De heer D. Hund 100 jaar m SOS-Kinderdorpen helpt in El Salvador MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN 'Muziek beeld' ontmoet Caecilia HAF' Operette primeur in De Beun a Falkland Toneel speelt komedie NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN fa A. J. VOS Huis verkoaen? J.KUYPER LANVIN HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Start verkoop zomerzegels Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Oud popier acties in Heiloo 52e JAARGANG NO. 13 - 1 APRIL 1987 exclusieve sieraden juwelier HERMAN KWAAD Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. makelaardij assurantiën - Kies voor 'n goede verkooppolitiek! Kies voor het VanderBorden verkoopplan Bel 072-111141 FALKLAND TONEEL "Wie een voet steelt heeft geluk in de liefde" MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) (■'"■ITP Redactie-adressen: MiBaafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Het weekblad voor Hoogezand en Sap penneer schreef deze week een artikel over de 100-jarige heer Hund met als kop „In de familie Hund is honderd jaar worden heel gewoon". Derk Hund is de zoon van 'Opoe Hund', in haar tijd de oudste inwoonster van Neder land. Zij was de dochter van de sluis wachter van het Verlaat in Kiel- Windenmeer. Jarenlang woonde ze in Sappemeer, waar ze ook zoon Derk kreeg. Na het overlijden van haar man trok ze bij haar dochter Lammechien in die op Kolham woonde. De heer Hund woont, sinds 3'/2 jaar in Heiloo en doet het nog best met z'n 100 jaren. Hij woont daar samen met twee van zijn drie dochters en het reilt en zeilt allemaal uitstekend. „Vader helpt nog met afdrogen en schilt elke dag de aar dappels", vertelt een van de dochters. De heer Hund is al vanaf zijn 55 jaar doof, daarom praten we wat met de dochters. Maar de heer Hund had wel zelf al wat voor de krant opgeschreven over zijn levensloop. Er wordt dagelijks nog gewandeld, als het weer het toelaat, van bank naar bank en soms „even" naar 't Loo voor een haring. Zondag, op de verjaardag was het feest aan de Driestal, burgemeester Glijnis, met zijn echtgenote, kwam op bezoek en hadden een geboortebewijs, mooi in gelijst, voor de jarige en een taart. De omwonenden hadden ook hun best ge daan alles zo feestelijk mogelijk te ma ken. De vlaggen staken uit en er was een schitterend bloemstuk met een prachtig paasei. De heer Hund geniet duidelijk van alle belangstelling. Zondag was er zo'n zestig man op bezoek geweest, dat vond hij heerlijk. Veel post waaronder ook veel buitenlandse post, maakt hij met plezier open. Hieronder volgt de levens beschrijving van de heer Hun, die hij zelf geschreven heeft. 'Op 29 september 1910 ben ik aan gesteld als kommies 3e klasse en werd ik aangesteld aan de suikerfabriek te Bre da. Toen het daar was afgelopen, werd ik begin januari 1911 aangesteld aan de suikerfabriek te Werkendam, dat duur de tot eind februari 1911. Daarna werd ik verplaatst naar Zevenaar, daar ben ik een half jaar geweest en werd toen ver plaatst naar Millingen aan de Duitse grens. Daar ben ik 5 jaar geweest als grenskommies. Het was toen mei 1916 geworden en werd ik verplaatst naar Wijchen aan de Graafscheweg bij Nijmegen. Daar ben ik 7 jaar geweest als dienst ge leider en deurwaarder voorbelasting- werk. In die tussen tijd dat ik in Millin gen was en Wijchen, ben ik 7 campag nes geweest aan de suikerfabriek te Gel- dermalsen, 2 jaar als ondergeschikte en 5 jaar als chef en in die tussen tijd heb ik mijn vrouw ook leren kennen, zij kwam uit Tricht. In 1923 werd ik verplaatst naar Amster dam, waar ik eerst een paar jaar deur waarder ben geweest en daarna van alles wat er te doen was. Van 1927-1938 heb ik dienst gedaan aan het West-Indisch Huis, dat was een heel oud gebouw en dit is spoedig, nadat ik daar weg was, afgebroken en is er een nieuw gebouw voor in de plaats gekomen. Ik was tamelijk doof geworden en kreeg mijn werk op het Oost-Indisch Huis. In 1940, toen de oorlog uitbrak, kregen de dames en heren allemaal dienst samen op een grote kamer. Na de oorlog heb ik altijd dienst gedaan op het O.I. Huis als chef op het documentenbureau tot mijn pensionering per I april 1952. Makelaar Taxateur o.g. ^othek'en °°P Hl Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Sffl Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Eind vorig jaar werd het Middenameri- kaanse land El Salvador keer op keer getroffen door aardbevingen die dui zenden slachtoffers eisten en vele men sen dakloos maakten. De bewoners en gebouwen van de drie SOS- Kinderdorpen in El Salvador bleven ge lukkig gespaard, waardoor er direct kon worden begonnen met het geven van hulp aan de vele slachtoffers. Vooral ook de grotere Linderen van de Kinder dorpen hebben zich ingezet om waar nodig een helpende hand te bieden. Voor de gezinnen die door de aardbe ving hun huis kwijt zijn geraakt heeft de leider van de SOS-Kinderdorp- projecten in El Salvador. Pater flavian Mucci, een bouwproject ont wikkeld. De grond hiervoor is ter be schikking gesteld- jdoor de Orde der Franciskanen. Alle toekomstige bewo ners is gevraagd mee te werken aan de bouw. De huisjes zijn heel eenvoudig en functioneel en kosten 2.400,00 per stuk. Het is de bedoeling dat de bewo ners dit bedrag geleidelijk terug betalen en dat deze gelden dienen voor het on derhouden van de wegen, scholen, enz. binnen het project. SOS-Kinderdorpen vraagt hulp voor El Salvador. Giro 2280. U kunt ook voor nadere inlichtingen terecht bij de fami lie D. Aaij, Westerweg 267, Heiloo. Het banknummer van de afdeling Noord- Holland-Noord is 12.05.85.111, D. Aaij, Westerweg 267, 1852 AG Heiloo. Ook voor een leuke dia-avond kunt een afspraak maken. Wij zijn in 1986 name lijk naar Kenia geweest, waar we zelf 3 kindren hebben geadopteerd. Voor een afspraak kunt u bellen na 18.00 uur: tel. 330906. JAARVERGADERING ANBO Op woensdag 8 april wordt de jaar lijkse algemene ledenvergadering van de ANBO gehouden in 't Tref punt, Hoog en Laag 7a, Heiloo. Voor de aanvang, 14.00 uur, wordt u verwelkomd met muziek, in de pauze komt het gebruikelijke rond je van de ANBO en na afloop kunt u gratis meedoen aan de bingo. Ge zien de groeiende belangstelling voor onze diverse activiteiten reke nen wij op grote opkomst van de leden. Wilt u er om denken dat er deze middag géén biljarten is. OPNIEUW ZAANSE SCHANS IN WINKELHOF 'T LOO Nu de lente eindelijk haar komst gemeld heeft, hebben de winkeliers van winkel hof 't Loo direct weer zin in actie. Ook de aanstaande viering van het 10-jarig bestaan draagt daartoe natuurlijk een steentje bij. In verband met het jubi leum verschijnen er in 1987 weer zes speciale kranten, gewijd aan zaken uit de regio van Heiloo en natuurlijk aan de gebeurtenissen in en om de winkelhof. Zaterdag komt de eerste Loo-krant van 1987 alweer uit. Mocht u die om welke reden dan ook maandag nog niet in uw bezit hebben, geef dit, dan even door bij De Konkelboet in 't Loo. Behalve de krant is er deze week nog een bijzondere actie van winkelhof 't Loo. Op donderdag, vrijdag en zaterdag kan men namelijk op de binnenpleinen weer de puien van de vele Zaanse huisjes en winkeltjes verwachten, waar allerlei am bachtslieden hun vaardigheden verto nen. Onder andere worden de volgende produkten/ambachten getoond: leder- waren/leerbewerking, stroopwafels, in- dische balsem, Hindelopen schilderen, letterschilderen, kopergrafeur, nostalgi sche beeldverlichting, delftsblauw aar dewerk, houtdraaien en nog veel meer. Het is dus weer volop de moeite waard om de komende dagen bij het Loo bin nen te lopen! KEURSLAGERS DELEN SAMEN 500.000 SLAVINKEN UIT! Eén dezer dagen is het 40 jaar geleden dat het meest populaire, meest gevraag de vlugklaar-vleesprodukt, de slavink, werd geboren. Het was een Keurslager die de slavink uitvond en daarom vieren nu alle Nederlandse Keurslagers feest. In Heiloo zijn dat Burger en Van der Peet. De slavink, een vlees-vink die eerst juist bij sla werd gegeten (vandaar de naam), bestaat uit een dun lapje doorregen var kensvlees waarin opgerold een pijpje geurig gekruid gehakt. Het geheim schuilt 'm natuurlijk in de kruiderij. De slavink is na haar introduktie veel vuldig nagemaakt en sindsdien zijn er miljarden van gekonsumeerd! Maar de Keurslagers hebben hun eigen recept nooit vrijgegeven! Nog steeds gebruiken zij een mengsel van 17 verschillende soorten kruiden en specerijen. Gedurende een vijf-weekse aktie zullen de Keurslagers zogenaamde Kanskaart jes uitdelen. In elke Keurslagerij vallen wekelijks 40 prijzen, bestaande uit een viertal slavinken. Een klein rekensom metje leert, dat de Keurslagers in die pe riode samen zo'n 500.000 slavinken gra tis zullen uitdelen! EGBERT KOOPMANS NATIONAAL KAMPIOEN GEWEER SCHIETEN Op zaterdag 21 april werd onze plaats genoot Egbert Koopmans Nederlnads kampioen geweerschieten op de 50 me ter baan. Een prima prestatie van de Heilooënaar, die lid is van SV De Vrij heid. Wij namen Egbert afgelopen wee kend een interview af, maar door ge brek aan ruimte kunnen we het deze week niet plaatsen. Volgende week dus een uitgebreid verhaal over Egbert Koopmans, SV De Vrijheid en de schietsport! Kennemerstraatweg 414 Heiloo Volgende week dinsdag is de startdatum voor de verkoop van de zomerpostze- gels 1987. Ook in Heiloo wordt aan de verkoop van deze zegels, die een extra toeslag hebben, meegewerkt, De Fede ratieve Vrouwenraad Heiloo heeft op 7, 8, 9, 10 en 13 ('s middags), 14 en 15 april een speciale stand in het postkan toor. Daar kunt u behalve de zomer- postzegels ook zegelboekjes, maximum- kaarten, eerstedag-enveloppen, diverse wenskaarten, prentbriefkaarten en postpapier in een frisse uitvoering ver krijgen. Met de aankoop van deze arti kelen steunt men direct allerlei sociale en culturele projecten in ons land. Volgende week leest u in de Uitkijkpost veel meer over de verkoop van de zo- merpostzegels. Door gebrek aan ruimte moeten we het deze keer bij deze aan kondiging laten. WEGBERMEN ZIJN GEEN RUITERPAD De ruitersport kent in Heiloo een groei ende belangstelling. De gemeentelijke dienst Openbare Werken, die verant woordelijk is voor het onderhoud van wegen en bermen, heeft dit kunnen constateren. In toenemende mate blijkt namelijk, dat ruiters gebruik maken van de wegberm in plaats van de weg zelf. Dit heeft plaatselijk al geleid tot bescha diging van de wegopsluiting met als ge volg het verzakken van de weg. Voor de maaier en de maaimachine zijn de hoe- findrukken in de bermen een ware verschrikking. De gemeentelijke begroting voor het on derhoud van wegen en plantsoenen staat momenteel dermate onder druk, dat hierop niet ook nog ruimte gescha pen kan worden voor het herstellen van de aldus onstane schade. Ook is er geen geld voor aanleg van nieuwe ruiterpa den. De dienst Openbare Werken doet derhalve een dringend beroep aan alle ruiters uitsluitend gebruik te maken van de daartoe aangewezen paden en van het bestrate gedeelte van de weg, en zo veel mogelijk de wegbermen te mijden. Denk aan de maaiers! loze dia's gemaakt, waarvan er bij dit artikel twee zijn afgedrukt. Het concert aanstaande zaterdag in De Beun, aanvang 20.00 uur, bestaat uit drie delen. Drie orkesten zullen voor het publiek spelen: het A- en B-orkest on der leiding van Henk van Veldhuizen en de Caecilia Big Band onder leiding van Rob Nieuweboer. Elk deel bestaat ook weer uit drie delen: een muzikale ope ning en afsluiting en een middenstuk, waarin beeld en geluid te zien en te ho ren zijn. Het idee voor het audiovisuele concert ontstond bij Caecilia kort na het dona teursconcert van 1986. Toen was geko zen voor een non-stop muziekgebeuren in samenwerking met Nijenburg. De contacten met de HAF werden gelegd en het enthousiasme leidde tot een in tensieve samenwerking van twee op en top amateurverenigingen. Het is alleen al om die reden de moeite waard om za terdag naar De Beun te gaan om 'Mu ziek ontmoet beeld, Caecilia ontmoet HAF' mee te maken. Donateurs hebben bij het concert vrij entree, anderen beta len vijf gulden. Kaarten zijn verkrijg baar aan de zaal. Muziekvereniging Caecilia maakt van elk concert iets bijzonders. Met name het jaarlijkse donateursconcert, dit jaar op zaterdag 4 april in theater De Beun, is een evenement, waarop de organisa toren (Nico Bakker en Cees Borst) al hun creativiteit loslaten. De redactie van de Uitkijkpost sprak met beide he ren en vernam hoe het concert aan staande zaterdag in elkaar steekt. Het wordt een audiovisuele show, die in samenwerking met de Heilooër Ama teur Fotoclub wordt gepresenteerd. De titel van het gebeuren is dan ook niet voor niets 'Muziek ontmoet beeld, Cae cilia ontmoet HAF'. Aan de hand van de gekozen muzikale werken is er door Caecilia en HAF een keuze gemaakt uit zeer vele dia's, die de muziek ondersteunen, dan wel waarbij het samenspel tussen geluid en beeld een harmoniërend geheel vormt. Het is ook door de gevariëerde muziekkeuze, dat de onderwerpen van de dia's sterk uit eenlopen: van authentieke landschap pen tot meer abstracte dia's, waar vlak verdeling en kleur de hoofdrollen spelen. Ook kan men het orkest op het scherm, waarop met behulp van twee projecte ren de beelden verschijnen, aan het werk zien. Tijdens de repetities zijn tal- De Heilooër Operette Vereniging zal ook dit jaar weer een aantal operette voorstellingen geven en wel op zaterdag 25 april, vrijdag 1 mei en zaterdag 2 mei in theater De Beun. Aanvang van alle voorstellingen is 20.15 uur. Het inmid dels 35-jarige operettegezelschap heeft dit keer een Nederlandse primeur met de operette 'La Poupce' van Edmond Audran. H.O.V. zorgde middels John Lust voor de vertaling en het decoront werp is gemaakt door Jan Rol. Dat er bij zo'n première veel extra werk aan de winkel is heeft menige H.O.V.er geweten. Niet alleen het decor maar ook de kleding en rekwisieten werden in ei gen ateliers ontworpen en vervaardigd. De voorstellingen van 'La Poupee', mo gen hierdoor werkelijk uniek genoemd worden, een 'must' voor elk rechtgeaar de operette- en musicalliefhebber. Na tuurlijk is het voor een gezelschap als H.O.V. een uitdaging om eens een ge heel onbekend werk ten uitvoer te brengen. Maar het is niet alleen leuk voor de spe lers, doch ook verfrissend voor al die operetteliefhebbers die ijet bekende re pertoire zo langzamerhand wel kunnen dromen. Tevens hoopt H.O.V. hierme de ook het jongere publiek te interesseren. 'La Poupee'; Opéra-comique in vier ak tes en vijf taferelen! Deze aankondiging en wij sturen u ons verkoopplan voor uw huis, thuis! mmmnr Donderdag 2 april De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 4 april Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Hnadbalvereniging Foresters, parkeer terrein Laan van Muijs, Egelshoek. Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op ver zoek: 331724. Benedictusschool, Hasebroekweg 21. Tussen 9.00-12.00 uur. Ook dagelijks onder schooltijden kan oud papier ge bracht worden. Ook lompen. Halen op verzoek: 331857. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 330234 (bellen vrijdag voor 12.00 uur, b.g.g. 332942). Dinsdag 6 april Rehobothschool, Holleweg 98, tussen 11.00 uur en de volgende ochtend 7.30 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (scholen: alleen schooldagen!) De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereniging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grasmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffwee. Tussen 8.00-20.00 uur. een komedie van Dario Fo. Plaats: Theater de Beun Data: 10 en 11 april Aanvang: 20.15 uur Entree: f 7,50 (CJP 65 f 5,-). Kaarten bij: Reisburo Holland International Boekhandel Avis Boekhandel Het Hoekstuk Het Open Huis Een uur voor aanvang aan de kassa. Falkland Toneel uit Heiloo speelt, na het succesvolle 'Nora' van Ibsen, dit keer wat lichters: de komedie 'Wie een voet steelt heeft geluk in de liefde', ge schreven door de Italiaan, Dario Fo, die op dit moment sterk in de belangstelling staat vanwege zijn regie voor de Neder landse Opera. Fo, schrijver, acteur, regisseur en su bliem verhalenverteller, schreef deze ab surd komische versie van de Griekse mythe van Apollo en Daphne om de schandalen in de Milanese bouwwereld aan de kaak te stellen, maar zijn aan hangers vonden het stuk niet 'links' ge noeg. Later zal Fo zich steeds meer het strijdbare theater bezig houden. 'Wie een voet steelt heeft geluk in de liefde' is nog een voor een groot publiek bestemd kassucces dat in het kort hier om draait: Apollo en Antonio zagen in een mu seum de voet af van het beeld van Mer- curius. Deze voet begraven zij op een bouwterrein, met de bedoeling de aan nemer te laten geloven dat onder dit bouwterrein archeologische resten lig gen. De aannemer is er alles aan gelegen deze vondst geheim te houden, omdat hij anders zijn bouwplannen wel kan vergeten en hij betaalt de twee dus zwijggeld. Hierna volgen misverstanden en komische gebeurtenissen elkaar op. Dit stuk, doorspekt met Commedia dell' Arte-grappen wordt uitgetild bo ven de 'platte klucht' door het virtuoze schrijverstalent van Dario Fo en staat toneelplezier. In de vertaling en regie van Lucia van Santen beleeft dit stuk te vens bij Falkland Toneel haar Neder landse premiere. Kaarten bij: reisburo Holland Internati onal/Boekhandel A vis/boekhandel Het Hoekstuk/Het Open Huis/Een uur voor aanvang aan de kassa van De Beun. Plaats: theater De Beun te Heiloo. Da- Voor inlichtingen en reserverin- ta: 10 en 11 april. Aanvang: 20.15 uur. gen (alleen voor buiten Heiloo wonen- Entree: f7,50 (C.J.P. en 65+ f5,-) den): 072-333734. 1 i-s suggereert dat hier een komische opera betreft. Niet is minder waar. Het is slechts de Franse aanduiding voor het begrip operette. Dat ook dit begrip bij vooral jongeren niet altijd geheel duide lijk is, merk je als ze er voor het eerst kennis mee maken en tot de ontdekking komen dat de operette hede ten dagen niet zo gek veel verschilt- van het meer aansprekende begrip 'musical'. Regis seur Greet van Halm heeft er dan ook weer alles aan gedaan om ook de nieuwe generatie spelers en liefhebbers aan hun trekken te laten komen. Natuurlijk spreekt ook de muziek z'n woordje mee. Edmond Audran bete kende indertijd voor Parijs hetzelfde als Johann Strauss jr. voor Wenen bete kende. Zijn werken zitten dan ook vol met de onsterfelijke wals, hetgeen zijn operettes tot zeer luchtig te verteren meesterwerken maakr. H.O.V. heeft ook nu weer de beschikking over prima solisten. Zo langzamerhand bekende namen in Heiloo als Anne Wirix, Maria Molenaar, Jan Winkelaar, Charles La- vos, Alfred Struik, Frits Hogerheyde en de in operetteland debuterende en veel belovende tenor Robbert Overpelt. Gesteund door het 55 leden tellende H.O.V.-koor zullen zij samen met het Zaans Opera en Operette Orkest onder leiding van dirigent Wim Noteboom u in de gelegenheid stellen om een operette-ervaring rijker te worden. Kaarten zijn te verkrijgen a f 17,- bij: Postagentschap-rookshop Jan en Tine Braam, Winkelhof 't Loo, Reisburo Holland International, Raadhuisweg, Boekhandel A vis, Stationscentrum, Boekhandel Het Hoekstuk, Het Open Huis en/of tel. bij F. Hogerheyde, 072-334275. ZWEMBAD 'T BAAFJE Hoewei de temperatuur nog niet doet denken aan zwemmen in de buitenlucht zijn de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen al in volle gang. Zo kunnen er weer via de bestelkaart bij de adverten tie in de Uitkijkpost van deze week abonnementen besteld worden tegen ge reduceerd tarief. Naar aanleiding van de vele reacties zijn de openingstijden ten opzichte van vo rig jaar enigszins gewijzigd. Het bad is geopend van maandag tot en met vrij dag van 9.00 tot 20.00 uur en op zater dag en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. Heerenweg 167,1851KN Heiloo, I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1