immen Equipe Coiffures )aap en Wil Kaandorp voor Kip en Kaas Warm citers r GEBR. MAX NUYENS kruimelzuiger nu bij Expert slechts 39; Open dag volksmuziekschool uit Castricum in Vredeburg DISCO "HEADLINE" GEMEENTE LIMMEN Vijftigste Scania voor de firma Winder Limmen irrr 3 Ui (ëTmwm feronJ G. BALTUS Goedkoop I maar dan we! I bij de Expert Vakzaak DISCO met Dolf Voor Noordhollandse Kaas en zelfgetapte échte Karnemelk 1 kg Rollade20.00 Parasolkorting2.50 Nu slechts 17.50 SLAGERIJ W. KROM Mest - stro - graszoden - tuinaarde, Tel. 02205- 2306-1337 ELECTRONICA DE GRAAF! ook na de koop graag tot uw dienst disco CENTRALE VOLKSBANK VOOR ALLE VERZEKERINGEN naar "DE ONDERLINGE Wij staan iedere zaterdag van 9.00 tot 16.00 uur bij het Parochiehuis in Limmen. Hogeweg 94 Limmen 095 139 175 198 129 098 198 139 375 145 205 179 135 375 159 289 125 I NOT Musicus en muziekdocent Rob van der Sande uit Limmen werkt ook mee aan de open dag van de muziekschool uit Castricum in Vredenburg. dancing Zaterdag Zondag VERWACHT: maandag, 2e Pinksterdag: uit Egmond-Binnen: Aanvang 9 uur. Vanaf 8 juni 1987 zijn wij gevestigd aan de: DUSSELDORPERWEG 27 te LIMMEN. VOOR AL UW BANKZAKEN Openingstijden: Ma. t/m vr. 13.30 - 16.00 uur. Di. - Vr.avond 19.00-20.00 uur. Dinsdag overdag gesloten. Beheerder: G. E. M. Meijer-Koot Ook na telefonische afspraak. Telefoon 02205 - 2435. WONINGBOUW IN D'ENTERIJ O.V.M. Schermeer v. 1813 Per 8 juni 1987 zijn wij gevestigd aan de DUSSELDORPERWEG 27 1906 AH LIMMEN Telefoon 02205 - 2435. Openingstijden: Ma. t/m vr. 13.30 - 16.00 uur, en na telefonische afspraak. Dinsdags gesloten. Dubbele vreugde op deze foto's. De heer Winder senior, die ooit de eerste Scania in Nederland kocht, deelt met zijn opvolgers de blijdschap rond de komst van de 50e Scania bij het Limmer bedrijf. m Voor de nieuwe haarmodelijn Zomer 1987 KAPSALON - SCHOONHEIDSSALON GEDIPL. VISAGIST E **********MARIAN ROOS Damphegeestlaan 31, Limmen, 02205-1928 behandeling uitsluitend op afspraak) 'v van,[De Vereeniginq" Dagelijks geopend. Dusseldorperweg 40 Limmen. tel. 02205-3344 Visweg 29 Limmen - Tel. 02205-1316 STEREO RADIO RECORDER VHS VIDEORECORDER JAMO luwruu .".n MIELE limvlAJ DUBBELDEIIRS """"^KOELKAST EXPERT. JUIST NU EÉN BETERE KEUS! UITKIJKPOST 3 JUNI 1987 Al geruime tijd wordt in Limmen vanuit de culturele raad onderzocht of het mo gelijk is in dat dorp bepaalde vormen van muziekonderwijs en muzikale vor ming van de grond te krijgen. Er is dan ook sprake van een leemte op dit ge bied. Buurgemeenten hebben een mu ziekschool, waar tal van mogelijkheden worden geboden, waarbij de gemeente soms flink in de beurs tast. Gepoogd wordt om met een naburige muziekschool tot een bepaalde vorm van samenwerking te komen, waarbij in eerste instantie wordt gedacht aan het zogenaamde kopen van lesuren. Aange zien dat financieel gezien een vrij kost bare zaak is, zal het duidelijk zijn dat er vooral voldoende belangstelling in Lim men zal moeten bestaan voor het volgen van muziekonderwijs. Een goede gele genheid om die belangstelling te peilen is het houden van een open dag. De mu ziekschool Castricum is bereid gevon den om op zaterdag 13 juni in Limmen in Vredeburg van 10.00 uur tot 12.00 uur een open dag te houden. Een uitstekende gelegenheid voor de in woners om zich te oriënteren op het ge bied van muzikaal onderwijs. De mu ziekschool heeft dan ook diverse moge lijkheden voor groot en klein, jonge en oudere leerlingen (tot 21 jaar) en in be perkte mate ook voor volwassenen. De cursussen zijn ruwweg te verdelen in 4 richtingen: algemeen vormend (schakel klas/muzikale vorming); instrumentaal Rijksweg 121 - Limmen U weet wel Het college van burgemeester en wethouders van Limmen is voornemens om aan de heer G. J. Mil tenburg, Rijksweg 22 te Limmen en aan andere aanvragers, in hoofdzaak ingeschrevenen op de lijst van woningzoekenden der gemeente, met toe passing van artikel 19 van de Wet op de ruimtelij ke ordening en artikel 50, lid 8, van de Woning wet, in afwijking van het ter plaatse geldende uit breidingsplan in onderdelen, vergunning te verle nen voor de bouw van in totaal 75 woningen op enkele percelen, gelegen in de meest zuidelijke punt tussen Dusseldorperweg en Middenweg, ka dastraal bekend gemeente Limmen, sectie A, nrs. 3150 en 1771 (ged). Ten gemeentehuize liggen de verkavelingsopzet en de diverse bouwplannen met ingang van 4 juni 1987 gedurende veertien dagen ter inzage. Een ieder kan gedurende deze termijn zijn bezwa ren tegen het plan schriftelijk aan burgemeester en wethouders kenbaar maken. Ter toelichting zij nog opgemerkt, dat de in het plan geprojecteerde 75 woningen de eerste fase vormen in de realisering van het bestemmingsplan d'Enterij. Dit bestemmingsplan, dat inde loop van 1988 in ontwerp ter inzage zal worden gelegd, zal voor zien in de woningbehoefte van Limmen voor het komende decennium. Een notitie, waarin een eerste beschrijving van de hoofdlijnen van het plan is neergelegd, ligt mede ter inzage. Limmen, 3 juni 1987 Burgemeester en wethouders van Limmen; w.g. N. P. M. Schoof onderwijs (strijkinstrumenten, toet sinstrumenten, houten blaasinstrumen ten, koperen blaasinstrumenten slag werk), solfège en ensemblespel. De muziekschool beschikt jaarlijks over diverse samenspelgroepen, variërend van kleine ensembles tot grote orkesten en onder het motto 'voor elk wat wils' nemen vele leerlingen hieraan deel. De school beschouwd samenspel als bijzon der belangrijk. Deelname aan sa menspel is voor leerlingen gratis. Ook voor volwassenen heeft de muziek school diverse mogelijkheden, zoals blokfluit (beginners, gevorderden en sa menspel), ensemble diverse instrumen ten, kamerorkest, kortlopende gitaar cursus, dwarsfluit, keybord, accordeon, melodica etc. Naast het informatieve werk zullen in yredeburg ook diverse groepen en leer lingen een demonstratie geven, zoals het gitaarensemble o.l.v. Lex van Amster dam; pop/jazz-ensemble o.l.v. Fred Bakker; samensp^lgroep div. instru menten o.l.v. Peter Brouwer; schakel klas melodica/accordeon o.l.v. Bertie Buis; volwassenen blokfluitgroep en schakelklas blokfluit o.l.v. mw. Hol- laender en Miranda Mooijman; begin- nersgroep o.l.v. Cees Brugman; dwars fluittrio o.l.v. Paula van Wijk; piano o.l.v. Inge van Mens en/of Frans Reijn en keybord/electr. orgel door Rob van der Sande. Inwoners van Limmen die belangstel ling hebben voor muzikale vorming en geïnformeerd willen worden over mu ziekonderwijs voor hun kinderen of zichzelf worden dringend verzocht op. 13 juni tussen 10.00 en 12.00 uur een kijkje te nemen in Vredeburg, temeer daar deze ogen dag tevens is bedoeld om de belangstelling in Limmen te peilen. Als die belangstelling voldoende is, zal een en ander aan de gemeenteraad wor den voorgelegd. PV GOUDEN WIEKEN De eerste midfond vlucht stond op het programma, maar wegens het slechte weer werd de vlucht een dag uitgesteld en honderd km ingekort. Overwinnaar werd A. Scheerman. Cambrai (218 duiven, 286 km): A. Scheerman (15) 1-3-8-27 P. de Graaf (20) 2-4-9-10-11-13-20-26-29-30. N. de Graaf (4) 4-14. J. Bakkum (11) 6-17-19-24-32. W.Glas(10)7. T. Thijen (6) 12-15 A. Hageman (20) 16-23 J. Kool (13) 18-21-25. S. Kos (20) 22-30. Th. Schut (20) 28. J.C. Bakkum (9) 31-35. C. Wensink (12) 33 J. Bakker (8) 44. TV LIMMEN Uitslagen van de wedstrijden in de twee de helft van de kompetitie: 17 mei: Limmen 1-Maccabi 1 5-3, Bui- tenveld 1-Limmen 2 6-2, Limmen 3-Bakkum 4 0-8, Limmen 4-Lisse 2 0-8, Limmen 5-Schoorl 4 3-5, ABC 3-Limmen 6 6-2, Kadoelen 8-Limmen 7 1-7. 24 mei: KZTV 1-Limmen 1 4-4, Lim men 2-Castricum 4 5-3, Festina 5-Limmen 3 7-1, Bennebroek 4-Limmen 4 5-3, Koedijk 2-Limmen 5 4-4, Lim men 6-Neck I 6-2, Limmen 7-Assumburg 6 0-8. 31 mei: Limmen 1-Haarlem 1 2-6, Casi no N.wijk 3-Limmen 2 3-5, Limmen 3-Mijdrecht 3 4-4, KZTV 2-Limmen 4 1-7, Vennewater 7-Limmen 5 1-7, DEM 3-Limmen 6 4-4, Limmen 7-Badhoeve 7 5-3. H.S.V. LIMMEN Zondag werd de eerste wedstrijd gevist van het nieuwe seizoen. Deze wedstrijd werd gehouden in het N.H. kanaal. Er waren 38 visser komen opdraven om hun geluk te beproeven. De vangsten waren zeer uiteenlopend van 0 gram tot ruim 2 kilo. De volgende wedstrijd is op 21 juni in de Schulpvaart. Omdat de drie beste resultaten van de vier witvis- wedstrijden tellen, is er voor degene die deze wedstrijd hebben gemist nog niets verloren. Uitslag 31 mei: A-groep 1. D. Shruy- laart 925 gr. 2. W. Metselaar 600 gr. 3 G. Tuyn jr. 550 gr.4. M. Veldt 500 gr. 5. K. Levering 450 gr. B groep: 1. R. Droog 2250 gr. 2. J. Leurs 1175 gr. 3. G. Dekker 1150 gr. 4. W. Admiraal 700 gr. 5. J. Zwertsbroek 650 gr. JEUGDVISCLUB LIMMEN Zaterdag 30 mei werd de eerste Wedstrijd gevist in een vijver in Castri cum. De opkomst was 28 man, de vangsten waren uitermate goed: er wer den in totaal 377 vissen gevangen. Degenen, die nog lid willen worden (de leeftijd is van 8 t/m 15 jaar), kunnen zich opgeven bij G. Tuin, Visweg 19, C. Bakker, Hogeweg 191, of B. Kerssens, Kieftenland 6. Uitslagen A Klasse: 1. J. Jak 53 stuks, 2. P. J. Pepping 39 stuks, 3. B. Koster 26 stuks, 4. P. Levering 21 stuks, 5. G. Boer 18 stuks. B Klasse: 1. B. Kerssens 25 stuks, 2. B. Nijman 18 stuks, P. Struylaart 18 stuks, 4. S. Kerssens 16 stuks, H. Nijman 16 stuks. Vrijdag werd op feestelijke wijze, bij Winder in Limmen, de 50e vrachtauto van het merk Scania afgeleverd. Precies 40 jaar zat er tussen de eerste aanschaf en deze allernieuwste wagen. Dat er technisch natuurlijk veel veranderd is, spreekt voor zichzélf. In aanwezigheid van de oprichter, de heer Meindert Win der (93) en de huidige direkteuren M.G. Winder en P.A. Winder en een heleboel 'Winders' meer werden de sleutels door de Scania vertegenwoordiger de Geus overhandigd. Een historisch moment in het grote 'Winder-gebeuren'. Deze 50e wagen voldoet aan de mo dernste eisen, het bijzondere hieraan is dat de rolle hoogte maar 1.17 m. is. Hoogte is n.l. erg belangrijk omdat via- dukten en tunnels nogal eens problemen opleveren. Door een speciale construc tie is het nu ook mogelijk 4 wegenbouw- machine's tegelijk te vervoeren, tot nu toe konden er maar 2 op één wagen, dat is dus een besparing van honderd pro cent. Dit systeem werd samen met Win der, Beers en HlAB ontwikkeld. Vrachtwagens zijn het belangrijkste voor een goede organisatie van een expeditiebedrijf. «WK** Rijksweg 77 Tel. 02205-2953 Limmen - UW SCHROOT IS ANDERMANS BROOD 1| «WK landelijk erkend 6.1'Li- 'lnstallateur Gezichtsbehande r> Onze vakhanden installeren graag de o, zo zuinige Vaillant ThermocompactVerwarming en warm watervoorziening in één apparaat. Zonder waakvlam. Geruisarm Vi m2 kompakt en door z'n super ieure techniek betrouwbaar tot en met. LOODGIETERSBEDRIJF SANITAIR GASTOESTELLEN Showroom materialenverkoop: Heerenweg 131, Helloo 072-331430 Saillant Komt u eens langs en maak kennis met ons Vaillant vakmanschap. Y( mm Dusseldorperweg 43 - Levensmiddelen - Drogisterij, Limmen, tel. 02205-1200 G.GL. Margarine 250 gr, per 2 pk Diamantvet pak 500 gr nu Knappertjes Ver kade, per pak Fourré grote rol, 400 gram Sprits stukken per pak, nu Tuc groot pak, nu Borrelnootjes Calve, per zak Crispv Chips zak 175 gr, nu Pikeurtje literfles nu Advocaat *->\r Zwarte Kip fl. nu 625 Slagroom Domo 0.2 liter nu Chocomel 1. fl. van 245 Cassis Hero I. fl. nu Kersen Hak zdr.pit 1/3 pot nu 139 Fruit cocktail Del Monte, bl.nu 210 G.GL. Slasaus per fl. nu 139 Geldig tot 20 juni '87 Dixan vat 6 kg 8,- retour via ^295 bank of giro Waspoeder 2 kilo nu Vloeibare zeep gr. fl. nu Kotex Maxi 20 stuks nu Rijst zak, 500 gr nu DE Pickwick thee-^ zakjes, 4 gr. nu 1 «59 Goudband koffie-— melk, Vi I. nu 215 Pepermunt gr. zak nu fk Nog nooit zag u lo één winkel zóveel Voordeel Formidabel toestel met een uitstekende opname- en weergave. Nu slechts VHS-frontloader, 1 2 kanalen en 6 programma's vooraf program meerbaar. Nu extra goedkoop geprijsd bij Expert voor slechts LUIDSPREKERBOXEN Grote klasse! Bij de Expert Vak zaak alle modellen en....er is al een echte JAMO vanaf gratis video-onderhoudskontrkkt STOFZUIGER type S-227 Zeer krachtige 1150 watt motor. Slang geheel draaibaar. KEMA- keur Adviesprijs f 529,-. Incl. hulpstukken t nu voor -vS: J/ vAVIT BEKEND MERK Bruto-inhoud 250 liter, waarvan 30 liter diepvries. Vier sterren****. Volautom. ont dooiing. Advies prijs f 799.-. Nu extra goed koop geprijsd Prijs- en modelwijzigingen voorbehouden Torenstraat 54, Castricum, tel. 02518-51441 Zaanweg 115, Wormerveer, tel. 075-281538 Dusseldorperweg 58. Limmen tel 07?ns- lt aanbetaling voor arl boven f 1000. 20% (jaarl rente 23,1%)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 12