Kleuterhoek n de Cgmonden Nieuws voor 55plussers Dierenbescherming AKERSLOOT Castricum Tïioet Agenda de Cgmonden COLLECTANTEN GEVRAAGD VOOR HET RODE KRUIS JUBILEUMCONCERT VAN GE MENGD KOOR ZINGEN HOUDT JONG EEN ABRAHAM IN DE BERGEONSTRAAT UITKIJKPOST 6 MEI 1987 FILM EN TRÖCKENER KECKS BIJ BUK BUK Het is zo klaar als een klontje: het twee de weekend van mei wordt een topper. Niet alleen treedt zaterdag 9 mei Tröc- kener Kecks op ter afsluiting van de Noordhollandse Jongerencentra Toer- dag, maar ook wordt vrijdag 8 mei de film 'Dune' vertoond, aanvang 21.00 uur. Frank Herbert schreef zes dikke boeken over de toekomst, zoals hij die zag. Ruim een jaar geleden overleed de schrijver, hetgeen ik zeer betreur. Zijn boeken handelen over het machtsspel tussen oude adel, religieuze organisa ties, transport-monopolies, geboorte manipulaties en nog veel meer. in de film wordt slechts het eerste boek in beeld gebracht: de strijd om de pla neet Duin tussen de volkeren van Har konen (de slechten) en van Atreides (de goeden). Een woestijn-planeet waar de geest-verruimende en leven-verlengende specie gewonnen wordt dankzij de enor me zandwormen. Ruim twee uur kan je genieten van spanning en spektakel, maar ook van fraaie film-beelden. De film werd gere- giseerd door David Lynch. In één van de bijrollen schittert Sting als hielenlik ker optima forma. De toegangsprijs is zoals gewoonlijk voor leden en cjp-ers vier en voor ande ren vijf gulden. Tröckener Kecks De formatie Tröckener Kecks komt niet voor het eerst naar De Buk. Al eerder was er reden de in het Nederlands zin gende groep naar Heiloo te halen. De AKTIE NAMIBISCHE VLUCHTELINGEN EEN GROOT SUCCES Eind maart startten er in Akersloot, Heiloo en Limmen allerlei aktiviteiten om vluchtelingen uit Namibië te helpen. Deze bivakkeren in kampen in Angola. Ze hebben,hun land verlaten om te.ont- komen aan de rechteloosheid van het apartheidssysteem, dat Zuid-Afrika daar met geweld handhaaft. Vooral de inzameling van wol, wollen kleding en dekens sloeg aan: er werden honderden zakken, groot en klein, inge leverd in de wereldwinkel en in de ker ken. Na sortering bleven er 230, vuilnis zakformaat, over voor transport. Rede rij Argus uit Dordrecht heeft ze afgelo pen woensdag opgehaald en zal ze als 'gatenvullers' in containers afleveren in de havenstad Luanda. Vandaar gaan ze per vrachtauto naar de kampen. Er zat ook nog voor 20 zakken vodden onder! 50 zakken gingen naaf Wissel werk in Alkmaar, omdat het materiaal wel goed was, maar niet geschikt voor de vluchtelingen. Wisselwerk is een in stelling die tweedehandskleding inza melt voor mensen in nood in Alkmaar en omgeving. Ook het wandelen voor Namibië was erg in trek: 150 leerlingen van basis scholen tippelden 7475,00 bij elkaar! Bijna twee en halfduizend meer dan bij de vorige aktie. Tenslotte kwam er via collectes, bank en girostortingen 35.875,00 binnen. Een schitterend resultaat. De organisa toren, de werkgroep Kerk en Samen werking en de wereldwinkel, danken al len die zich voor deze aktie hebben inge zet. Vooral de kledingsorteersters. Die kregen soms het gevoel er letterlijk on der bedolven te worden. In de oude bakkerij achter de wereldwinkel zoch ten ze de kleding uit. Achter hen lagen de zakken meer dan twee meter hoog opgestapeld. Af en toe kwam er een partijtje naar beneden rollen! H&p. De voorbereidingen voor de Rode Kruis-collecte 1987, welke van 25 mei tot en met 7 juni zal plaatsvinden, zijn reeds volop gestart. Net als voorgaande jaren zal het afdelingsbestuur van Hei loo de collectanten opbellen en hen vra gen of zij zich ook dit jaar weer willen inzetten voor dè collecten. De grote in zet van de collectanten verleden jaar heeft geleid tot een uitstekende op brengst van meer dan 10.000,00. En daar is onze afdeling hen zeer erkente lijk voor. Zonder daadwerkelijke financiële steun van de Heilooër bevolking kunnen onze afdelingen, Speel-o-theek, Vakantie projecten, Welfare en Telefooncirk-els, welke uitsluitend door vrij willi- gers/sters worden gerund, niet blijven voortbestaan. Mochten er mensen zijn die ook eens voor het Rode Kruis willen collecteren, dan gaarne een telefoontje naar ons secretariaat (336038). belangrijkste reden om het nog eens over te doen is wel de respons, die er tel kens weer komt, wanneer Buk- voorzitter Dé Keet himself het nummer 'Kom terug Rosa' van de elpee 'Betaal de Liefde' door het café laat schallen. Maar Tröckener Kecks is meer, veel meer dan één mooi nummer. „Enthou siasme", zegt zanger Rick de Leeuw, „is nog steeds onzegrootste kracht. Wij zijn een groep, die het niet van virtuosi teit op het podium moet hebben, maar van inzet, overtuiging een eerlijkheid. Als je binnen vier nummers staat te zwe ten, slaat dat onmiddelijk over op het publiek. Het leukste moment tijdens een optreden vind ik als je plotseling die twinkeling in je ogen krijgt en de con trole over jezelf verliest". Rick de Leeuw (25) is zanger van de Tröckener Kecks, een Amsterdamse popformatie, die in 1980 werd opge richt. Sindsdien verschenen er van de groep drie, in eigen beheer uitgegeven, langspeelplaten en verwierven de Tröc kener Kecks zich een geheel eigen plaats in het club-circuit. Dankzij de nog niet zolang geleden ver schenen elpee 'Betaalde Liefde' en het bescheiden succes van de single 'Naar de top' mag de groep zich verheugen in de belangstelling van een aantal ge vestigde platenmaatschappijen. Het is de bedoeling dat nog voor het optreden in De Buk een nieuwe single wordt uit gebracht. Tröckener Kecks komen op 9 mei naar Buk Buk. Het optreden begint om 22.30 uur, de zaal gaat om 22.00 uur open. De toegangsprijs voor leden en cjp-ers is zes gulden. Niet leden betalen acht gulden. LEZING OVER MUZIEK EN EXCURSIE In het kader van Culturele Evene menten zal de heer J. van 't Hof, di recteur van de muziekschool in Hei- oo een lezing houden (vooral voor 50-plussers) met muziek. Onder werp is 'Het Symphonie-orkest'. Datum donderdag 21 mei, plaats muziekschool, 't Veld 1, te Heiloo, aanvangstijd 14.00 uur. De toe gangsprijs is ƒ3,50. Als vervolg op en in samenhang met deze lezing zal op dinsdag 26 mei een bezoek worden gebracht aan het concertgebouw te Haarlem, alwaar een repetitie van het Noordhollands Philharmonisch Orkest zal worden bijgewoond. Kosten van deze excur sie ƒ7,50, alles inbegrepen. Aanmel ding voor dit laatste en voorver koop uitsluitend donderdag 7 mei van 14.00-15.00 uur in 't Trefpunt. Voor nadere informatie kunt u bel len: 337993 of 336238. Op 5 januari vierde het gemengd (50-plus-)koor 'Zingen houdt jong' haar derde lustrum met een gezellig samenzijn in besloten kring. Bestuur, leden en dirigente van het koor zijn het er echter over eens dat dit jubileum ook medegevierd moet worden door alle geïnteresseerde bewoners van Heiloo. Zo mogen we u alleen een feestelijk jubileumcon cert in het vooruitzicht stellen op zaterdag 23 mei 's middags om 14.00 uur in het Witte Kerkje. Naast 'Zingen houdt jong' zal ook het gemengd koor 'De Eenhoorn' uit Hoorn medewerking verlenen. Het concert zal voorts worden op geluisterd door het optreden van twee solisten: de clavecinist/orga- nist Pieter Rijnja uit Alkmaar en de mezzosopraan Marie Anne Paques uit Hoorn. Nadere bijzonderheden worden volgende week in dit blad bekend gemaakt. ACTIVITEITEN IN 'T TREFPUNT De Anbo en de KBO - seniorenbon den uit Heiloo - bieden 50-plussers in mei nog 2 speciale activiteiten aan. Donderdag 7 mei op de fiets geza menlijk de natuur in, waar gepick nickt wordt! De afstand is ca. 30 km, de deelname is kostenloos! Verzamenlen op de Westerweg 294, Heiloo om 10.00 uur. Woensdag 13 mei dansen op eigen tijdse muziek van o.a. Miller, Sil vester, Ramblers, Last, enzovoort, onder leiding van de uitstekende disc-jockey Dolf. De normale soosactiviteiten gaan gewoon door zoals biljarten (rook vrij op woensdagmiddag), klaver jassen, rummy cup enzovoort. Elke middag: zaterdag niet zondag wel. Voor deelname aan het bowlen, bel eerst tel. 330578; voor het bridgen, eerst tel. 331676 bellen. GESLAAGD Op de in Haarlem, Alkmaar en Heiloo afgenomen èxamens door de Associatie SMK slaagden voor het door de Centra le Overheid erkende diploma Tekstver werking de dames G. v.d. Eng, N. Lei- jen (Alkmaar), S. Sierhuis (Egmond aan Zee) en W. Smit (Schoorl). Voor de eveneens door de Centrale Overheid erkende diploma's machine- schrijven slaagden de dames C. Bakker (Alkmaar), M. Bijnsdorp-Nijman, A. de Heij (Egmond Binnen), J. Butter (Egmond a/d Hoef), A. Hooghiemstra- Kleijn (Alkmaar), A. Houtenbos, L. Kaandorp, M. Kaashoek (Heiloo), E. Groot, M. Kroon (Limmen), M. Nee- ling (Alkmaar), G. Pronk-Schol (Eg mond aan Zee), P. Reinold (Koedijk), N. van Hesselingen (Egmond a/d Hoef) en de heren P. de Bruin (Alkmaar) en W. Hooijschuur (Heiloo). Zij werden opgeleid door Instituut Dompvloet te Heiloo. BURGERLIJKE STAND HEILOO Geboren: Catharina W., d.v. Her- manus G. Bake en Petronella J. Reus; Eduard P. M., z.v. Emiel J. T. Brouwer en Maria J. J. de Vries; Floortje, d.v. Johannes M. A. Zon neveld en Elisabeth M. Kemper; Stephan, z.v. Bob de Graaf en Eli sabeth Bak; Jasper, z.v. Cornelis J. Morsch en Monique Weijzig; Nico- line S., d.v. Nicolaas S. Blesgraaf en Inge H. Fris; Tim S., z.v. Corne lis A. M. Sombroek en Geertruida A. C. van 't Hoff; Alexander G., z.v. Cornelis G. J. Driehuis en Ma ria C. J. Zomerdijk. Ondertrouwd: Johan A. Kamerman en Maria J. C. M. Sprenkeling. Getrouwd: Simon E. H. J. M. Vis ser en Petronella A. H. Levering. Overleden: Elisabeth B. Aldering, w.v. Boenning; Arie B. D. Keuris; Johannes Verhaar; Afra Jong, w.v. Bakker; Geertruida Oostermeijer T., e.v. Bloothoofd. VOEDSEL VOOR ROEMENIË Sinds efiige jaren gaat het bijzonder slecht in Roemenië. In ons land zijn we de winter doorgekomen met voldoende aardgas, olie en benzine en er was voor iedereen voldoende te koop in de win kels. In Roemenië ligt dat anders. De verwarming in huis mocht niet hoger dan 14 graden Celsius! Ook al is de winter nu voorbij en de er gste kou geleden, de dagelijkse omstan digheden zijn nog verre van rooskleurig voor de Roemenen, want de lpndbouw- produkten worden door de overheid ge vorderd om te worden geëxporteerd. Er is dan ook bijna niets te koop, alles is op de bon en er wordt op grote schaal honger en gebrek geleden. Daarom zijn er in Nederland voedsel- hulpakties gestart. Eén daarvan wordt gevoerd door Dorkas Aid International in Andijk. Door medewerkers van deze vereniging worden voedselpakketten naar Roemenië gebracht. Wilt u meehelpen en het mogelijk ma ken deze pakketten samen te stellen door levensmiddelen beschikbaar te stellen? De Baptisten Gemeente te Alk maar houdt in de maand mei een inza meling en draagt alle ter beschikking gestelde levensmiddelen over aan Dor kas Aid International. U kunt uw bijdrage op het volgende adres brengen: 1. Stolk-Huis in 't Veld, v. Merlenlaan 9, Heiloo. Ook voor in lichtingen kan men hier terecht. Goede tehuis gezocht voor Tarzan, kruising basset-Duitse staan der, reu, 11 jaar, zoekt een fijn tehuis. Dit oudje wil graag zijn laatste dagen liefdevol verzorgd zijn, kortom hij zou graag een fijne oude dag hebben! Wie geeft hem die? Conan, bullterrier, reu 1 Vi jaar; Bron- ko, bastaard labrador, gec. reu, zwart, 4 jaar; Aaron, bastaard hazewind, reu, blond, 4 jaar; Ayke, duitse herder, teef, 5 jaar; Pasja, bastaard herder, teef, 5 jaar en Hukkie, bastaard poedel, teef, 5 jaar, samen te plaatsen; Muffie, bastaard herder, reu, zwart, 5 jaar; Tas- ja, cocker spaniel, teef, rood, 6 jaar, Boeda, bouvier, reu, 7 jaar (buiten hond); Joris, poedel, reu, wit, 9 jaar. Een aantal konijntjes. Voor informatie: 02205-2256. Micha, gester. poes, heel grappig, 10 maanden; Joep, gec. kater, 10 maan den; cypers poesje, 10 maanden; Toes- ka, grappige schildpadpoes, gester., 1 Zi jaar; Billie, hele lieve witte kater, 1 Vi jaar; schildpadpoes, 3 jaar; bruin dwergkonijntje, ca. 9 maanden. Voor informatie: 072-337853. Vermist Lichtrode poes, 5 jaar, mager en schuw, Sanderslootweg, Heiloo, lapjeskater, niet gec., 10 maanden, grijze kop, witte bef, witte buik, witte poten, rood/brui ne vlekken met grijs op rug, Westerweg, Heiloo; Perzische kater, gec., egaal zil vergrijs, Brasemcroftlaan, Heiloo; gro te witte kater, met grijze vlekken, ca. 1 jaar, gec., Slotenslaan, Heiloo; cyperse poes, lichtgrijs, klein 7 jaar, vermist Termijen Heiloo, eigenaar verhuisd naar Hogeweg, Limmen; lapjespoes, 1 Vi jaar, omgeving Melkunie, Kanaal- weg, Heiloo; donker cyperse poes, 6 jaar, slank, witte strepen over neus, wit te bef, witte sokjes, ontsnapt camping Kaandorp, eigenaar verhuisd van Akersloot naar eerdergenoemde cam ping; donker cyperse kater, witte voet jes, witte bef, witte snoet, Omloop Hei loo; grijze bouvier, reu, gecoupeerde oren en staart, Oranjepark, Alkmaar. Voor inlichtingen: 072-621195. Gevonden Rode kater, niet gec., witte bef, witte pootjes. Het Achtkant, Limmen, (loopt daar al 3 weken). Dierenbescherming Tel. katten Heiloo, tel. 072-337853, 072-621195; Limmen, 02205-2256; Akersloot: 02513-10079. Tel. honden Heiloo en Limmen: 02205-2256, 072-333714; Akersloot: 02513-10079. Tel. knaagdieren Heiloo en Limmen: 02205-2256; Akersloot: 02513-10079. Tel. vogels: 02206-5312. Tel. inspectie Heiloo e.o.: 072-335750. In de nacht van 30 april op 1 mei was het om 00.00 uur precies in de Berge- onstraat een oorverdovend lawaai van claxons om de juist 50 jaar geworden André Spaans dit luidruchtig te laten merken Het was voor André, die gebo ren en getogen is in Heiloo een complete verrassing en een onvergetelijke gebeurtenis. Een grote boot met een hele lading schoonmaakartikelen en daarin een stoere Abraham had men in zijn voor tuin geplaatst. Bovendien hing tegeno ver zijn huis in een grote boom een groot spandoek met daarop een toepas selijke tekst. Zelfs een lied met een vijftal coupletten werd op zeer enthousiaste wijze door buren en familie op dat moment in de nacht ten gehore gebracht. André Spaans heeft namelijk een bedrijf in schoonmaakartikelen en is in zijn schaarse vrije tijd veel te vinden met zijn vrouw op de boot aan en op het Alkmaardermeer. Een scene uit het spel 'Wie een voet steelt, heeft geluk in de liefde', door Falkland op de planken gezet. FALKLAND SPEELDE DARIO FO Wie de voorspelling van 'Wie een voet steelt, heeft geluk in de liefde' van Falk land bezocht, zag voor de Beun een klein rood Fiatje staan met daarin een hardspelende radio. Op dat moment roept dat enige verwondering op maar al gauw blijkt dat dit de auto van de in brekers is, die door het luik op het to neel komen. Daar voeren zij in het don ker een alleraardigste dialoog want zij willen een 'voet' stelen, maar dan na enige tijd, blijven zij in het donker spe len en verliest de toeschouwer zijn aan dacht. Ook de tweede akte brengt daar weinig MAAIKE ROOSEBOOM KAMPIOEN BLOEMSCHIKKEN HEILOO Tijdens de regionale wedstrijd bloem schikken voor amateurs van de Konin klijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde te Heiloo, welke op 24 april werd gehouden in het Open Huis, werd de afdeling Enkhuizen kampioen van Noord-Holland-Noord. Heiloo eindig de op een eervolle 5e plaats met de da mes Willy Tames, Nel van Dam, Berthe Peetoom en Marjeta Met. Maaike Roo seboom kwam met 188 punten als beste uit de bus voor Heiloo. Inmiddels ont ving zij, evenals vorig jaar, een uitnodi ging voor de select A klasse voor het Nederlands Kampioenschap in septem ber in de Flevohof! De tentoonstelling met 75 schitterende bloemstukken werd door ruim 300 be langstellenden bezocht. De pu blieksprijs werd toegekend aan nr. 25 mevr. Wegdatn uit Heerhugowaard. Onder de deelnemers aan de pu- blieksprijsvraag werden 2 bloemenbon nen verloot, deze zijn gegaan naar Mir jam Vccninga, Vierakkers 13 in Heiloo en naar C. Stam, Ixiastraat 8 in Akersloot. Wilt u meer informatie over de KMTP, bel 333523. NEDERLANDSE BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Mevrouw Haring, de voorzitster, heette de aanwezigen op 29 april welkom. Ze hoopte, dat het programma een ieder iets te bieden had. Tevens merkte ze op, dat het eendagsbestuur,-gedurende de voorbereidingen van deze avond, een diepe bewondering had gekregen voor het echte bestuur. Het programma begon met een film over de spaarbekkens in de Biesbosch. Het geluid liet het in het begin even af weten, maar de natuuropnamen waren prachtig. Het volgende onderdeel bestond uit zang. Een zanger en een zangeres van een operettegezelschap zongen een aantal liederen voor ons. Het was een genoegen te luisteren naar twee prachtige stemmen en te zien hoe veel plezier ze er zelf in hadden. Na de pauze volgde nog een film over het hergebruik van papier. De heer Mul ler, die de films voor ons draaide, beantwoordde na afloop enige vragen. De avond werd besloten met samen zang, waarbij de dames Bleeker en Ka ter ons begeleidden op de accordeon. Mevrouw Haring besloot de avond met een hartelijk dankwoord aan alle mede- werk(st)ers, waarna de echte voorzitster het eendagsbestuur complimenteerde en bedankte. Het was een gezellige avond. Dinsdag 28 april zijn we met 16 dames naar Egmond-Binnen gefietst, waar we een bezoek hebben gebrach aan de heer Abbo en aan de Abdij. De heer Abbo heeft ons verteld hoe de Abdijkaarsen gemaakt worden, die zijn vrouw beschilderd. In de Abdij werden we door broeder Ni- co onthaald op thee terwijl hij ons ver telde over het ontstaan van de Abdij. Daarna volgde een rondleiding voor de Abdij. Deze keer in jullie hoek een boeken- tip, een boek om voor te lezen of om zelf te lezen vanaf acht jaar. Het boek heet 'Pas op de oppas' en is geschreven door Rindert Krom hout. De tekeningen zijn van Anne ke Hohman. Het boek begint met een briefje: 'We willen geen oppas want oppas sen zijn stom en ze spelen altijd de baas en we luisteren lekker toch niet'. Wat fijn dat jullie geen oppas wil len. Ik heb ook geen zin in jullie. Kinderen zijn vervelend. Ze liegen altijd en ze laten grote mensen nooit met rust. Blijf maar lekker verstopt. Dan kan ik tenminste op mijn ge mak televisie kijken. Krijg jij wel eens een oppas in huis omdat je vader en moeder een avondje uitgaan? Rosalind, Jasper en Pieterjan krijgen ook een oppas. Eigenlijk willen ze geen oppas, maar oppas Kees is iets anders. Hij brengt een slang mee voor in bad, schrijft briefjes en vertelt griezelver halen. Wat is dat voor een oppas? Een hardstikke leuke natuurlijk! Dit boek isverkrijgbaar bij de boekhandel of kun je lenen in de bibliotheek. Heb jij wat leuks beleefd, bedacht of gedaan? Wil je zomaar iets ver tellen of iets tekenen. Schrijf het op of vraag aan je vader of moeder of die het op willen schrijven en stuur dit naar ons toe! Óns adres is K...leuterhoek, Baetenburg 73 Hei loo, of Rechthondsbosschelaan 22, Heiloo. verbetering in. Nellie de Boer kreeg in deze rol van Daphne nu eens alle kans te laten zien wat zij kan en dat was heel wat. Zij vond, in de taxichauffeur van Tim Silver, die een gastrol bij Falkland speelde, een prima tegenspeler. De Itali aanse tekst was zo teruggebracht naar het Nederlands dat zelfs het plaatselijke dialect doorklonk in sommige scenes. Maarten Schols, de echtgenote van Daphne (Nellie de Boer) speelde een sterke architekt en hield alles aardig in evenwicht. De corrupte architekt was bij Mike Kuyt in goede handen en Dick Bais als de opgeblazen agent maakt hiervan een prima creatie. Puck Koomen is altijd een stabiele speelster, die vaak mede door haar aan leiding (in dit geval de grote schoenen met de sokken) iets komisch krijgt. Ook Antoinette v.d. Laan kweet zich goed van haar taak. De regie was in handen van Lucia van Santen, die het stuk ook had vertaald en het absurde wat Dario Fo zo sterk kan schetsen teruggebracht in het Neder lands. Een bijzonder woord van lof nog voor het decor, het geheel zag er prach tig uit. FANFARE SHOWBAND T.K.H. Al ruim een jaar haalt Fanfare Show band T.K.H. eens per maand huis aan huis de oude kranten en vodden opjin plan Zuid van Heiloo. Daarom bedank te T.H.K. afgelopen donderdagavond de inwoners van plan Zuid door middel van een optreden. Tijdens dit optreden werd de fam. Tervoort in het zonnetje gezet voor het vele werk wat zij hiervoor verzetten. Ook willen we iedereen bui ten plan Zuid bedanken voor het oude papier en vodden. Net als 's avonds in plan Zuid hebbèn de inwoners van plan Oost ons 's mejr- gens gehoord en gezien bij 't Oosthonk en door hun wijk ter gelegenheid van Koninginnedag. U heeft kunnen zi£n dat T.K.H. een jonge en bloeiende vere niging is. U kunt ook lid worden van T.K.H., én wel elke donderdagavond vanaf 19.30 uur aan de Kanaalweg 9a voor het oir- kest, voor de majorettes op elke maan dagavond vanaf 19.15 uur in gymzaal de Dors. De muzikale opleiding voor (je muzikanten is in samenwerking met de Volksmuziekschool. Voor meer infor matie over T.K.H., Piet Tromp (orkesj) 072-336249; of Jose Kaandorp (majo rettes) 072-335735. NED. VER. VAN HUISVROUWEN Heilooër kring Op woensdagochtend 29 april hield on ze plaatsgenoot drs. H. G. ten Berge een lezing over de Heilooër Kring voor een aandachtig gehoor Hij gaf een literaar- historisch overzicht over de jaren 1836-1843, toen hier in Heiloo de Oude Pastory de woning was van ds. J.P. Ha- sebroek. Hij onderhield een levendige correspondentie met vrienden uit zijn Leidse studiejaren. Zijn pastorie was ook het trefpunt van de zogenaamde Kring van Heiloo: Beets, Toussaint, Hofdijk, Bakhuizen v.d. Brink, Van Lennep, Potgieter en Kneppelhout ont moetten er elkaar. De spreker gaf een sumiere karakte ristiek van de geest van die tijd, de ver houdingen tussen de vriendenclub van de Leidse studenten en die van Amsterdam. TENNISCLUB HOGEDIJK Mous keek naar Het eerste team t/m 12 jaar met Simone Metz, Inez Heeremans, Frank Glas, Bastiaan Pos en Irma Hopman. Een team, dat gezien de uitslagen kampioen saspiraties heeft. Nadat vorige week met 5-1 van Ursem gewonnen werd, was nu het eerste team van Grootslag de tegenstander. Op baan 1 won Frank Glas met uitste kend tennis zijn enkel-partij. En ook Bastiaan had op baan 2 geen medelijden met zijn opponent. Op baan 3 werd de tegenstandster van Simone er moede loos van. Op alles wat zij probeerde had Simone een antwoord, Simone won dan ook gedecideerd in 2 sets. Op baan 4 moest Inez in de eerste set tot het uiterste gaan, maar toen zij die ge wonnen had, was de tweede set een fluitje van een cent. Met veel zelfver trouwen werd aan de dubbels begon nen. Zowel de dames als de heren waren oppermachtig en wonnen dan ook te recht in twee sets. Competitie-uitslagen: dameskring Ven- newater 2-Hogedijk 2 1-3; H.H. Waard 7-Hogedijk 3 1-3. Dinsdag 28 april: dames Hogedijk I- A.Paulowna II 4-2; Hogedijk II- Vennewater III 4-2. Zaterdag 2 mei heren: L.T.V.Z. II - Hogedijk I 2-4; Hogedijk 11-Castricum II 3-3; gemengd: Assendelft I-Hogedijk I 1-4; Hogedijk II-Atlas III 5-0; Vetera nen heren: Hogedijk I-Oudorp III 1-3; Assumburg Ii-Hogedijk II 0-4; gem. jeugd 10 t/m 12 jaar: Hogedijk I- Grootslag I 6-0; De Kogge I-Hogedijk II 5-1; gemengd jeugd 16 t/m 18 jaar: Hogedijk I-Zeswielen I 1-5; jongens 12 t/m 15 jaar: Dijkzicht I-Hogedijk I 5-1. Zondag 3 mei gemengd: Hogedijk I- Westerhout 6 3-5; Assumburg 4-Hogedijk 2 5-3; Heren: Schagen 1-Hogedijk 1 4-2; Hogedijk 2-Kogge 3 6-0; Junioren: Hogedijk 1-Akersloot 3-5; Assumburg-Hogedijk 2 1-7. TENNISVERENIGING WIMMENUM Competitie uitslagen van 2 en 3 mei: Heren zaterdag: Wimmenum 2-Middenmeer 2 1-5; Wimmenum 3-Marquette 8 6-0. Gemengd zaterdag: Wimmenum 1-H.T.C, 2 0-5; Wimmenum 2-Elckerlyc 8 3-2. Veteranen gemengd: Wimmenum 1-Animo 1 4-0. Meisjes 12 t/m 1-5 jaar; Wimmenum 1-Oudorp 1-5; zondag competitie heren: Wimmenum 1-Akersloot 0-6; Ge mengd: Wimmenum 1-Bergen 3 2-6; Wimmenum 2-Fablo 1 2-6; Junioren: Wimmenum 1-Hogedijk 4 0-8; Damesk ring competitie; Wimmenum 1 -Heiloo 8 4-0; Wimmenum 2-Koedijk 2 4-0. Anders Actieven De Stichting Anders Actieven is een be langengroep voor WAO-ers en andere uitkeringsgerechtigden. Contactadres: Slotweg 46 in Egmond aan den Hoef, tel. 02206-2026. Spreekuur maatschap pelijk werkster: dinsdag 10.00-11.00 uur. Soos-ochtend: dinsdag 10.00-12.00 uur. Verder diverse cursussen: Engels, Duits, tekenen, schilderen, houtbewer king, modelbouw en biljarten. Inlich tingen cursussen: tel. 02206-2540. TC Hogedijk Vrijdag 8 mei: racketavond voor begin ners, gevorderden en clubsterren vanaf 18.30 uur. Expositie Harry Visser Harry Visser exposeert tot en met 31 mei schilderijen en tekeningen in Gale rie De Kapberg, Slotweg 17 in Egmond aan den Hoef. Zaterdag en zondag geo pend van 13.30-17.00 uur. HARRY VISSER, DE OORLOG EN HET LEVEN DAARNA De Amsterdamse kunstenaar Harry Vis ser, geboren in 1929, heeft in zijn jeugd de gruwelen van de 2e wereldoorlog ge zien; de deportaties en de onderdruk king. Het gezin Visser moest onderdui ken en overleefde. De wonden, die door dat alles toch werden toegebracht, pro beert Harry Visser te verwerken door ze toe te - vertrouwen aan het schilderslinnen. Ondanks deze onuitwisbare herinnerin gen blijkt de kunstenaar toch ook een positieve kijk op het leven behouden te hebben, hetgeen blijkt uit zijn andere werken. Zij laten in frisse kleuren de zonzijde meespelen. De schijnbare te genstelling in leven en werken heeft Harry Visser ogenschijnlijk in even wicht weten te brengen. De Kapberg meent, door het houden van deze expositie van het werk van Harry Visser, een bijdrage te kunnen le veren aan de jaarlijkse herdenking van de 2e wereldoorlog, met daarbij de visie van de kunstenaar op de tijd na de be vrijding, vol mogelijkheden, beloften en verantwoordelijkheden. Galerie De Kapberg is gevestigd aan de Slotweg 17, Egmond a/d Hoef, geopend zaterdag en zondag van 13.30-17.00 uur. De ex positie duurt tot en met 31 mei. KNIPPRENTEN-WEDSTRIJD MUSEUM VAN EGMOND Op dinsdag 12 mei, om 12.00 uur pre cies, sluit de inzendtermijn voor de knipprenten-wedstrijd die het Museum van Egmond heeft uitgeschreven. „Bloembollenvelden" en „Redding op zee" vormen de thema's voor deze wedstrijd. De knipprenten moeten één van deze thema's (of een combinatie van beide) tot onderwerp hebben. Max. maten: 40x30 cm. Werkstukken (on-ingelijst) verzenden aan of bezorgen bij: G. J. van Meurs, Boulevard 27J 1931 CM Egmond aan Zeé. De knip-r prenten moeten zijn voorzien van| naam, adres en telefoonnummer van de inzender, onder opgave van eventuele verkoopprijs en verzekeringswaarde. Alle inzendingen komen, voor zover de! ruimte het toelaat, in aanmerking vooij expositie in het museum, Zuiderstraat; 7, Egmond aan Zee. De tentoonstelling „Geknipt voor u: bollen en boten" duurt van 31 mei tot 11 september ert daarna nog enige zondagen. Na afloop zullen de inzendingen worden geretourneerc. DE PEUTERBEUK Dinsdag 12 mei organiseert peuterspeel-: zaal De Peuterbeuk een babybeurs. U: kunt dan babykleding tot maat 98 en al/ lerlei babyspulletjes en -artikelen tes koop aanbieden. Van de opbrengst is'! 75% voor de verkoper en 25% voor dë: peuterspeelzaal met een maximum van: 15,00. Tussen 13.30 en 14.30 kunt n uw spullen inleveren op de peuterspeel zaal aan de Beatrixlaan la. De verkoopjj is van 20.00-21.00 uur. Voor meer in formatie kunt u bellen met Lenie van' der Velden, tel. 14728. ROSSENBACKER SPEELT 'DE MEID' I Toneelvereniging Rossenbacker speekt aanstaande vrijdag in De Vriendschap; het stuk 'De Meid', een komedie van haat van de hand van Herman Heijer- mans. Het verhaal speelt zich af rond; 1905 en het thema handelt over smoes-5 jes verzinnen of toch maar liever des waarheid vertellen, de aanvang is 20.30 uur, de entree kost 6,00. Na afloopÜ bal. De formatie Tröckener Kecks treedt zaterdag 9 mei op bij jongerencen trum Buk Buk aan de Pastoor van Muijenweg, aanvang 22.30 uur. t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 4