<3 Oudpapier acties in Hei/oo ©Kifef de Vo°* L°EhIlSTsjffiN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN WËMmÊm HUIS KOPEN? Neem je eigen makelaar mee. m A. J. VOS ?alf brum ri\V^ N WmÊÊMMÊÊÊÊ De Best H. Donkersloot LANYIN Moo. n*ati°n f WiZ o c&- klif## mmm J. Kuyper A.J. Vos irn t' efs'uk tre'nkaar, °Hs 52e JAARGANG NO. 18 - 6 MEI 1987 Zwitsers koor in Witte Kerk /\Cp^ i i' .--Av A* Bijzondere acties ^^fflifffrflÉi»* I Si-1*Ac# A 1 prijs Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Met 'n NVM-makelaar koop je zonder zorgen. |makelaar exclusieve sieraden juwelier HERMAN KWAAD Fiorucci 0pe"%t,e: °°cfsCh^ fclf Wit 2 HnS ha a V/g Stationsweg 88 - Heiloo, tel. 072-335129. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) 0kr-^:;v.» Redactie-adressen: pyif Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) x1|T Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) ropr Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Op zondagmiddag 10 mei wordt er in het Witte Kerkje in Heiloo een concert gegeven door het fameuze koor Chan son de Montreux uit Zwitserland. Het gezelschap brengt close-harmony mu ziek ten gehore: chansons in de meest uiteenlopende genres, maar in alle ge vallen perfekt gezongen en prettig om naar te luisteren (en te kijken). Een echt gezinsconcert voor de zondagmiddag! Het concert begint om 15.30 uur. De en tree bedraagt 7,50; cjp-houders en 65 ers betalen 5,00. Chanson de Montreux kunnen als dé muzikale ambassadeurs van Zwitser land beschouwd worden: heel vaak tre den zij in het buitenland op, doe mee aan de grote europese koorfestivals en organiseren zelf jaarlijks het Rencon- DOE HET ZELF DEMONSTRATIE ZAAIEN De Koninklijke Maatschappij Tuin bouw en Plantkunde organiseert dit weekend voorlichting en 'doe het zelf demonstratie zaaien'. U kunt zien en uitproberen hoe u van een zakje zaad rijk bloeiende tuinplanten kunt krijgen. Alles wordt verteld en geshowd over zaaien, verspenen, verplanten en uit- planten. U bent van harte welkom vrij dagavond van 19.00 tot 21.00 uur en za terdag van 9.00 tot 16.00 uur in de hob bykasjes op het terrein van Intratuin aan de Vennewatersweg in Heiloo. Van zelfsprekend zijn de toegang en het ad vies gratis. Wilt u meer weten over de KMTP bel 333523. tres Chorales Internationales de Montreux. Het gebeurt in onze regio niet vaak om een dergelijk beroemd koor binnen haar grenzen te mogen begroeten. Het koor is op uitnodiging van het Noordhol lands Kamerkoor in ons land om er twee concerten te geven: op zaterdag 9 mei treden zij op in De Blinkerd te Schoorl, aanvang 20.15 uur. Na het concert in Heiloo blijft het koor nog één dag in Nederland, daarna keert men huiswaarts naar Montreux. Kaarten kunnen vanaf heden gereser veerd worden via tel. 072-331449. VOLKSMUZIEKSCHOOL VIERT FEEST Het is dit voorjaar 25 jaar gelden dat de volksmuziekschool Heiloo werd gesticht. Ter gelegenheid van dit heuge lijke feit wordt overmorgen een jubi leumconcert gegeven in theater De Beun. Hiervoor zijn nog enkele kaarten verkrijgbaar. Uitvoerenden zijn oud leerlingen en oud-docenten. Zo lang de voorraad strekt kan men gratis kaarten afhalen bij de muziekschool aan Het Veld 1 (tijdens kantooruren). Vorige week sprak de redactie van de Uitkijkpost uitvoerig met de directeur van de muziekschool, de heer J. van 't Hoff. Het was onze bedoeling een ver slag van dit gesprek deze week te plaat sen in de Uitkijkpost. Helaas moeten we dit artikel verschuiven naar volgende week: gebrek aan ruimte maakte dit noodzakelijk. Volgende week dus meer over de stand van zaken wat betreft het muziekonderwijs in Heiloo. S\^\ .O^- Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en rrieubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Leger des Heils Burgemeester en Wethouders van Hei loo hebben aan het Leger des Heils toestemming verleend voor het houden van een inzameling van kleding in Hei loo in de periode tussen 1 en 15 mei. Zomerpostzegels In de periode van 7 tot en met 15 april hebben dames van verschillende vereni gingen hun steentje bijgedragen aan de actie Zomerpostzegels 1987. De bruto- opbrengst was ƒ7.512,45. De netto opbrengst wordt besteed aan zowel plaatselijke als landelijke projecten. Tot 30 mei kan men nog voor het kopen van zomersegels terecht op het postkantoor. Fancyfair Vondelschool Vrijdag 15 mei wordt er in de Vondel school aan de Breedelaan 6 een grote Donderdag 7 mei De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 8 mei W.J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.15-14.00 uur. Zaterdag 9 mei Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, container op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 10.00-12.00 uur. De Zeskant, Het Malevoort 5/7. Tussen 10.00-12.00 uur. Maria-Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30-11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis-aan-huis actie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen en Westerweg. Dozen en/of btjndels ge reed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Maandag 11 mei Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en volgende ochtend 7.30 uur. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. Zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (school- of werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Ha len op verzoek; 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Heiloo, container nabij 't Trefpunt, Wester weg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tijdens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Brengentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendel'slaan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij clubge bouw De Bolder, hoek Kerkelaan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zak ken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. l-IQV nttrl/AArfr>rroin cnnrtriorl/ Tneenn O P\f\ ID DD Wl.raV/ wfSvF V'"-. f%, 7 Wt -4"-. ■d fancyfair gehouden, waarvan de op brengst ten gunste van de school komt. Er is van alles te beleven, bijvoorbeeld een rommelmarkt, spelletjes, een rad van avontuur en nog veel meer. Natuur lijk wordt er ook gezorgd voor een hap je en een drankje. De fancyfair begint om 17.30 uur en gaat door tot ongeveer 20.00 uur. Brandwonden Stichting De actie ten bate van de Nederlandse Brandwonden Stichting, die vorige week in Heiloo werd gehouden heeft 2.592,40 opgebracht. Dank gaat uioit naar allen, die aan dit resultaat hebben bijgedragen, met name ook de leden van de vrijwillige brandweer in Heiloo en de collectanten. Heeft u de collectant gemist, maak dan uw gift over op giro 202122 of banknummer 707070643 ten name van de Nederlandse Brandwon den Stichting. ATELIER DE WERKSTAL IN DE ZEVENSPRONG Drie jaar geleden opende Atelier de Werkstal aan de Oosterzijweg 4 haar deuren voor het publiek. Een aarzelend, bescheiden begin, een samenbundeling van hobby-activiteiten van de vier leden. Sindsdien is er wel het één en andere veranderd. Langzaam maar zeker ont wikkelt het Atelier zich in de richting van een exclusieve zaak van handgeverf- de stoffen, vooral zijde, maar ook ka toen. Deze stoffen worden vaak in op dracht vervaardigd, in opdracht van de klant, die zijn wensen kenbaar maakt omtrent kleur en dessin. De kleuren zijn veelal van een hevige intensiteit en warmte. Door de verschillende materialen te combineren, b.v. ruwe zijde met een dunne glanzende pongé, bereikt men prachtige resultaten. Resultaten die zich zeer goed lenen voor kleding, maar ook voor het interieur bijvoorbeeld als wan ddecoratie of voor lampen en kussens. Behalve stoffen maakt men in De Werkstal prachtige sieraden van natuur lijke materialen, zoals hout, steen, hal fedelsteen, been, zilver enz. Deze siera den passen uitstekend bij de natuurlijke kleuren van de stoffen. Ook vindt u in het atelier aquarellen, een enkele olie- verg, keramiek, bronzen beeldjes, kor tom een wisselende collectie voor ver schillende kunstenaars. Om een indenk te geven van dit alles, nodigt De Werkstal iedereen uit in De Zevensprong, waar ze gedurende drie dagen haar collectie tentoonstelt. De opening van deze expositie is op vrijdag 8 mei om 17.00 uur, opgeluisterd met een drankje. U bent welkom: vrijdag 8 mei van 17.00-22.00 uur en zaterdag 9 mei en zondag 10 mei van 10.00-17.00 HEILOOER BALLETSCHOOL BRENGT NIEUW PROGRAMMA IN THEATER DE BEUN Zaterdagavond 16 mei en zondagmid dag 17 mei zal de balletschool van Els Bijlsma u een heel nieuw programma la ten zien. Er is weer een paar jaar hard gewerkt zowel op klassiek, jazz als tap- gebied. En het resultaat daarvan willen ze u graag laten zien. Voor de pauze mogen ook de allerkleinsten meedoen. Na de pauze wordt er een sprookje ge danst dat door Els Bijlsma zelf geschre ven is. 'De betoverde snaren' noemde ze het, het ziet er allemaal zeer veelbelo vend en fantasierijk uit, maar over de inhoud zullen wij nog niets verklappen. Dat er de laatste maanden extra hard gewerkt wordt spreekt vanzelf. Maar ook de ouders zijn erg enthousiast en zien er niet tegen op hun kinderen nog een keertje extra naar de les te brengen. Bovendien hebben velen ook nog gehol pen bij het maken van kostuums en het komt er dan ook allemaal fantastisch uit te zien. Els Bijlsma weet zich ook gesteund door Hans Rutjes, iemand die zeer bedreven is in het maken van mooie hoofdtooien en dat is bij een sprookje natuurlijk erg belangrijk. Piet Veen is altijd een onmisbare man bij het maken van de decors. Wie zin heeft om te ko men kijken kan kaarten krijgen bij boekhandel Avis op het Stationsplein, Holland International op de Raadhuis- weg en natuurlijk bij de Heilooër Ballet school, Brasemcroftlaan 20 in Heiloo, tel. 333825. m T.N. KRAAIJER KONINKLIJK ONDERSCHEIDEN Onze plaatsgenoot de heer T.N. Kraai- jer, wonende aan de Laan van Muijs, heeft op dinsdag 29 april de Koninklijke Onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau gekregen. Dat gebeurde in Zaanstad, waar burgemeester A. Lems de bijbehorende versierselen opspelde. De heer Kraaijer is oud directeur van Kraaijer Nederland, een bedrijf in Wormer, dat zich toelegt op de produktie van functionele kleding. Daarnaast bekleedde de heer Kraaijer tal van functies in het maatschappelijk en bedrijfsleven. Zo was hij onder voorzitter van de Kamer van Koophan del en Fabrieken van Zaanland, bestuurslid van de KNOV, door welke organisatie hij ook tot lid van verdienste werd benoemd, voorzitter van de over koepelende organisatie van de textiel- detailhandel MITEX en voorzitter van het opleidingsinstituut DETEX. Wij fe liciteren de heer Kraaijer met zijn Ko- makelaar taxateur o.g. Heerenweg 167,1851 KN Heiloo. Tel. 072-331716 makelaar onroerende goederen Kennemerstraatweg 111, 1851 BC Heiloo. Tel. 072-333000/332989 makelaardij o.g. assurantiën Winkelcentrum 't Hoekstuk 10, Heiloo. Tel. 072-330524 b.g.g. 330498 makelaar taxateur o.g. Zeeweg 20, 1852 CR Heiloo. Tel. 072-331895 Na vandaag is het zo goed als over met de Limmer Bloemendagen. On danks de niet zo beste weersvooruit zichten viel het wel mee. De lagere temperatuur maakten een toer op de fiets minder aantrekkelijk, maar een lange stoet van auto 's trok za terdag en zondag door de Limmer gemeenschap. De zilveren tulp werd dit jaar toegekend aan de prikploeg De Gaasverwerkers. Zij maakten in de categorie Werkstukken de Sacre- Coeur uit Parijs na, goed voor 156,5 punten, een eerste prijs met lof van de jury in de gouden klasse. Op de Limmer pagina van deze Uit kijkpost nog een aantal foto's van opmerkelijke en/of prijswinnende mozaïeken. TENNISVERENIGING 'T VENNEWATER Zaterdag districtscompetitie heren: Vennewater 1-Assendelft I 4-2; Venne water 2-Marken 1 3-3. Zaterdag districtscompetitie gemêngd: Venneater 1-Langedijk 1 2-3; Vennewa ter 4-Anna Paulowna 5-0. Zaterdag districtscompetitie Veteranen: Heb Durf 2-Vennewater 2 4-0; Schoorl 2-Heiloo 1 3-1. Zondag landelijke competitie heren: Vennewater 2-Jul.dorp 1 0-6. Zondag landelijke competitie gemengd: Koedijk 2-Vennewater 7 3-5. Dinsdag districtscompetitie dames: Bergen-Vennewater 1 6-0; Middenmeer 1-Vennewater 2 0-6. EERSTE PAAL VOOR NIEUWE BEHUIZING OVERKERCK In mei zou het 25-jarig jubileum van be jaardenoord Overkerck gevierd kunnen worden. In plaats daarvan zal op 15 mei om 15.00 uur echter worden stilgestaan bij een meer op de toekomst gerichte ge beurtenis: het slaan van de eerste paal voor de nieuwbouw van het huis. Deze feestelijke handeling zal worden verricht door de jongste bewoner en het personeelslid met de langste diensttijd. De symboliek hiervan is uiteraard dat verwacht mag worden dat de jongste be woner het langste van de nieuwe behui zing zal kunnen profiteren, en dat het oudste personeelslid daartoe het langste heeft bijgedragen. Zoals bekend zal het nieuwe Overkerck verrijzen op het voorterrein van het bestaande complex. De bewoners zullen dus letterlijk de totstandkoming op de voet kunnen volgen. Door zijn ligging in het zicht van het station en zijn eigen tijdse vormgeving, zal het huis in de loop van '88 een markant punt van Hei loo worden. RAAD HEILOO Morgenavond vergadert de gemeente raad van Heiloo vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. Deze vergadering is openbaar, dus een ieder, die belangstel ling heeft, kan plaatsnemen op de pu blieke tribune. Voor de agenda en de bijbehorende stukken verwijzen wij naar de afdeling algemene zaken van het gemeentehuis (8.00-12.30 uur) en de leeszalen van de openbare bibliotheek. ALBERT HEIJN EEN DAG DICHT Zoals iedereen wel weet bestaat 's lands grootste kruidenier dit jaar 100 jaar. Dat eeuwfeest wordt door Albert Heijn op grote schaal gevierd. Niet alleen voor het winkelend publiek, maar ook voor het personeel. Het personeel van de winkel Heiloo viert het eeuwfeest op maandag 11 mei. Die dag is het Hei looër filiaal derhalve gesloten. Dinsdag 12 mei kan men weer in 't Loo terecht bij Albert Heijn. Kennemerstraatweg 414 Heiloo Bosmui CHIPIE ■i||' 'ill MAN 5I-ICIE5 I3CUTIOUI lllllllllllllllllllllllllllllll BERGEN HOORN HEILOO lllllllllllllllllilllllllllll HAC ZWEMNIEUWS Zondag 3 mei waren wij met de club bij Waterland te Volendam. Het was de laatste wedstrijd van de vierkamp en onze leden hebben even wat laten zien. De dames waren eerste op de 4x50 wis selslag met een tijd van 2.24.9. De heren tweede op de 4x100 wisselslag met een tijd van 457.1. Eerste plaatsen waren er voof: Annema- rie Hop 100 wissel 136.0 en 100 school 143.5 (10 jr.), Lydia Korver 100 rug 130.4 (14 jr.), Frans Brouwer 100 rug 1.11.1 heren. Persoonlijke records waren er voor Astrid Janmaat, Madeion ten Hoope, Marlies Hoogenboom en Jochem Bakker. modieuze collectie voor betaalbare prijzen. Uw mantel veranderen en/of repareren? Wij verzorgen alles zeer vakkundig op eigen atelier. Ji Gebr. Van der Stelt Wagenweg 1.1, Haarlem Tel. 023-312086 Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8, Bergen Tel. 02208-95530 Makelaar Taxateur o.g. I^pÓthekTn °°P I Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1