(3 Klaas en Puck Koomen even in de schijnwerper O ll NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Adverteerders Op Goede Vrijdag gaat de koopavond gewoon door Zaterdag open als altijd. Tweede Paasdag gesloten. Huis verkopen? I HEILOO EH J.KUYPER LANVIN Oud papier acties in Heüoo Bijzondere acties DE STEM VAN DE 52e JAARGANG NO. 15 - 15 APRIL 1987 exclusieve sieraden juwelier HERMAN KWAAD noruca Bommi isflrciHBMfriiHnnwiiq ZWEMBADWATER BIJ LOOS "UITSTEKEND" Naar aanleiding van de berichtgeving in de media betreffende de zuiverheid van het water in de zwembaden willen wij U het volgende laten weten: in veel zwembaden laat de kwaliteit van het zwemwater o.a. Ureumgehalte veel te wensen over. Er zijn echter ook zwembaden die het wel goed doen. Jammer is, dat men niet alle zwembaden en hun waterkwaliteit heeft genoemd zodat de mensen weten waar het water wel of niet goed is. Door onze grote zorg en vakkennis hebben wij al jaren het beste zwemwater van Noord Holland. De controle's van het zwemwater worden verricht door het landelijke laboratorium "Centrilab" te Soest. De rapporten hangen in onze hal ter inzage. U weet nu waar goed zwemwater is. U weet nu waar U kunt gaan zwemmen. Zwembad Loos 30°. Heiloo. l.v.m. 2e Paasdag moet alle kopij op MAANDAG 20 APRIL om 18.00 uur bij ons in de bus zijn. Zo niet, dan wordt het niet geplaatst. Op dinsdag is er GEEN aquisitie. Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. makelaardij assurantiën - Kies voor n goede verkooppolitiek! Kies voor het VanderBorden verkoopplan Bel 072-111141 en wij sturen u ons verkoopplan voor uw huis, thuis! OUD DORPSGENOOT OVERLEDEN Kort Bondig MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: PNsP/ Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Npff7 Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) JUv/ Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Als je in één maand tijd 40 jaar ge trouwd bent, 65 jaar wordt en Klaas Koomen heet, dan mag je daar best even bij stil blijven staan. Klaas en Puck, van harte gefeliciteerd! Sinds Klaas Koomen zich wat terug ge trokken heeft uit het sociale leven, is Heiloo een beetje saaier geworden. Klaas was de man die de simpelste ge beurtenissen tot een groot feest kon ma ken en dat is niet velen gegeven. Wie herinnert zich niet de enorme hap pening bij de opening van de Beun, de autopedraces, de wielerrondes van Hei loo, de feesten in Plan Oost, en ga zo maar door, hij gaf het allemaal wat ex tra's mee. Klaas Koomen werd geboren in Assen delft en kwam in de begin dertiger jaren naar Heiloo. In diezelfde tijd kwam ook zijn vrouw, voor de meesten Puck Koo men, vanuit Amsterdam naar Heiloo. Het was op de ULO dat zij elkaar voor het eerst ontmoetten. Klaas was een echte bink, waar de meis jes graag naar keken, zo ook Puck La- mar. Voor beiden lag een veelbewogen leven in het verschiet, met elkaar, maar dat wisten ze toen nog niet. De loopbaan van Klaas begon bij een rijwielgroothandel in Alkmaar, maar in zijn vrije tijd maakte hij muziek. Hij had saxofoon' leren spelen bij Eensge zindheid, waar hij later ook nog een di rigentencursus volgde. Puck kwam na de ULO ook bij dezelfde zaak te wer ken. In 1940 zagen beiden er toch wel wat in met elkaar verder door het leven te gaan. Zoals dat toendertijd gebruike lijk was werd er „verloofd" maar zon der receptie. Samen speelden ze bij de toneelvereni ging ,,'t Ontluikènde Roosje" en speel den beiden tafeltennis bij LUTO. De sportieve kant werd bij Klaas en Puck niet vergeten. Klaas speelde eerste bij Alcmaria en later bij de Foresters, waar opa Koomen de eerste voorzitter van is geweest. Dat was toen nog op het veld waar nu de Melco staat, 's Avonds werd er veel in bandjes gespeeld, vooral na de bevrijding waren die erg in trek. In 1947 werden Puck La- mar en Klaas Koomen door burge meester Vennik in de echt verbonden. Het echtpaar kreeg twee zonen. Klaas werkte nog steeds voor dezelfde firma in Alkmaar, alleen maakte hij nu etalages. Op een scooter reisde hij door Noord-Holland. Toch begon toen het artiestenvak een steeds grotere plaats in -te nemen en in 1950 was de tijd en Klaas er beiden rijp voor hier een „living" van te maken. Er werd veel voor solda ten gespeeld. Met een Dakota werd er zelfs naar „La Courtine" gevlogen om daar op te treden. Er waren optredens samen met Milly Scott en vele anderen. Het nummer van Klaas bestond uit twee delen. Voor de pauze komische imita ties van Sarah Leander, Mariene Die trich en Johnny Ray. Na de pauze grap jes met muziek. Jaren was hier een goe de boterham in te verdienen. Puck be kwaamde zich bij Doves in de gym nastiek en deed dit op „hoog niveau",' ook bestuurlijk. Maar hoe gaat het in het artiestenvak, 's winters veel werk, 's zomers bijna niet. Toen reisburo „de Magneet" dan voor voor de zomer een reisleider nodig had konden ze zich geen betere wensen dan Klaas Koomen. In 1961 kreeg hij zelfs het beheer over een hotel aan het Gardameer. Puck haalde de benodigde horeca-papieren en samen togen zij daar aan het werk. Burgemeester Glijnis bedankt Klaas Koomen voor een van z'n aktiviteiten. vele De combinatie met het artiestenvak was op den duur toch niet meer zo goed te combineren. Na eerst nog 5 jaar een conferentiecentrum te hebben geleid kwam van de Magneet het verzoek chef reisleider te worden en mensen daar voor op te leiden. Dit gebeurde in Rijs wijk. In diezelfde tijd zette Puck het reisburo aan de Raadhuisweg op. Later kreeg dit de naam Holland Internatio nal. Voor beiden een druk en werkzaam leven. Sinds 1984 genieten beiden van een welverdiende „rust". De ruimte die er echter in hun leven kwam werd weldra weer ingevuld. De caravan wordt intens gebruikt. Beiden hebben een grote interesse voor het ver zamelen van stenen. Geen grot is veilig voor ze. Klaas maakt weer muziek met het combo „Eastside", lekkere jazzy muziek en geeft nog steeds les aan de Leidse onderwijsinstelling voor de opleiding van reisleider. Puck is nog al tijd enthousiast lid van de toneelvereni ging Falkland. Een leven wat geleefd wordt, is altijd de moeite waard om even bij stil te blijven staan. Wij wensen de heer en mevrouw Koomen nog heel veel gelukkige jaren toe. Kennemerstraatweg 414 Heiloo INFORMATIEAVOND voor kankerpatiënten, hun familieleden en vrienden Van verschillende kanten heeft ons de vraag bereikt om meer informatie over kanker. Naar aanleiding hiervan heb ben wij besloten om enige malen per jaar een informatieavond te houden. Tijdens deze avonden willen wij meer informatie geven over: - wat is kanker eigenlijk? - wat is er bekend over de oorzaken - welke therapieën zijn er mogelijk Tevens willen wij aandacht besteden aan de emotionele kant, die deze ziekte met zich meebrengt. De avonden worden begeleid door een specialist, een maatschappelijk werkster en een wijkverpleegkundige. De eerste bijeenkomst wordt gehouden op: dinsdagavond 28 april a.s. om 20.00 uur, in de Aula van het St. Elisabeth Ziekenhuis. Tijdens deze eerste bijeenkomst zal al gemene informatie over kanker en de verwerking daarvan worden besproken. Indien u de informatieavond wilt bijwo nen, wordt u vriendelijk verzocht u vooraf telefonisch aan te melden: tel. 072-145454 toestel 2008, op maandag t/m donderdag van 9.00 tot 12.00 uur. CONCERT BLAASQUINTET IN WITTE KERKJE HEILOO Op zaterdag 25 april a.s. zal het volgen de concert in het Witte Kerkje te Heiloo plaats vinden, deze keer verzorgd door het Taffanel-Quintet. Dit blaasquintet wordt gevormd door Léon Berendse, fluit, Evert Weidner, hobo, André Kerver, klarinet, Jan Harshagen, hoorn, Jos de Lange, fagot. Voor de pauze zal er een Beethoven- programma worden gebracht, n.l. "For the musical clock" (bew. Frans Vester), Duo nr. 3 voor klarinet en fagot en Va riaties over Mozart's "La ci darem la mano". Na de pauze muziek uit recen tere tijd, met het Quintet Op. 79 van August Klughart (1847-1902) en Trois pièces brèves van Jacques Ibert (1890-1962). Het wordt een concert met een hoog muzikaal gehalte. De aanvangstijd is 20.15 uur; kerk open 19.30 uur. Toe gangsprijs 7,50, resp. 5,- voor 65 en CJP incl. programma. Tel. reserve ringen worden ingewacht op tel. nr. 331721 of 331449. De akoestiek van het kerkje staat borg voor een perfekte weergave, de aanwe zigheid van een podium zal het contact met de musici verhogen. FALKLAND MOEST VOORSTELLINGEN ANNULEREN De twee voorstellingen die Falkland op 10 en 11 april van Dario Fo's „Wie een voet steelt heeft geluk in de liefde" zou geven, konden door ziekte van de hoofdrolspeler helaas geen doorgang vinden. Ze zijn nu gepland op woensdag 29 en donderdag 30 april, ook in theater De Beun. CHIPIE llllllllllllliilliil BERGEN HOORN HEILOO 1111111111 EXPOSITIE YVONNE OLGERS Op 18, 19 en 20 april zal er in de Ze vensprong, Ewisweg 5 werk te zien zijn van de jonge talentvolle Yvonne Olgers (21). Na de Havo was het voor Yvonne duidelijk wat zij wilde worden; schilde ren en tekenen was haar lust en haar le ven. Na een paar jaar les gehad te hebben in Amsterdam, maakte ze van alles, hout- snedes, olieverfschilderijen, tekeningen in krijt, enz. Vanuit een grondige oplei ding speelt zij met de onderwerpen en het perspektief en het resultaat is vaak heel verrassend. U kunt de expositie be kijken op zaterdag en beide Paasdagen van 13.00-17.00 uur en van 19.00-22.00 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriers, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Za terdag en zondag van 11.00-17.00; vrij dag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (scholen: alleen schooldagen!) De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 34. Ook lompen. Tijdens de schooluren. WAO/AAW Belangenvereniging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Freinetsqhool, Het Malevoort 9. Tussen 8.30-15.15 uur. Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grasmarkt, hoek Ewislaan/Wester weg. HSVparkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. mm. Oud dorpsgenoot en mede-oprichter van sportvereniging de Foresters, de heer Piet Bood, is afgelopen week in z'n woonplaats Beverwijk na een korte ziekte op 85 jarige leeftijd overleden. Verschillende vooral oudere inwoners van Heiloo zullen zich de heer Bood nog herinneren als de vrachtrijder die met paard en wagen zijn werk deed. Vele Foresters-Ieden hebben hem vorig jaar tijdens de reünie ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de club nog kun nen begroeten. KOLLEKTE In de week van 20 t/m 26 april is er een kollekte voor de Emmabloem t.b.v. het kruiswerk en de tuberculosebestrijding. Aquarellen van L. Zweers en D. de Waal „Finse Winkel", Kerkstraat 6, Bergen. GESLOTEN De bibliotheek is gesloten op Goede Vrijdag 17 april en Paaszaterdag 18 april. KRUISVERENIGING HEILOO Uitleenmagazijn: Geopend van 18.30 - 19.30 uur. BPF-WONINGEN VRIESWIJK IN HEILOO, WORDEN GERENOVEERD Op 15 april 1987 start het Bedrijfspensi oenfonds voor de Bouwnijverheid (bpf- bouw) met de renovatie van 65 wonin gen in Vrieswijk te Heiloo. Waar dat bij recente mutaties nog niet gebeurd is worden nieuwe keukens ge plaatst en wordt het wandtegelwerk ver nieuwd. Hang- en sluitwerk, schilder werk, goten e.d. worden nagelopen. Waar nodig zullen reparaties worden verricht. Voorts worden in 52 woningen de boilers vervangen door geisers. De renovatie heeft geen invloed op de huurprijs. De werkzaamheden zullen worden ver richt in de periode 15 april tot 15 juli 1987. De precieze data wordt de huur ders per brief meegedeeld. Voor meer informatie: Sociaal Fonds Bouwnijverheid, Afdeling In- en Exter ne Betrekkingen, de heer M. Waarden burg, telefoon 020-5832157 (privé 02290-33477). ONTMOETINGSDAG 2E PAASDAG (20 APRIL) Evenals vorige jaren zal er ook dit jaar weer een ontmoetingsdag worden ge houden, uitgaande van de verschillende Pinkster en Volle Evangeliegemeenten van Noord Holland. De dag zal worden gehouden in de Geref. kerk,Dorpsstraat 41 te Broek op Langedijk, aanvang half elf. Een ieder is van harte welkom deze dag mee te maken. Sluiting ca. half vier. Nadere informatie de heer Mik, tel. 02207-13833. STICHTING WERKLOZENBELANGEN HEILOO EN OMSTREKEN De Stichting Werklozen Belangen Hei loo e.o. (S.W.B.) gaat naast haar cur sussen op het terrein van informatica en tekstverwerking een sollicitatiecursus organiseren. Deze cursus wordt gehou den op 29 april, 6 en 13 mei en wel in het gebouw van de S.W.B. om 13.30 uur. Tijdens de cursus worden onder meer adviezen gegeven bij het opstellen van brieven en het houden van gesprekken. Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de S.W.B., Pastoor van Muijenweg 14, alhier. De openingsuren zijn op maandag, woensdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur. Het telefoonnumeer is 072-337196. 1 EERSTE PAAL IJPESTEIN Op dinsdag 14 april heeft de heer Drs. G.J. Glijnis, burgemeester van Heiloo, de officiële paal geslagen van de eerste fase van de nieuwbouw in het deelplan Ypestein 1 te Heiloo, totaal omvattend ca. 1200 woningen. De bouwkombina- tie Nevanco Woningbouw BV/De Nijs BV zal starten met 61 woningwetwonin gen waaronder 22 HAT-eenheden in op dracht van Vereniging voor Volkshuis vesting Heiloo met als architekt Reus en Leeuwenkamp te Alkmaar en 138 pre miewoningen (A, B en C) in opdracht van Stichting Eigen Woningbezit Alk maar met als architekt Bakker en Boots te Schagen. De volgende week komen wij met uitgebreidere informatie over het plan Ypestein. DOELMATIG SAMENWERKEN Onze VVD-fractie ziet zeer wel het nut in van het Samenwerkingsverband Noord- Kennemerland, waarin Heiloo met acht andere gemeenten uit onze regio samen werkt in het behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, zoals regionale brandweer, basisgezondheidsdienst, ambulancever voer etc. Samenwerken dus akkoord, maar dan wel doelmatig en financieel verantwoord! Na nog geen jaar SNK blijkt 't daar, gezien de conceptbegro ting, reeds aan te schorten! De VVD heeft in de jongste raadsverga dering van Heiloo aan de hand van dui delijke voorbeelden deze begroting scherp aan de kaak gesteld. Uitvoeriger dan de twee regels, die deze krant vorige week aan de liberale kritiek heeft gewijd. Volgens de VVD-fractie lijkt de concept begroting van het Samenwerkingsver band Noord-Kennemerland voor 1987 te zijn opgesteld in de zeventiger jaren, in de tijd dat velen dachten, dat de bomen tot de hemel groeiden, 't allemaal niet op kon en gemeenten, die een dergelijk be leid voerden naar de Art. 12-status wer den gevoerd, hetgeen populair wil zeg gen: armlastig en onder curatele! Zie de gemeente Alkmaar! Onze V VD-woordvoerder wees erop, dat in 1986 bij de Regionale Brandweer voor een stafmedewerker in deeltiidarbeid en (Advertentie) voor enig administratief werk 24.000,- was vereist. Nu, een jaar later worden zonder dat de noodzaak ook maar wordt aangetoond!!!- op de begroting een duurdere beleidsmedewerker en een se cretaresse opgevoerd voor totaal 95.800,-! Deze ambtelijke bijstand kost dan wel 71.300,- meer dan een jaar geleden. Alkmaar heeft blijkbaar inge schat, dat winst maken weer mag en pre senteert de regio een nota van 71.300,- voor het regionale bluswerk. En wat te zeggen van een bedrag van ƒ87.500,-, dat in het geheel niet wordt gespecificeerd? Vraagpunten zijn er volgens de VVD- fractie ook over autogebruik, de hoge ad ministratiekosten en de kosten van de zgn. personeelsadviseur. Heiloo is genoodzaakt grote bezuinigin gen op zij n voorzieningen door te voeren. Dan gaat het toch niet aan om na één jaar reeds 24.000,- per jaar meer te moeten bijdragen aan het SNK? En dat op basis van een dergelijke conceptbegroting! Eerst een kritisch doelmatigheidsonder zoek en daarna pas vaststelling van de be groting en niet andersom! Voorts in be ginsel beperking van het aantal formatie plannen en fasering van een aantal uitga ven over meerjaren. Dat is het standpunt van de VVD-fractie Heiloo over het te voeren beleid in het Samenwerkingsver band Noord-Kennemerland! De gemeenteraad heeft zijn goedkeuring aan de conceptbegroting onthouden en roept de andere kleinere gemeenten in het SNK op dit standpunt te volgen. (Schriftelijke reacties op deze VVD- rubriek zenden aan: Redactie "Stem van de VVD", Vredenoord6, 1852 WB Hei loo. Versterk deze stem en word lid van de VVD-Heiloo!) V ZWEMBAD "HET BAAFJE" Wij brengen u nogmaals onder de aan dacht dat er weer abonnementen besteld kunnen worden voor "Het Baafje". In deze krant is een advertentie geplaatst met o.a. vermelding van openingstijden en tarieven en daarbij een bestelformu lier voor abonnementen in voorverkoop waarbij een korting wordt verleend van 8% tot 17% op de seizoentarieven. NVM Heerenweg 167,1851 KN Hak», "fel.: 072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1