Raad oneens met begroting van samenwerkingsverband Nieuwe rolstoelbus luistert naar de naam 'De Kievit' MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN I céoMm{scBemt NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD LANVIN WINTERSEIZOEN 1987/88 52e JAARGANG NO. 14-8 APRIL 1987 Oud papier act fes in Heiloo 4 Lenteconcert Eensgezindheid Met een nieuwe pui en de modernste toonbank kunt u bij De Deel het neusje van de zalm verwachten. Bijlandere acties Bvenementenagenda Tennis in DE BLOKKERHOF Kapellaan 2 (achter Motel) HEILOO 5 oktober t/m 10 april /27 weken De inschrijving door de vaste spelers voor het volgende Winterseizoen sluit op 14 april a.s. Wij nemen dan gaarne contact met u op over eventuele vrij gekomen uren. Wilt u het aanmeldingsformulier zo snel mogelijk nzenden? AANMELDINGS-FORMULIER Naam Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO STATIONSWEG 61 HEILOO Open Dag muziekschool exclusieve sieraden juwelier HERMAN KWAAD noruca Sl-IOliS I3CU7IQUI i Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) 1m'~mKTN:: Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Het vuurwerk in de vergadering van de Heilooër gemeenteraad zat in de staart. In een op het laatste moment toege voegd agendapunt spraken de verschil lende fracties zich uit over de begroting van het Samenwerkingsverband Noord- Kennemerland, waarvan de gemeente gebruik maakt en waarvoor betaald wordt. De snelle opname van dit agen dapunt had te maken met het feit dat de gemeente op korte termijn moest reage ren. En voor een reactie was alle reden, zo bleek uit de toelichting van het colle ge bij dit onderwerp. Bij het opstarten van de gemeenschap pelijke regeling was er vanuit gegaan, dat het de gemeenten niet meer zou gaan kosten dan wat tot op dat moment voor de toen nog versnipperde diensten betaald werd. Alleen voor het bestuurs- secretariaat ging men uit van meer kosten. Inmiddels is duidelijk dat de re geling wel degelijk meer geld kost. Met name de regionale brandweer is een stuk duurder dan verwacht. De hoge kosten voor de brandweer en een aantal andere posten, die nauwe lijks worden toegelicht, leidden ertoe dat het college van Heiloo niet wenste in te stemmen met de begroting: men acht het principieel onjuist dat eerst de gel den worden gevraagd en dat daarna nog uitleg volgt en bekeken gaat worden of het een en ander misschien wat goedko per kan. Een onderzoek naar doelmatiger en goedkoper werken wordt door het bestuur van het samenwerkingsverband wel aangekondigd. De reactie hierop van het Heilooër college: „Een derge lijk onderzoek lijkt ons alleszins nood zakelijk, gezien het feit dat dit samen werkingsverband onze gemeente onge veer 24.000 gulden per jaar meer gaat kosten en dat in een tijd waarin op bijna elk terrein bezuinigd moet worden". Alle fracties stemden in met het voorstel van B en W om het bestuur van het sa menwerkingsverband mee te delen, dat de gemeente Heiloo niet accoord gaat met de begroting. „Wij zijn het er to taal niet mee eens, de regeling kost zo veel te veel geld", aldus VVD- woordvoerder de heer Roelofs. De heer Pieters van het CDA stelde voor de vaststelling op te schorten: „Deze be groting is onaanvaardbaar". De heer Helder van Links Heiloo erkende wel het belang van het samenwerkingsver band, maar vond het collegevoorstel te recht en góed. Burgemeester Glijnis beantwoordde de opmerkingen van de diverse raadsleden. „De kosten die voor de regio worden gemaakt moeten ook door de regio gemeenten worden betaald, maar niet zonder meer. Het gaat ons niet om het maken van moeilijkheden, maar wel dat er op een goede basis wordt samenge werkt". Dat het hier om een goede fi nanciële basis gaat, moge duidelijk zijn. Carport De gemeente Heiloo blijft bij haar wei gering om de heer D. de Jonge een bouwvergunning te geven voor het plaatsen van een carport bij zijn wo ning. Het bouwpplan is niet in over eenstemming met de geldende bestem mingsplannen. De heer Ten Hoope (Heiloo 2000) erkende dit, maar vroeg het college toch om te bekijken of men in bepaalde gevallen niet wat meer voor de inwoners kan doen. „In dit geval kan dat niet, maar wellicht in volgende za ken wel", was het antwoord hierop van wethouder Borsjes (PvdA). Groot onderhoud De raad stemde vorige week in met een wijziging van de subsidieregels voor de verbetering van huurwoningen. Onder andere is het zo dat gemeenten door de nieuwe regels zelf geldelijke steun mo gen toekennen. Helaas heeft Heiloo geen eigen budget gekregen en moet het geld uit een provinciale pot komen. De heren Adema (PvdA) en Helder (Links Heiloo) noemden het jammer, dat het rijk wel meer werk aan de gemeente gaf ('decentralisatie') maar niet meer geld beschikbaar stelde. Burgemeester Glij nis plaatste ook zijn kanttekeningen: „Echt decentraliseren is het overdragen van bevoegdheden. Of het uitvoeren van regelingen nu decentraliseren of slechts het verplaatsen van werk is, kan je je afvragen". Samen met het vaststellen van de rege ling oordeelde de raad ook positief over een kredietaanvraag van woningbouw vereniging Sint Willibrordus. Deze vere niging wil aan 28 woningen aan de Ker- kakkers en de Patrijsakkers groot on derhoud plegen en gelijktijdig isolatie voorzieningen treffen. Volgens de nieu we regels kan de vereniging per woning 18.000 gulden subsidie krijgen, bijna tweederde deel van de totale kosten (per woning). Leerlingplaatsen Bij de dienst Openbare Werken van de gemeente Heiloo zijn vier leerlingen werkzaam. Hun aanstelling is een ge volg van het regeringsbeleid om de jeugdwerkeloosheid in ons land te bstrijden. Om hun positie te bescher men stelde de raad vorige week een rechtspositieregeling vast. Op de vraag van de heer Helder (Links Heiloo) of er ook geprobeerd wordt om leerlingen na hun opleiding aan een baan te helpen antwoordde wethouder Dekker: „De leerlingen weten dat ze na twee jaar opleiding niet automatisch een baan krijgen. Het is in het verleden wel eens gebeurd. Overigens ervaren wij de opleiding zeer gunstig. Het vergt wel tijd, maar dat hebben we er graag voor over". In aansluiting hierop de opmer king van de heer Pieters (CDA), die voorstëïde het zoeken van een baan (sol liciteren) op te nemen in de opleiding. Een vraag van mevrouw Wuijster (VVD) of er mogelijkheden zijn om het aantal leerlingplaatsen uit te breiden werd door burgemeester Glijnis negatief beantwoord. „Naast leerlingen hebben we bij de verschillende diensten ook veel stagiaires. Het totaal moet beperkt blij ven. De begeleiding vraagt erg veel tijd. Maar we doen er wel alles aan". Meer ruimte komt er wellicht wanneer het Jeugdwerk-garantieplan van kracht wordt. Voor het zover is, zal de raad scommissie sociale zaken hierover spreken. Wegonderhoud Tijdens de raadsvergadering ontstond er een discussie tussen het VVD-raadslid de heer Post en de VVD-wethouder de heer Dekker. Inzet hierbij was de re- Donderdag 9 april De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 11 april Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, par keerterrein achter de Moeder Godskerk aan de Holleweg. Tussen 10.230-11.30 uur. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tus sen 9.00-11.00 uur. Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 10.00-12.00 uur. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tussen 10.00-12.00 uur. Maria-Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30-11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis aan huis actie tus sen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de weg voor 9.30 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (scholen: alleen schooldagen!) De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereniging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetschool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. De nieuwe bus van de stichting Rolstoelbus Heiloo heeft z'n intrede in Heiloo gedaan. De blauwe bus zal een vertrouwd beeld gaan worden in Heiloo en omstreken. Op onze vraag voor een naam kwamen er vele reakties bij ons binnen. Uit de vele namen kozen wij 'De Kievit'. De bedenker van deze naam wil anoniem blijven. Alle inzenders on ze dank. 'De Kievit' is voorzien van een zeer goe de verwarming en heeft eveneens weer een lift, hetgeen zeer gemakkelijk is voor de passagiers en eveneens voor on ze mensen, die als vrijwilliger op de bus rijden. Wilt u ergens heen? U belt en de 'Kievit' brengt u waar u wilt. Inlichtin gen en rit-afspraken s.v.p. op tel. 335149 b.g.g. 336570. Wilt u donateur worden, het kan reeds 10,00 per jaar eveneens op bovenstaand tel. nummers. Zondagavond 12 april geeft muziekve reniging Eensgezindheid haar jaarlijks voorjaarsconcert. Het wordt gegeven in de aula van de Volksmuziekschool, 't Veld 1 te Heiloo. Deze ruimte voldoet hiervoor uitstekend. Onder meer zorgt de opstelling van het publiek ten opzich te van het korps voor een aangename sfeer. De aanvang is 20.30 uur. De heer K.H. Fullbrandt is inmiddels al weer bijna zeven jaar dirigent van Eens gezindheid. Onder zijn leiding zal een licht en gevarieerd programma worden gebracht, van lichte dansmuziek en Egerlander tot Paso Doble, terwijl ook enkele klassieke fanfarestukken niet zullen ontbreken. De toegang voor het concert is gratis. Eensgezindheid heeft momenteel en kleine dertig leden en kan zeker nog een aantal nieuwe leden of leerlingen ge bruiken. Een aantal instrumenten is di rect beschikbaar, terwijl onder aantrek kelijke voorwaarden een opleiding aan de Volksmuziekschool kan worden ge volgd. Voor aanmelden of informatie kunt u de volgende nummers bellen (072) 333039 of 336058. Kennismaken kan ook al op zaterdag 11 april, eveneens in de Volksmuziek school, waar in het kader van de Open Dag gedurende de gehele dag leden van Eensgezindheid aanwezig zullen zijn om u van inlichtingen te voorzien. .\W.VVAVAVVVAWWAV.\ constructie van gedeelten van de Krom- melaan, Kapellaan en Lijnbaan. In to taal is hier 237.000 gulden mee ge moeid. De heer Post was nog niet geheel overtuigd van de noodzaak zoveel geld uit te geven. Hij zag mogelijkheden om met het aanbrengen van enige klein schaliger verbeteringen de wegen voor de komende jaren weer op te knappen voor minder geld. Wethouder Dekker weersprak dit: „Kleine aanpassingen zijn niet voldoen de. Bijvoorbeeld de Krommelaan. Die was al in 1982 gepland. Met lapwerk hebben we het steeds kunnen uitstellen, maar de kosten voor reconstructie wor den daarmee ook steeds hoger. Wij moeten de wegen in het buitengebied ook in goede staat houden, die horen er net zo goed bij!'. Mct .de toezegging.dat er een open inschrijving voor de uitvoe ring van de werkzaamheden zal komen, zodat de laagste prijs bedongen kan worden, stemde de voltallige raad in met het collegevoorstel. -4. Geef Max de Zak Max Tailleurstichting, voor uitzending van reumapatiënten. Depót voor gedra gen kleding, huishoudtextiel, etc.: mw. W. Smit-van Zweedenj Haesackerlaan 22, 1851 MN Heiloo, tel. 331763. Kook Kook is blij met dlle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Collecte Nederlandse Hartstichting De voorlopige telling van de collecte van de Nederlandse Hartstichting in Heiloo is 14.100,00. Hartelijk dank aan de gulle gevers en de collectanten. Wie de collectant heeft gemist, kan zijn bijdrage overmaken op banknummer 12.05.83.844, t.n.v. Vrienden van de Nederlandse Hartstichting afdeling Hei loo. Het gironummer van de bank (Ra bobank) is 269978. Openbare bibliotheek Iedere week is er in beide bibliotheken op woensdag van 13.30-14.00 uur een voorlees-halfuurtje voor de jeugd van 5 tot 8 jaar. Woensdag 15 april leest me vrouw Van Nes in Het Malevoort voor over Pasen, mevrouw Freriks vertoont in de bibliotheek aan de Kenne- merstraatweg dia's van prenten- en sprookjesboeken. Seniorenbonden De seniorenbonden ANBO en KBO or ganiseren elke middag -ook zondag, niet zaterdag- soosactiviteiten voor 50-plussers in 't Trefpunt, Hoog en Laag 7a, aanvang 13.30 uur. HAF exposeert In de maand april kan men in de foyer van het Open Huis werk bezichtigen van een aantal leden van de HAF. Naast zwart-wit fotografie zijn er ook fraaie kleurenfoto's te zien. Vermeldenswaar dig is de fraaie verzameling foto's over landschappen en mensen in Nepal. BAR-CAFÉ D'OUD INN SLUIT DE DEUR Gedwongen door de toenemende agres siviteit onder de café-bezoekers, die meestal van buiten Heiloo komen, heb ben wij het trieste besluit moeten nemen de zaak te sluiten. Al geruime tijd werd in de weekeinden de sfeer beïnvloed door dreigende onre gelmatigheden die door ons nog gesust konden worden. Totdat er na een avond met veel spanning een klap werd uitge deeld, waarna er een dreigement is geuit, welk het voor ons onmogelijk maakt verder te gaan. Omdat wij het onverantwoord vinden om onze klanten en medewerkers bloot te stellen aan de niet te overziene gevol gen, zijn wij genoodzaakt de zaak te verkopen. Wij danken onze klanten voor het r r gestelde vertrouwen en rekenen op hun Deze affiche hangt vanaf afgelopen begrip in deze. vrijdag op de deur van D'Oud Inn. Hans en Jopie Oudejans VjfcfiiHS BtWfiCUHC Zfp uiH ©f* rr JSlAMTEH re.*/ Bees»* slooft 4S3C Ik heb belangstelling voor de volgende tijden: dag/uur, of _dag/uur. Wilt u onmiddellijk contact met mij opne men indien een uur op of omstreeks die tijden beschikbaar komt. Adres Postcode, plaats^ T elefoon Dit formulier sturen aan: DE BLOKKERHOF, POSTBUS 200, HEILOO I J Gebr. Van der Stelt Wagenweg 11, Haarlem Tel. 023-312086 modieuze collectie voor betaalbare prijzen. Uw mantel veranderen en/of repareren? Wij verzorgen alles zeer vakkundig op eigen atelier. Lid Stichting Bontwasrborg V Hertenlaan 8, Bergen Tel. 02208-95530 CLOSETPAPIERAKTIE TROMPETTERKORPS HEILOO Zaterdag ll april houdt T.K.H. weer zijn jaarlijkse closetpapieraktie. De op brengst zal dit jaar vooral besteed wor den aan opvang, opleidingen en on dersteuning van leerlingen. Fanfare-showband TKH bestaat uit een complete fanfarebezetting met een slag- werk/tamboergroep van 8 personen en een majorettepeloton, alles onderver deeld in een jeugd- en een senioren- groep. Als fanfare hebben wij de afge lopen jaren zeer succesvolle optre dens/shows kunnen realiseren binnen Heiloo, maar ook in de regio en vér daarbuiten, tot zelfs in het buitenland. Het groeiend ledental en alle muzikale ondergrond zijn gerealiseerd door vele gemotiveerde leden, een goede sfeer en een degelijke muzikale ondergrond (volksmuziekschool). Werd vorig jaar veel werk verzet voor nieuwe instrumen ten, dit jaar zullen de activiteiten vooral komen te liggen op het gebied van oplei ding en ondersteuning van leerling muzikanten en majorettes (vanaf 7 jaar). Wie meer informatie wil kan bellen met: José Kaandorp (majorettes) 072-335735 of Piet Tromp (orkest) 072-336249. ZOM ERPOSTZEGELS In Heiloo verzorgt de Federatieve Vrou wenraad als plaatselijk comité, de ver koop in een speciale stand in het post kantoor op 9, 10 en 13 april 's middags en 14 en 15 april tijdens de openingsuren. De Open Dag is een van de hoogtepun ten uit het jaarprogramma van de mu ziekschool. Zaterdag 11 april bent u welkom. U kunt lessen bijwonen op (bijna) alle instrumenten, in elk lokaal zijn docenten en leerlingen bezig met muziek, ensembles treden op, kortom de school is in vol bedrijf. De docenten zijn daar niet alleen om les te geven, doch zij willen graag met u en uw zoon/dochter spreken over een eventue le muziekstudie, de bijzonderheden van het gewenste instrument en alles wat daar verder nog aan te pas komt. De administratie van de school richt een informatie-stand in. Daar kunt u te recht met alle vragen op organisatorisch gebied. Nog bent u dan niet uitgekeken. In de hal is een markt ingericht. U treft hier stands aan van de firma Spanjaard, Ypma en Klooster en Kiebert uit Alk maar, de Openbare Bibliotheek, de Hafa-orkesten, het Heilooër Salon Or kest en muziek Hakkert uit Rotterdam. De toegang is uiteraard gratis en u be hoeft zich niet als leerling te laten in schrijven om binnen te mogen. Ook voor u als muziekbeoefenaar lijkt het me leuk om een kijke te komen nemen en bent u van harte welkom. De school is open van 10.30 tot 15.00 uur. Speelavonden Niet alleen op de Open Dag, maar ook bij de speelavonden bent u een graag ge ziene gast. Vandaag over een week, woensdag 15 april, om 19.45 uur kunt u luisteren naar leerlingen van Pien Tie- man, onze harpdocente. Om de tegen stelling tot dit charmante, niet al te op dringerige instrument maar erg groot te maken, treedt daarna op het ensemble van onze slagwerkleraar, Fred Bakker. Als u deze avond meemaakt, kunt u aan den lijve ondervinden, dat deze tegen gestelde instrumenten en muzieksoorten elkaar in één programma best verdragen. Tenslotte wil ik u wijzen op het jubi leumconcert op 8 mei in de Beun. Mo gelijk is het, doordat we er niet erg veel ruchtbaarheid aan hebben gegeven, u nog onbekend, dat de muziekschool dit jaar 25 jaar bestaat. Dit jubileum wordt bescheiden gevierd. Voor u is het meest belangrijke het concert van 8 mei, waar, naast een aantal genodigden, plaats is voor andere belangstellenden. Een en ander wordt in een later stadium bekend gemaakt. COMMISSIE FINANCIËN Donderdag (9 april) vergadert de raad scommissie voor financiën en perso neelszaken om 20.00 uur in het gemeen tehuis. Voor deze openbare vergadering staan ondermeer op de agenda de auto matiseringsnota maart '87, een wijzi ging in de rechtspositieregeling, de aan koop van een bestelwagen voor de afde ling Openbare Werken en een krediet voor de inrichting van het opslagterrein van Openbare Werken. Kennemerstraatweg 414 Heiloo lllllilHIllllllllfl CHIPIE Hom mi 11 OUD-WETHOUDER VAN HEILOO LEGT BURGEMEESTERSAMBT NEER Oud-wethouder drs. J.H. Eijsink van Heiloo legt per 16 april, om gezond heidsredenen, zijn functie als burge meester van Zeist neer. Hij was burger vader vanaf 1979. Als doctorandus in de economie was hij in 1958 adjunct-directeur van het We tenschappelijk bureau van de P.v.d.A. Hij vestigde zich in Heiloo, werd in 1962 raadslid en direct ook gekozen als wethouder van openbare werken. Hij maakte een plan voor het Stationscen trum, dat zoveel tegenstand ondervond, in de Raad en daarbuiten dat het niet tot realisering kon komen. Regeringen be noemden hem in 1965 tot burgemeester van Bellingwalde, in 1970 tot burgerva der van Meppel en, zoals gezegd, in 1979 tot eerste burger van Zeist. Illilllllllllill BERGEN HOORN HEILOO IIHINMIlilllllll Verkoop zomerpostzegels Naast de postzegels, zegelboekjes, maximumkaarten en eerste dag enve loppen gestempeld en ongestempeld, zijn er ook weer diverse wenskaarten, prentbriefkaarten en postpapier in aan trekkelijke uitvoeringen verkrijgbaar. Verkoop in het postkantoor tijdens de openingsuren in een speciale stand op 9, 10 en 13 april '5 middags en 14 en 15 april tijdens de openingsuren. HULP BIJ VOETKLACHTEN Dinsdag 14 april komen voetspecialisten bij Van Rozendaal, Mode in Schoenen, Winkelhof 't Loo 43, de Vibrionveer, een Zweedse vinding, demonstreren. Dit vervangingsmiddel van de klassieke steunzool heeft met name in Duitsland en Amerika grote opgang gemaakt on der mensen met voetklachten en daaruit vloeiende rugklachten. De veer verbe tert op buigzame wijze de stand en de holling van de voet. De gevoelige voor voet wordt extra door verende kupolen ondersteund en de voet kan weer na tuurlijk afrollen. De pijn neemt door deze behandeling af en spieren en banden worden weer krachtiger. Ook wordt door het verende effect bij iedere stap de totale voetvlak te gemasseerd wat een goede doorbloe ding bevorderd. Bijkomend voordeel van de Fussgold Vibrion-veer is het handzame formaat: de Zweedse vinding past in bijna alle modeschoenen. Extra goed nieuws voor dames dus. DE GESCHIEDENIS VAN DE EGMONDEN EN DE ABDIJ De heer J. Lute komt donderdag 9 april, 's middags om 14.00 uur in het Trefpunt, Westerweg 294 te Heiloo, een lezing met dia's hou den. Hij laat ons zien hoe de histori sche verbondenheid van de Egmon- den en de Abdij ontstaan en ge groeid is. Op 9 april kunt u zich te vens als deelnemer opgeven voor de excursie naar de Abdij van Eg- mond, welke gehouden wordt op woensdag 6 mei.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1