Veertig jaar Bond van Plattelandsvrouwen in Heiloo de 3 dolle dagen dolste prijzen joseph van schagen heiloo UITVERKOOP HOGE KORTINGEN Kennemerstraatweg 255 - Heiloo - Tel. 072-330262 laatste week: NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN •JEUGDLEDEN LAATSTE WEEK Heerenweg 174 Heiloo simon peek juwelier Bijzondere acties venementenagenda Oud papier acties in Heifoo Kaaswinkel in Hoekstuk heropent v.a. donderdag 12 februari de laatste restanten van onze winterkollektie 86/87 nu voor de WÊÊÊÊÊmi Wereldwinkel één jaar jong Concert in Witte Kerkje Computer-middag in Plan Oost Stones-dag bij Buk Buk 52e JAARGANG NO. 6 - 11 FEBRUARI 1987 Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. winkelhof 't loo 20-22 elke vrijdag mode koopavond tot 9 uur ijf f I Bij Tennisvereniging j "HET VENNEWATER" is nog plaats voor: i (ook mogelijkheid voor het di rekt nemen van tennislessen) I Ons park heeft 12 banen en ligt vlak bij de sporthal. Opgeven bij: Mevr. T. Knaap, tel. 331041. b.g.g.; f mevr. van Etten, tel. 333543. O 7/ excellente mannenmode niOilbS0Ui voor Wgoed stationsweg 85a Heiloo 072-335730 Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) v Redactie-adressen: |H[NJ Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 60 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Op 19 februari zal de afdeling Heiloo van de Ned. Bond van Plattelandsvrou wen haar 40-jarig jubileum vieren. Dit zal gebeuren in de gereformeerde kerk. Een onderdeel van de feestvreugde zal worden verzorgd door de cabaretgroep Z Z (Zuid Zijpe) een groep, die een heel eigen programma brengt en dit aanpast aan het plaatselijk gebeuren. Bij een jubileum ligt het voor de hand dat men eens terugblikt op de afgelopen 40 jaren, dat deden wij dus ook, samen met mevrouw Tensen gingen we kris kras door de tijd heen. Wat was eigen lijk het doel van het oprichten van een Bond voor Plattelandsvrouwen? „Dat was het ontsluiten van het platteland, vrouwen, hoofdzakelijk boerinnen, uit hun isolement te halen en wat verder le ren kijken dan hun direkte omgeving", vertelt mevrouw Tensen en vervolgt: „Dit plan is volop gelukt, je werkte op bouwend, alles wat je deed was meege nomen, nu is het allemaal heel anders, nu is het meer, hoe blijf ik bij de tijd, de ontwikkelingen gaan zo snel". Hoewel b.v. de cursus handwerken nog erg populair is trekken de cursussen to neel, engels, schilderen, volksdansen en de literatuurclub, het bespreken van ge dichten, veel belangstelling. Het is aar dig te zien hoe in die 57 jaar (zolang bestaat de Nederlandse Bond van Plat telandsvrouwen) de aard van het werk veranderd is. Boerinnen zijn er, althans in onze omgeving niet zoveel meer. Een boerin van 40-50 jaar geleden is wel een heel andere vrouw geworden. Wie had toen gedacht dat er nooit nog een cursus computerkunde gegeven zou worden... Het eerste bestuur bestond uit: me vrouw Best, mevrouw Zwart, mevrouw Beemster, mevrouw Blokker, mevrouw Nieuwpoort en mevrouw Muijs. Het oudste lid, in jaren, is mevrouw Mooij (90). Zij waren de werkers van het eerste uur. Men blijft bestuurslid voor 6 jaar en is dan verplicht af te treden. Na een aantal jaren kan men dan wèl weer her kozen worden. Vandaag de dag is het moeilijk nieuwe bestuursleden te vinden. Veel vrouwen Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depót voor gedra gen kleding, huishoudtextiel, etc.: mw. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Openbare bibliotheek Tot 23 februari kan men de tentoonstel ling 'Muziek voor de jeugd' bekijken. Er zijn diverse activiteiten. Tijdens de openingsuren zijn er regelmatig doorlo pende dia-klankvoorstellingen over mu ziekinstrumenten. Bibliotheek Het Ma- levoort. Donderdag 12 februari De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 7 februari Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 10.00-12.00 uur. DeZeskant, Het Ma'levoort 5/7. Tussen 10.00-12.00 uur.- Maria-Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30- 11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis-aan-huis actie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg, voor 9.30 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereniging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerkelaan/ Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/ Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. De werksters van het eerste uur: de dames Best en Zwart. werken en hebben dan naast hun huis houden nog maar weinig tijd over voor andere dingen. De nieuwe voorzitter nu, is mevrouw J. C. Nieuwenhuis-Bieman, bijgestaan door T. E. Bakker-v.d. Sluijs, N. Dekker-Aalmers, N. van Heusden-Bruin, I. E. A. v.d. Ploeg- Schramm, J. Leusink-Stins en A. de Vries-Ottes. Al pratende met mevrouw Tensen ko men natuurlijk ook de herinneringen, boven aan staan de verschillende festivi teiten. De kerstfeesten, het zweedse kerstfeest op Nijenburg, de uitwisselin gen van de afdelingen, bezoek uit het buitenland enz. enz. Buiten de „gewo ne" leden kent de Bond de z.g. contact vrouwen, zij vormen in hun woonomge ving een schakel tussen leden en bestuur. Leden kunnen aan hen hun wensen kenbaar maken. Tevens zorgen zij dat er aandacht besteed wordt aan jubilea, ziekten e.d. Ook kent de Bond van Plattelandsvrouwen een z.g. Rust- fonds, ook dit bestaat al 40 jaar en al leen in Noord-Holland. De leden, die boven de normale contributie nog een 1,00 betalen kunnen, als dit nodig mocht zijn, gebruik maken van dit fonds om in Bergen of Schoorl, 12 da gen te verblijven om tot rust te komen. De Bond Van Plattelandsvrouwen kent vele facetten waar iedere vrouw iets van haar gading zal vinden. Maar met el kaar zal men op 19 februari feestvieren om het 40-jarig bestaan van de Bond in Heiloo te herdenken. Vandaag, woensdag, gaat Boon's speci aalzaak in 't Hoekstuk open. Een nieu we eigenaar in een totaal heringerichte zaak. Een winkel vol heerlijkheden met een enorm assortiment kaas, maar liefst 60 soorten met als specialiteit de Zuid hollandse boerenkaas. Ook in de bui tenlandse kazen is een ruime sortering. Maar wie kaas zegt, zegt ook wijn. U treft bij Boon's speciaalzaak een rijk as sortiment kwaliteitswijnen aan en na tuurlijk ontbreken de noten ook niet, wel zo'n 30 soorten, ter plaatse gebak ken. Voor fijne vleeswaren kunt u bij Boon's speciaalzaak ook terecht, de keus is groot. De heer Boon heeft z'n sporen op het gebied van kaas allang verdiend, want in Purmerend werkt hij al jaren als de kaasspecialist. Natuurlijk zijn er ter gelegenheid van de opening een aantal leuke aanbiedingen. Loopt u maar eens binnen bij Boon's speciaalzaak in 't Hoekstuk. WÊmÉ*» copyright jvs modieuze collectie voor betaalbare prijzen. Uw mantel veranderen en/of repareren? Wij verzorgen alles zeer vakkundig op eigen atelier. Gebr. Van der Stelt Wagenweg 11, Haarlem Tel. 023-312086 Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8, Bergen Tel. 02208-95530 De leden van de Bond van Plattelandsvrouwen in Heiloo bewaren goede herinneringen aan het Zweedse Kerstfeest. JONGERENAKTIVITEITEN BIJ HET LOPERTJE Een tiental jongerenmis vorige week gestart met een handtekeningenaktie voor een eigen ruimte, ledereen, die zich hiermee verbonden voelt, kan zijn handtekening alsnog inleveren op don derdag en vrijdag op het kantoor van het jongerenwerk aan de Pastoor van Muijenweg. Tevens kunnen jongeren zich aanmelden voor het tafelten nistoernooi van 27 februari. Donderda gavond is er van 19.00 - 22.00 uur aanloop-café. Vrijdagavond is er i.s.m. de Buk Buk filmavond vanaf 20.00 uur. Tevens organiseren wij begin maart een fancy-fair/loterij. ledereen die hiervoor nog spullen heeft," kan kontakt opne men met Carola Zwartjes op donderdag en vrijdag op kantoor of via tel. 072-334090. Alle aktiviteiten vinden plaats in het Brunogebouw aan de Pastoor van Muijenweg. In februari 1986 kreeg de stichting We reldwinkel Heiloo een vast verkooppunt in de vroegere bakkerswinkel van de fa milie Jonker aan de Stationsweg. We draaien nu een jaar, en met succes! Vele Heilooënaren hebben de weg naar de winkel gevonden en zijn vaste afnemers geworden van 'eerlijke' koffie, thee, honing enz. De omzet in 1985, ongeveer 50.000, is nu 1986 tot boven de 70.000 gestegen. Dit alles was alleen mogelijk door een belangeloze inzet van bijna 60 vrijwilli gers. Ik noem hier bijvoorbeeld de eta leurs, die bijna elke maand op inventie ve en vaak ludieke wijze een ander aspeet van de ontwikkelingsproblema tiek hebben belicht. Ook zijn er steeds meer mensen die zich op de hoogte stellen van de achtergron den van produktie en handel in de Der de Wereld. Uitgebreide informatie is hiervoor in de winkel aanwezig. Deze is ook geschikt voor basisscholen en het voortgezet onderwijs. In 1986 kregen we van de gemeente een subsidie van 5000. Zonder subsidie kunnen we alleen blijven draaien wan neer de omzet stijgt tot ongeveer 100.000. Wij kunnen namelijk in 1987 geen handwerkprodukten meer in con signatie krijgen! Dat wil zeggen, dat wat we niet kunnen doorverkopen, dat kun nen we niet meer aan de leverancier te rugzenden. Daarvoor moet een flink be drag op de voorraad worden afgeschre ven. U kunt ons financieel steunen door do nateur te worden van de Wereldwinkel. Uw gift kunt u overmaken op rek.nr. 327049014 van de stichting Wereldwin kel Heiloo bij de Rabobank van Heiloo (giro van de bank is 269978). Elk bedrag is welkom. Het eerste concert in 1987 in het Witte Kerkje te Heiloo zal op 21 februari wor den verzorgd door het ensemble Quadro Perucino. Onder deze naam zullen zich presenteren: Marjan Banis en Guido van Oorschot (blokfluit), Ana Castro (clavecimbel) en Maaike Roelofs (cello). Deze jonge mensen, vrij recent afgestu deerd aan het Conservatorium o.l.v. docenten als Walter van Hauwe, Marij ke Miessen en Anner Bijlsma, zullen zich zeker met vakmanschap en enthou siasme willen waarmaken in hun pro gramma met 16e en 17e eeuwse muziek. Breed is het scala van componisten die vertolkt zullen worden. Wij noemen Bi- agio Marini, Girolamo Frescobaldi, Thomas Morley, Matthew Locke, Luigi Boccherini en Johann Sebastian Bach. De aanvangstijd is 20.15 uur, terwijl om 19.30 uur de verwarmde kerk open gaat voor de kaartverkoop a 7,50 en 5,00 (65 en CJP), incl. programma. Reser vering is mogelijk onder tel. 331721 of 331449. Zaterdag 14 februari van 14.00 tot 17.00 uur kunnen (jonge) computerhob byisten hun hart weer ophalen van ge dachten en ideeën wisselen. Deze mid dag is bedoeld voor de jeugd maar ook volwassenen zijn welkom. Het is wel de bedoeling om je spullen mee te nemen. Als het moeilijk is, vraag het aan je ouders of ze je willen bren gen. Deze bijeenkomst wordt eenmaal per maand gehouden. De plaats is Laan van Zeeman 14a, Heiloo. Voor infor matie: 072-331644. HANDSOME EIGHT Ondanks het ontbreken van topscorer Wim Buurmeester en Ab van Beek heeft Handsome Eight andermaal een over winning geboekt. Tegen HSV werd het 4 - 1 voor de Zebra's. Men zag ditmaal niet zo'n aantrekkelijk, open duel tus sen deze twee rivalen als voor de beker (9-3), maar het wilskrachtige HE greep koel zijn kansen en kwam zelden in ge vaar. De blauwwitten staan nu toch wel heel ver vóór in hoofdklasse zaalvoet bal, namelijk zeven punten op de naaste concurrent. De oude supporter van Handsome Eight: „Ik roep nooit zo vroeg hoera, maar nu ben ik toch serieus aan het oe fenen om het op het kampioensfeest flink laat te kunnen maken!" KIJK OVER JE MUUR EN ZING MEE Toen het Gelegenheidskoor, dat zong in de oecumenische dienst op 28 september in de Moeder Godskerk, zijn taak vol bracht had, vonden veel leden dat jam mer. We hadden beloofd géén concur rent van de bestaande koren te worden, dus we gingen niet verder. Uit de ge meentes en parochies kwamen intussen geluiden van: "als we wéér zoiets doen, dan doe ik graag mee". En bij een paar mensen kwam de gedachte op toch te proberen een oecumenisch koor van de grond te krijgen. Hoe precies, dat is al lemaal te overleggen. De eerste vraag is: zijn er mensen die graag zingen en die het leuk vinden om dat met mensen van andere kerken sa men te doen? Het is niet de bedoeling op kerkelijke hoogtij-dagen (Kerstmis, Pasen, etc.) te zingen, omdat dan toch ieder graag naar zijn eigen kerk gaat. Er zijn echter genoeg gelegenheden -mede dankzij de groeiende samenwerking tus sen de verschillende kerkgemeenschap pen- waar de medewerking van een oe cumenisch koor een positieve bijdrage zou kunnen zijn. Daarom nodigen wij iedereen, die be langstelling heeft, uit voor een bespre king op donderdag 5 februari, mórgen dus, om 20.00 uur in de koffiekamer van de Moeder Godskerk. Wie wél be langstelling heeft, maar geen kans heeft om te komen, kan dit telefonisch nog even doorgeven aan: Lida v.d. Hilst (tel. 02205-3435), Corry Valk (tel. 332748) Maggie Zijlmans (tel. 334798). Zaterdag 14 februari is het zover. Dan gaan de Stones-liefhebbers uit Heiloo, de wijde omgeving en de rest van Neder land weer uit hun bol bij jongerencen trum Buk Buk aan de Pastoor van Mui jenweg. Voor de vierde maal wordt die dag namelijk een Rolling Stones-dag ge houden. Alle informatie over het pro gramma en de kaartverkoop staat deze week op de achterpagina van de Uit kijkpost. Dankzij bijdragen van de Hei- looer middenstand is Buk Buk in staat dit grootse evenement net zo groots te presenteren! Een dag eerder, op vrijdag de dertiende, wordt er een kanjer van een film ge draaid bij Buk Buk. 'Once upon a time in America' zal de bezoekers urenlang gekluisterd houden aan het doek. Bo vendien is er die avond ook volop luistergenot dankzij een uitstekende ge luidsinstallatie! De film begint om 21.00 uur. De toegangsprijs voor leden en cjp- ers is vier gulden, anderen betalen vijf gulden. TRIAS TRIMI.OOP Zondag 15 februari organiseert AV Tri as weer een trimloop in recreatiepark 't Baafje. De start vindt bij de atletiek baan aan 't Maalwater plaats om 10.30 uur. Inschrijven is mogelijk vanaf 9.30 uur in de kantine van het Trias complex, alwaar ook kleedgelegenheid aanwezig is. De afstanden bedragen 5 of 10 kilometer. Inschrijfkosten zijn: 2,50, tot en met 14 jaar, met herinne ring; 3,50, voor ouderen, met herinne ring; of 1,50, administratiekosten (dus zonder herinnering). Inlichtingen: N. Pankras-Teeling, tel. 072-332569. RAAD STEMT IN MET BEROEP OP RESERVES De vijf raadsfracties hadden vorige week geen enkele moeite met het ge bruik van geld uit de gemeentelijke re serves om zo een besparing van ruim vijf ton per jaar te realiseren. Men was zelfs zeer ingenomen met het voorstel van het college, waarover wij in de Uit kijkpost van vorige week uitgebreid be richt hebben. Natuurlijk werden de oplopende tekor ten van de gemeente in de komende ja ren bij de discussie betrokken. VVD-er Roelofs noemde deze 'zorgwekkend', terwijl hij teleurgesteld was over de trendmatigheid ervan. CDA- fractievoorzitter Pieters, die zelf het voorstel aan het college over het ver vroegd afschrijven van investeringen met geld uit de reserves had voor gesteld, had nooit verwacht dat het om een zo groot bedrag zou gaan (13 mil joen gulden). Hij koppelde hieraan de vraag hoe er in de toekomst gehandeld zal worden. De PvdA vond de ingreep een verstandig gebruik van de reserves. Op de vraag van de heer Pieters ant woordde burgemeester Glijnis, dat het beleid in de toekomst niet veel zal ver schillen van het huidige beleid. „De lasten moeten drukken op de periode waarin je van een investering gebruik maakt en de kosten daarvan dienen zichtbaar te zijn", aldus de eerste bur ger. Dat er in de toekomst wellicht nog maals een dergelijke operatie zal plaats vinden, zoals de heer Pieters in tweede termijn suggereerde, werd door burge meester Glijnis niet uitgesloten. BC LA STRADA Uitslagen 5 februari H. v. Wiilingen - L. Hoetjes 0 - 2; A. v.d. Velden - J. Koedijk 0 - 2; P. Pilkes - H. Smit 0 - 2; S. Houtzager - P. Bij voet 2-0; J. Bijvoet - A. Kabel 1-1; P. Pilkes - K. Berger 0 - 2; P. Bijvoet - H. v. Willigen 2 - 0; H. Smit - K. Berger 2 - 0; S. Houtzager - A. Kabel 2 - 0. anjer Model Laurier 369,- p. paar. Model Vuurdoorn 398,- p. paar Model Jasmijn v.a. 511,- p. paar radio bakker RUIMT OP! jéM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1