H.E. Oostendorp schrijft boek over geschiedenis van Heiloo aan de hand van straatnamen 0< HP Je wilt je huis verkopen., maar hoe pak je dat het beste aan? m MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN J ATTENTIE! a Uitkijkpost HALVE PRIJS NIEUW! 1 E5D 1 3 T- 3 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN J. KUYPER De Best A.J. Vos J. Kuyper H. Donkersloot UITNODIGING OP 6 JUNI! HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Sl-ICliS I3CUTIQUI Het llander Borden Verkoopplan geeft ook uw huis de beste verkoopkans b/ HEILOO DE STEM VAN DE 52e JAARGANG NO. 21 - 27 MEI 1987 Bestel nu! de STAATSLOTEN voor de maand juni liggen voor U klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. NVM Afscheidskado zuster Engeringh Een unieke kans om bewust voor een (hockey-)sport te kiezen tijdens de Open Hockey Zaterdag Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO In verband met het opnemen van ATV-dagen zijn op donderdag 28 mei en vrijdag 29 mei kantoor en drukkerij van Drukkerij Uitkijkpost B.V. gesloten. Voor spoedeisende gevallen kan men bellen: 072-334531 (drukwerk) of 072-336367 (redactie). Maandag 1 juni zijn wij weer vanaf 08.00 uur bereikbaar. Inleveren kopij In de week na het Pinkster-weekend (7 en 8 juni) ver schijnt de Uitkijkpost normaal op woensdag (10 juni). Kopij ten behoeve van de redaktionele kolommen en ten behoeve van advertenties dient maandag 8 juni, 's mid dags om 12.00 uur in ons bezit te zijn. Van later aangeleverde kopij kunnen wij de plaatsing niet garanderen. Redaktie en direktie drukkerij zie advertentie pagina 5 De moderne vrouw die prijs stelt op kwaliteit en stijl en die de modetrends van voorjaar en zomer 1987 wil volgen, vindt in de Mascotte-collectie precies wat zij zoekt. Vrijdag modekoopavond. Stationsweg 85, Heiloo, 072-335465 isgël igSêSE UandeiBorten tletUooppW* Als u de verkoop van uw huis overweegt is Van der Borden makelaardij de aangewezen weg. Van der Borden heeft ruim 50 jaar ervaring in de verkoop van woningen in Alkmaar, Heiloo en omgeving. Bovendien geeft het verkoopplan van Van der Borden u alle informatie die u nodig heeft. U kunt deze brochure gratis aan vragen bij ons kantoor. rv EB V> makelaardij-verzekeringen -woningbeheer kennemerstraatweg 33 -1800AG alkmaar - 07^-111141^ z k EEE2 Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) t Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Aan bijna alles zit een verhaal, een ge schiedenis vast. Dat geldt voor voor de hand liggende zaken, zoals de bouw van een nieuw gemeentehuis. Maar ook een straat heeft vaak een geschiedenis. Dat kan zellfs op twee manieren opgevat worden. Allereerst de straat zelf, de functie, de mensen, die er wonen. Maar daarnaast ook het geven van een naam aan de straat, het vernoémen. Waarom wordt in Heiloo een straat naar Nico- laas BeetS genoemd, of heeft De Moestuin deze naam. Over de straatna men van een dorp kan je een boek schrijven. In het geval van Heiloo deed de heer H.E. Oostendorp dit. Het boek wordt gedrukt bij Drukkerij Uitkijk post BV en zal medio oktober verschijnen. „Sinds het eind van de jaren '50 ben ik met de geschiedenis van Heiloo bezig. Ik zat toen voor de Partij van de Arbeid in de gemeenteraad en legde een verza meling van krantenknipsels aan. Ik ging op dingen af, ging verder neuzen. Ik ben me toen ook gaan verdiepen in de straatnamen van Heiloo", aldus de heer Oostendorp, die in het dagelijks leven werkzaam is bij een bank in Alkmaar. Terwijl de heer Oostendorp vertelt over zijn liefhebberij, komen talrijke knip sels en andere informatiebronnen ter ta fel. Oude foto's en zelfs unieke tekenin gen blijken in de verzameling van de Heilooënaar aanwezig. „Over een tijdje ga ik met pensioen. Eén van de dingen, die ik dan wil gaan doen, is alles eens goed uitzoeken en rangschikken. Nu weet ik va^k wel dat ik bepaalde dingen heb, maar ik moet er tijd voor uittrek ken om het te vinden". „Het liefste wil ik een boek over de ge schiedenis van Heiloo schrijven, m'n verzameling werd zo uitgebreid. Ik had materiaal genoeg", vertelt Oostendorp, die mede-oprichter is van Oud-Heiloo en al eens artikelen schreef voor het ver enigingsorgaan. „Maar een echt ge schiedenisboek is snel taai en ingewikkeld". De keuze voor een boek over de straat namen werd in eerste instantie ingege ven door de gemeente Heiloo zelf. Daar was met name de heer Kaashoek van al gemene zaken, zelf betrokken bij het ge ven van straatnamen, op de hoogte van de hobby van plaatsgenoot Oostendorp. Men vroeg hem of hij medewerking wil de v'eflenen aan een boek over de Hei- lóoër straatnamen, wat zou verschijnen bij een Haagse uitgever. Deze uitgeverij was gestart met een serie boeken over dit onderwerp. „Ik ben toen een paar keer naar Den Haag geweest voor besprekingen. Ik zat er als enige amateur-historicus tussen allemaal archivarissen. Men was best wel onder de indruk van de informatie, die ik overde straatnamen in Heiloo had verzameld. Helaas overleed de uit gever op het moment dat het script af was en stopten zijn opvolgers met de se rie", aldus Oostendorp. Met het script in de hand nam de heer Oostendorp contact op met Drukkerij Uitkijkpost BV. De uitgave van het boek werd onderzocht en uiteindelijk bleek het haalbaar: het boek zal in de zomermaanden in produktie genomen worden. Medio oktober is het beschik baar voor belangstellenden. In het boek treft de lezer een overzicht aan van alle Heilooër straatnamen. Waar de verklaring van de naam er aan leiding toe geeft, gaat de heer Oosten dorp ook wat dieper in op de historie van een persoon, een plaats, een ge bouw en dergelijke. Daarmee wordt ook de ondertitel van het boek duide lijk: 'De geschiedenis van Heiloo aan de hand van straatnamen'. De prijs van het boek wordt 29,90 in de losse verkoop (uitsluitend bij Boek handel Deutekom in Heiloo). Wanneer men echter gebruik maakt van de moge lijkheid om nu alvast in te tekenen be taalt men 24,50. Men kan daarvoor contact opnemen met de Uitkijkpost. Voor de leden van de vereniging Oud- Heiloo is er een bijzondere regeling ge troffen. Dankzij financiële steun van de Rabobank kunnen zij het boek van de heer Oostendorp via de vereniging tegen een sterk gereduceerde prijs in hun bezit krijgen. De leden hebben inmiddels een circulaire ontvangen waarin de noodza kelijke gegevens worden vermeld. De speciale inteken-prijs is geldig tot 1 september 1987. De prijs is inclusief 6 procent btw. Mocht u vragen hebben in verband met het bestellen van het boek over de ge schiedenis van Heiloo aan de hand van straatnamen, dan kunt u tijdens kan tooruren contact opnemen met Drukke rij Uitkijkpost BV, Rechte Hondsbos schelaan 22 te Heiloo (tel. 072-330175). Wilt u het boek over de straatnamen van Heiloo voor de voordelige prijs van 24,50 in uw bezit krijgen, dan moet u als volgt te werk gaan. U maakt het bedrag (f 24,50) over naar rekeningnummer 32.70.30.836 van de Rabobank Heiloo ten name van Druk kerij Uitkijkpost BV. U vermeldt op het overschrijf-formulier 'Boek straatna men Heiloo'. Het gironummer van de Rabobank Heiloo is 26.99.78. Zodra het boek beschikbaar is (naar verwachting medio oktober '87) wordt het bij u thuis bezorgd. Wilt u niet één, maar meerdere boeken hebben, bijvoorbeeld om cadeau te doen aan familie of oud-plaatsgenoten, dan maakt u zoveel keer het bedrag van Van het huidige gemeentehuis. Binnen 24,50 over als het aantal exemplaren niet al te lange tijd zal het college van NIEUW GEMEENTEHUIS Zoals de lezers van de Uitkijkpost ge merkt zullen hebben, zijn er in de afge lopen weken nogal eens ingezonden stukken geplaatst in verband met de plannen om een nieuw gemeentehuis in Heiloo te bouwen. De meeste van deze artikelen richtten zich tegen de afbraak dat u wenst te ontvangen. Als u uw huis wilt verkopen, zou u dat natuurlijk helemaal zelf kun nen doen Zélf een koper zoeken, zélf onderhandelenDat gaat u echter heel wat tijd kosten En het blijft nog maar de vraag of u uitein defijk eent het beste resultaat weet te realiseren. Daarom is het raadzaam, een NVM- makelaar in te schakelen Die kent de markt en weet wat uw huis kan opbrengen Maar ook wat de beste strategie is om zoveel mogelijk potentiële MAKELAAR en dus ook financieel betrouwbare, gegadigden te bereiken. Bovendien kan uw huis uitsluitend via een NVM-makelaar worden opgeno men in het landelijke NVM-uitwis- sclingsprogramma voor koop woningen Waardoor uw huis bij alle NVM-makelaars als "te koop" bekend staat Heeft u verkoopplannen, praat daar dan eens over met een NVM-makelaar Want met 'n NVM-makelaar verkoopt u makkelijker én beter. burgemeester en wethouders in de Uit kijkpost bekend maken welk voorstel zij aan de raad zal doen voor een nieuw te bouwen raadhuis. De redactie heeft besloten om tot die tijd even geen inge zonden stukken te plaatsen over dit on derwerp. Na de gemeentelijke publica tie, waarin veel zaken duidelijk zullen worden gemaakt, is er weer ruimte be schikbaar voor uw reacties. De redactie Begin juli van dit jaar zal de verloskun dige, zuster Engeringh, afscheid nemen. In haar lange loopbaan in Heiloo hielp zij meer dan 3600 baby's het eerste le venslicht te aanschouwen. Als blijk van waardering voor haar verloskundig werk hebben enkele mensen het initia tief genomen zuster Engeringh een af scheidskado aan te bieden. Bij de Rabo bank Heiloo is voor dit doel een reke ning geopend. Uw bijdrage aan het ka- do kan men storten op banknummer 12.05.10.839. Maakt men gebruik van de giro, dan is het gironummer van de bank 26.99.78; gebruikt men de bankgi ro, dan is het bankgironummer van de Rabobank Heiloo 32.70.02.700. In bei de gevallen moet men het speciale reke ningnummer (12.05.10.839) vermelden en 't.g.v. Zuster Engeringh'. Men wordt vriendelijk verzocht de bijdrage voor het kado uiterlijk 25 juni over te maken. Dit in verband met de aanbie ding van het kado in de eerste week van juli. makelaar onroerende goederen Kennemerstraatweg 111, 1851 BC Heiloo. Tel. 072-333000/332989 makelaar taxateur o.g. Zeeweg 20, 1852 CR Heiloo. Tel. 072-331895 makelaar taxateur o.g. Heerenweg 167,1851 KN Heiloo. Tel. 072-331716 makelaardij o.g. assurantiën Winkelcentrum 't Hoekstuk 10, Heiloo. Tel. 072-330524 b.g.g. 330498 voor alle jongens en meisjes vanaf 7 jaar in Heiloo en omg. (je ouders mogen natuurlijk meekomen) bij de Hockeyclub "De Terriërs" in Heiloo, naast de sporthal. Van 10.00 tot 13.00 uur. 'mKm-i KLOOSTERHOF Op initiatief van de toenmalige pastoor van de H. Willibror- dusparochie, B.A. de Jong, werd in 1923 een tweetal R.K. scholen gesticht, een meisjesschool en een bewaarschool (kleuter school). De zusters onderge bracht in een zustershuis (zuster klooster) gewijd aan Onze Lieve Vrouwe ter Nood) kregen vanaf dat moment de leiding over de Mariaschool en de Sint Jozef kleuterschool en later over de Lidwina- en de Sint Agnes-huishoudschool. In 1968 namen de zusters offi cieel afscheid van Heiloo. Het zusterklooster werd opgeheven. Hierin werd toen de Volksmu ziekschool gevestigd. In 1982 verkocht het R.K. Parochie bestuur het oude klooster aan de Pastoor van Muijenweg en het achter de R.K. kerk aan de Westerweg, gelegen oude H.S.V.-terrein aan de gemeente Heiloo, die er het klooster liet slopen en er een kleine woonwijk met de naam "Kloosterhof" deed verrijzen. DE RONGE Genoemd naar een bekende boe renplaats, ook wel boerderij Muijs genaamd, die gelegen was in plan West. De boerderij "De Ronge" wordt voor het eerst ver meld in de legger der Verpondin gen van 1686. Onder de bezittin gen van Claes Huijbertsz. be vond zich" 't Huijs", waarvoor een jaarlijkse belasting was ver schuldigd van ƒ1,-. Omstreeks 1770 wordt als eigenaar vermeld Huijbertsz. Klaesz. Ronge. In 1826 werd het "Huijs van Ron ge" met verschillende percelen geest- en weiland in het openbaar verkocht aan Hendrik Lans, bierbrouwer te Haarlem. In de 19e eeuw ging "De Ronge" talloze malen in andere handen over, totdat hij in 1901 eigendom werd van Cornelis Muijs. Diens zoon verkocht tenslotte in 1936 de boerderij aan de gemeente Heiloo. Men heeft nog getracht de plaats voor het nageslacht te behouden. Met name oud wethouder ir. T.G. Tomson heeft zich bijzonder ingespannen om de voor de restauratie beno digde gelden bijeen te krijgen, evenwel zonder resultaat. In 1954 werd "De Ronge afgebroken. Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 De facelift van tally/ho is klaar. Een nieuw uiterlijk, prachtig verlicht en mooi van kleur. De (hoog-)zomerkollektie komt er prachtig in uit.... en U ook! in die mooie winkel nu ook nog voordelig Bandplooibroeken Ecru en Khaki nu69,- Joe Allen jacks nu89,- En ,,de schoenen" doen ook mee: Mario Rapagnani's nu89,- taliu/lw Raadhuisweg 12-13 Heiloo. Het Boni-mi.i.» CHIPIE liiiiij. pipillHIHl SI-ICIES I2CUTIGUI llllllllllllillllllllllllllllll BERGEN HOORN - HEILOO llllllllllllllllllllllllllllllll DE VVD OVER HET BASISONDERWIJS IN HEILOO In de advertentie "De stem van de VVD- Heiloo" van vorige week zijn helaas twee regels weggevallen. De originele tekst luidde: Het werken met combinatieklassen op te kleine basisscholen gaat onherroepelijk ten koste van de individuele aandacht voor kinderen met leerproblemen. Wanneer verkeersveiligheid en bereik baarheid dat toelaten is de VVD-fractie dan ook voorstander van samenvoeging van te kleine basisscholen. En voorts aan het slot van de "Stem van de VVD": Versterk deze stem en wordt lid van de VVD-Heiloo! m Heerenweg 167,1851 KN Heiloo, Tel.: 072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1