Politieberichten de Geen Uitkijkpost ontvangen? Pvenementenagenda Verenigingsagenda Kerkdiensten Medische diensten Andere adressen BENNY BRIGHT ORCHESTRA MET AURORA IN DE BEUN huisarts AFWEZIG 13 mei t/m 1 juni UITKIJKPOST 6 MEI 1987 ZOMERSPELEN KOMEN ER WEER AAN! De vrijwilligers zijn alweer een maand bezig om voor leerlingen van de Hei- looër basisscholen in de zomervakantie een leuk programma van zomerspelen samen te stellen. De vakantiespelen be ginnen dit jaar op maandag 20 juli. Die dag wordt er met medewerking van de Hobbyfarm inhet Brunogebouw een creatieve dag gehouden. Woensdag 22 juli is er een wandel- puzzeltocht door de mooiste stukjes van Heiloo. Na afloop wordt aan de deelne mers gevraagd een verhaaltje te schrij ven over 'mooi Heiloo'. Een jury, waa rin onder andere Ine Veen en burge meester Glijnis zitting hebben, zal de verhalen beoordelen. De eerste week wordt afgesloten met een atletiekdag op de baan van Trias aan Het Maalwater. Alle deelnemers komen tegen leeftijdsgenootjes uit op vier of vijf onderdelen. Maandag 27 juli, de tweede week, be gint met een vossenjacht in de zuid westelijke wijken van onze gemeente (Termijen, Vredenoord en dergelijke). Twee dagen later, op 29 juli, is er een spelletjesdag op de HBV- bedrijfsvoetbalvelden of op het terrein van Trias. Tenslotte is er in de tweede week een groot waterspektakel in 't Baafje op vrijdag 31 juli. De derde week gaat van start met een sportdag op de baan van Trias aan Het Maalwater. Woensdag 5 augustus is er een zeepkistenrace op het terrein nabij het bejaardenoord De Loet in Plan Oost. Het is de bedoeling dat je zelf een zeepkist bouwt. Maar natuurlijk kan je op de hulp rekenen van de mensen van de Hobbyfarm. Al vanaf 16 mei kun je met het bouwen beginnen, iedere zater dagochtend en woensdagmiddag in de Hobbyfarm aan de Pastoor van Mui- jenweg. Je moet wel zelf voor materiaal zorgen. Het is de bedoeling dat je je met z'n tweeën opgeeft en wel voor 16 mei. Dat kan met het formulier dat je op school hebt gekregen. Ben je dat kwijt, of zit je niet in Heiloo op school, maar wil je toch meedoen, dan kun je een for mulier ophalen bij de afdeling sociale zaken van de gemeente, Van Aostastraat 5 in Heiloo. Het einde van de vakantiespelen is op vrijdag 7 augustus, wanneer een barbe cue en playbackshow worden gehouden bij het Brunogebouw. De organisatoren van de vakantiespelen doen bij deze ook weer een dringende oproep aan ouderen, die willen helpen bij de verschillende activiteiten. Wilt u helpen, meldt u dan aan bij A. Schoon, Ewislaan 47, tel. 334635. Voor alle me dewerkers worden tweede informatie avonden gehouden. Dat gebeurt op woensdag 1 en donderdag 2 juli, 's avonds om 20.00 uur in het lokaal van de Stichting Werklozen Belangen aan de Pastoor van Muijenweg 16 (naast de Hobbyfarm). OPENBARE BIBLIOTHEEK De video in de schijnwerper Het Nederlandse bibliotheek en lectuur centrum heeft de week van 12 tot en met 16 mei uitgeroepen tot de promotie- week voor de video. Deze promotie van video is een goed initiatief te noemen, juist omdat films en bibliotheken veel met elkaar te maken hebben. Immers, een video-film wanneer je die zelf in je vakantie opneemt, toont maar een klein stukje van die vakantie, en ge zien door de ogen van de filmer. Wan neer het een film betreft, waarvan het scenario gemaakt is naar een bestaande roman of verhaal, dan wordt de inhoud vertelt door de ogen van de regisseur. Voor het echte verhaal, met uitgewerkte achtergrondbeschrijvingen en dialogen, moet je het boek lezen. Vandaar dat video en boeken zich goed lenen tot een geslaagd samengaan. Maar dan wel eerst het boek lezen en je eigen fantasie laten meespelen en daar na het verhaal gaan zien door de ogen voor de regisseur. Van 12 tot en met 16 mei is er in de bibliotheek een doorlo pende voorstelling met fragmenten uit de video-films collectie van de biblio theek. Deze films worden gedraaid in de activiteiten ruimte. Om welke fragmen ten het gaat, wordt aangekondigd in de bibliotheek. Verder is er een presentatie van boeken en andere lectuur, die de technische aspecten van de video belichten. Hoe werkt zoiets, wat kun je allemaal mee doen, enz. En wie met een persoonlijke vraag zit, over eigen video-gebruik of over de aanschaf daarvan, daarvoor is tevens consumentenvoorlichting aanwezig. -- Dan nog iets feestelijks: ieder die in de van 12 tot en met 16 mei een video-film komt lenen mag tegelijkertijd gratis een informatieve film meenemen: hobby's, muziekfilms, zelfs een film over koken enz. Deze week wordt ook gehouden voor alle bewoners van Heiloo. SLuiting Door de opbouw van onze personele be zetting zijn we, in verband met de ver plichte a.t.v. genoodzaakt de biblio theek 1 week te sluiten. En wel van 25 tot en met 30 mei. Carla van de bibliotheek Bel's donderdags: 072-330175 Op de Kanaaldijk kwamen 2 vrachtwa gens elkaar tegen de ene week uit naar de waterkant en viel in het water, de chauffeur bleef ongedeerd. Op de Kennemerstraatweg is een auto in beslag genomen met 24 kratten met lege flessen. De auto was ook niet verzekerd, later bleken de kratten in Castricum vermist te zijn. Er werden deze week maar 2 fietsen gestolen. De VW die op een industrieterrein aan de Westerweg werd ontvreemd werd op de automarkt in Amsterdam verkocht en later weer in Utrecht te koop aange boden. De politie heeft hem in beslag genomen. Veel schade was er op de A9 waar we gens werkzaamheden duidelijk een ver smalling is aangegeven. Een automobi list, die kennelijk nog niet goed wakker was, zag dit te laat en moest uitwijken waardoor hij met 2 andere auto's in botsing kwam. De schade was aanzienlijk. De Ford Sierra, die betrokken was bij de snelkraak van Flandria op 9 maart is op 28 april teruggevonden in Amsterdam. In Alkmaar is iemand aangehouden, die in Limmen vier wielen met velgen had ontvreemd. In Vrieswijk was een mevrouw die op het punt stond met haar auto te vertrek ken, toen ze nog weer even naar binnen moest. Bij terugkomst was de tas uit haar auto verdwenen. Op de Harrelaers kwamen een brom fietser en een auto met elkaar in bot sing, de bromfietser lette even niet op, INGEZONDEN De plannen voor een nieuw gemeentehuis Twee weken geleden lazen we aangaan de ,,Het Raadhuis 1927 moet blijven", dat de huidige en vorige regering smijt met geld. Wel, dat komt vreemd over, als we nu in de krant dagelijks mogen lezen dat de staatsuitgaven in toom ge houden dienen te worden. Gelukkig hebben we in Heiloo op ge meentelijk niveau al vele jaren een be leid dat getuigt van een heldere en dui delijke visie van hoe je met geld dient om te gaan en dat onze plaatselijke poli tieke vertegenwoordigers op een zeer ruime steun mag rekenen. Het is waar dat in november 1986 een aantal tarie ven in Heiloo naar boven zijn aange past. Maar laten we goed begrijpen dat de Onroerend Goed Belasting voor eige naar en huurder nog altijd een van de laagste in de regio is. Een volkstuin van 200 m2 kost in Heiloo 57,00 per jaar, voor dezelfde oppervlakte in Alkmaar betaalt u 130,00. Hondenbelasting kennen we in Heiloo niet. Een voordeli ge zaak voor iedereen in Heiloo, zowel voor de rijken als voor degenen die het met minder moeten doen Het is dema gogisch om niet getoetste argumenten aan te dragen, om koste wat het kost je gelijk proberen te behalen. Hoe mooi is ons dorp. De groenvoorzie ning in onze gemeente is zeer fraai te noemen. Juist in deze tijd kunt u het ontluiken van al dat schoons bewonde ren. Eén van de redenen waarom Heiloo geliefd is als woonplaats. Wat te denken van de sportvoorzieningen, met steun en/of subsidie van de gemeente kwam er in de afgelopen jaren zeer veel tot stand. Zowel in sportieve als recreatieve en culturele sfeer. Voor de jeugd Buk Buk, voor de ouderen 't Trefpunt, Theater de Beun, de Volksmuziek school, te veel om op te noemen. Kijken we nu eens rond het Witte Kerk je. Waar vroeger de dokterswoning van generaties Hoekstra's stond, is nu een modern bankgebouw. De Oude Pastorij is pas weer helemaal gerenoveerd, met voor de jeugd nieuw modern wooncom fort. De 'Oude Herberg' is thans ook al een voor de mensen die er werken, van alle gemakken voorzien bankgebouw. De brandweerkazerne is up to date, prettig te weten voor onze veiligheid. Theater de Beun is voor het plaatselijke culturele leven ondertussen onmisbaar geworden. Het winkelhof 't Loo met daaromheen al zijn gratis parkeerplaat sen is een voltreffer voor hen die er hun brood verdienen, zowel als voor de be zoekers. Al de mensen die werken in de gebouwen rond het Witte Kerkje sma ken het genoegen om in een werkomge ving te zijn terecht gekomen met mo dern comfort. Nu het gemeentebestuur de tijd daartoe rijp acht om nu eens aan de eigen werk plek te denken, menen een aantal men sen hen daarbij dwars te moeten zitten. Is het niet bedroevend dat een groot aantal ambtenaren al jaren in noodge bouwen hun werk moeten verrichten. Wordt het niet de hoogste tijd dat vcor bezoekers van het gemeentehuis, ind;en zij eens iets te bespreken hebben, de pri vacy van een spreekkamer aanwezig is. Dat er een raadszaal is, die bij vergade ringen'en huwelijkssluitingen ook door rolstoelgebruikers op een eenvoudige wijze te bereiken is. Dat voor een kost bare investering eerst onderzoeken en berekeningen plaatsvinden is heel nor maal. Bedenk dat goedkoop nog altijd duurkoop is. Gemeentebestuur, gaat verder op uw weg, de afgelonen jaren hebben aangetoond dat u best in staat bent tot een verantwoord besluit te komen. Namens die, meestal zwijgende meer derheid, treden wij eenmaal naar bui ten. We willen laten weten hoe fijn we het vinden om in Heiloo te wonen en hoeveel vertrouwen we in onze plaatse lijke vertegenwoordigers hebben. Adhe sie hoeft u ondergetekende niet te betui gen, maar indien u de plannen voor ons nieuwe Gemeentehuis met instemming begroet, laat dan uw gemeentelijke ver tegenwoordigers of de ambtenaren op het gemeentehuis hiervan weten. Zij zullen uw reacties met belangstelling aanhoren. Zij verdienen ook een werk plek waar we als Heilooërs trots op zul len mogen zijn. F.J.E. Calf Gaarne conformeren de volgende inwo ners zich aan het hierboven ingezonden stuk: P. v. Amerongen, C. M. de Boer, H. Maas, L. Mechielsen, C. Nebbeling, J. Pebrdeman, J. Vogel. INGEZONDEN Raadhuis 1927 moet blijven Deze week wat informatie over een zeer belangrijk onderdeel van het aktie voe ren, de financiën. Zonder geld kunnen we geen stelling nemen tegen de plannen van de gemeente Heiloo om het bestaande Raadhuis af te breken en voor minstens 10 miljoen gulden een nieuwe betonnen kolos daarvoor in de plaats te zetten. Van de gemeente krij gen we natuurlijk geen cent, dus moeten we het zelf opbrengen. Het aktiecomité weet zich echter gesterkt door de inmid dels al honderden reakties van inwoners die zich ook verzetten tegen de onzinni ge plannen van het gemeentebestuur. Om die reden hebben we een rekening geopend bij de Nutsspaarbank in ons dorp. Het banknummer is 84.79.98.835. Mensen die een giroreke ning bij de Postbank hebben moeten bij overschrijving het gironummer van de Nutsspaarbank vermelden t.w. 5180. De naam is: "Raadhuis 1927 moet blijven". Maakt u s.v.p. een paar gulden over. We vragen niet veel, maar met z'n allen kunnen we dan de kosten dekken. We zijn van plan om in de maand mei (da tum nog niet bekend) een grote adver tentie te plaatsen in de Uitkijkpost met nog eens duidelijk vermeld waarom wij tegen de gemeentelijke plannen zijn. Een gedeelte van deze advertentie wordt gebruikt als invulformulier waarop u naam en adres kunt vermelden en dit na uitknippen op een paar punten in ons dorp kunt deponeren. Tot slot kwamen ook deze week weer tientallen telefonische en schriftelijke reakties binnen van mensen die onze ak tie ondersteunen. Zij en al diegenen die al eerder reageerden zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen voor een door ons te organiseren vergadering. Burgers van Heiloo, steun het aktieco mité „Raadhuis 1927 moet blijven". Het dorpsaanzicht zal dan behouden blijven en niet verpest worden door een sfeerloos betonnen gevaarte wat hele maal niet past in de situatie ter plekke. Ook kunt u beter nu ons een paar gul den overmaken voor de kosten van ak- tievoeren dan straks (als de gemeente haar zin krijgt) tientallen gulden per jaar meer kwijt te zijn aan de steeds ho ger wordende gemeentelijke belastin gen, want dat nieuwe gemeentehuis zult u moeten betalen. Bel voor uw reakties: Willem Gomes, de Kandelaar 31, tel. na 18.00 uur: 334588, C. Admiraal, Bayershoffweg 8, tel. 335718, N. Schoof, de Oostkanter 9, tel. 333766. INGEZONDEN Verloedering in Vrieswijk Wie zoals ik Vrieswijk van zestien jaar geleden kan vergelijken met Vrieswijk nu, zal, helaas, in enkele gedeelten een groot verschil moeten constateren. De eertijds vriendelijke wijk met een ver zorgd aanzien en doorgaans goed leef baar, wordt nu langzamerhand een plek, die zichtbaar, hoorbaar en voel baar begint te verloederen. Wat te denken van kinderen en opgroei ende lui, die er al jaren een hobby van maken anderen te sarren: twee of drie tegen één; vijftien- en zestienjarigen te gen veel jongere kinderen. Een normale beschaafde poging tot correctie van het ongeoorloofde gedrag levert een dosis brutaliteit op waar je verstomd van staat. Je -eveneens behoorlijk- bij de verantwoordelijke ouders beklagen, wordt gehonoreerd met een onderhuids verder jennen. Wat te denken van twintigers, die na een avond stappen nog vóór'het kraaien van de haan de nachtrust van anderen aan flarden schreeuwen. Wat te denken van de zich opdringende overlast van radio's, als het weer mooi genoeg is voor mensen, om eens rustig in hun tuin te genieten. Wat te denken van de herrie, die ons on getwijfeld ook de komende zomeravon den menigmaal te wachten zal staan: het gekrijs van tieners en andere vaak onno dig geschreeuw, tot soms in de scheme ring aan toe, wat voor mensen, die heel jonge kinderen in bed hebben liggen, ook niet altijd een feestelijk gehoor moet zijn. Wat te denken van huismuren, privé- tuinpoorten, die zo ondergeklodderd en -gekrast raken, dat een paar normale re genbuien de troep niet eens meer kun nen wegspoelen. Ik weet mij de spreekbuis te zijn van ve len en ieder zal daar zijn eigen frustaties aan toe kunnen voegen. Nu een paar vragen: Zijn de ouders blind en doof? Denken ze wellicht: mijn kind doet daar niet aan mee? (Nou, dat is zelden het geval heeft de praktijk be wezen!) Zijn ze bang 'tere zieltjes' te kwetsen door duidelijke regels te stellen inzake respect voor mensen èn hun ei gendommen? Of zijn ze soms bang voor hun kinderen zelf? Zien ouders niet met wie hun kind omgaat en dat de negatie ve aspecten van een misschien op zich aardig kind, versterkt worden door ne gatieve elementen van anderen? En zo belanden we in een sfeer van terreur. Bijna met zorg zie ik de tijd tegemoet, dat de generatie die nu bezig is de luiers te ontgroeien, zich door sommigen van de huidige club zal laten inspireren. „Laten we zacht zijn voor elkaar", is een mooie slogan. Maar dat kan niet al tijd van één kant komen. Laten we vooral ook oppassen geen halve-zachten te worden! Want wie durft de verant woording op zich te nemen de heel meester te zijn, die de stinkende wonden veroorzaakt?! „Heiloo is mooi" klinkt ook prachtig. Maar wie zijn ogen niet in zijn zak heeft kan al heel wat rotte plek ken bespeuren en niet alleen in Vrieswijk. Daarom pleit ik hier voor een lééfbare woongemeenschap - in èn buiten Vries wijk - en doe ik een beroep op allen, die zich hieromtrent in hun medeverant woordelijkheid aangesproken voelen. Misschien kunnen we zo op een creatie ve manier proberen naar een oplossing te zoeken. Naam en adres bij redactie bekend. INGEZONDEN Bij de reportage over 10 jaar winkelhof 't Loo, miste ik een belangrijk aspect. De angst van oud-Heilooërs was niet al leen om het verdwijnen van een stukje mooi oud Heiloo, maar vooral ook om wat er voor in de plaats zou komen. Je moet niet denken aan zo iets als het Domus-winkelcentrum Alkmaar. Maar gelukkig, gemeentebestuur en ar chitecten ontwierpen 'n plan dat toch iets landelijks geest en waarin het mooie monument 't Witte Kerkje bleef domi neren. Bij het zien van de ontwerpen ter uitbreiding of vernieuwing van ons raadhuis, krijg je toch de neiging te ver onderstellen dat die gedachtengang bij de ontwerpers verdwenen is. Waarom wél de Beun in dezelfde trant als 't Loo doorgetrokken. Juist iets der gelijks zou een m.i. verantwoorde aan sluiting zijn op het bestaande achterlig gende gemeentehuis en bestaande hui zen rondom het parkeerterrein. Het huidige Raadhuis, met toch een mooi binnenkomen vanuit Alkmaar, kan dan blijven staan, evenals winkels en woonhuis aan de Raadhuisweg. De kosten van uitvoering zullen met deze opzet waarschijnlijk ook wel lager komen. J.S. (naam bij de redaktie bekend) VEILIG OP VAKANTIE Nog even, dan staat het vakantieseizoen weer voor de deur. Een reden voor veel mensen om hun woning voor kortere of langere tijd te verlaten. Ook een tijd waarin inbrekers veelvuldig op pad gaan. Het is onmogelijk om in deze pe riode voor elke deur van deze woningen een politieman te zetten om op uw kost baarheden te letten. Het is natuurlijk ook niet zo, dat de politie in uw woon plaats helemaal niets doet aan toezicht. Zij zijn graag op de hoogte wanneer de inwoners op vakantie zijn, zodat zij toch wat extra aandacht kunnen schen ken aan de tijdelijk onbewoonde percelen. Het is echter wel zaak dat u dat aan de politie laat weten. Om het één en ander iets te vergemakkelijken, werd een af wezigheidsmelding vervaardigd, welke u hierbij aantreft. Indien u op vakantie gaat, vul deze kaart dan zo volledig mo gelijk in en geef hem af op het politiebu reau, postbus 250, 1850 AG Heiloo. Vindt u het zonde om de Uitkijkpost te verknippen, haal dan een kaart op het politiebureau. Tevens wil ik u graag wij zen op de folder „32 vakantietips". Ook deze folder is gratis te verkrijgen aan het politiebureau. Voorkoming Misdrijven is en blijft een zaak van de politie en U. Verdere informatie kunt u altijd verkrijgen bij de Ambtenaar Voorkoming Misdrijven van de plaatse lijke politie. Namens hen een fijne va kantie toegewenst. INGEZONDEN Paddentrek (4) Tijdens het vorige weekend zijn de waarschuwingsborden 'paddentrek', die langs de Laan van Zeeman en de Nieuwe Plantagie stonden opgesteld, door hun eigenaar ontmanteld. Zowel de heen- als de terugtrek van de gewone padden is namelijk voorbij. Gedurende de afgelopen twee weken is menige sloot rijkelijk voorzien van eiersnoeren. De absolute topper hierbij bleek de beken de Sandersloot te zijn. Hierin werden, onder luid geknor ook vele klompen dril van de bruine kikker afgezet. Het is tegen de achtergrond hiervan ver bijsterend te moeten constateren, dat uitgerekend in deze tijd van het jaar eni ge slootjes rondom zwembad Het Baaf je tot op de bodem zijn leeggemalen, te neinde er baggerwerkzaamheden in uit te voeren. En dit, zonder dat er ook maar iemand vooraf gewaarschuwd werd om nog iets van hun levende have te kunnen redden. De baggerwerkzaam heden, hoe nuttig op zich ook, mogen nimmer in deze tijd van het jaar worden uitgevoerd, doch slechts in de maanden augustus t/m oktober. Het is een gelukkige omstandigheid ge weest dat, door puur toeval, enige jeug dige sportvissers één en ander nog be trekkelijk tijdig in de gaten hebben ge kregen. In samenwerking met mensen van visvereniging De Vroegte Wint heb ben zij nog veertien zeelten, vijftien kar pers, drie snoeken en talloze baarsjes uit hun benarde positie kunnen redden. Voor tenminste één grote zeelt echter, kwam de actie te iaat. Ook is geconsta teerd dat in de slootjes, gelegen in het recreatie-gebied, welk tot de beste amfibieën-biotopen in de gemeente Hei loo gerekend moet worden, de oeverbe groeiing over een afstand van vele me ters was bedekt met eiersnoeren van padden en met kikkerdril. Dit alles is verloren gegaan; het is in de zon geheel verdroogd. Nico Bakker TWEEDE LOO-KRANT Zaterdag 9 mei verschijnt voor de twee de maal in het jubilieumjaar van win kelhof 't Loo de speciale Loo Jubileum krant. Een krant vol wetenswaardighe den over de grote winkelhof, vooral toe gespitst op de activiteiten in het kader van het tienjarig bestaan. Dit tweede lustrumfeest wordt volgende week ge vierd en daarom zijn er vele aantrekke lijke aanbiedingen. In de Loo-krant leest u er meer over. Heeft u de krant niet ontvangen, meldt dit dan maandag bij De Konkelboet of bij Keurslager Kees Burger, in winkelhof 't Loo. Harmonieorkest Aurora uit Koedijk presenteert in samenwerking met Benny Bright Orchestra een avondvullend pro gramma in De Beun op zaterdag 9 mei. Zowel de liefhebbers van big band klan ken als van het harmonie-orkest komen aan hun trekken. Beide verenigingen treden apart op, maar voeren ook samen enkele werken uit. Onder andere een nummer van Lio nel Richie en het welhaast overbekende 'Big Spender' uit de musical Sweet Charity. De ware muziekliefhebber mag dit con cert zeker niet missen. Kaarten a 7,50 zijn verkrijgbaar bij Jan-Tine Braam, Winkelhof 't Loo 18. OPENSTELLING ZWEMBAD 'T BAAFJE Naar aanleiding van in de pers versche nen berichten omtrent de slechte kwali teit van het zwemwater van 40% van de zwembaden, brengt het gemeente bestuur onder de aandacht dat het zwemwater van 't Baafje regelmatig wordt gecontroleerd. In alle gevallen is de kwaliteit van het water in orde be vonden. Ook in 1987 zal hieraan de no dige aandacht worden geschonken, zo dat voor de kwaliteit van het zwemwa ter van 't Baafje niet behoeft te worden gevreesd. Men kan hier zonder meer veilig zwemmen. De openingsuren zijn ten opzichte van 1986 uitgebreid. In 1987 zal het zwem bad op maandag tot en met vrijdag geo pend zijn van 9.00-20.00 uur en op za terdag en zondag van 10.00-17.00 uur. Het zwembad is geopend van 16 mei tot en met zondag 30 augustus. bovendien was hij niet verzekerd. De brommer is in beslag genomen. De bromfiets, die van de binnenplaats in Termijen werd ontvreemd is in Schoorl teruggevonden. Op de Kennemerstraatweg is uit een tuin een beeld ontvreemd voorstellende een (witte) engel op sokkel het beeld was 1 m hoog en was nogal zwaar. Twee motorrijders van de verkeers- groep zagen een bromfietser door rood- licht rijden. Dat werd hem dus noodlottig. Op de Bosrank is een rode Lada aange reden door een blauwe auto, zijn er mis schien mensen die dit gezien hebben? Bij IJpestein reed een auto tegen een lantaarnpaal. Hij was verblind door de zon. De politie is mensen die iets zien wat ze niet vertrouwen en dat melden erg dankbaar, ook al blijkt het later loosa larm te zijn. Zoals 2 mannen die bij een school naar binnenklommen. Het bleek dat zij de sleutel waren vergeten en daar aan het werk waren. En de groep jonge lui die bij een VW rondhingen maar er wel bij hoorden en de jongens die stenen gooiden maar nog net geen vernielingen aangericht hadden. Bij de Terriers is een portemonnee ont vreemd en bij sporthal 't Vennewater is er een reklame vlag van de Opelshow (5 mxU/2) meegenomen. Bij de Hema vergreep iemand zich aan 3 opschrijfboekjes emn een 11-jarig meisje aan lippenstift en nagellak. Bij de politie kwam ook een telefoontje binnen van een mevrouw die van de fiet senstalling bij het station een groene Ba tavus had meegenomen. Het is een mooie fiets en hij stond niet afgesloten, dat kon zij niet over haar hart verkrij gen. Wil de eigenaar zich bij de politie melden? Op 2 mei werd op de Heerenweg een winkelruit vernield, evenals een ruit van de Lidwinaschool. Op klaarlichte dag werd er op het par keerterrein van het Vennewater een au to ingebroken en een radio cassetterecorder ontvreemd. Gevonden voorwerpen Gevonden: 10 doosjes tekenpenvullin gen; zwarte kat; etui met sleutels; horlo ge; kanarie; 4 sleutels aan koordje; mes met toebehoren; tas met boodschappen; dames horloge. Goederen afhalen op woensdag- en za terdagmiddag tussen 14.00-16.00 uur. Openbare bibliotheek Van 8 tot en met 16 mei: video- promotieweek in de bibliotheek aan het Malevoort. Doorlopende voorstelling van fragmenten in de activiteitenruimte. Zie ook het redactionele artikel van 'Carla van de Bibliotheek'. Seniorenbonden De seniorenbonden ANBO en KBO or ganiseren elke middag -ook zondag, niet zaterdag- soosactiviteiten voor 50-plussers in 't Trefpunt, Hoog en Laag 7a, aanvang 13.30 uur. Bijbelavond Vrijdag 8 mei: laatste bijbelavond van dit seizoen. J.G. Fijnvandraat belicht het onderwerp 'Maar we blijven toch zondaars?'. De avond wordt gehouden in de zaal van de Geref. Kerk aan de Noordergeeststraat, aanvang 20.00 uur, toegang gratis. Inlichtingen: tel. 02518-54596 of 072-337151. WAO-AAW Belangenvereniging Op 13 juni houdt de WAO-AAW Be langenvereniging Heiloo een grote rom melmarkt op het parkeerterrein van winkelcentrum Het Hoekstuk. Een ie der, die nog overbodige spullen, van boeken tot overtollige huisraad, heeft, om dit niet weg te gooien, maar even te bellen: 331840 of 336900. De spullen worden dan bij u opgehaald. De in komsten van de rommelmarkt worden gebruikt voor de aankoop van materia len voor verschillende activiteiten. Iedere dinsdagmorgen kan men deelne men aan een tekencursus of een naai cursus van 9.30-12.00 uur in het gebouw aan de Pastoor van Muijenweg 16. Kosten 9,00 per maand. Er zijn nog enkele plaatsen vrij. Ook voor het nieu we seizoen kunt u zich reeds aanmelden bij Marion Ooyevaar, tel. 336437 (tus sen 18.00-19.00 uur). Medezeggenschapsraad Maandag 11 mei: vergadering van de gemeenschappelijke medezeggenschaps raad van het openbaar onderwijs in Heiloo in de Nieuwe Hoeve, Vrede noord, aanvang 20.00 uur. Ondermeer wordt gesproken over de vier-jarigen- maatregel en de wachtdagen-regeling. Excursie KMTP Zaterdag 9 mei: excursie naar arbore tum Belmonte in Wageningen en het Gimborn Park in Doorn. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 18 mei: dia-avond in het Open Huis. Rick van Bentum Iaat dia's zien over een cruise van Italië naar de Griek se eilanden, aanvang 20.00 uur. Entree: 3,00. Inlichtingen: A. Morshuis (332136) of L. Zoon (331097). COC Vrouwensoos Zaterdag 9 mei: vrouwensoos, georga niseerd door de NVIH-COC. Ook voor informatie over homosexualiteit kunt u terecht vanaf 22.00 uur in De Een hoorn, Verdonkenoord 44 te Alkmaar. Genealogische Vereniging Zaterdag 9 mei: fietstocht door de Schermer, aanvang 10.00 uur vanaf het adres Amstelstraat 18 (Oudorperpol- der). Inlichtingen: J.J. Kaldenbach, tel. 072-123029. Ned. Ver. van Huisvrouwen Woensdag 6 mei: slotavond in de zaal van de Geref. Kerk, aanvang 20.00 uur, entree 3,00. Alleen voor leden. Katholiek Vrouwengilde Dinsdag 12 mei: uitgaansdag, vertrek 8.15 uur. Opstapplaatsen: Blokker en Marianne, beide aan de Heerenweg. Alleenstaande ouders Woensdag 13 mei: open avond voor al leenstaande ouders. Thema is 'Kinde ren'. Aanvang 20.00 uur op het adres Van der Meijstraat 6 te Alkmaar. In lichtingen: 072-118812. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: da. M. Boelhouwer-Overeem; 19.00 uur: ds. J. Kattenberg. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: ds. Boelhouwer; 19.00 uur: hervormde predikant. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.00 uur: kand. G. Huisman uit Westervoort. Parochie-zondagsdienst Kapel Onze Lieve Vrouw Ter Nood, Kapellaan 13, tel. 02205-1288. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woens dagavond 8 uur. Bijbelstudie. Wester weg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: dhr. T. Viezee uit Alphen aan de Rijn. Ned. Herv. Gemeente Egmonden 10.00 uur: gezam. dienst in de Herv. Kerk te Egmond aan Zee. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: mw. H.W. Muller. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: ds. F. Knoppers, doopdienst. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: ds. A.J. van der Sluis, koffie na de dienst. Ned. gereformeerde kerk Alkmaar 9.00 en 15.00 uur: A. Oelen. Deze diensten worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Oudorp. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur Hoogmis. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Laat, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: leesdienst. Evangelische Gemeente De Egmonden Zondagavond 19.00 uur, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Inlichtingen tel. 02206-5301. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) em 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Don derdag 9 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8 uur. Vrijdag 19.15 uur. O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Weekenddiensten: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 (bij de Juliana Zusters) en 10.30 uur, Hoogmis. Door de week: maandag, woensdag en vrijdag 19.00 uur, donderdag 10.00 uur. Biechtgelegenheid: zaterdag 16.00 uur in de Bedevaartskapel. Gebeedsdienst en Lof: Zondag 15.00 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord H. Missen: Zaterdagavond 18.45 uur Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 9-10 mei: dr. Hartong, Sandecamplaan 33, tel. 337883. Weekenddienst Apotheek 8-15 mei: apotheek De Eenhoorn, Koel- malaan 14, Alkmaar, tel. 072-401125. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen 7-13 mei: C. Motzo, tel. 02513-12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo 9-10 mei: H.J. Haarsma, Asselijnstraat 36, Alkmaar, tel. 072-401770. Diëtiste Simone Ouwendijk, Nic.Beetsweg 66, Heiloo. Telefonisch afspraken maken: dag. tussen 18.00-19.00 uur, tel. 072-336051 (b.g.g. 330719) Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo," tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt- laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. de Waal, Kenne merstraatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. Duijser zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114, b.g.g. 02208-96924. M. J. Dijkema, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114, b.g.g. 072-334348. Kruisvereniging Heiloo Kantoor: Wijkgebouw, Holleweg 94. Geopend iedere maandag'en donderdag van 16.00-17.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tus sen 12.00-13.00 uur. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-3344694. Wijkverpleegkundigen Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072-331021, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. A. van Staveren, tel. 072-334326, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072-337465, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02206-3613, te be reiken maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. L. de Waard,'tel. 02518-55495, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. B. Huisingh, tel. 072-330362, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. K. Hergaarden, tel. 02513-14847, te bereiken tussen 8.00-8.15 uur. Mevr. R. de Jong, tel. 02205-2062, te bereiken maandag, donderdag en vrij dag tussen 8.00-8.15 uur. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. 072-126482 (alarmcentrale). Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tussen 12.00-13.00 uur, tel. 072-331073. Nederlandse Rode Kruis afd. Heiloo Geestakker 7, 1852 EW Heiloo, tel. 072-336038 Welfare: mevr. Coolegem-de Beer, Werkendelslaan 39, 1851 VB Heiloo, tel. 072-335427. Verkoop van handwer ken iedere woensdag van 10.00-12.00 uur Kennemerstraatweg 382, Heiloo, tel. 072-333399. Speel-o-theek regio Heiloo: De speel-o- theek leent speelgoed uit aan kinderen met een handicap en aan diegenen die speciale aandacht nodig hebben. Adres: Kennemerstraatweg 382, 1851 BK Hei loo, tel. 072-333399. Openingstijden: donderdag 15.30-16.30 uur, vrijdag 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Inl.: mevr. M.H.Post-Stuve, Goodes- laan 55, 1852 ES Heiloo, tel. 072-334152. Telefooncirkels: Inl.: J.van Toorn, Geestakker 7, 1852 EW Heiloo, tel. 072-336038. Stichting Ouderenwerk Heiloo Instelling voor gecoördineerd werk voor 50-plussers. 't Trefpunt, Westerweg 294, 1852 AS te Heiloo, tel. 331297. Spreekuren: dagelijks (9.00-10.30 uur). Voor: bemiddeling huisvesting ouderen, meer bewegen door 50-plussers, autovervoer door vrijwilligers, individuele belangenbehartiging, vormings- en ontspanningsactivitei ten, Graag Gedaan. Gemeente Heiloo afdeling sociale zaken Van Aostastraat 5 Spreekuren: iedere werkdag van 8.30-12.00 uur, tel. 313131. Maatschappelijk werk: maandag t/m vrijdag 8.30-10.30 uur, dinsdag ook 19.00-20.00 uur, tel. 313184. Burenhulp Plan Oost Fam. van den Berg, De Laghe Weijdt 20, Heiloo, tel. 335078. Stichting Rolstoelbus Heiloo e.o. Secr.: tel. 335149. Afspraken vervoer: tel. 336570. De Rolbus is dagelijks beschikbaar. Stichting Onderdak Alkmaar Opvangcentrum voor acuut dakloze mensen. Koelmalaan 196, Alkmaar, tel. 072-400234. Werkgroep Kind en Ziekenhuis Secretaris: J.C.Smakman, tel. 072-331661. '/ZAWlVAWWMViV Woningbouwvereniging Sint Willibrordus De Kloosterhof 23, 1852 LA Heiloo, tel. 072-332872. Geopend op werkdagen van 8.30-11.30 uur. Spreekuur: le woensdag van de maand (niet in juli en augustus). Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Eerste maandag van de maand: thema avond. Derde maandag van de maand: kreatieve avond. Het Open Huis, zaal 5, aanvang 20.00 uur. Inl. tel. 332136 of 331097. Gezinsverzorging, bejaardenhulp en Alpha-hulp Stichting Noord-Kennemerland, Kan toor Heiloo: Westerweg 294. Spreekuur dagelijks. 8.30-9.30 uur. Voor aanvra gen om hulp, bel het centrale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereikbaar van 8.30-17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend dringend hulp nodig heeft, bel dan de Bereikbaarheidsdienst: 072-156400. Openbare Bibliotheken Het Malevoort 13, 1852 KZ te Heiloo, tel. 330670: Dinsdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Donderdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Zaterdag 10.00-12.30 Kennemerstraatweg 382, 1851 BK te Heiloo, tel. 330057: Maandag 19.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Vrijdag 14.00-17.00 Ouderenkoor Heiloo Repetitie dinsdag van 10.00-11.45 uur, in 't Trefpunt, Westerweg 294. Inl.: via tel. 334054 of 334216. De Zonnebloem Vereniging tot bevordering van het wel zijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of verpleeg huis. Sekr.: Werkendelslaan 29, tel. 331594. FNV Info-team Heiloo-Limmen Spoed-informatie: tel. 02205-1608 of 02206-5397. Bouw- en Houtbond Heiloo Spreekuur iedere maandag van 20.00 tot 21.00 uur in de R.K. pastorie, Westerweg 267.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 2