cy politiek forum <1 Circus van Bassie en Adriaan komt op 20 maart naar Heiloo Tiny van Leeuwen tijdens carnaval in het zonnetje Rob Hoeke in 't Akertje J KUYPER NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN i p«* van at™ Oud papier acties in Hei/oo Evenementenagenda Bijzondere acties Stemmen in een andere gemeente D66 organiseert t.g.v. de Provinciale Staten verkiezing woensdag 11 maart 52e JAARGANG NO. 9 - 4 MAART 1987 Een historisch gebouw in Heiloo: het Raadhuis uit 1927. In de drie ont werpen van het nieuwe gemeentehuis moet dit pand uiteindelijk uit het dorpsgezicht verdwijnen. I Verkiezingsbijeenkomst 1ffBli pïMIipïMÏ makelaardij - assurantiën en wij sturen u ons verkoopplan voor uw huis, thuis! Kies voor 'rt goede verkooppolitiek! Kies voor het VartderBorden verkoopplan Bel 072-111141 MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) 0K A Redactie-adressen: PyS$ Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) YY Vrieswijk 149. 1852 VJ Heiloo. (072-336367) ff J Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13 000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Maak kennis met de kandidaten: J. R. Glasz, CDA mw L. E. Snuif-Verwey, PvdA J. K. Alma, VVD M. Verwey, D66 Forum o.l.v. Jan Veldhuyzen Open Huis, Winkelhof 't Loo, Heiloo Aanvang 20.15 uur. Toegang vrij. DEMOCRATEN - N j £1 i Het ontwerp van Abma, Dirks Partners, een vierkant ge bouw met een ronde hoofdgevel rond een binnenhof. Maquette van het ontwerp van B D Architecten, met het De opzet van Hoogestad, Weber en Van Tilburg. De ronde drie etages hoge kantoorgedeelte, geflankeerd door lagere hoofdgevel, waaronder links de raadzaal gesitueerd is, sluit delen. aan op een twee etages hoog kantoor-gedeelte. Nieuw gemeentehuis: Wie van de drie? Alweer enige maanden geleden was er op de televisie een programma over het Paleis op de Dam te Amsterdam. Een statig gebouw in het hart van de hoofdstad, dat in vroeger tijden door de bevolking in tensief gebruikt werd als 'gemeen schapshuis': voor rechtspraak en handel, voor ontmoeting en kunst was het een centrale plaats. De functie van een gemeentehuis is te genwoordig echter niet meer van ge lijke aard. Vooral voor het ontmoe ten van plaatsgenoten kies je andere plekken. Het gemeentehuis is het centrum voor het besturen van een gemeente. En daarvoor komt anno 1987 vooral veei papierwerk voor kijken: vastleggen, registreren, ad ministreren, de veel voorkomende werkwoorden in een gemeentehuis. Ook is de taak van het gemeente bestuur enorm uitgebreid. Naast de (politieke) bestuurders is er een le gertje van ambtenaren nodig om het reilen en zeilen van de gemeente in goede banen te leiden. Wanneer er vandaag de dag dan ook gesproken w'ordt over de bouw van een nieuw gemeentehuis, dan geiden er an dere uitgangspunten dan pakweg 300 jaar gelden. Met name de werkruimten voor de ambtenaren moeten voldoen aan de eisen. In onze gemeente Heiloo is de situatie voor het ambtenarenkorps bepaald niet ideaal. De kantoren zijn veelal te klein. De afdelingen sociale za- Zaterdag 7 maart Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Handbalvereniging De Foresters, par keerterrein Laan van Muijs, De Egels- hoek. Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331724. Sint Benedictusschool, J.P.Hasebroek- weg 21. Tussen 9.00-12.00 uur. Ook da gelijks (schooldagen) onder schooltij den kan oud papier gebracht worden. Ook lompen. Halen op verzoek: 331857. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo. Huis-aan-huis actie Plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234, bellen vrijdag voor 12.00 uur (b.g.g. 332942). Maandag 9 maart Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en de volgende ochtend 7.30 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (scholen: alleen schooldagen!) De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereni,"'ria Hei loo, container nabij 't i punt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewis- laan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- ken en openbare werken huizen in 'ba rakken'. Ook de ligging van de raadzaal -annex trouwzaal- op de eerste etage is verre van ideaal. Het gemeentebestuur -het college van burgemeester en wethouders en de raad- heeft alweer enige tijd geleden de gere zen problemen onderkend. Besloten werd plannen te maken voor een nieuw dan wel vernieuwd gemeentehuis. Een werkgroep ging aan de slag, hetgeen re sulteerde in de keuze voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in een deel van het gemeentebosje. Dat was tegen het zere been van de bevolking, die het groene hart van Heiloo niet wilde opof feren. Het plan werd teruggedraaid: een (ver)nieuw(d) gemeentehuis moest ko men op de huidige plaats, op de krui sing Raadhuisweg-Kennemerstraatweg. Architecten Drie architecten werden uitgenodigd om een plan voor een nieuw gemeentehuis te ontwerpen. Afgelopen zaterdag wer den deze plannen uit de doeken gedaan aan college en raad, als ook aan de pers en de bevolking. Nog deze gehele week kan men in de foyer van het Open Huis (openingsuren: zie elders in deze Uit kijkpost) de tekeningen en maquettes bekijken. Laten we de drie ontwerpen in alfabeti sche volgorde de revue passeren, dan valt op dat het plan van Abma, Dirks Partners komt met een rond een binnen tuin gesitueerd vierkant gebouw. De buitenzijde oogt strak, maar het inte rieur is flexibel qua inrichting. Op de begane grond zijn de publieksruimtes, zoals de raadzaal/trouwzaal, vergader kamers en dergelijke. Burgemeester en wethouders krijgen hun kamers boven de raadzaal op de eerste etage, de ande re afdelingen zijn rondom de binnenhof gesitueerd. Het nieuwe gebouw kan in drie fases worden gebouwd, waarbij pas in de laatste fase het huidige raadhuis uit 1927 verdwijnt. Het wordt vervan gen door een ronde gevel met veel glas erin. Het gebouw wordt twee etages hoog. 'Gehoekte gevel' Het ontwerp van B&D Architecten heeft een kantoorgebouw van drie ver diepingen met aan weerszijden laag bouw. Ook hier wordt het complex in drie fases gerealiseerd. In de eerste fase wordt het kantoorgebouw ten westen van het huidige hoofdgebouw van het gemeentehuis gerealiseerd. In de tweede fase wordt ook het hoofdgebouw gesloopt, waarna dwars op het kantoor gebouw onder andere de raadzaal en an dere representatieve ruimtes worden ge bouwd. In de laatste fase wordt het kan toorgedeelte aan de kant van de Aostastraat nog iets meer uitgebreid. Het ontwerp van B&D Architecten on derscheidt zich vooral van de twee ande re waar het het aangezicht v_an het ge meentehuis vanaf de krüTsrrig"Kaacffiuis- weg-Kennemerstraatweg betreft. Kiezen de twee andere ontwerpers voor een ronde gevel, B&D kiest voor een enigs zins 'gehoekte' voorgevel. Varianten Het derde ontwerp komt van architec tenbureau Hoogstad, Weeber Van Tilburg. Bij dit ontwerp is het zeer wel mogelijk dat ook in de laatste fase het huidige raadhuis blijft bestaan. Er is daarnaast ook een variant voor comple te nieuwbouw. Evenals het ontwerp van B&D is in het ontwerp van Hoogstad c.s. het eerste deel van de bouw bedoeld om een nieuw kantoorgedeelte aan de westzijde van het huidige gemeentehuis plus aanbouw te realiseren. Afwijkend is echter, dat de kantoren niet drie, maar twee etages hoog worden. Pas in de derde fase wordt de aanbouw achter het gemeenthuis vervangen door een nieuw deel, waarin de representatie ve ruimtes als ook de raadzaal/trouw zaal gelegen zijn. Blijft het huidige Raadhuis uit 1927 overeind, dan wordt dit verbouwd tot kantoren voor het col lege. Besluit men het gebouw te slopen, dan komt er een kantoorgedeelte in een kwart cirkel over de raadzaal heen. In de zomer Nu de architecten hun plannen ont vouwd hebben, is het aan de gemeente Heiloo om de zaak verder te bestude ren. Volgens burgemeester Glijnis moet daarvoor zeker twee maanden beschik baar zijn, alvorens er überhaupt geko zen kan worden. Zijn verwachting is dat net voor of net na het zomerreces van de raad de keuze van de architect gemaakt kan worden. Overigens, niet alleen de raad heeft met de keuze te maken. Ook de ambtenaren -zij moeten tenslotte in het nieuwe ge bouw aan het werk- hebben invloed. Afgelopen maandag werden de ontwer pen aan hen getoond. De precieze invul ling van het gebouw zal met de ambte naren besproken worden. Pas in een verder stadium zal bekeken worden of ook de bevolking inspraak in de keuze kan krijgen. Drie panden weg In zijn toelichting zei burgemeester Glij nis dat vooral de locatie en daarmee de Wie kent ze niet! Elke vrijdagmiddag kan je ze zien op de televisie: Bassie en Adriaan! Maar, niet alleen op de televi sie kan je ze zien. Ze hebben ook een heus circus dat door het land trekt. Een enorme, lekker verwarmde tent, waar wel 2.000 grote en kleine mensen in kunnen zitten om naar de voorstelling te kijken. En vrijdag 20 maart komt het circus van Bassie en Adriaan naar Heiloo. De grote tent wordt voor die dag opge bouwd op het tcriv' t recreatie park Noorderneg, .u de zomer maanden ook het ttmmerdorp wordt ge houden. Het wordt me een feest in de treden op. Gedresseerde duiven en gei ten (van Miss Juanita uit Spanje), de Marokaanse wervelwindspringets Les Charivaris, een cow boy-act van de La- ners, Miss Diana met zes prachtige Haftlingers, Piramide-bouwers uit het verre oosten, Herman Renz met kame len, Shetland-ponies en olifanten, acro batiek uit Hongarije en een gezellig en uitstekend circusorkest. De 80 medewerkers en 120 dieren zullen er samen een groot feest van maken. Voor jong en oud een prima verzetje! Kaarten voor het circus van Bassie en Adriaan zijn vanaf heden te koop bij Jan-Tine Braam in 't Loo. De voorstel ling op 20 maart begint om 16.15 uur Eens in de twee weken biedt café 't Akertje te Heiloo haar publiek een live optreden aan. Met succes daar voor gaande gebeurtenissen door het publiek in dank afgenomen werden en de be wuste zondagavonden voor velen juist hét avondje uit betekenden. De muziek keuze staat in principe vast: voor elk wat wils! In navolging van het zeer suc cesvolle optreden van Rosa King, is het komende zondag de beurt aan een cory fee op 't gebied van de Nederlandse mu- ziekscene, t.w. Rob Hoeke. Goede wijn behoeft geen krans, echter voor de wat jongeren een tip van de slui er: Rob Hoeke, een veelzijdig artiest, welke reeds in de beginjaren zestig de aandacht opeiste via het winnen van Jazzfestivals en muziekconcoursen. Me dio 60'er jaren verwierf hij met de Rob Hoeke R B groep grote bekendheid. Geen figuur welke je zult tegenkomen in flitsende videoclips, doch dit laatste de gradeert tot iets wat weinig met muziek te maken heeft. Hij geeft de voorkeur aan de continuïteit van de muziek, ge zien z'n staat van verdienste: 18 elpees en 35 singles! Tel daarbij nog een ruim 25 jaar ervaring op de bühne op, en je komt tot een eensluidende conclusie: klasse! Overtuig je zondag vanaf 21.00 uur wanneer Rob Hoeke, muzikaal begeleid door Paul Lagaaij, Will de Meijer en Jan de Jong, in navolging van het tipje, afd. HEILOO I met onze lijsttrekker CEES KORVER I op woensdag, 11 maart 1987, aanv. 20.00 uur, in zaal Blakborn J (ingang parkeerplaats v.Aostastraat) i t Openbare bibliotheek Tot en met zaterdag 7 maart kan men in bibliotheek Het Malevoort, tijdens de openingsuren, de tentoonstelling over Indonesië en Multatuli nog bekijken. Seniorenbonden De seniorenbonden ANBO en KBO or ganiseren elke middag -ook zondag, niet zaterdag- soosactiviteiten voor 50-plussers in 't Trefpunt, Hoog en Laag 7a, aanvang 13.30 uur. Katholieke Bond van Ouderen Woensdag 11 maart: eucharistieviering om 9.30 uur in 't Trefpunt. Pater Schouten van de missie in Cameroun zal hierin voorgaan. Donderdag 19 maart: voorlichtingsmid dag over veilig verkeer, aanvang 14.00 uur in 't Trefpunt-. Kosten 1,00 p.p. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depót voor gedra gen kleding, huishoudtextiel, etc.: mw. W. Smit-van Zweeden, Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Collecte Nationaal Reumafonds Het bestuur van de gemeente Heiloo heeft voor de week van 9 tot en met 15 maart aan het Nationaal Reumafonds toestemming verleend voor het houden van een collecte. Op woensdag 18 maart worden de ver kiezingen voor de Provinciale Staten in Noord-Holland gehouden. In principe heeft iedere stern-gerechtigde inwoner van Heiloo de oproep hiervoor reeds ontvangen. Het kan echter zijn, dat ie mand niet in Heiloo maar in een andere gemeente wil deelnemen aan de verkie zingen; bijvoorbeeld omdat men tijdens de openingsuren van de stemburo's niet in Heiloo aanwezig is. Is dat het geval, dan wordt men verzocht om uiterlijk tot 13 maart naar het gemeentehuis te gaan om dit te regelen. Men moet dan wel de oproepingskaart meebrengen. De ge meentesecretarie is van 9.00 tot 12.30 uur geopend. Stemmen bij volmacht Kan men zelf niet naar het stembureau, dan kan men een ander machtigen om de stem uit te brengen. Voorwaarde is wel, dat men iemand machtigt, die in het zelfde stembureau zijn of haar stem moet uitbrengen. Tevens moeten de ge machtigde en de volmachtgever de voorzijde van de oproepingskaart invul len en ondertekenen. De gemachtigde moet de volmachtstem gelijk met zijn of haar eigen stem uitbrengen. Een ge machtigde mag niet meer dan twee vol machten aannemen! RAAD HEILOO VERGADERT Morgen (donderdag) wordt inmiddels de derde raadsvergadering in 1987 ge houden in Heiloo. De raadslieden bui gen zich over negentien agendapunten. Daaronder is een wijziging van de subsi die voor het ophalen van oud papier. De gemeente wil de subsidie per ton bijna verdubbelen. Ook zal de raad zich uit spreken over de uitbreiding van verzor gingstehuis De Loet met een ziekenafde ling. De raadsvergadering, die wordt gehou den in het gemeentehuis en om 20.00 uur begint, is openbaar. Een ieder kan plaatsnemen op de publieke tribune. Wil men van tevoren de stukken inzien, dan kan men op 5 maart terecht op de afdeling algemene zaken van het ge meentehuis, als ook in de leeszalen van de openbare bibliotheek. beschikbare ruimte èn de gewenste bouw in fases voor de architecten bepa lend is geweest bij het maken van een ontwerp. Immers, naast de huidige ruimte, die het gemeentehuis met bijge bouwen in beslag neemt, is alleen een stukje aan de westkant beschikbaar voor de nieuwbouw. Uitgaande van de huidige ontwerpen zullen drie panden aan de Raadhuisweg het veld moeten ruimen. Het college ontkende dat de financiën bindend zijn geweest. Natuurlijk heb ben de architecten wel een maximaal budget gekregen: 6 miljoen gulden, waarin niet begrepen de kosten voor in richting, tijdelijke huisvesting en derge lijke. In totaal zal het nieuwe gemeente huis toch zo'n negen tot tien miljoen gulden gaan kosten. Onder de raadsleden was zaterdag de stemming moeilijk te peilen. Na een eerste presentatie was het moeilijk al een keuze te maken. Over één ding was men het wel eens: de architecten hebben zich er niet met een Jantje van Leiden vanaf gemaakt! KOFKA"®»' 'S, Het is wel even schrikken als je midden in het carnavalsfeest van Huize Over- kerck ineens midden in de zaal moet gaan zitten en dan in het middelpunt van de belangstelling staat. Dit overkwam Tinie van Leeuwen. Zij was die dag 25 jaar werkzaam in de keu ken. De heer van Hecke, voorzitter van Huize Overkerck, sprak zijn dankbaar heid uit voor de vele goede en lekkere maaltijden die zij in die 25 jaar voor ie dereen had klaargemaakt. Mevrouw Vermeulen, de directrice, zwaait haar in dichtvorm alle lof toe. Terwijl de kinkelieters en de doorzak kers uit Egmond aan den Hoef deze avond van vrolijke muziek voorzagen, huldigde prins Carnaval Tinie van Leeuwen en gaf haar de oorkonde beho rende bij de doorzakkers. Natuurlijk ging dit alles met kado's en bloemen ge paard. Na deze feestelijke onderbreking vierden de raad van elf en de bewoners en personeel weer vrolijk carnaval. GESLAAGD Onze plaatsgenoot Maarten Langeveld is aan de Universiteit van Amsterdam geslaagd als notarieel jurist. GRONDBEGINSELEN BIJENHOUDER» IN CURSUSVORM De afdeling Heiloo en Omstreken van de Vereniging ter Bevordering van de Bijenteelt houdt volgende maand een cursus waarin aankomende imkers ver trouwd worden gemaakt met de grond beginselen van de bijenhouderij. De int-' kersopleiding beslaat in totaal veertig lesuren. Cursusadres is het gebouw van de lagere agrarische school, Dreehter- waard 16 in Alkmaar-Huiswaard. Het theoretische gedeelte is op dinsda gavond (startdatum 10 maart). Voor praktijklessen in Heiloo (bijenstand aan het Maalwater) en Castricum (instruc- tiekasten bij Onderlangs) moet op zater dag een aantal uren worden vrijgehou den. Het heersende enthousiasme voor de imkerij wordt tot nu toe nauwelijks ge temperd door de varroa-aantasting (een voor bijen vernietigende mijterytëort) die inmiddels is doorgedrongen tot het gebied van Heiloo en Omstreken. Naarstig werd de afgelopen jaren in im kerskringen gezocht naar middelen om de varroamijt binnen de perken te hou den. Beginnende cursisten krijgen, naar oud imkersgebruik, gratis een bijenvolk(je) cadeau, zodra de cursus er opzit. Aan melding voor de cursus, die onder auspiciën staat van het Agrarisch Cur suscomité Hollands Midden, is moge lijk via het telefoonnummer 02518- 57870 (adres: Marshallstraat 32, NVM Hé* Heerenweg 167,1851 KN Heiloo.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1