van Hier en Daar «347S' Kleuterhoek i Sport en Spet Verenig/ngsnieuws Epilepsie: je laat je medemens toch niet vallen...? Yang de kurk! Welk dier? O Je eigen praatlij n Toernooiwinst Franse Boys iir C1000 ondersteunt Wereldnatuurfonds Cvenementenagenda Sport en spet agenda Bijzondere acties Verenigingsagenda mm mam mtm aaaai Door gebrek ean ruimte is het voor de Uitkijkpost deze week niet is geplaatst, indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mogelijk vol gende week opnemen. Deze week hebben we wat spelletjes voor jullie. Is het niet zo mooi weer en je verveelt je te pletter is dit iets wat je kunt gaan doen. Je hebt een kurk, een touwtje en een beker nodig. Maak 't touwtje vast aan de kurk en ga zo ver mogelijk uit elkaar zitten. Leg de kurk in 't midden. De een trekt de kurk weg, de ander probeert de kurk met 't bekertje te vangen. Als je met een viltstift alle punten volgt zal je het vanzelf zien. Je hebt 2 plastic bekers, een draad en 2 paperclips nodig. Prik in de bodem van elk bekertje een gaatje. Rijg de draad erdoor en maak de draad aan de binnen kant van de beker vast aan een paperclip. Houd het touw goed strak dan kun je met elkaar praten. Veel plezier! in U SfV Sociëteit Alleenstaanden Heiloo UITKIJKPOSI a JIJNI 1!»»/ In zijn hoedanigheid als beschermheer van het Wereld Natuur Fonds (WNF), heeft Prins Bernhard op 27 mei op pa leis Soestdijk een donatie groot 100.000,- in ontvangst genomen. Dit bedrag is het resultaat van een Spaarac tie opgezet door de Cl 000 Voordeelmarkt-keten Met deze donatie aan het Wereld Na tuur Fonds beoogt C1000 een wezenlij ke bijdrage te leveren aan de financie ring van de Panda Natuurbus. Deze bus geeft voorlichting aan de kinderen van de basisscholen in Nederland, over de noodzaak van het behoud en de be scherming van de natuur. Gezien de op zet van deze vorm van voorlichting, waarbij de kinderen zelf actief kunnen meedoen aan allerlei doe- ruik- en proefprojekten, geniet de Panda Na tuurbus een grote populariteit op de basisscholen. Tijdens de Spaaractie van de C1000 Voordeelmarkten, die enkele maanden duurde, ontving de consument bij aan koop van 15,- boodschappen een gra tis zegel, met daarop een afbeelding van het symbool van het Wereld Natuur Fonds, het overbekende Paadabeertje. Voor elke volle en door de consument ingeleverde Spaarkaart met 50 zegels, reserveerde Cl000 twee kwartjes voor het WNF. Ruim 200.000 volle Spaar kaarten zijn bij de 160 Cl000 Voordeel markten ingeleverd, hetgeen resulteerde in het uiteindelijke bedrag van 100.000,-. KURSUSDAG VOETREFLEXMASSAGE Daar techniek alleen een hulpmiddel kan zijn bij het oplossen van onze pro blemen, kan een reflexmassage nooit een volledig herstel van de totale mens bereiken, als wij alleen maar op onze technische kompas varen en uit het oog verliezen, dat de mens een driedeling in één is (ziel, geest en lichaam) De nadruk in deze cursus komt te liggen op het ziel- scentrum. Naast het masseren, zal voor al gelet worden op de gevoelsaspecten en zal het denken een mindere rol moe ten spelen, dan wij normaal gewend zijn. De kursusdag is op zondag 14 juni van 9.30-17.00 uur bij ZENIT, Spoorstraat 62, Alkmaar, tel.: 111311. VERANDERING BIJ SINT WILLIBRORD Er is in de afgelopen 10 jaar veel veran derd bij het Psychiatrisch Centrum St. Willibrord te Heiloo. Degenen die ons terrein een beetje kennen zullen hebben gezien dat huisvesting voor de bewoners en in bescheidener mate ook voor de medewerkers aanmerkelijk is verbeterd. Zojuist zijn wij begonnen met de bouw van het laatste nieuwe paviljoen. Daar mee hopen wij de vernieuwing van ons Centrum af te ronden. Tot die afronding behoort ook een aan tal kleine verbeteringen. Het gaat daar bij om zaken als een behoorlijk restau rant, parkeerterreinen, een verbouwing ten behoeve van onze aktiviteitendienst een een verruiming van de entree van onze polidagkliniek. Zo'n kleine verbetering is inmiddels ook gerealiseerd in onze kapel. En het is daarvoor dat wij uw aandacht vragen. Wij hebben het voornemen om die ka pel meer te gaan gebruiken voor cultu rele manifestaties, waarbij onze gedach ten vooral uitgaan naar concerten. Bij wijze van start en ter gelegenheid van de heropening van die kapel nodigen wij daarom een ieder die daarvoor be langstelling heeft uit om op 4 juni om 20.00 uur een concert bij te wonen, waaraan zal worden meegewerkt door het Noordhollands Kamerkoor o.l.v. Klaas Venniker, dirigent, en Kees Bor- newasser, organist. Voor de aanvang van het concert is er gelegenheid een kopje koffie te drinken. Openbare Bibliotheek Tot en met 30 juni is er in bibliotheek Het Malevoort een expositie over 'Op gravingen in onze directe omgeving'. Allerlei bijzondere dingen kan men be kijken. Ter gelegenheid hiervan houdt E.H.P. Cordfunke, de samensteller van de expositie, op woensdag 24 juni een dia-presentatie in de bibliotheek. Kaart jes hiervoor zijn a 1,00 verkrijgbaar in beide bibliotheken. Voor de jeugd is er in de maand juni een citatenwedstrijd in de bibliotheek: snuf felen in welk boek een bepaald zinnetje voorkomt. Bij het jeugdburo van de bi bliotheek zijn formulieren verkrijgbaar. Alleenstaande ouders Woensdag 10 juni: open avond voor al leenstaande ouders, uitgaande van het Fiom-buro, Van der Meijstraat 6 te Alkmaar. Onderwerp: wat kan de ge meentelijke kredietbank voor u doen? Inlichtingen: 072-118812. Afasie Elke woensdagmidag wordt er in De Dillenburg te Alkmaar een soos gehou den voor mensen met afasie van 14.00-16.00 uur. Kosten 2,50 per keer. Inlichtingen: 072-123636. BASISCURSUSSEN VOOR BEROEPSOPLEIDINGEN Al twee jaar wordt op het Cornelis Drebbel College een basisopleiding MEAO gegeven. Deze cursus wordt grotendeels betaald door het G.A.B. en heeft tot doel volwassenen en in het bij zonder vrouwen, betere kansen te geven op de arbeidsmarkt. Een tiental jaren geleden was het nog vrij gemakkelijk om met een l.b.o.-diploma of een niet afgemaakte mulo- of mavo-opleiding een kantoorbaa te vinden. Tegenwoor dig ligt dat echter veel moeilijker, zeker als men enige jaren niet gewerkt heeft i.v.m. bijvoorbeeld de opvoeding van kinderen. In het cursusjaar '87/'88 start het C.D.C. voor cursisten met onvoldoende vooropleiding voor de MEAO weer een één-jarige basisopleiding MEAO. Deze cursus biedt de mogelijkheid 3 mavo certificaten in één jaar te behalen: Ne derlands, Engels en Economiem, daar naast worden nog de vakken Wiskun de/rekenen en Maatschappelijke oriën tatie gegeven. Naast deze basisopleiding voor de MEAO bestaan er op het Cornelis Drebbel Colege nog andere mogelijkhe den: een voorbereidend jaar voor de opleiding toeristisch-medewerker, voor de M.T.S., voor de applicatiecursus progammeur, etc., Professionele kinde ropvang is aanwezig. Op 16 juni is er een voorlichtingsbijeenkomst van 9.00-11.00 uur 's morgens in het school gebouw, Nassauplein 10 te Alkmaar. Eventuele belangstellenden kunnen op het Cornelis Drebbel Colege meer in lichtingen krijgen, (tel. 123109) of bij E. Warnink, (tel. 152249). GEFASEERDE BEROEPS OPLEIDING VOOR VROUWEN In september '87 begint het Cornelis Drebbel College met een MEAO- beroepsopleiding, die speciaal bestemd is voor vrouwen met opgroeiende kinde ren. Waarom zo'n speciale opleiding voor deze groep? Vrouwen van ca. 25-40 jaar die een gezinstaak vervullen, zien vaak geen kans in de jaren waarin hun kinde ren opgroeien, zelf een opleiding te vol gen. Toch zal een steeds grotere groep van deze vrouwen in de toekomst, als de kinderen wat groter zijn, graag (weer) gaan deelnemen aan het arbeidsproces. Om het gezinsinkomen aan te vullen, voor hun persoonlijke ontplooiing en de sociale contacten. Bovendien beseffen velen, dat hun kan sen op de arbeidsmarkt in de toekomst steeds meer bepaald zullen worden door het niveau en de aard van hun oplei ding. Juist een MEAO-opleiding wordt tegenwoordig veel door de werkgevers gevraagd. Vooral die mensen, die op wat langere termijn hun positie op de arbeidsmarkt willen verbeteren - en dat hoeven niet uitsluitend vrouwen te zijn - is deze opleiding bedoeld. De cursus duur is geen drie maar vier jaar, zodat de studie in een wat rustiger tempo afge legd kan worden. Gedurende deze jaren kan men alvast bepaalde kwalificaties behalen. Zo kan men bijvoorbeeld al na één jaar als geroutineerd typ/tekstver werker gaan werken, als men om welke reden dan ook onverhoopt deze oplei ding niet af kan maken. De lessen vinden plaats op 3 ochtenden in de week tijdens de normale schooltij den van de basisschool. Voor kinderen van 0-4 jaar is er een crèche die onder deskundige leiding staat. Eventuele be langstellenden kunnen naar het Cornelis _J9rebbel_CoUegej3ellenJ223K)9)^__^ Campagne 1987: Epilepsie en Onderwijs Bij 50% van de patiënten treedt de eerste epilepsie-aanval op vóór hun 20ste jaar. Juist op school wordt dat duidelijk. Vele mede-leerlingen, leer krachten en gezinnen krijgen elk jaar onverwachts te maken met epilepsie. Daarom worden in 1987 alle scholen benaderd. Steun ons werk. NATIONAAL EPILEPSIE FONDS/ DE MACHT VAN HET KLEINE Achterweg 5, %ns 2103 SW Heemstede VELE KAMPIOENEN BIJ T.V. HEILOO Voor vele tennissers was dit weekend de laatste ronde van de kompetitie. De ba lans opmakend kan T.V. Heiloo terug blikken op een redelijk geslaagd sei zoen. Het le zondagteam wist met een overwinning zeer knap een 2e plaats in de poule te bereiken. Het 2e team is kampioen geworden. Het 3e en 4e team zijn helaas gedegradeerd en moeten vol gend jaar het verloren terrein weer trachten terug te winnen. De andere teams wisten zich goed te handhaven. In de zaterdag-kompetitie zijn van de 8 ingeschreven teams er maar liefst 3. kampioen geworden. Door een 4-2 overwinning wist het le heren-team op de eerste plaats beslag te leggen. Voor dit jonge team, dat voor het eerst in de 3e klas uitkwam, een zeer goede presta tie. Verder werd het gemengde zater dagteam kampioen en gezien de behaal de punten zeer overtuigend. Ook het 3e veteranen team behaalde het kampioenschap. In de dames-districtskompetitie wisten zowel het le als het 2e team met ruime voorsprong kampioen te worden, ter wijl het 3e team bij een winst van 4-2 te gen Limmen ook nog het kampioen schap behaalt. Het regende dus bloemen voor de kam pioensteams van T.V. Heiloo. Voor de zaterdag-jeugd regende het letterlijk, zodat zaterdag, na het luilaktoernooi, de laatste wedstrijden gespeeld zullen worden. Nu reeds is bekend, dat 2 uit spelende teams als eerste in de poule eindigden. PONYCLUB HEILOO NPC-wedstrijd Schoorl-Poelenburg: le prijs Petri Schipper L2 123 pnt.; le pr. Petri Schipper L-springen. Kringconcours Beyaert-Purmer, Rijb. 4 3e prijs LI Leanne Slingerland 124 pnt., 2e prijs L2 A. Apeldoorn 119 pnt., Rijb. 5 1 prijs P. Schipper L2 126 pnt.; Rijb. 6 2e prijs I. Schuurman M. 122 pnt. Winstpunten waren er voor M. Broers 120 pnt. en M. v.d. Peet 121 pnt. Uitslagen B-springen: cat. C 4e I. Schuurman, cat. D 8e M. Roosenboom; L-springen: le pr. P. Schipper en 4e pr. J. Slingerland. BILJARTCLUB O.K.K. Het seizoen zit er op en ook op de laatste avond heeft L. v. Schooten zijn koppositie niet meer uit handen gege ven. Hij is dan ook de nieuwe kampioen met een moyenne van 2.16. C. v'. Doo- ren wist na een subliem gespeelde partij tegen J. Komen die tweede werd beslag te leggen op de derde plaats. G. Snel is na een beslissingswedstrijd de winnaar geworden van de Th. de Waard-trofee. De eindstand is geworden: 1. L. v. Schooten 2. J. Komen 3. C. v. Dooren 4. J. Seignette 5. B. Morsch 6 G. Snel 7 H. Seignette 8. P. Bolten 9. G. Bolten 10. D. Pepping. Ponyclub Heiloo e.o. Woensdag 3 juni: kringconcours- wedstrijd, aanvang 18.30 uur. Maandag 8 juni: paarden- en ponykeu ring op het terrein aan de Vennewaters- weg, aanvang 10.00 uur. Alle paarden en pony's kunnen hiéraan meedoen (geen hengsten). Publiek heeft gratis toegang. TV 't Vennewater Zaterdag 6 juni: geen competitie, maar wel een luilaktoernooi; 's ochtends vroeg voor de jeugd, vanaf 13.00 uur voor de senioren. Bij de senioren wordt gespeeld in poules van acht personen (dubbelspel). Inschrijven in het clubhuis. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Zaterdag 6 juni: verkoop in het pand aan de Frans Mentonstraat 3 te Alk maar van 10.00-15.00 uur. De op brengst van deze verkoop is bestemd voor het werk van pater G. Swinkels in Kaméroen. Bij de vorige verkoop, ten gunste van een project in Indonesië, was de opbrengst 7.537,15. Rommelmarkt muziekverenigingen Ook dit jaar organiseren de muziekvere nigingen Caecilia, Nijenburg en TKH weer een grote rommelmarkt op de plei nen van winkelhof 't Loo. Dit gebeurt op 9 en 10 oktober. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor opleiding en bege leiding van leerlingen en de aanschaf van bladmuziek. Heeft u nog spullen, die u kwijt wilt, maar die voor ons nog bruikbaar zijn, belt u dan even naar: 331713 (overdag) (De Konkelboet) of naar: 331783 ('s avonds) (Gerard Ter voort). De eerst volgende zaterdagmor gen worden de spullen bij u opgehaald. De ophaaldienst start 23 mei. Rehoboth Feest Het feest van de Rehobothschool is een groot succes geweest. De opbrengst was 4.500,00. Hartelijk dank aan alle mensen, die op wat voor een manier dan ook, hieraan hebben meegeholpen. WAO-AAW Belangenvereniging Op 13 juni houdt de WAO-AAW Be langenvereniging Heiloo een grote rom melmarkt op het parkeerterrein van winkelcentrum Het Hoekstuk. Een ie der, die nog overbodige spullen, van boeken tot overtollige huisraad, heeft, om dit niet weg te gooien, maar even te bellen: 331840 of 336900. De spullen worden dan bij u opgehaald. De in komsten van de rommelmarkt worden gebruikt voor de aankoop van materia len voor verschillende activiteiten. FIETSTOERTOCHT LE CHAMPION Voor dinsdag 9 juni is er door Le Champion een fietsroute van ca. 30 km. uitgezet. De controlepost is halverwege de tocht in de Stierop. Dit padvinder sonderkomen is te bereiken o.a. via het nieuw aangelegde lange fietspad op de dijk van het Uitgeestermcer. Dit weg getje laat wel weinig ruimte over om el kaar te passeren, maar blinkt uit door zijn ligging in het natuurschoon en is autovrij! Ook deze rit wordt niet in één grote groep gereden dus iedereen kan zijn/haar eigen tempo aanhouden. De middagrijders kunnen zich die dag om 13.30 uur op de Ewisweg 72 te Heiloo melden en de avondrijders kunnen tus sen 18.30 en 19.00 uur starten vanuit ca fetaria Blakborn, Raadhuisweg 9, Hei loo, Raadhuisweg 9, Heiloo (t.o. het Witte Kerkje). Aan de deelnemers tot 16 jaar en 65+ wordt een gratis vaantje uitgereikt. Wie meer wil weten kan de fam. Maars bellen (072-333129). DAMES VISWEDSTRIJD DVW Woensdag 27 mei werd de eerste compe titiewedstrijd gehouden in Plan Oost. Door ongeveer 20 dames werden niet minder dan 264 vissen gevangen. A-klasse: 1. Mevr. v. Willigen 54 st. 2. Mevr. Hogenboom 51 st. 3. Mevr. Kaandorp 35 st. 4. Mevr. Becker 29 st. 5. mevr. Bakker 28 st. B-klasse: Mevr. G. Bruin 33 st. Mevr. Dekker 25 st. Mevr. H. de Jong 29 st. Mevr. H. de Jong 29 st. Mevr. Roele- man 21 st. Mevr. de Vries 18 st. De volgende wedstrijd is op woensdag 10 juni, verzamelen om 19.15 uur bij het Hoekstuk (parkeerplaats).Opga ve/inlichtingen: J. v. Willigen tel. 334104, J. Ursem tel. 335539, P. Schol ten tel. 336397. P.V. LUCHTPOST HEILOO De containers van 3 afdelingen stonden zaterdagmorgen in Pont St. Maxance, een plaatsje in Nrd. Frankrijk op onge veer 400 km. van Heiloo. De weer somstandigheden in Nederland waren uitstekend zodat niets de lossing van de 16000 duiven in de weg leek te staan. Het regenfront bleef echter in het zuid en hangen zodat al zaterdagmorgen vroeg werd besloten de lossing uit te stellen en een lossingsplaats 100 km. dichterbij te nemen. Vanuit Cambrai volgen de 196 duiven van Heiloo mee te gen een stevige noorden wind. De eerste duif werd door Theo van den Berg ge constateerd op 13.32.52 uur. De laatste (40) door Co de Haan op 13, 45, 24 uur. De uitslag: Theo v.d. berg (17 mee) 1,5,8,9,10,14,21,24,27. Co de Haan (24) 2,3,13,29,30,40. Rien meijer (24) 4,11,16,23,26,37. Comb. Adrichem Kaandorp (15) 6,18,31 John Ooms (10) 7,15,19. Johan Pepping (8) 12,28 Comb. Molenaar (10) 17,22,25. Simon Meijssen (6) 22,36,39. Henk Lases (10) 32,25. Jan Teileman (7) 33. Simon Lei- jen (8) 38. Prijzen aangewezen: Theo v.d. Berg. Onaangewezen Theo v.d. Berg, Comb. Adrichem/Kaandorp, Comb. Molenaar. Donderdag inkorven voor Etampes een vlucht t.b.v. het K.W.F., vrijdag inkorven voor Oudenaarde. SUCCESVOL INTERNATIONAAL TOERNOOI DE TERRIËRS Dit weekend had bij de Terriërs het elf de Internationaal toernooi plaats, waar bij 23 elftallen uit vier landen aanwezig waren. Er werd met grote, sportieve in zet gestreden om de ereplaatsen, waar bij Blue Hearts (Engeland) bij de heren en Phoenix (Duitsland) bij de dames met de beker naar huis gingen. Voor de ontvangende vereniging, de Terriers, waren een derde en een zesde plaats weggelegd voor resp. de dames en de heren. Mede door de wederom uitstekende or- gaisatie en ook het prima weer werd het toernooi een groot succes, waarbij de sportieve en vriendschapsbanden van de vorige jaren weer konden worden aan gehaald en nieuwe werden gesloten. Bij de prijsuitreiking spraken vele aanvoer ders de hoop uit dat ze volgende keer een uitnodiging zullen ontvangen voor het twaalfde toernooi. -• •- ",v. v X- V, Hoofddoel van een zaalvoetbaltoernooi is zonder twijfel: gezelligheid onder het genot van een potje voetbal. We kunnen gerust stellen dat dit op het Franse Boys toernooi gelukt is. De gasten uit het Bel gische Dendermonde hebben met hun pinquin-act en hun enthousiaste aan moedigingen een grote bijdrage gele verd aan het sfeervolle verloop. Tijdens de wedstrijden bleken de onder linge krachtsverschillen minimaal te zijn. Het enthousiasme van de Belgen, de hechte eenheid Buk Buk, de verras sende openingen van B.P.V., de indivi duele klasse van een aantal Baetenbur- gers en het tikwerk van Franse Boys, elk team had zo zijn eigen sterke kanten. Buk Buk, één van de favorieten, liet verrassend punten liggen. Er werd iets gemompeld over een bruiloft, wellicht dat de oorzaak in die richting gezocht moet worden. B.P.V. snoepte organisa tor Franse Boys verdiend een puntje af; dit bleek echter het eerste en tevens het laatste vergaarde punt te zijn. Idea uit Dendermonde was, ondanks een tomeloze inzet, net niet bij machte een belangrijke rol te spelen in de strijd om de titel. Baetenburg kan de verras sing van het toernooi genoemd worden. Verlies werd slechts geleden tegen de uiteindelijke winnaar Franse Boys. He is niet geheel gebruikelijk, dat de orga niserende ploeg zijn eigen toernooi wint. Maar ja, de punten kado doen kan toch ook niet. Al met al kunnen we terugkijken op een fantastisch verlopen toernooi dat mogelijk is gemaakt de sponsor, administratiekantoor Franse. D.V.W. JEUGDWEDSTRIJD Afgelopen zaterdag werd het eerste open Heilooër jeugdviskampioenschap gehouden. Het weer was matig. Om 8.30 uur, stonden er 35 kinderen klaar om met elkaar de strijd aan te binden. Het hele gebeuren vond plaats in het Swaenedal en de Driehoeksvijver. Het deelnemersveld bestond uit twee poules, respectievelijk A-poule (de leeftijd t/m 10 jaar) en B-poule (de leeftijd van 11 t/m 15 jaar). Over het algemeen werd er matig gevist, doch het enthousiasme was groot. Om 11.00 uur werd er afge blazen voor einde wedstrijd. De prijsuitreiking vond plaats in de kantine van sporthal 't Vennewater. Te vens werd er een viskoffer verloot die beschikbaar was gesteld door Handy Fish. De grootste vis in de A-poule werd gevangen door Bart Meeuse (23 cm), terwijl in de B-poule Marko Kurvers de gelukkige winnaar was (24.5). Winnaar A-poule werd Bouke Schotanus met 22 stuks, tweede Bart Meeuse met 12 stuks en derde Ronald Schuurman met 10 stuks. Winnaar B-poule werd Marko Kurvers met 67 stuks, tweede Charl Zwaan met 57 stuks en derde Dagmar Boerlage met 33 stuks. Hierna mochten de overige deelne mers/deelneemsters in volgorde een prijs van de wel gevulde tafel uitzoeken. In totaal werden er 279 visjes gevangen. Al met al was het weer een leuke visoch- tend en langs deze weg nog een woord van dank aan alle controleurs en hel pers, die hielpen om deze ochtend te doen slagen. Tot slot nog even dit: op zaterdag 13 juni wordt de eerste jeugd- viswedstrijd weer gehouden. Verzame len op het parkeerterrein De Loet om 8.30 uur. Inschrijfgeld bedraagt 1,00. NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN Op 12 mei 's morgens om 7.00 uur ver trokken we met een volle bus richting Brugge. Eerste was er een koffiestop in de omgeving van Zundert. Toen hebben we de lunch gebruikt in Brugge. Daarna naar een museum annex winkel waar het echte kant uit Brugge te zien en te koop was. Heel erg mooi, maar zeer duur. Vandaar naar het kantcentrum, waar we een rondleiding kregen. Daar lieten ze ook het verschil zien tussen Mechels kant, Brussels kant en nog meer soorten van vroeger en nu. Daarna mocht ieder naar eigen idee wandelen of winkelen in Brugge. Dat was echt de moeite waard. Hierna werd de bus weer opgezocht en richting Breda, waar het diner op ons stond te wachten. Alles bij elkaar was het een heel gezellige dag en zijn we vol daan naar huis gegaan. AUTOWASACTIE SCOUTING RURIK Op zaterdag 6 juni organiseren de Ro wans van Scouting Rurik weer een auto- wasactie. We staan dan van 8.00 tot 16.00 uur op het plein naast de Willi- brordus kerk. U kunt uw auto dan laten wassen, uitzuigen en in de was zetten. Wassen kost 4,95, uitzuigen 2,95, in de was zetten 9,95 en wassen, uitzui gen en in de was zetten samen 15,00. Omdat het zaterdag luilak is, hebben we een speciale aanbieding. Als u uw auto tussen 8.00 en 10.00 uur komt brengen, krijgt u 10% korting. Als u onze kor ting niet wilt mislopen, kunt u het beste reserveren bij Frank, tel. 334889. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 15 juni: slotavond in het Open Huis met bingo, aanvang 20.00 uur. Inlichtingen: A. Morshuis (332136) of L. Zoon (331097). Excursie KMTP Woensdag 17 juni: excursie naar het zeehondenopvangcentrum in Pietersbu- ren en het Lauwersmeer. Vertrek vanaf 7.00 uur op diverse opstappunten. In lichtingen: C. Kamer, Heerenweg 108, Heiloo, tel. 333523. FIETSPUZZELTOCHT IN HEILOO Op tweede pinksterdag organiseert 't Steunpuntje, de personeelsclub van de PTT-Post Heiloo, zijn tweede fietspuz- zeltocht in Heiloo. De tocht laat de mooie delen van Heiloo zien. Iedereen kan meedoen. De kosten zijn f. 2,50 p.p. en f. 5,- voor het hele gezin. Dit is inclusief een glaasje drinken onderweg en één herinnering per inschrijving. De start is bij het postkantoor in Heiloo tussen 11.00 en 13.00 uur. NED. BOND VAN PLATTELANDSVROUWEN AFD. HEILOO Dinsdag 19 mei hielden wij onze laatste bijeenkomst van het seizoen. De voor zitster Mevr. J.C. Nieuwenhuis-Bieman kon een groot aantal dames verwelko men. Zij deelde mede dat een trouw lid van onze afdeling Mevr. Pesser plotse ling was overleden, en vroeg een ogen blik stilte. Mevr. Koelman kreeg daarna het woord en sprak namens de Prov. handwerk- kommissie. Er waren door heel Neder land 63 quilts gemaakt, voor het 100-jarig bestaan van de Ned. Hartstichting. Deze zijn op het slot Zeist geveild en brachten 40.000,- op. Een prachtig resultaat. Ons zangkoor zong hierna onder leiding van Mevr. A. Knop-Kleymeer, enkele liederen. On danks ziekte en vakantie van enige zan geressen, was het weer een lust voor het oor naar dit koor te luisteren. En was het mevr. Luus Spanjer uit de Rijp, die met een grote verscheidenheid van door haar zelf gemaakte poppen en knuffelkabouters, onze aandacht vroeg. Op een ongedwongen wijze besprak ze de Rijper dorpsfiguren van vroeger. Aan het eind van de avond dankte de voorzitster Mevr. Spanjer voor deze fij ne avond. Op 23 mei vierde de Sociëteit Al leenstaanden Heiloo haar jaarlijks dag je uit met een bustocht rond het IJssel- meer. Met 43 deelnemers vertrokken wij om 8.15 uur. Het weer was op dat mo ment redelijk en werd steeds meer uit bundig stralend. Dit werkte mee aan de prima stemming. Via Broek op Langedijk ging de tocht naar Den Oever, waar koffie met gebak klaar stond. Onderweg hiernaar toe hadden wij genoten van al het lente groen langs de weg, waarop we vanuit de bus een prachtig uitzicht hadden. Over de tocht op de Afsluitdijk valt wei nig schokkends te melden, behalve ons eerbetoon aan de immer voorovergebo gen rhan, die ons herinnert aan het dich ten van het gat in 1932. Het tweede voorlopig reisdoel was Wor- kum met een bezoek aan Neêrlands eni ge voddenboer/kunstschilder Jopie Huisman. Treffend was de diepte in zijn schilderijen, alsmede zijn oog voor de tails. Van Workum ging de tocht verder naar Hindelopen, waar gelegenheid was voor individuele sightseeing, alvorens een boottocht over de Friese meren be gon. Onze boot volgde goeddeels de route van de elfstedentocht, waarvan ie dereen zichtbaar genoot. Vervolgens reden we door het prachtige Gaasterland, door Urk, over de Ketel- brug naar Biddinghuizen in de Flevo- polder. Hier was het diner gepland, dat uitstekend verzorgd was in een gezellige entourage. Toen ging het via Lelystad en Enkhuizen weer op Heiloo aan, waar we om 21.30 uur voldaan aankwamen. Het was een oergezellige dag, waarop velen met genoegen zullen terugzien. DE CHRISTENVROUW Nu we aan het einde van het eerste sei zoen gekomen zijn, willen we nog even terugblikken op de fijne avonden die we gehad hebben. De eerste avond op 16 september was er een geweldige op komst, wat ook wel te danken was aan het onderwerp yoga van de stichting Promise. Maar voor ons was het ook een geweldige stimulans om door te gaan met het werk voor de Christen vrouw. Op 21 oktober kwam mevr. Noghiu spreken namens de Chr. Stichting voor hulp aan gewetepsvervolgden over haar eigen land van herkomst Roemenië. Op 18 november kwam de Hr. N. van Velzen van de Evangelische Hoge school. De Evangelische Hogeschool wil jonge mensen weerbaar maken. Op de kerstavond op 16 december gebruik ten we de liturgie van het hoofdbestuur en hadden samen een fijne avond. Op 13 januari 1987 kwam Martin Tien kamp ons iets vertellen over zijn Koffie bus, een omgebouwde melkwagen, waarmee hij enige tijd langs de scholen trok om met de jeugd te praten over God. Op 10 februari verzorgden Kapitein-van Rijn en de Hr. Boltjes sa men een avond over het Leger des Heils. Op 10 maart vierden we onze eerste jaarvergadering. Het was echt een feestelijke avond, met veel lekkere din gen en een leuke quiz in elkaar gezet door een aantal andere leden. Een fijne avond om op terug te zien. Op 7 april kwam ds. P.J.H. Krol spreken over de "zekerheid van het geloof". Hoewel het een vrij gevoelig onderwerp is, was er toch een enorme openheid onder de da mes. De laatste avond op 19 mei vertel de onze presidente mevr. A.W. Streng- holt over haar reizen naar Israël en ver toonde daarbij prachtige dia's. Het is dus echt een fijn seizoen geweest, en we hebben gemerkt dat ook anderen deze avonden waardeerden, zodat we er 10 nieuwe leden bij hebben gekregen. In september starten we opnieuw en onze eerste avond zal dan zijn op 17 september. Wij zullen vanaf september vergaderen in: Wijkcentrum Overdie, Ruusbroe- chof 97, Alkmaar. Informatie: tel. 333730 en 610450.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 4