tl' Grote belangstelling voor tennis voor 50-plussers de 'De Vijf De Van Purper' op de planken van De Beun Oud papier acties in Heitoe MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Bijlandere acties finale opruiming 50 - 60 en 70% joseph van schagen heiloo céo^tmcBcmt -€>< NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN fe A. J. VOS If College maakt architect-keuze nieuwbouw gemeentehuis bekend HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD donderdag a.s. 9.00 uur met kortingen van Geen Uitkijkpost ontvangen? REKLAME SUPER ACAULIA'S De Aalsmeerse Bloemenhal Buk-toppers Eko en Claw Boys Claw Koffieconcert Alkmaarse Big Band Ship Horseband in 't Akertje WÊaÊtÊÊÊÊÊÊHKÊÊKÊHKÊHHÊÊÊÊKÊtÊÊÊÊÊKÊÊKtHÊÊttHÊÊÈBi wm n b2e JAARGANG NO. 4-28 JANUARI 1987 ÉMKhhH Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donaerdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO winkelhof 't loo 20-22 elke vrijdag mode koopavond tot 9 uur copyright jv§ De STAATSLOTEN voor de maand februari liggen voor u klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. Wij zijn bereikbaar vanaf de Kennemerstraatweg, Werkendelslaan en Breedelaan. Haal nu het voorjaar in huis! div. kleuren, alleen deze week 3 voorO»"" Uw adres: Halverwege de Zevenhuizerlaan nr. 54, Heiloo. Vrijdagavond koopavond. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Wi In december '86 werd door de Stich ting Ouderenwerk Heiloo tennis voor 50-plussers opgestart. Dit als direct gevolg van de campagne 'meer bewegen door ouderen'. Naast het tennis in tennishal De Dors werd in Heiloo ook begonnen met sportinstuiven, badminton en recentelijk ook de denksporten. Over de hele linie is er veel be langstelling. Die voor het tennis mag wel uitzonderlijk genoemd worden: in nog geen twee maanden zijn er bijna 130 50-plussers elke maandag actief op de indoor-tennisbanen. De tennissers hebben zich inmiddels ook al enigszins losgemaakt van de Stichting Ouderenwerk. Weliswaar heeft die nog wel de eindverant woording, maar daarnaast runnen de tennissende 50-plussers alles zelf. Er is een eigen bestuur, de bijdrage wordt door de bestuursleden geïnd en men is (financieel) niet zozeer af hankelijk van de Stichting. Bijvoor beeld wordt er geen cent subsidie ontvangen voor de aanschaf van materiaal of de huur van de hal; al les wordt van de eigen bijdrage der deelnemers betaald. De enige soort subsidie komt via de Verenigde Kruisvereniging in Noord-Holland. De afdeling 'Beter bewegen door ouderen' heeft voor de maandag een tennisleraar 'be schikbaar gesteld', die beginners de basistechnieken bijbrengt. Deze le- raar, de heer Duivestein, wordt via de provincie betaald. Laag tarief De tarieven voor het tennis voor 50-plussers zijn laag. Men betaalt 45 gulden per maand, waarvoor men wekelijks een uur kan tennis sen in de hal aan De Dors. Vanaf 's ochtends half negen tot 's middags half vijf worden daar twee tot drie banen gehuurd. Een mogelijke uit breiding daarvan zit er zeker in, ge zien de enorme belangstelling sinds 8 december, toen de eerste ken nismakingsochtend werd gehouden. Waarschijnlijk speelt het lage tarief daarbij een rol. Ook het feit dat Heiloo met ruim 2000 actieve ten nissers enigszins 'tennis-gek'- is, ver klaart. de toeloop. De bestuurders gaan uit van een ge middelde bezetting van zes perso nen per baan. Met beginners is dat geen enkel probleem, terwijl het voor de senioren ook lang niet altijd haalbaar is om een uur achter el kaar te spelen; met zes mensen kan dan gerouleerd worden. Op dit mo ment is er met name voor gevorder de tennissers nog plaats om mee te doen binnen het huidige urental. Het maakt niet uit of zij al dan niet bij een vereniging zijn aangesloten. Er zijn door het bestuur nog geen contacten gelegd met de drie Hei- looër tennisverenigingen. Wel is er belangstelling van de afdeling Noord-Holland-Noord van de bond (KNLTB), die het nieuwe initiatief zeer waardeert. Overigens komen de deelnemers niet alleen uit Hei loo, maar ook uit Alkmaar, Lim men, Egmond, Akersloot en Uit geest. Er wordt recreatief gespeeld. Inlichtingen Zoals gezegd kunnen er nog mensen worden ingeschreven. Men kan zich voor aanmelding dan wel het ver krijgen van inlichtingen wenden tot de heer Van der Steen, Vrieswijk 197 in Heiloo, tel. 072-337830. In de Uitkijkpost van 14 januari heeft de redactie een artikel geplaatst over de verdere plannen voor nieuwbouw van het gemeentehuis. In aanvulling daarop kan het volgende worden meegedeeld. Nu de raad zich in november bij de be handeling van de begroting 1987 heeft uitgesproken over de wenselijkheid van een nieuw gemeentehuis -te bouwen in fasen- en over de plaats daarvoor, is de volgende stap de keuze van een archi tect. Om hiertoe te komen is in decem ber met de fractievoorzitters uit de raad de gedachte besproken om meerdere ar chitecten uit te nodigen om hun hoofd lijnen te geven over deze nieuwbouw. Daarbij is afgesproken dat drie archi tectenbureaus, die ervaring hebben met de bouw van gemeentehuizen, zullen worden benaderd. Nu deze architecten de uitnodiging hebben aanvaard, kun nen hun namen bekend gemaakt wor den. Het zijn: - Abma Hazewinkel Dirks, te Amsterdam; - B en D, te Oosterbeek; - Hoogstad, Weeber en Van Tilburg, te Rotterdam. Deze architectenbureaus zullen eind fe bruari hun globale plannen gereed heb ben en deze mondeling voor de gemeen teraad uiteenzetten. Direct daarna zul len de plannen openbaar worden ge maakt. Daarna is het aan de raad om een keuze te doen en een opdracht te verstrekken. INFO-AVOND BASISSCHOOL BENEDICTUS Voor ouders die een schoolkeuze gaan maken voor hun kleuter is het van be lang een beeld te krijgen van werkwijze, de uitgangspunten, kortom de identiteit van de basisscholen in hun woonomge ving. Om deze ouders op weg te helpen houdt de basisschool Benedictus woens dag 4 februari een open avond. Er zal uitleg gegeven worden over de werkwij ze van de school en er is mogelijkheid video-opnames van leerlingenactivitei ten te bekijken. Vanaf 20.00 uur zal de school voor belangstellenden geopend zijn. De school is gelegen in Plan Oost, J.P. Hasebroekweg 21, 1851 CK Hei loo, tel. 072-334493. na het enorme succes van Purper Vier kant zien Nederland, Vlaanderen en In donesië reikhalzend uit naar De Vijf De Van Purper. De verwachtingen zijn hooggespannen en terecht. Heeft Pur per in het verleden al bewezen garant te staan voor een avond zinnig, intelligent en amuserend theater, zonder overbodi ge franje en/of gemakkelijke effecten. De Vijf De Van Purper is als een tover bal. Steeds wisselend van kleur. Steeds veranderend in stemming, ritme en smaak. Steeds verrassend. Donderdag 29 januari De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 30 januari W.J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.15-14.00 uur. Zaterdag 31 januari Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. BSC Heiloo (honk- en softbal), parkeerterrein sportpark Het Vennewater. Gehele dag, ook zondag. Halen op verzoek: 129258. Zwem- en Poloclub De Spetters, parkeerplaats bij 't zwembad. Tussen 10.00-12.00 uur. Maandag 2 februari Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en volgende ochtend 7.30 uur. Maandag tot en met vrijdag (school- of werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Ha len op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Heiloo, container nabij 't Trefpunt, Wester- weg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Brengentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendelslaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubge bouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zak ken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grasmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayershoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depót voor gedragen kleding, huishoudtextiel, etc.: mw. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goede ren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroftlaan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121. Voor het vijfde achtereenvolgende jaar geeft de Alkmaarse Big Band haar jaar lijkse koffieconcert in Heiloo. Onder leiding van Karei Bruin is weer een to taal nieuw programma, van gevarieerde big band-muziek ingestudeerd. De naam die dit orkest in de loop der jaren in de regio heeft opgebouwd, staat ga rant voor een aantrekkelijke, maar vooral swingende uitvoering. Muzikale medewerking zal wederom verleend worden door de bekende tenor saxofonist Bert Baars. Alle muziekliefhebbers zijn welkom op zondag 8 februari in de grote zaal het Open Huis, Winkelcentrum 't Loo te Heiloo. Aanvang 12.00 uur. Entree 5,00, waarbij een kopje koffie is inbe grepen. Kaarten in voorverkoop bij Boekhandel Avis, Stationsplein 't Loo, en aan de bar vart het Open Huis. Zondag 1 februari is de band van Maar ten Schiphorst te gast bij café 't Akert je. Vanaf 21.00 uur trakteren Maarten, Leo Manbach, Rick Nieuwenhuizen, Rein Beukers en Victor Posch het pu bliek op een veel gevraagd programma, variërend van boogie-woogie en jazz, tot covers van Fats Domino, Elivs Presley, Beatles, Doobie Brothers en ve le anderen. De laatste tijd begeeft de band zich steeds meer op het gebied van eigen, soms nederlandstalig werk. Vooral in Noord-Holland mag de groep zich ver heugen op een behoorlijke populariteit. De Ship Horseband, een naam die staat voor een avond goede muziek en puur vermaak. Zondagavond te be luisteren in 't sfeervol verbouwde Akertje aan de Kapellaan in Heiloo. CURSUS TEKSTVERWERKING De Stichting Werklozen Belangen Hei loo e.o. organiseert vanaf februari een cursus tekstverwerking. De cursus is be doeld voor mensen zonder werk, die hun kansen op de arbeidsmarkt willen vergroten. De cursus wordt gehouden in het gebouw van de John. F. Kennedy Mavo, Laan van Muijs 3, Heiloo. De duur van de cursus is tien weken, weke lijks 2 uur. De eerste les is op 18 februari. De kosten van de cursus bedragen 340,-. Personen die een uitkering op basis van de werkloosheidswet ontvan gen, krijgen een subsidie van 150,-. Het inschrijf- en examengeld bedraagt resp. 10,- en 20,-. Een erkend diplo ma is verkrijgbaar als men slaagt voor het examen. Op maandag 9 februari half acht 's avonds wordt er een voorlichtingsbij eenkomst gehouden in het gebouw van de S.W.B., Pastoor van Muijenweg 14, Heiloo. Tijdens deze bijeenkomst of tij dens de openingsuren van de S.W.B. op iedere maandag-, woensdag- en vrijdag morgen van 10.00-11.30 uur kan men zich laten inschrijven voor de cursus, het telefoonnummer van de S.W.B. is 072-337196. 1111!!S Gebr. Van der Stelt Wagenweg 11, Haarlem Tel. 023-312086 modieuze collectie voor betaalbare A prijzen. Uw mantel veranderen en/of repareren? Wij verzorgen alles zeer vakkundig op eigen atelier. Lid Süchting Bontwaarborg Hertenlaan 8, Bergen Tel. 02208-95530 J Makelaar Taxateur o.g. hypÖthekenK°°P I Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Bel 's donderdags: 072-330175 Een van de meest in het oogspringende veranderingen is dat Karin Bloemen de gelederen komt versterken. En als we u vertellen dat Purper al van plan was om haar muzikale kwaliteiten weer eens flink van Jetje te gaan geven, zult u be grijpen dat het programma van Purper hoge ogen gooit. Kaarten zijn te verkrijgen bij: reisbu reau Holland International, Boekhan del Avis en Jan-Tine Braam. De entree bedraagt 17,- p.p. (CJP/65 14,50). De voorstelling is op zaterdag 7 februari, aanvang 20.15 uur. SCHAKEN OVERDAG Met ingang van donderdag 12 fe bruari wordt wekelijks in de kantine van badmintonhal Heiloo, het Ze venhuizen 48, 'schaken overdag' ge organiseerd. Huis-, tuin- en keu kenschakers van alle nivo's zijn van 13.30-17.00 uur welkom. Schaken overdag wordt met medewerking van badmintonvereniging Heiloo er schaakclub Oppositie georganiseerc door de Stichting Ouderenwerk Heiloo. Donderdag 12 februari zijn ter in- troduktie toegang en koffie gratis Daarna zijn de deelnemerskoster 7,50 per maand (incl. koffie) Voor opgave en nadere informatit kunt u op 12 februari in de zaal te recht of kontakt opnemen met d< heer De Jong, tel. 331599, of Stich ting Ouderenwerk Heiloo, tel 331297. Het laatste weekend van januari wordt voor Buk Buk het zoveelste weekend met twee activiteiten. Vrijdagavond presenteert Egmonds Klank Opsessie (EKO) het nieuwste produkt van One Voice op cassette, hetgeen met een live optreden gepaard gaat. Zaterdag komt de nu al legendarische formatie Claw Boys Claw naar De Buk. Tevens gaat vrijdag de voorverkoop van start voor de Rolling Stones-dag, die op 14 februa- ri wordt gehouden. Een datum om vrij te houden! Films, videobanden, infor matie en muziek (jamsession, Memphis en plaatwerk) staan je voor een tientje te wachten! Kaarten verkrijgbaar bij Popeye, Houttil 5 te Alkmaar, en bij De Buk en Boekhandel Avis, Stationsplein, te Heiloo. Nieuwe cassette EKO In het voorjaar was de EKO (Egmonds Klank Opsessie) nadrukkelijk aanwezig in de Buk. De cassettelabeldag, met als absoluut hoogtepunt het optreden van Edward Ka-Spel, is voor de liefhebbers van vernieuwende muziek een topper geweest. De EKO heeft sindsdien niet stil gezeten. John en Fred Valkering gingen door met hun EKO-formatie 'One Voice'. Het is hun nieuwe cassette, die op vrijdag 30 januari gepresenteerd zal worden in het café van de Buk. One Voice zal de laatste vrijdag van januari natuurlijk een performance verzorgen. Om de avond compleet te maken heeft One Voice een speciale disc- en cassette jockey uitgenodigd, die zal zorgen voor toepasselijke muziek tussen de bedrij ven door. Ook zal de videoband ver toond worden, die werd gemaakt op de EKO-dag in JOEB op 19 oktober van dit jaar. Het totale One Voice- programma op 30 januari begint om 21.30 uur. De toegang is gratis. Claw Boys Claw Claw Boys Claw, een internationaal ge oriënteerde band. Dat moet je namelijk afleiden uit de gloednieuwe info, die De Buk onlangs ontving. Niet meer gesteld in het Nederlands, maar in het Engels, zodat 'the whole world' kan lezen hoe één van de beste Hollandse bands van dit moment in elkaar steekt. Claw Boys Claw staat bekend als de meest energieke live act uit het 'Konin krijk van Beatrix'. De oprichting ge schiedde in de herfst van '83. Die live reputatie kwam tot stand door vele op tredens in het clubcircuit en natuurlijk de uitnemendheid van de debuutelpee 'Shocking shades of Claw Boys Claw'. Claw Boys Claw, een publiekstrekker voor Buk Buk, getuige de 250 kaar ten die in de voorverkoop verkocht werden. Nederland werd al snel te klein voor de formatie. Vooral na het optreden tij dens het Pandora's Music Box Festival (september '84) en het verschijnen van de single 'So mean' (maart '85) werden de grenzen overschreden richting Bel gië, Duitsland, Frankrijk, Skandinavië en zelfs Polen. Een hoogtepunt volgde in mei '86. Sa- rpen met The Cure was Claw Boys Claw de gangmaker van het Pinkpop Festival in Geleen. De pers was het daar una niem over eens, net als de Bukkers, die massaal het festival bezochten. 'With Love From The Boys' was het resultaat op vinyl van het Pinkpop-optreden. Het moge duidelijk zijn dat een optre den van Claw Boys Claw, die in april wederom de studio induiken, een bele venis is, die je niet mag missen. Op 31 januari komt de groep naar De Buk in Heiloo (aanvang 22.00 uur of iets later). INGEZONDEN Op de meest ongelegen momenten soms, plak ik banden. Voorbeeld: mijn dochter komt 's avonds laat thuis met een lekke band. Ze moet de volgende morgen wel weer vroeg op pad. Elke herfst beleven we dezelfde misère: Lek ke band, lekke band, lekke band tot 14 maal toe! Veelal met het doorntje van roos, berberis, meidoorn of derge lijke nog in de buitenband. De gemeente kan dit euvel op twee ma nieren oplossen: a. Gooi al dat agressieve stekelgroen er uit. b. Veeg na het snoeien even aan op de plekken waar takjes op het fietspad zijn achtergebleven. Indien aan dit verzoek gehoor wordt ge geven zal de dank, ook namens andere fietsers, groot zijn. G. Bakker I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1