if MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN o< SP WMEMT 7n NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN De Deel en Flowershop V.d.Lem vieren samen hun tweede lustrum Inleiding van C. Egas over woonsituatie van ouderen Quadro Prucino in Witte Kerkje HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD W A. J. VOS Prijsuitreiking bij Rabobank J.KUYP™ HEILOO 6, 4 Oud papier acties in Heiloo Bijzondere acties Bvenementenapenda Informatie-avond Freinetschool Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Sterilisatie-actie bij dierenartsen Jazzclub Heiloo Geen Uitkijkpost ontvangen? HYPOTHEKEN DE STEM VANDE simon peek juwelier 52e JAARGANG NO. 7-18 FEBRUARI 1987 1 Voor verschillende cliënten hebben wi; een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. De nieuwe STAATSLOTEN liggen voor u klaar, uitbetaling vrijdag 20 febr. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. Voor een goede en goedkope hypotheek, bel voor een gratis advies. De Winter Financieel Buro Tel. 072 - 336461 Hypotheken, pensioenen. HET GEMEENTEHUIS makelaardij assurantiën - Kies voor 'n goede verkooppolitiek! Kies voor het VanderBorden verkoopplan Bel 072-111141 en wij sturen u ons verkoopplan voor uw huis, thuis! voor %/^goed MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANiïIËN 5 A Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13 000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! In de lichte kleuren van de nieuw geschilderde zaak voelen de bloemen en planten zich helemaal thuis. Het is alweer tien jaar geleden dat Win kelhof 't Loo van start ging. De delica tessenzaak de Deel, van de familie Boer lage, en de bloemenzaak van de familie v.d. Lem waren een van de werkers van het eerste uur. De Deel ging van start met kaas, noten en wijnen maar al gauw kwamen daar delicatessen en diepvriesspecialiteiten bij, zoals het volledige ijsassortiment van Mövenpick en de luxe vissoorten van Findus. Ook het wijnassortiment breidde zich uit vooral het huismerk La Petite Eglise Blanche bleek tot op de dag van vandaag een groot succes te zijn, evenals de Drouhin wijnen. Ook de salades, waarvan sommigen in eigen keuken worden bereid, vinden steeds meer aftrek. De 80 soorten noten wor den vakkundig gebrand en menige leer ling mag het vak van de heer Boerlage leren. Dan is er in die tien jaar ook de z.g. Party Service bijgekomen voor alle festiviteiten, bruiloften, verjaardagen, recepties enz. Bierpompen en een koud buffet kunnen verzorgd worden inclu sief ober en kok. U hoeft nergens meer voor te zorgen. Mochten in het begin de relatieschenken alleen met de feestda gen in de belangstelling staan, nu is het een afdeling waar het hele jaar door vol op werk in is. In maart ziet de familie Boerlage zich genoodzaakt de zaak weer wat bij te sturen, o.a. door een supermoderne nieuwe toonbank. Natuurlijk zijn er leuke aanbiedingen! Bij aankoop van 1 Donderdag 19 februari De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 21 februari Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, garage links van parkeerterrein bij verzorgings huis Overkerck, achter bloemenhuis Monique. Tussen 10.30-11.30 uur. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Oost. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234, bellen voor vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942. Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tus sen 9.00-11.00 uur. Halen op verzoek: 335898. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereniging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. pond kaas kunt u 6 eieren voor 10 cent kopen en bij een half pond pinda's krijgt u het tweede half pond voor ook tien cent. Flowershop v.d. Lem Als goede buren wil je ook graag samen feest vieren en dat doen de Deel en de bloemenwinkel v.d. Lem. Om te begin nen is er a.s. vrijdag en zaterdag op elk heel uur een videopresentatie waarin u kunt zien, hoe de veiling in Aalsmeer werkt. De apparatuur hiervoor is be schikbaar gesteld door de firma v.d. Gragt, eveneens uit 't Loo. De totaal gemoderniseerde zaak ziet er licht en vrolijk uit, alles is in lichte kleu ren geschilderd en bloem en plant voe len zich daar prima bij. „Tien jaar geleden begon mijn vrouw de bloemenzaak, eerst nog alleen bloe men en planten. We zaten toen nog bui ten, naast Jan Braam", vertelt v.d. Lem. „Maar toen het tweede gedeelte van 't Loo klaar was, ging de zaak naar binnen". De zaken gingen goed en het assortiment werd groter, droogbloe men, bloemstukjes, potterie enz. Nu werkt er 5 man/vrouw personeel. Een vrolijke noot voor het hele winkel centrum zijn de vele bloemen die onder de parasol staan. Natuurlijk deelt ook hier de klant in de feestvreugde mee. Bij elke plant die u koopt, kunt u voor 10 cent een orchidee kopen en bij een bos bloemen krijgt u een primula acaulis voor 10 cent, deze aanbieding loopt tot dinsdag. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depót voor gedra^ gen kleding, huishoudtextiel, etc.: mw. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Inzameling Leger des Heils Vanaf heden tot en met 1 maart wordt in onze gemeente een inzameling gehou den door het Leger des Heils. De ge meente heeft voor deze collecte toestem ming verleend. Openbare bibliotheek Van 23 februari tot en met 9 maart kan U men in bibliotheek Het Malevoort de tentoonstelling over Indonesië en de au teur Muhatuli bekijken tijdens de openingsuren. Decor te kijk In de hal van de Heilooër volksmuziek school hangt tot het einde van februari het decor dat gebruikt is voor de uitvoe ring van de 'Drei Grosschen Oper' door leerlingen van José Jonkers en een bla zersensemble van de volksmuziek school. Het decor is 4 meter hoog en 4 meter breed. Het werd geschilderd door W. Naessens. Iedere belangstellende, ook toneel- en operettegezelschappen, kunnen het decor bezichtigen. Expositie Harry Elzinga Tot 27 februari exposeert Harry Elzinga aquarellen in de foyer van het Open Huis. Harry Elzinga leidt al enige jaren de cursussen aquarelleren van het Nivon en is dus in Heiloo zeker geen onbeken de. Men kan de werkstukken bekijken SCHRIJFAKTIE AMNESTY Binnenkort willen wij, aktieve leden van de Amnesty International-groep Hei loo, starten met een nieuwe methode om brieven te versturen, waardoor meer mensen voor gevangenen kunnen schrij ven. Het is de bedoeling, dat degenen, die hieraan willen meedoen zich bij ons aanmelden, waarna zij ongeveer ééns in de zes weken een door ons opgestelde brief ontvangen, die zij overschrijven en versturen naar het opgegeven adres. Dit idee is ontwikkeld naar aanleiding van de afgelopen akties, die wij in het kader van Amnesty International heb ben gehad, waarbij diverse mensen vroegen of wij eens een schrijfavond wilden organiseren. Het voordeel van de nu voorgestelde methode is, dat ie der, die meedoet het tijdstip van schrij ven (binnen een redelijk tijdstraject) zelf kan bepalen. Als u mee wilt doen kunt u zich opgeven bij: Truus Schoonderwalt, Kerkelaan 17, 1851 HC Heiloo. (Tel. 072-334252). Op dinsdag 24 februari is er van 20.00 tot 22.00 uur een informatieavond op de Freinetschool Heiloo. Voor be langstellenden wordt uiteengezet hoe er op deze basisschool voor 4- tot 12- jari gen gewerkt wordt. Zo zal er aandacht zijn voor hoe kinderen leren lezen, hoe kinderen zelfstandig leren werken en hoe kinderen zelf onderzoekjes leren doen. Op de avond is ook een uitgebrei de informatie-brochure over de school verkrijgbaar. Het adres van de school: Het Malevoort 9 (tel. 332122). Vrijdag 20 februari komt oud staatssecretaris C. Egas naar 't Trefpunt, Westerweg 294, om een inleiding te houden over het thema 'over wonen van ouderen gespro ken'. Deze bijeenkomst is bedoeld als informatie-ochtend voor een se rie bijeenkomsten over de woonsi tuatie van ouderen. De heer Egas is niet alleen goed op de hoogte van de situatie van ouderen in ons land, maar weet als oud-plaatsgenoot ook het nodige over de Heilooër situa tie. Veel mensen houden zich bezig met de woonsituatie van ouderen. Er zijn vele meningen en mogelijkhe den. Bijvoorbeeld de woningbouw verenigingen, gemeentelijke instel lingen en de overheid hebben ieder hun ideeën. Maar het gaat er na tuurlijk in de eerste plaats om dat de mensen, die in de huizen moeten wonen, de ouderen zelf, zeggen schap krijgen over de plaats en in deling van de woning. Want zij moeten erin wonen, liefst zo lang mogelijk. Als u wilt denken en praten over uw woonsituatie of die van ouderen in het algemeen, voor nu en in de toe komst, komt u dan vrijdag naar 't Op zaterdag 21 februari zal er in het Witte Kerkje te Heiloo een concert ge geven worden door het ensemble Qua dro Perucino. Dit ensemble bespeelt de volgende instrumenten: blokfluit (2x), clavecimbel en cello. De uitvoerenden zijn: Marjan Banis. Zij studeert blokfluit aan het Sweelinck-conservatorium te Amsterdam bij Walter van Hauwe. Ana Castro is in 1983 als pianiste afgestu deerd aan het conservatorium te Porto (Portugal). Daarna heeft ze clavecimble gestudeerd bij Glen Wilson aan het Utrechts Conservatorium. Maaike Roe- lofs studeerde cello bij Anner Bijlsma en Lidewij Scheifes en barokcello aan het Haags Conservatorium. Guido van Oorschot tenslotte is in 1985 afgestu deerd als bloffluitist bij Marijke Mies- sen aan het Sweelinck-conservatorium te Amsterdam. Het programma, dat werken bevat van Marini, Castello, Frescobaldi, Baldwi- ne, Morley, Locke, Boccherini, Vitali en J.S. Bach laat u genieten van Renaissance- en Barokmuziek. De over gang van Renaissance naar Barok vond, wat de muziek betreft, plaats in de twee de helft van de 17e eeuw. Van belang is de geweldige emancipatie van de instru mentale muziek. De sonate begint een belangrijke muziekvorm te worden. Gehoopt wordt op veel belangstelling voor dit interessante gebeuren, waarvan de toegangsprijzen zijn 7,50 en 5,- (65+ en CJP). De verwarmde kerk zal vanaf 19.30 uur geopend zijn voor de kaartverkoop; de aanvangstijd is 20.15 uur. Telefonische reservering is moge lijk onder nummer 331721 of 331449. Trefpunt; aanvang 10.00 uur. De toegang is gratis. Voor nadere toe lichting kunt u zich wenden tot me vrouw G. Polling (tel. 330329) of tot de Stichting Ouderenwerk Hei loo (tel. 331297). Het Alternatief Het Alternatief is de naam van een vereniging in oprichting in Heiloo. Een vereniging van 50-plussers, die een woongroep van ouderen pro beert te verwezenlijken. Waarom willen vele ouderen te zij ner tijd in een woongroep gaan wo nen? Omdat men elkaar in zo'n groep hulp en steun kan geven en zodoende veel langer buiten het be jaardenoord of het verzorgingste huis kan blijven. Het wonen in een groep kan ook bijdragen tot het aangaan en onderhouden van vriendschap. Behoud van zelfstan digheid en privacy staan voorop: het vormen van een commune is beslist niet de bedoeling! Wilt u -vrijblijvend- hier wat meer van weten, dan is een telefoontje naar de voorzitter van de nieuwe vereniging (mevrouw A. Roos, tel. 331566) of de secretaris (mevrouw G. Polling, tel. 330329) de aange wezen weg. Makelaar Taxateur o.g. ^tothe^n °°P I Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Ir Dierenartsen uit de regio rond Alkmaar zijn de afgelopen dagen gestart met een sterilisatie/castratie-actie in samenwer king met de dierenbescherming, afde ling Alkmaar en Bergen. De verwach ting is, dat op z'n minst enige honder den dierenvrienden uit stad en streek ge bruik zullen maken van het extra gere duceerde tarief dat gedurende deze peri ode geldt voor het steriliseren en castre ren van poezen en katers. Tijdens de ac tie geldt voor sterilisaties de een heidsprijs van 50 gulden per poes; het laten castreren van een kater kost 25 gulden. De aktie loopt in de periode van 16 t/m 28 februari. Belangrijkste doel van de actie is de aanwas van jonge (voorjaarskatjes) tot een minimum te beperken. „Jonge kit tens zijn over het algemeen nog wel ge makkelijk aan een onderdak te hel pen", aldus een woordvoerder van de Dierenbescherming, afdeling Alkmaar. „Maar als de katten groter worden en allang niet meer zo 'snoezig' ogen, be ginnen de problemen. Dan gaan ze bij bosjes de deur uit, in het gunstigste ge val richting asiel of opvangcentrum, maar vaak ook gewoon de straat op, als verschoppeling. Dat worden dan zwerf katten, met alle problemen vandien". Het (onbewezen) gegeven dat het voor het karakter van poes zo gunstig zou zijn als haar althans één nest wordt ge-1 gund, verwijst de dierenbescherming naar het rijk der bakerpraatjes: „Poe zen aan wie het moederschap zoge naamd is 'ontzegd', groeien net zo vro lijk en gezond op als welke kat dan ook. En voor katers geldt zelfs: na castratie worden die meestal een stuk huiselijker en minder vechtlustig, en met het sproeien van urine is het ook gelijk over. Mens én dier hebben dus er be paald geen last, maar alleen gemak van". Aan deze sterilisatie-aktie werken mee de praktizerende dierenartsen uit Hei loo, Alkmaar, Bergen, Heerhugo- waard, Warmenhuizen en Noord- Scharwoude. De vernieuwde entree van de Trias-kantine aan Het Maalwater. Zaterdag middag is er open huis. gangen, een nieuwe vloer en een mooi plafond en ook het gedeelte achter de bar werd verbeterd. Tegelijkertijd werd er ook wat aan de kleedkamers gedaan: een nieuwe ver flaag en betegeling van de douches. Al les is gedaan door eigen leden en alle fi nanciële middelen werden bijeenge bracht door eigen leden. Hiermee heeft de A.V. Trias laten zien dat het zelf veel kan. De eerste parel staat op de accommoda tie aan het Maalwater en die is tijdens de receptie van 16.00-17.30 uur voor ie dereen te bezichtigen. De tweede parel zou een kunststofbaan moeten worden; daar is echter hulp van de gemeente voor nodig'? TRIAS OPENT NIEUWE KANTINE Eindelijk is het dan zover: zaterdag 21 februari heropent atletiekvereniging Trias haar kantine. Iedereen is welkom om 16.00 uur op de baan aan het Maal water om dit prachtige resultaat van zelfwerkzaamheid te aanschouwen. Het begon allemaal in april met de lopa- thon, een sponsorloop die zoveel op bracht dat een grootscheepse verbou wing te realiseren was. De eigenlijke bouwactiviteiten begonnen in oktober, na het atletiekseizoen. In de vijf maan den daarna is er heel wat gebeurd: di verse sloopactiviteiten, nieuwe kozijnen werden geplaatst, er kwamen andere in- Zondag (22 februari) speelt vanaf 15.00 uur het Black Jack Quintet in de foyer van het Open Huis. Weer een middag mainstream-jazz waarnaar u kan luiste ren, bij kan praten en op kan dansen. Het initiatief van het quintet om in Hei loo te komen tot een min of meer gere geld jazz-leven is bij de eerste sessie op 25 januari beloond met een grote op komst. En met een enthousiaste reactie van de bezoekers, getuige de enquette die uitwees dat er zeker plaats is voor iets als een jazzclub in Heiloo. Het uit gangspunt blijft daarbij de gratis toe gankelijkheid, zodat het binnenlopen en elkaar als jazz-liefhebbers ontmoeten een verlengstuk is van de zondagse wandeling. Ook dat het Black Jack Quintet het hui sorkest blijft. Wat wel betekent in de naast toekomst gastsolisten, maar ook ter afwisseling eens een ander orkest. Voorts is het de bedoeling enkele num mers in het programma op te nemen waarin eventueel aanwezige musici mee kunnen spelen. Zogenaamde jam-ses sions met meerdere gasten en bezoekers kunnen ook, mits de musici de ge luidssterkte beperkt houden. Goed spe len gaat uit boven hard spelen! Bel's donderdags: 072-330175 Advertentie 5! De prijswinnaars van de kleur- en raadwedstrijd van de Rabobank. Afgelopen vrijdagavond vond op het hoofdkantoor van de Rabobank Heiloo de prijsuitreiking plaats van de wedstrij- tijdens de openingsuren van het Open den welke werden gehouden ter gelegen- Huis. Deze zijn gelijk aan de tijdstippen heid van de heropening van het kantoor waarop in de diverse zalen activiteiten in december 1986. Het betrof een kin- worden gehouden (zie elders in deze derkleurwedstrijd en het raden van de Uitkijkpost). m inboedel, welke was tentoongesteld in een poppenhuis. De uitslag van de kleurwedstrijd was: Categorie van 5 tot 7 jaar: 1. Kitty Castricum, 2. Bas Kusch; Categorie van 8 tot 10 jaar: 1Martijn Meijer, 2. Mar lies de Dood. De kleurplaten van de prijswinnaars en van andere deelnemers hangen ter bezichtiging in de bank. Het bedrag van de inboedel werd vooraf aan de wedstrijd vastgesteld op 82.750,-. De eerste prijs met een ge schat bedrag van 82.000,- was voor de heer Oudejans en de tweede prijs met een bedrag van 83.950,- voor de heer Warmenhoven. De prijzen voor beide wedstrijden bestonden uit VVV-kadobonnen. Door de grote deelname aan beide wedstrij den kan van een groot succes worden gesproken, Het standpunt van de VVD-fractie inza ke "Het Gemeentehuis" laat aan duide lijkheid niets te wensen over. Klaar en bondig: de huidige huisvesting is onvol doende! Alle vertrekken zijn in gebruik als werkkamers en zijn overbezet; de ge meentelijke diensten zijn versnipperd; de noodgebouwen aan de Van Aosta- straat zijn aan vervanging toe; de raad/trouwzaal is voor minder validen niet bereikbaar; aparte vergaderkamers zijn er niet en spreekkamers waar bur gers een vertrouwelijke gesprek kunnen voeren, ontbreken...! Alle fracties - ook de VVD - vinden deze situatie niel langer houdbaar. Er moet wat gebeuren, maar wat? Nu reeds een geheel nieuw gemeentehuis bouwen? Neen!!! Want al heeft Heiloo voor dit doel een potje van ca 4'/> miljoen, de verslechterde financiële po sitie van de gemeente maakt totale nieuwbouw thans volgens de VVD niet haalbaar. Vandaar, dat dc VVD het voorstel van B. en W. steunt om een to taalplan te ontwerpen voor de huidige lokatie, dat in fasen kan worden nif onvnnrr] De VVD-fractie stelt daarbij echter als voorwaarden: a) er wordt geen totaalplan ontworpen voor een "statusgebouw", maar voor _een functioneel, vriendelijk, voor een ieder bereikbaar en toegankelijk gemeentehuis; b) de eerste fase moet bestaan uit de bouw van een doeltreffend kantoorge deelte; c) het totaalontwerp èn de bouw en in richting van fase 1 mogen de beschikba re ƒ41/: miljoen niet overschrijden, zodat d) de bouw van het gemeentehuis niet tot lastenverhoging voor de burgers en- niet tot bezuiniging op andere voorzie ningen leidi Inmiddels heeft het college van B. en W. drie architecten gevraagd om een schetsontwerp en een maquette te ma ken. Dezer dagen zullen de architecten de schetsplannen en maquettes presenteren. Hoewel de verantwoordelijkheid voor de uiteindelijke beslissing bij het ge meentebestuur ligt, is de VVD-fractie van mening, dat de burgerij van Heiloo recht heeft op goede voorlichting over de ontwikkeling van de plannen. Over "het huis van de gemeente" moet een zo groot mogelijke openheid worden betracht. Daar heeft de VVD op aange drongen en daar blijft zij op aandrin gen! Het gaat per slot om "ons aller ge meentehuis!" (Schriftelijke reacties op de VVD- rubriek zenden aan: Redactie "Stem van dc VVD Vredenoord 6, 1852 WB Heiloo. Versterkt deze stem en wordt lid Vnil dc VVO-HrilOnM onier Model Laurier 369,- p. paar. Model Vuurdoorn 398,- p. paar Model Jasmijn v a. 511,- p. paar stationsweg 85a Heiloo 072-335730 Heerenweg 167,1851KN Tel072-3

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1