<3 Gemeente Heiloo haalt 13 miljoen uit reserves om tekorten te verlagen Vz van de prijs onze totale kollektie japonnen nu voor 1/3 van de prijs joseph van schagen heiloo Kennemerstraatweg 255 - Heiloo - Tel. 072 - 330262 ra NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Vennewater Badminton meervoudig kampioen! Romantisch klassiek ballet in Theater De Beun OPEN DAGEN Donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. De laatste restanten van onze winterkollektie voor de allerlaagste prijsjes. ft A. J. VOS J.KUYPER Evenementenagenda Bijzondere acties ST. JAN MAVO Expositie Oud Heiloo geprolongeerd Bijeenkomst CDA in Egmond aan Zee Eerste 2 weken in februari. 52e JAARGANG NO. 5 - 4 FEBRUARI 1987 mmm. ~,m Oud papier acties in Heitoo Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. winkelhof 't loo 20-22 elke vrijdag mode koopavond tot 9 uur Vrijdag 6 februari van 19.00 tot 21.00 uur Zaterdag 7 februari van 11.00 tot 13.00 uur Stationsweg 85, Heiloo MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) 0*-—Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mrh-prijzen. Vraag onze prijsopgave! De kampioensploeg van 't Vennewater. V.l.n.r. trainer Boy Mezach, Wim van der Lippen, Bas Keijzer, Ineke van Velzen, Simone Hackenitz en Raymond Berger. Het eerste team van Het Vennewater badminton wist zondag het kampioen schap te behalen in de derde klasse lan delijk. Een schitterende prestatie van onze plaatsgenoten. Vorig seizoen werd op een haar na het kampioenschap ge mist, nu ging het dus beter. De laatste wedstrijd tegen Zijderveld in Amstelveen ging niet van een leien dak je. Voor elk punt moest keihard ge werkt worden. In de heren enkelspelen had vooral Bas Keyzer het moeilijk. Na veel service-wissels werd uiteindelijk toch de partij gewonnen. Raymond Ber ger gaf zijn tegenstander weinig kansen. Met 15-2 en 15-7 werd de Amstelvener van de baan geveegd. Simone Hackenitz zorgde voor een 3-0 voorsprong. Met 11-6 en 11-5 won zij in twee games, leneke van Velzen startte uitstekend met een 11-6 öVêfwihnmg. De tweede set werd echter met 11-5 ver loren. Ook de derde set wist leneke niet te winnen. De heren dubbel werd een prima overwinning. De damesdubbel ging helaas verloren na een zeer span nende driesetter. Stand dus 4-2! De mix- dubbels moesten dus de beslissing bren gen. Bas en Simone verloren de eerste set. De tweede set werd moeizaam met 12-15 gewonnen. Met 15-12 werd de ze ge in de derde set bevochten en was het Donderdag 5 februari De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 7 februari Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Handbalvereniging Foresters, parkeer terrein Egelshoek, Laan van Muijs. Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op ver zoek: 331724. St. Benedictusschool, J.P. Hasebroe- kweg 21. Tussen 9.00-12.00 uur. Ook dagelijks onder schooltijden kan oud papier gebracht worden. Ook lompen. Halen op verzoek: 331857. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234 voor vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/ Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/ Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Openbare bibliotheek Tot 23 februari kan men de tentoonstel ling 'Muziek voor de jeugd' bekijken. Er zijn diverse activiteiten. Bijvoor beeld woensdag 11 februari: 13.30-14.00 uur, Peter en de Wolf van Prokofiev, verteld door Leoni Jansen. Tijdens de openingsuren zijn er regel matig doorlopende diaklankvoorstellin- gen over muziekinstrumenten. Biblio theek Het Malevoort. Expositie in het Open Huis Tot 10 februari kan men in de foyer van het Open Huis gratis pastels van Gerrit Kat bekijken tijdens de openingsuren van het Ópen Huis. GESLAAGD Onze plaatsgenoot Antoine Al is aan de Universiteit van Amsterdam geslaagd als fiscaal jurist. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depot voor gedra gen kleding, huishoudtextiel, etc.: mw. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Zaterdag 7 februari: verkoop van arti kelen in het Kook-pand, Frans Men tonstraat 3 te Alkmaar tussen 10.00- 15.00 uur. De vorige keer was de op brengst bijna 6.700 gulden. Dat geld, als ook de opbrengst van de verkoop aanstaande zaterdag, is bestemd voor pater H. Smeets in Oeganda voor het in gebruik houden van een drukkerij al daar. Vennewater Badminton kampioen! Ine ke en Raymond wonnen na een schitte rende partij in twee sets. Volgend seizoen mogen onze plaatsge noten het proberen in de tweede klasse landelijk. Ook het Vennewater 2 en 3 wisten beslag te leggen op het kampi oenschap. Deze teams houden zodoen de dus aansluiting met het eerste team. Tevens werd het achtste team en de C 1-jeugd kampioen. Al met al een zeer succesvol badmintonseizoen voor de Vennewaters. Zondagavond werden alle kampioenen door voorzitter Cees Schil der gehuldigd. INFORMATIE OVER STELSELHERZIENING De 'W AÓ-'A A W Belangen vereniging Heiloo en de Stichting Werklozen Be langen Heiloo houden op woensdag 11 februari een voorlichtingsbijeenkomst over het nieuwe sociale stelsel. De bij eenkomst wordt gehouden in het lokaal van de SWB aan de Pastoor van Mui- jenweg 14 en begint om 10.00 uur. En kele sprekers zullen de veranderingen toelichten en desgewenst vragen beant woorden. Dit zijn een districtgenees- kundige erneen arbeidsdeskundige. Het is algemeen bekend, dat de gemeen te Heiloo in de loop der jaren een flink 'appeltje voor de dorst' heeft opge bouwd. Op de begroting voor 1987 be lopen die reserves zo'n 35 miljoen gul den. Een deel daarvan heeft een bepaal de bestemming, bijvoorbeeld is er 4,5 miljoen gulden gespaard voor de bouw van een nieuw gemeentehuis. Het over grote deel echter bestaat uit algemene reserves. Deze algemene reserves worden bij de gemeente gebruikt als zogenaamde in terne financieringsmiddelen. Bij bepaal de aankopen wordt hiervoor geen geld geleend bij een bank of een soortgelijke instelling, maar wordt het eigen geld van de gemeente gebruikt. Op die ma nier bespaart de gemeente het betalen van rente, zo'n 2,5 miljoen gulden. Dit bedrag wordt als inkomsten in de begro ting opgenomen. De reserves worden ook gebruikt om een mogelijk gat in de begroting te dich ten. Naar alle waarschijnlijkheid moet op de begroting over 1986 ruim een half miljoen worden toegelegd. Op zich is dat niet zo'n probleem, maar het bete kent wel dat in de hierop volgende jaren minder inkomsten uit de reserves ko men. Blijf je jaarlijks bedragen uit de reserves halen, dan zal op den duur de rente-opbrengst van de gemeentelijke reserves veel minder aantrekkelijk zijn. Afschrijvingen Het blijkt echter ook mogelijk om zon der renteverlies een beroep op de reser ves te doen. Dat wordt duidelijk in het voorstel van het college van Burge meester en Wethouders aan de gemeen teraad dat morgenavond (donderdag 5 februari) wordt behandeld- Het college wil een bedrag van maar liefst 13,1 mil joen gulden uit de reserves te halen om een aantal bezittingen (investeringen) vervroegd of in één keer afschrijven. Natuurlijk verliest de gemeente in komsten aan rente over de ruim 13 mil joen gulden (zo'n 9 ton), maar daar staat tegenover dat er ook geen rente meer betaald hoeft te worden over de geïnvesteerde bedragen. De 'winst' van deze operatie is voor de gemeente een bedrag van 540.000 gulden per jaar door het lagere bedrag aan afschrijvin gen. Een rekenvoorbeeld verduidelijkt het geheel. Wanneer de gemeente bijvoor beeld 100.000 gulden heeft uitgegeven om een gebouw te isoleren, dan wordt deze uitgave over bijvoorbeeld tien jaar gespreid. Per jaar is de afschrijving dan 10.000 gulden. Over dat bedrag wordt rente berekend, laten we zeggen 8 pro cent (800 gulden). Wordt het totale be drag nu in één keer afgeschreven, dan scheelt dat 8.000 gulden rente aan de uitgavenkant. Door de verlaging van de reserves wordt de rente-opbrengst daar uit ook 8.000 gulden lager. Al met al verloopt de actie qua rente dus 'neu traal': geen winst en geen verlies. De jaarlijkse afschrijving verdwijnt van de begroting en dat bedrag, in het voor beeld 10.000 gulden, is de besparing. Begrotingstekort Deze grote financiële operatie is in gang gezet na de behandeling van de begro ting '87 door de raad. Toen werd het verzoek gedaan om te kijken of versnel de afschrijvingen mogelijk waren om het begrotingstekort van bijna een half miljoen gulden te verlagen. Voor '87 lijkt het tekort nu te verdwijnen, waar bij de verhoging van de gemeentelijke belastingen is meegerekend. Voor de ja ren '88, '89 en '90 blijft er vooralsnog een tekort staan, zo blijkt uit de meerjarenraming. De tekorten op de gemeentebegroting worden veroorzaakt door de verlaging van de uitkering, die de gemeente van het rijk ontvangt. Het zogeheten ge meentefonds wordt sinds enige tijd op een andere manier verdeeld en dat werkt in het nadeel van Heiloo. Ook zijn de investeringen toegenomen. Het gaat daarbij met name om uitgaven voor ver vangingen en niet om 'nieuwe' posten. De trend van toenemende tekorten bij de gemeente Heiloo wordt door de besparing op de afschrijvingen niet doorbroken. Het jaarlijkse tekort neemt 'slechts' met ruim een half mil joen af. Om die reden zal evengoed een commissie aan het werk gaan om verde re bezuinigingen te onderzoeken. Tij dens de algemene beschouwingen in no vember '86 zijn in dit verband grote voorzieningen als volksmuziekschool, zwembad en sporthal genoemd. Echter, er is nog geen enkel voorstel op dit ter rein gedaan! Haalbaarheid De vervroegde afschrijving met geld uit de gemeentelijke reserves heeft morge navond in de raad een goede haalbaar heid. In de commissie financiën werd het voorstel volgens portefeuillehouder burgemeester Glijnis en chef financiën van de gemeente de heer Knaap toege juicht. Vooroverleg met de Provinciale Griffie van Noord-Holland heeft ook 'groen licht' opgeleverd voor de operatie. De openbare raadsvergadering begint morgenavond om 20.00 uur in de raads zaal van het gemeentehuis. Wie de stuk ken behorend bij deze vergadering van te voren wil inzien kan daarvoor terecht bij de afdeling algemene zaken van het gemeentehuis (tijdens kantooruren) en in de leeszalen van de openbare biblio theek (tijdens de openingsuren). De balletproduktie 'Romantisch klas siek ballet' is al sinds de première bij zonder succesvol geweest. Er waren meer dan 100 voorstellingen van dit programma, waarin Han Ebbelaar en Alexandra Radius pad-de-deux dansen uit de belangrijkste balletten van het romantisch-klassieke repertoire. In het seizoen 1984/85 vierdeïi Han Ebbelaar en Alexandra Radius hun 25-jarig jubi leum als danspaar. De grote belangstel ling is de reden geweest, dat zij nog steeds in 'Romantisch klassiek ballet' te zien zijn, naast hun laatste produktie 'Duetten voor ballet en muziek'. De muzikale begeleiding wordt ver zorgd door Regina Albrink. Regina Al- brink studeerde na het Amsterdamse Muzieklyceum drie jaar aan de Franz Liszt Akademie in Hongarije. Zij speel de een solo-partij in het ballet 'Live/ life' van Hans van Manen ('81) en bege leidde het danspaar Radius/Ebbelaar in 'Voorbijgaan'. Daarnaast gaf zij vele recitals in heel Europa. Verteller Gerard Heystee speelde toneel bij Albert van Dalsum, Louis Saalborn en Ko van Dijk, Hij werkte mee aan ve le radio-uitzendingen en trad als com mentator op bij ballet-uitzendingen van het Nederlands Dans Theater. De voorstelling is op dinsdag 17 februa ri in theater De Beun, aanvang 20.15 uur. Kaarten, in beperkte mate, zijn verkrijgbaar bij de voorverkoopadres sen van De Beun. (zie de advertentie) copyright jvs GESLAAGD Op het 17 januari gehouden examen af genomen door de Associatie SMK slaagden voor het diploma notuleren, de dames M. Kleverlaan (Bergen), K. van Onlangs (West-Graftdijk), M. Oostenrijk-Westerhof, G. Ridderikhof- Brinkman, J. Schulze-Verburg, A. Smith-Lakeman, E. Westrus-Velthuy- zen (Heiloo), Smith-Lakeman en M. Verberne (Alkmaar). Zij werden opge leid door Instituut Dompvloet te Heiloo. VERKIEZINGEN LEDEN PROVINCIALE STATEN In verband met de op woensdag 18 maart te houden verkiezing van de leden van Provinciale Staten vestigen wij er de aandacht op, dat kiesgerechtigden, die bij volmacht of in een andere gemeente (in de provincie Noord-Holland) aan de stemming willen deelnemen een schrif telijk verzoek daartoe kunnen indienen bij het secretarie tot uiterlijk 4 maart. Voor nadere inlichtingen en voor het verkrijging van aanvraagformulieren kunt u zich wenden tot de afdeling be volking, van het gemeentehuis, dage lijks van 8.00 tot 12.30 uur. Telefoon072-332780 DeDors2-Postbus 54 1850 AB Heiloo In de expositieruimte van de vereniging Oud Heiloo, de Oudheidskamer in De Oude Pastorij aan de Nicolaas Beets- weg, is momenteel nog steeds de ten toonstelling over de Abdij te Egmond- Binnen te zien. De belangstelling hier voor is zo groot gebleken, dat de exposi tie met een maand is verlengd. Geduren de de maand februari kan men op dins dagavond (19.00-21.00 uur) en zater dagmiddag (14.00-17.00 uur) nog aller lei wetenswaardigheden over de Abdij te weten komen. Wil men met een groep een bezoek aan de tentoonstelling bren gen, dan kan men vooraf een afspraak maken via tel. 330179. Woensdagavond 11 februari zal staats secretaris Heerma van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening deel uitmaken van een forum tijdens een bijeenkomst, welke wordt georganiseerd door het C.D.A. De C.D.A.-afdelingen Castri- cum, Limmen, Heiloo, Egmond, Ber gen en Schoorl hebben het initiatief ge nomen voor deze bijeenkomst in restaurant-speeltuin De Egmonden, Sportiaan 2, Egmond aan Zee. De avond begint met een film over het functioneren van de Provinciale Staten. Daarna zullen staatssecretaris Heerma en gedeputeerde Van Gelder elke een in leiding houden waarna de aanwezigen met hen in discussie kunnen gaan. Er zal veel aandacht worden besteed aan onderwerpen met een regionaal tintje, zoals het scheuren van grasland voor bloembollencultuur en de ontwikkeling van recreatie en toerisme in de kustge- meenten. Deze bijeenkomst is voor ie dereen toegankelijk en begint om 20.00 BC LA STRADA Uitslagen 22 januari: B. Bakker-A. Ka bel 2-0, D. Nanne-L. Hoetjes 2-0, H. v. Willigen-J. Hoetjes 1-1, R. Hoogeland- K. Berger 2-0, P. Pilkes-A. v.d. Velden 2-0, S. Houtzager-H. Smit 0-2, J. Bijvoet-J. Koedijk 0-2, H. v. Willigen- R. Hoogeland 2-0, B. Bakker-J. Hoet jes 2-0, P. Bijvoet-A. v.d. Velden 2-0, P. Pilkes-H. Smit 2-0. Vanavond, woensdag 4 februari begint om kwart voor acht een speelavond voor ensembles. Onze huisorkesten zijn regelmatig in en buiten de school te be luisteren. Bij allerlei gelegenheden wor den onze samenspelgroepen uitgeno digd. Vanavond kunt u zeven groepen beluisteren. Het programma is dermate vol, dat we hebben moeten besluiten de jamsession uit te stellen tot een volgen de keer. De volgende ensembles treden op: het volwassenen blokfluit-ensemble voor beginners, zo'n zelfde ensemble voor gevorderden en een trio, alle drie o.l.v. Ans Hermans; een ensemble o.l.v. Cas Himmelreich, het strijkers-ensemble van Roel Steeman, de roek-groep o.l.v. Peter Broersen en het slagwerk-ensem ble van Fred Bakker. Het programma duurt vijf kwartier a anderhalf uur. Volgende week, donderdag 12 februari om 19.30 uur, kunt u luisteren naar leerlingen van Bert van Laer (Ieraar pia no, electrisch orgel en keyboard) en van Kees Wit (leraar trompet). Vrijdag 20 februari treden het basiskoor en een groep beginnend samenspel o.l.v. Cas Himmelreich op. Op zondag 22 februari organiseert de muziekschool een koffie concert, waarin het Barbershopzingen centraal staat. Twee bekende groepen treden op; De Barbers en La belle étoile. Makelaar Taxateur o.g. aan- en verkoop r Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES radio bakker RUIMT OP! NVM Heerenweg 167,1851 KN Heiloo, lel. 072-331716

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1