Fantastisch ballet Els Bijlsma Informatie-avond over plan voor woonstede Ypestein Kunsttweedaagse in de Winkelhof MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN EJ s? nium-week Speciale aanbieding intxatuin 89, NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN A. J. VOS n Altijd vol binnen en buitenleven AANBIEDING Bergschoenen HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD HEILOO I* m DE STEM VAN DE BI 52e JAARGANG NO. 20 - 20 MEI 1987 MENINGSVERSCHILLEN BINNEN COLLEGE B EN W Oud papier act/es in Heiloo Bijzondere acties GLAS HET INZAMELEN WAARD. HUI? IN DE GLASBAK; Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO De moderne vrouw die prijs stelt op kwaliteit en stijl en die de modetrends van voorjaar en zomer 1987 wil volgen, vindt in de Mascotte-collectie precies wat zij zoekt. Vrijdag modekoopavond. Stationsweg 85, Heiloo, 072-335465 AANBIEDING Serie pullovers 50% KORTING Serie pantalons 50% KORTING STATIONSWEG 61 HEILOO de nieuwe STAATSLOTEN liggen voor u klaar, uitbetaling vanaf 22 mei. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. 8 Geraniums 10,-. Bak Salvia's 4,95. wielinga heiloo \Ww~~\ si V Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosscheiaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! m Anderhalve week geleden werd tijdens de mei-vergadering van de Heilooër ge meenteraad een verschil van mening duidelijk tussen de leden van het college van burgemeester en wethouders. Naar aanleiding van het nemen van een voor- bereidingsbesluit bleek PvdA-wethou- der Borsjes op een geheel andere lijn te zitten dan zijn CDA- en VVD-collega's. Des te opmerkelijker was dit, omdat Borsjes een collegevoorstel op zijn eigen beleidsterrein moest verdedigen, waar hij het niet mee eens was. Toen hij dan ook zijn eigen visie gaf, vond burge- meester Glijnis het noodzakelijk in te grijpen door zelf het collegestandpunt te verdedigen tegen de aanvallen uit de raad. De discussie handelde over het voorbe- reidingsbesluit voor het perceel aan de Kennemerstraatweg 405. De daar wo nende A.J.P. Zekveld heeft op zijn ter rein twee grote duivenhokken gebouwd, waarvoor geen vergunning was ge vraagd. Na een lange periode van heen- en-weer praten en schrijven bleek de meerderheid van het college bereid om de heer Zekveld alsnog toestemming te Een zaal, die niet van ophouden wist aan het einde van de voorstelling, was de beloning die Els Bijlsma van haar pu bliek in ontvangst kon nemen. En te recht, een vlot lopende en gediscipli neerde voorstelling zorgden dat het pu bliek van het begin tot het einde geboeid bleef kijken. Alle leerlingen kwamen aan bod van de aller kleinsten tot de groten. Heel ver rassend was het ballet 'Surprise' want dat was een dans waar alleen maar han den en voeten te zien waren, d.m.v. flu- oriserend licht en dat gaf een heel leuk effekt. 'De eerste passen' en het 'kuikenballet' gedanst door de aller kleinsten kan na tuurlijk nooit stuk, neem daarbij de al leraardigste kostuums en de prachtige hoofdtooien en het succes is verzekerd. De fantasie van Els Bijlsma kwam ook goed tot uitdrukking in de dans 'Onder moeders paraplu' waarbij het effekt van de gekleurde paraplu's die naar beneden kwamen erg leuk was. Het 'Ride like the wind' was een sterk nummer van het jazzballet zag er erg goed uit en was erg dynamisch. Na de pauze kwam het sprookje 'De be toverende snaren', geschreven door Els Bijlsma. Hierin zagen wij de oud leer ling van Els, die later naar de Nel Roos academie is gegaan, Esther Schelvis. Zij danste de sneeuwkoningin samen met 'Het meisje met de viool' Sacha Coesel. De grote fantasie, de prachtige kostuums en vele leuke vondsten maak ten dit sprookje tot een hoogtepunt van de avond. In de pauze spraken we nog even met Arend die nu een vaste aanstelling bij het Nationaal Ballet heeft, maar zijn eerste balletschreden toch van Els Bijlsma leerde. Els en haar leerlingen kunnen terug kij ken op een periode van keihard werken, die beloond werd met twee fantastische uitvoeringen van 'Ballet in blue'. Donderdag 21 mei De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 23 mei Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Fanfare en Showband TKH, Werken- delslaan 66. Huis-aan-huis actie Plan Zuid. Tussen 10.00-12.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. BSC Heiloo, parkeerterrein sportpark Het Vennewater. Gehele dag, ook zon dag. Halen op verzoek: 129258. Vrijdag tot en met maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportpark Het Vennewater. Zater dag en zondag van 11.00-17.00 uur; vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag tot en met vrijdag (school- of werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiioo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grasmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Fancy fair Vondelschool Vrijdag 15 mei hield de Vondelschool een grote fancyfair. De opbrengst was 2250,00, dit mede dankzij de hulp van Ponyclub Heiloo en AZ-doelman Hans de Koning. Ook een woord van dank aan alle winkeliers, die prijzen beschik baar hebben gesteld. Pater Theo Borst De kinderen van de Willibrordusschool houden een verkoopactie van komkom mers, waarvan de opbrengst bedoeld is voor Pater Theo Borst, die werkzaam is in de sloppenwijken van Santiago in Chili. Met het geld wil de pater een schooltje bouwen. Feest op de Rehobothschool Zaterdag 23 mei is er feest op de Reho bothschool aan de Holleweg 98. Er is een theetuin, waar thee, koffie, limona- wordt. Ook zijn er kinderspelen, een rad van avontuur met prachtige prijzen, muziek door muziekvereniging Eensge zindheid, een grote rommel-, kleding en boekenmarkt. Vanaf 10.30 uur is ie dereen welkom. De opbrengst van het feest is bestemd voor de school. Rode Kruis In de periode van 25 mei tot 7 juni wordt er gecollecteerd voor het Neder landse Rode Kruis. De collectezakjes worden rondgedeeld en weer aan huis opgehaald. Het welfare-werk, de tele fooncirkels, de speel-o-theek en de va kantieprojecten voor zieken kunnen al leen voortbestaan als u ons financieel steunt. Het college van burgemeester en wethouders van Heiloo heeft toestem ming verleend voor de collecte. Rommelmarkt muziekverenigingen Ook dit jaar organiseren de muziekvere nigingen Caecilia, Nijenburg en TKH weer een grote rommelmarkt op de plei nen van winkelhof 't Loo. Dit gebeurt op 9 en 10 oktober. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor opleiding en bege leiding van leerlingen en de aanschaf van bladmuziek. Heeft u nog spullen, die u kwijt wilt, maar die voor ons nog bruikbaar zijn, belt u dan even naar: 331713 (overdag) (De Konkelboet) of naar: 331783 ('s avonds) (Gerard Ter voort). De eerst volgende zaterdagmor gen worden de spullen bij u opgehaald. verlenen. De bedoeling-van de duiven hokken is niet alleen het bedrijven van een hobby, maar ook het voeren van een duivenkweekstation als volwaardig bedrijf. Na een lange discussie hielp de meerder heid van CDA en VVD het college aan de goedkeuring van het voorstel. De fracties van Links Heiloo, Heiloo 2000 en PvdA (waaronder wethouder Bors jes) verklaarden zich tegen het vaststel len van het voorbereidingsbesluit. Deze fracties noemden het collegebeleid on geloofwaardig, willekeurig en weinig adequaat. Deze beschuldigingen werden niet door een meerderheid in de raad gesteund. Automatisering De Heilooër raadsleden namen ook ruim de tijd voor de verdere investering in de automatisering van het gemeente lijke apparaat. In totaal is er een bedrag mee gemoeid van ruim twee ton. Een deel van dit bedrag wordt uit het be schikbaar gestelde budget van '86 be taald, de rest drukt op de begroting 1987. Voor 70.000 gulden van de in vestering is geen directe dekking, een noodzakelijke tegenvaller derhalve, die door alle partijen de moeite van het dra gen waard is. Enige maanden berichtten wij in de Uit kijkpost al eens uitgebreid over de plan nen om in de nieuwe wijk Ypestein een woonstede te realiseren, waar be schermd wonen in ruime appartementen en patio-woningen centraal staaf. Dë plannen zijn inmiddels zover gevorderd dat een informatie-avond gehouden kan worden voor belangstellenden. En dat zijn er al heel wat: naar aanlei ding van de eerste publicatie namen reeds 60 mensen contact op met Bouw- groep Van Gasteren BV, de initiatiefne mer voor het plan. Deze onderneming heeft de verkoop van de royale apparte menten en patio-woningen met vele ex tra's op het gebied van woonplezier uit handen gegeven aan Kuyper Makelaar O.G. uit Heiloo. Kuyper Makelaar organiseert derhalve op dinsdag 26 mei een informatie-avond in het Open Huis te Heiloo, aanvang 20.00 uur. Mensen, die al eerder gerea geerd hebben, krijgen een uitnodiging thuis. Wie nog geen contact heeft opge nomen is even goed van harte welkom in het Open Huis. Een uitgebreide bro chure met alle aspecten van Woonstede Ypestein daarin vermeld ligt voor hen klaar. Voor nadere informatie kan men contact opnemen met Kuyper Makelaar O.G., Heerenweg 167, Heiloo, tel. 072-331716. S. ADMIRAAL DIK IN DE PRIJZEN Kweker en handelaar in bijzondere ge wassen, S. Admiraal, heeft in de Keu kenhof een groot aantal prijzen in de wacht gesleept, waaronder een gouden medaille met lof van de jury en waarde ring voor het hele assortiment en zeven eerste prijzen. U kunt deze bloemen zien in het Beatrix paviljoen van de Keukenhof. Heel bijzonder was de ge heel nieuwe bloem, in drie variëteiten, Leucocorne, oorspronkelijk afkomstig uit Chili, maar door kruisingen gewor den tot een geurende snijbloem met een houdbaarheid van 10 dagen en bin nenkort in de winkel verkrijgbaar. De heer Admiraal, woonachtig in Hei loo, heeft een bedrijf in Heemstede, zit al 35 jaar in het vak, maar heeft sinds 15 jaar een eigen bedrijf waar hij, met zo'n 6 man werkt en zich alleen bezig houdt met bijzondere bol en knol gewassen, die hoofdzakelijk gebruikt worden voor de export. Admiraal toonde zich ver heugd met de vele en hoge onderscheidingen. Op vrijdag 22 en zaterdag 23 mei is het weer zo ver! Winkelhof 't Loo opent zijn poorten voor de traditionele kunstt weedaagse, bedoelt om kunst onder de aandacht van een groot winkelend pu bliek te brengen. De organisatie van de kunsttweedaagse wil hierbij nog wel op merken dat zij niet verantwoordelijk is voor de verkoop van 'voordeelschilde rijen' zoals die in het 'Open Huis' plaatsvinden, waar het de laatste tijd vragen en klachten over regent. De kunsttweedaagse richt zich op het promoten van echte kunst gemaakt door bestaande gerenommeerde ar tiesten. Dit jaar is er veel werk van in ternationale kunstenaars. Apart kera miek van de Russische Oxanpa Jilma, leercomposities van de Francaise Joelle Derksen, zijdeschilderingen van Yvon ne Cornegge en borduurwerk van Thea Boerma. Onder de vele nieuwe gezichten ook de Eén van de drie nieuwe variëteiten, UNIEKE SAAB-OCCASSIONSHOW Het loont donderdag, vrijdag en zater dag de moeite een bezoek aan deze bij zondere presentatie te brengen. Voor autoliefhebbers een uitstekende kans om de door de Saab-dealers uit Noord- Holland bijeengebrachte inruilwagens te bekijken. Vele Saabs - technisch ver nuftig en wat comfort en veiligheid be treft heeft het merk zijn naam reeds be vestigd. In totaal zo'n tachtig auto's waarbij dan tevens een aantal andere merken dan Saab. in verschillende prijsklassen, allen met een BO V AG-garantiebe wijs. Jonge auto's -demonstratieauto's- kun nen er worden bekeken, ook werkelijk gloednieuwe Saabs, waaronder de unie ke Saab Cabriolet en de Saab Turbo Red Arrow staan op de tentoonstelling in het Sport Centrum. Niet alleen op autogebied wordt men door de Saab-dealers vakkundig voor gelicht, ook het financiële aspect wordt uitgebreid belicht. Op deze dagen kan iedereen vrijblijvend advies vragen over de financiering van een nieuwe of ge bruikte auto. Men kan ter plekke de fi nanciering of vérzekering door Finata laten regelen. Inruilen van auto's be hoort daarbij tevens tot de mogelijkheid en taxaties worden zonder veel omhaal uiteraard vrijblijvend en kosteloos verricht. Autoliefhebbers zijn van harte welkom op donderdag 21 mei van 11.00 tot 21.00 uur, op vrijdag kan men van 9.00 tot 18.00 uur terecht en tenslotte kan men de autoshow op zaterdag 23 mei van 9.00 tot 17.00 uur bewonderen. De toegang voor deze autoshow is gratis. Het sportcentrum Heemskerk is te vin- /Mascotte Makelaar T axateur o.gwn- EN verkoop tj u HYPOTHEKEN Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Veldhuyzens, hij aquarelleert, zij maakt poppen. Mauricio Londen, een Argen tijn, liet al een spoor van tentoonstellin gen na met zijn fraaie keramiek en Ma rijke Bijl toont ons de geheimen van de calligrafie. Ine Veen ontbreekt ook niet met haar aparte werk in bladgoud en halfedelsteen en Klazien Zijlstra pakt even uit met haar fraaie wandkleden. Trekpleister op deze kunsttweedaagse is ongetwijfeld het fraaie portret dat Tho massen in opdracht voor het Amster damse de la Martheater schilderde van de bekende regisseur Karl Guttmann die recent zijn 50-jarig toneeljubileum vier de. Uitsluitend op de kunsttweedaagse is het doek te zien daarna verdwijnt het naar Amsterdam waar het een vaste plaats krijgt in het theater. Op vrijdag kan het publiek tot 21.00 uur terecht. Veelzijdigheid en nieuwe gezichten, die uitnodigen voor een be zoek aan dit jaarlijkse evenement. Vennewatersweg 15,1852 PT Heiloo, tel. 072 - 33 27 27 Week 21. Aanbiedingen geldig t/m27 mei. Prijswijzigingen voorbehouden. Openbare Bibliotheek Vrijdag 22 mei: verkoop van afgeschre ven materialen in de hal van bibliotheek Het Malevoort. Van 15.00-17.30 uur: boeken voor de jeugd, prijs 1,50 per stuk; van 18.00-20.30 uur: boeken voor volwassenen en grammofoonplaten, prijs 3,00 per stuk. Van 25 tot en met 30 mei zijn biblio theek Het Malevoort en de uitleenpost Kennemerstraatweg gesloten. VRIJWILLIGERS TELEFONISCHE HULPDIENST De Telefonische Hulpdienst is dag en nacht bereikbaar voor iedereen, die met vragen of moeilijkheden zit, en daar op dat moment in de eigen omgeving niet mee terecht kan. Om te zorgen dat het werk van deze hulpdienst door kan blij ven gaan zijn er regelmatig nieuwe me dewerkers nodig. Er wordt gezocht naar vrouwen en mannen boven de 25 jaar, die 6 uur per week beschikbaar hebben en die goed kunnen luisteren en mee denken met degene die belt. De gesprekken gaan over de meest uit eenlopende onderwerpen, zoals bijvoor beeld relatieproblemen, eenzaamheid, moeilijkheden in werk- of leefsituatie. Men wordt als vrijwilliger ingezet na een trainingsperiode van 4 maanden. Alle aktiviteiten vinden plaats op een vast adres. Spreekt deze vorm van vrijwilligerswerk u aan, dan bent u welkom op de infor matieavond, die gehouden wordt op dinsdag 16 juni om 20.00 uur. Voor meer informatie (o.a. het adres van de informatieavond) kunt u op werkdagen bellen naar het kantoor van de dienst, telefoon: 072-621044, tussen 10.00 en GLORIEUZE UITVOERING BLOKFLUIT-LEERLINGEN VAN ANS HERMANS Afgelopen zaterdag 16 mei gaf Ans Hermans, docente blokfluit aan de Hei looër Muziekschool, een glorieuze uit voering met al haar leerlingen. Er werd muziek gespeeld van componisten uit de 12e tot en met 20e eeuw. Aan deze uit voering ging een hele week 's middags en 's avonds intensief oefenen vooraf. Het enthousiasme waarmee Ans haar leerlingen (jeugd en volwassenen) wist te stimuleren heeft geleid tot een vooral ook voor de leerlingen en ouders feeste lijk besluit van deze speelweek. De Heilooër Muziekschool mag zich ge lukkig prijzen met deze docente blok fluit ■tsilij/h N- Sj BERGEN HOORN HEILOO HET BASISONDERWIJS IN HEILOO Willen wij onze kinderen opvoeden tot mondige zelfstandige burgers met een goede kans op de arbeidsmarkt, dan dient ons onderwijs van hoge kwaliteit te zijn! De VVD-fractie is in dit verband veront rust over de ontwikkelingen in het basis onderwijs, waarin de rust ver te zoekeni is en het onderwijssysteem veel te flexibel is geworden. Dit vindt o.a. zijn oorzaak in de deeltijdbanen, de combinatieklas sen, de invoering, van arbeidsverkorting voor leerkrachten en het ontbreken van minimumeisen aan het eind van liet basis onderwijs. Het onderwijs leent zich weliswaar voor werken in deeltijd, maar de VVD-fractie heeft steeds gewaarschuwd tegen te grote versnippering: jonge kinderen dienen niet met al te veel verschillende leerkrachten geconfronteerd te worden! Er is b.v. in 1 leiloo een school, waar voor 7, 8 volledi ge onderwijsbanen12 verschillende leerkrachten plus een vakleerkracht gym nastiek benoemd zijn. Het werken met combinatieklassen op te kleine basisscholen gaat onherroepelijk ten koste van de individuele aandacht voor kinderen met leerproblemen. Wan neer verkeersveiligheid en bereikbaarheid voorstander van samenvoeging van te kleine basisscholen. Scholen hebben een grote vrijheid bij het opstellen van hun schoolwerkplan. Daar echter eindnorinen voor het basisonder wijs ontbreken, kan de aansluiting op het vervolgonderwijs in gevaar komen. Wij raden de ouders bij de schoolkeuze voor hun kind aan het werkplan van de school te bestuderen. Hoewel de definitieve beslissing daarover in Heiloo nog niet is gevallen, ziet het er naar uit dat voor de "4-jarigen maatre gel" de voorkeur wordt gegeven aan ver mindering van het aantal uren voor kleu ters boven vergroting van de klassen. De VVD vindt het een goede zaak, dat gestreefd wordt naar een uniforme rege ling voor alle Heiloose basisscholen. Juup Wuijster, de onderwijsdeskundige van de VVD-fractie Heiloo, weet waaro ver zij in de gemeenteraad praat! Zelf was zij circa tien jaar werkzaam bij het onder wijs in Heiloo en heeft nog veelvuldig kontakl met het "onderwijsveld". Haar mening is: "De school moet voor kinde ren een rustpunt zijn, waar zij zich in een evenwichtige sfeer kunnen ontplooien. Daarnaar streeft de VVD-fractie en daar aan willen wij werken voorzover dat bin nen de mogelijkheden van de gemeentelij ke bevoegdheden ligt. De helaas noodza kelijke bezuinigingen ten spijt willen wij het peil van het onderwijs in Heiloo hoog houden"! (Schriftelijke reacties op deze VVD- rubriek zenden aan: Redactie "Stem van de VVD", Vreden- oord 6, 1852 WB Heiloo.) VERSTERK DEZE STEM EN WORDT

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1