburg. Het was voor de Hollanders overigens een ijzige aanblik om bij een temperatuur van tien graden onder het vriespunt jonge, gewapende soldaten in een open wachttoren te zien staan. In West-Berlijn heerste een ontspannen sfeer, 's Avonds werd een bezoek ge bracht aan de grenspost 'Checkpoint Charlie', gelegen bij de beruchte Ber- lijnse Muur, die Oost- en West-Berlijn van elkaar scheidt. Dit bezoek maakte op de reizigers, die daar nog niet eerder waren geweest, erg veel indruk. In alle vroegte werd de volgende och tend de reis hervat. Het Westberlijnse nachtleven was toen nog in volle gang. De reis verliep voorspoedig. Alleen bij de Poolse grens was er het nodige oponthoud. Bijna alle goederen moesten uit de auto's gehaald worden ter controle. Zo ook de tasjes met baby artikelen, waarvan er sommige met röntgenstralen doorgelicht werden. In de namiddag arriveerde het gezel schap in Brzeg. De directrice van het ziekenhuis, mevrouw Maciaszek, en het personeel waren enorm blij met de ap paratuur en de goederen. Alle twijfels, die de bezorgers van de spullen tijdens de reis wel eens hadden, werden daar door snel vergeten. De volgende dag werden de resterende goederen afgegeven bij de pastorie. De ontvangers ervan vroegen nadrukkelijk de scholieren van de Sint Jan Mavo en anderen die hun steentje bijdroegen, te bedanken voor de goederen. Op maandag werd de terugreis ingezet. Deze verliep letterlijk en figuurlijk met horten en stoten, omdat ondanks alle voorzorgsmaatregelen de dieselolie van de busjes 'vlokte'. De reis naar Neder land duurde daardoor een dag extra. Een reis overigens door sneeuw en ijs en temperaturen van soms 35 graden onder nul. Een reis bovendien, waarvan de be trokkenen hopen dat die wel wat warm te heeft gebracht in het Poolse stadje Brzeg. Het vierde weekend van januari gebeu ren er 'andere' dan de 'gebruikelijke' dingen in de Buk. Geen striemende gita ren of darmen-kwellende baspartijen. Op zondag 25 januari geeft de Buk ruimbaan aan Rapper Extince. Een dag eerder, zaterdag 24 januari, treedt het duo Bob Bert op in de café-ruimte. Bob Bert, het uit Schiedam afkomsti ge duo van het hartverscheurende le venslied. Stephen Moorlag (29) en Al- bert van der Heide (32) besloten nog niet zo lang geleden zich voortaan uit sluitend met muziek en zang bezig te houden. Optreden op straat is hun eerste lust en leven. Zij hebben zich daarbij wellicht laten inspireren door het lied 'Muziek moet weer de straat op' van Fred Piek (Amazing Stroopwafels en Drie Heren). Voordat Bob Bert getweeën door het land trokken, hadden ze beiden een vaste baan en een eigen band. Die gaven ze eraan om als duo te kunnen optreden in buurthuizen, sportkantines en soms in café's. Door hun optreden op de pro grammadag in De Melkweg heeft ook het Noordhollandse jongerencircuit be langstelling getoond. Overdag kiezen Bob Bert voor de straat, zingen op terrassen en met mooi weer trekken ze richting Scheveningen. Het ligt in hun bedoeling ook een single te maken, samen met de Berini's. Niet voor de commerciële platenmarkt, maar allereèfst voör de fans. Bob Bert, een duo dat de moeite meer dan waard is. Zaterdag 24 januari tre den zij op in de Buk, aanvang ongeveer 22.00 uur. De entree bedraagt drie gul den voor iedereen. Zoals hiervoor reeds gezegd, het vierde weekend van januari heeft een bijzon der trekje. Een dag na Bob Bert zal Op donderdag 29, vrijdag 30 en zater dag 31 januari houdt de Kennedy-mavo weer open huis. Donderdag- en vrijdag middag worden de leerlingen van de ba sisscholen ontvangen. Tijdens een vijf tal korte lessen maken zij kennis met een aantal (voor hen nieuwe) vakken en met de gang van zaken in het voortgezet onderwijs. Op vrijdagavond van 19.00-21.00 uur en op zaterag van 11.00-15.00 uur is de school opengesteld voor ouders van leerlingen, ouders van toekomstige leer lingen en belangstellenden. Bij verschil lende lessen en demonstraties kunt u leerlingen actief bezig zien. In de aula wordt Engeland in het zonnetje gezet en ook het computerlokaal is in bedrijf. Voor informatie over het voortgezet on derwijs en de mavo in het bijzonder kunt u natuurlijk ook terecht. AGENDA SPORTHAL HET VENNEWATER Donderdag 22 januari Sportinstuif 55-plussers 14.00-16.00 Handbal, diverse clubs 18.00-23.00 Vrijdag 23 januari Zaalvoetbal, diverse clubs 17.45-23.00 Zaterdag 24 januari Zaalvoetbal, diverse clubs 09.00-17.00 Basketbal, Flashing Heiloo 17.00-21.00 Zaalvoetbal, Ruis 21.00-22.00 Zondag 25 januari Tafeltennistoernooi Ten Cate BV 10.00-20.00 Maandag 26 januari Volleybal, Effect 17.30-23.00 Dinsdag 27 januari Volleybal, Nevobo 18.30-23.00 Woensdag 28 januari Badminton 55-plussers 14.00-16.00 Zaalvoetbal, diverse clubs 18.45-23.00 COLLECTANTEN COLLEGE BESTAAT KWART EEUW De leden van het Collectanten College van de Moeder Gods Parochie vierden afgelopen maandag het feit dat het col lege, evenals overigens de parochie zelf, 25 jaar bestaat. Dat gebeurde in de kof fiekamer van de Moeder Gods Kerk, waar na een vergadering een drankje en een koud buffet gereed stonden voor de 17 leden en hun partner. Week in week uit verzorgt het college de collectes in de kerk: een activiteit die van groot belang is voor het welvaren der parochie. Vier leden van het college zijn al 25 jaar in touw: Jaap Brink, Piet Rozing, Tinus Klaver en Ber Oosterwijk (de laatste tevens een kwart eeuw als voorzitter). Dit viertal ontving een at tentie in de vorm van een reiswekker, terwijl alle dames namens het bestuur een plant kregen als blijk van waarde ring. De afgelopen week heeft de politic de handen vol gehad aan een golf van in braken in Heiloo. Maar liefst zeventien inbraken, of pogingen daartoe, ver schaften de politie veel werk. Een drin gend verzoek: ,bel bij onraad meteen, wacht niet te lang', bel 333144. In de meeste gevallen werd de achter deur geforceerd. Dit gebeurt lang niet altijd in de nacht, want er waren veel avondinbraken en een paar daginbra ken. Het meeste wat ontvreemd wordt is; geld, cheque's, sieraden, video's en geluidsapparatuur. Er werden ook nog drie auto's openge broken waarvan geluidsapparatuur 'werd meegenomen. Twee mensen die girobetaalkaarten hadden aangevraagd hebben deze nooit ontvangen, hoewel ze wel verstuurd wa ren. Van beide rekeningen werd 1000,- afgeschreven. Er is aangifte gedaan van een onjuiste opgave van de kinderbijslag. Op het bil jet werd niet ingevuld dat er een studie beurs was. Zo werden, onrechtmatig, 10 kwartalen geïnd. Gesprongen waterleidingen zijn ook aan de orde van de dag. De politie wordt dan gebeld om de zaak af te slui ten. Dit gebeurde op de Pauwweijdt, daar sprong een waterleiding op zolder, op de Pijlemeeth en op de Kenne merstraatweg, daar sprong de leiding tussen het plafond. Bij de Hoeverweg was een man op het ijs gevallen. Hoewel hij aan de kant zat, toen de politie arriveerde, en de schaat sen nog onder zijn voeten had, kon hij zich niet herinneren ooit te zijn gaan schaatsen. De man had een snee boven zijn oog en een beschadigd jukbeen. Hij is overgebracht naar de polikliniek van het ziekenhuis. daarom in het café Rapper Extince op treden. Dit staat voor Peter Kops, een 19-jarige rap-specialist uit het Brabant se Oosterhout. Onlangs hebben we op de televisie meer kunnen zien en horen over het rappen in New York. Niet gewoon een manier om op de commercie in te spelen, maar een manier van leven, een overtuiging. In Nederland drong ook het een en ander door, vooral via het succes van Run DMC (Walk this way). Peter Kops trekt ongeveer een jaar door het land als Rapper Extince. Behalve met rappen houdt hij zich ook bezig met human beat box en electric boogie. Be kendheid kreeg hij ondermeer door een tweevoudig optreden in de Pats Boem Show van Harry Vermeegen. Van het optreden in vooral jongeren centra heeft Peter zijn beroep gemaakt. Gehuld in toffe kleding en met voldoen de muzikaal talent (van zijn moeder meegekregen) reist hij door rappend Nederland. Zondag 25 januari doet hij Heiloo aan. Het optreden begint om 16.00 uur en de toegang is voor iedereen drie gulden. Tenslotte is het het vermelden waard dat aanstaande vrijdag de voorverkoop voor het optreden van Claw Boys Claw op 31 januari officieel van start gaat. Volgende week meer informatie over deze formatie. Nu volstaan we met het melden van de voorverkoop. Kaarten a tien gulden zijn tijdens de openingsuren van De Buk (vrijdag en zaterdag vanaf 20.30 uur en zondag vanaf 15.00 uur) aan de bar verkrijgbaar. Ook kan men al kaarten aanschaffen voor de Rolling Stones-dag, die op 14 februari wordt ge houden. Deze kaarten kosten eveneens tien gulden per stuk. O cc O BERGEN HOORN HEILOO Openbare bibliotheek Vrijdag 30 januari: verkoop afgeschreven materialen. Jeugdboeken 1,50 per stuk, van 15.00-17.30 uur. Boeken voor volwassenen en grammofoonplaten 3,00 per stuk, van 18.00-20.30 uur. Bibliotheek Het Malevoort. Expositie in het Open Huis Tot 10 februari kan men in de foyer van het Open Huis gratis pastels van Gerrit Kat bekijken tijdens de openingsuren van het Open Huis. Bijbelavond in Heiloo Vrijdag 23 januari: dr. Willem J. Ouweneel zal in de zaal van de Geref. Kerk de laatste lezing houden over het Evangelie van Johannes. Tevens gelegenheid tot het stellen van vragen. Aanvang 20.00 uur; toegang gratis. Inlichtingen: H. Smit, tel. 072-337151. Toptennis in De Dors Zondag 25 januari: tweede competitiedag van de interdistrictscompetitie in tenni- scentrum De Dors, waaraan gerenommeerde ploegen deelnemen. Aanvang wedstrijden 13.30 uur. Gratis entree voor toeschouwers. HSV tennisl Donderdag 29 januari: algemene ledenvergadering in de HSV-voetbalkantine, aanvang 20.15 uur. Vereniging Handreiking Woensdag 21 januari: open avond in het restaurant van zwembad De Overdekte te Alkmaar met bingo, aanvang 20.00 uur. Toegang 2,00 voor leden en 5,00 voor niet-leden. Inlichtingen: 072-119745 of 114428. Activiteiten bij het NIV'ON Zaterdag 24 januari: landenavond van het Nivon, ditmaal gewijd aan China. Het echtpaar De Boer uit Alkmaar vertelt iets over hun reis per Trans-Siberië-Expres door Rusland en Mongolië naar China. Tevens is er infomateriaal en verzorgt de bibliotheek een boekenpresentatie. Aanvang 20.00 uur in het Open Huis. Entree leden 2,50, niet-leden 4,00 en kinderen 1,50. Postzegelvereniging Heiloo Woensdag 21 januari: ruil- en verkoopavond in het Open Huis, aanvang 20.00 uur. Levens de tweede helft van de jaarlijkse verloting met vele mooie prijzen. EHBO Heiloo Donderdag 22 januari: herhalingsles voor de gevorderden in het Kruisgebouw aan de 11 olie weg 94. Aanvang 20.00 uur. Ned. Christen Vrouwenbond Dinsdag 27 januari:de heer Brosens spreekt over het leven van Godfried Bomans, aanvang 20.00 uur in de zaal van de Geref. Kerk. Familie-onderzoek in Indonesië Donderdag 29 januari: bijeenkomst van de Genealogische Vereniging in het restaurant van sporthal Hoornsevaart in Alkmaar-Noord, aanvang^(L00 uur. Het echtpaar Hermanus uit Alkmaar vertelt aan de hand van dia's over onderzoek naar voorouders in het voormalige Nederlands-Indië. Inlichtingen: J.J. Kalden- bach, tel. 072-123029. Het is bijna vanzelfsprekend om bij een aan- of verkoop een makelaar in te schakelen. Immers een makelaar in onroerend goed «weet van «wanten en is op zijn terrein een kei. Even vanzelfsprekend is, om voor het tot stand komen van een passende hypotheek het Alpha Hypotheekcentrum, de grootste makelaardij in hypotheken van Nederland, vrijblijvend om raad te vragen. Inschakeling van Alpha biedt u de volgende voordelen: Keuze uit verschillende offertes, omdat Alpha" de kondities van alle moselijk geldgevers in huis heeft (Postbank, Bouwfonds, N.M.B., GAK., Aegon, A.B.P., Nat. Ned., enz.). Ongekende belastingbesparingsmogelijkheden (diskonto- hypotheek!). Mogelijkheid om de financiële gevolgen van overlijden en/of arbeidsongeschiktheid tegen de scherpste premies te verzekeren. Door het grote volume zéér konkurrerende tarieven. Bijv. 6.1% - 5 jaar vast, oplopend tot 7% - 30 jaar vast, enz. enz. Kortom, als u een professioneel en onafhankelijk advies op prijs stelt en "maatwerk" prefereert boven standaard oplossingen, zoek dan kontakt met één van onze kantoren om de proef op de som te nemen. makelaardij in hypotheken Alkmaar Amsterdam Haarlem Schagen Bussum Kennemerstraatweg 85 Burg. Roëllstraat 1 Wilhelminastraat 38 Rensgars 7 Lange Heul 205 Tel. 072-127325 Tel. 020-134120 Tel. 023-319706 Tel. 02240-15720 Tel. 02159-12407 P.S. Bestaande hypotheken van 8% of hoger verdienen een oversluitingskans!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1