Warming-up raad voor besluit gemeentehuis kj Zwem vierdaagse in 't Baafje: Zwem mee voor UNICEF! s MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Ito A. J. vos een ADMINISTRATIEF MEDEWERKSTER De doodstraf: moeilijk werkterrein voor Amnesty International NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN BRILJANT J.KUYPER Het VanderBorden Verkoopplan geeft ook uh huis de beste verkoopkans HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Drukkerij Uitkijkpost b.\ü p<~)simon peek 52e JAARGANG NO. 23-10 JUNI 1987 Als u de verkoop van uw huis overweegt is Van der Borden makelaardij de aangewezen weg. Van der Borden heeft ruim 50 jaar ervaring in de verkoop van woningen in Alkmaar, Heiloo en omgeving. Bovendien geeft het verkoopplan van Van der Borden u alle informatie die u nodig heeft. U kunt deze brochure gratis aan vragen bij ons kantoor. r/SVi makelaardij -verzekeringen - woningbeheer kennemerstraatweg 33 - 1800AG alkmaar -072-111141* Oud papier acties in Heiloo Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren Op maandag 15 juni a.s. zullen Ni co Bakker en Jaap Woudman een lezing houden over de paddentrek in Heiloo. Vanaf 21.00 uur is iedereen welkom om deze lezing met dia's en foto's bij te wonen in een van de zalen van het Open Huis te Heiloo. Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO De moderne vrouw die prijs stelt op kwaliteit en stijl en die de modetrends van voorjaar en zomer 1987 wil volgen, vindt in de Mascotte-collectie precies wat zij zoekt. Vrijdag modekoopavond. Stationsweg 85, Heiloo, 072-335465 voor onze ADMINISTRATIE zoeken wij met spoed VOOR EEN PERIODE VAN 3 MAANDEN voor 5 middagen (18 uur) per week vereisten: - opleiding op mavo/havo nivo - goede typevaardigheid - goede uitdrukkingsvaardigheid een schriftelijke sollicitatie kunt u richten aan Campagne voor een briljante vaderdag MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURAI\iïlËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) jBLHxflr Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmondaanden Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! De Heilooër gemeenteraad heeft vorige week al een soort van warming-up ge houden voor de behandelingen van de plannen iri verband met het raadhuis op donderdag 2 juli. Aanleiding voor de discussie was een ingezonden brief van het comité 'Raadhuis 1927 moet blij ven'. In deze brief werd gevraagd om een openbare vergadering, waardoor de inwoners gelegenheid voor inspraak krijgen. De sprekers van PvdA, Heiloo 2000 en Links Heiloo toonden zich voorstander van een dergelijke bijeenkomst. „Inwo ners hebben het recht om hun mening te geven", aldus fractievoorzitter Ten Hoope van Heiloo 2000, die van harte gesteund werd door de heer Helder van Links Heiloo. Dit raadslid reageerde overigens ook op een artikeltje vorige week in de Uitkijkpost, waarin werd meegedeeld dat gedurende drie weken geen ingezonden brieven over de plan nen met betrekking tot het raadhuis worden geplaatst. De heer Helder vroeg zich af of dit op verzoek van het college was gebeurd. Loco-burgemeester Dek ker (VVD) bevestigde dit niet. Van de kant van de redactie kunnen wij hieraan het volgende toevoegen. De ge meente heeft aangekondigd om op 17 juni in de Uitkijkpost haar voorstellen bekend te maken. De redactie van de Uitkijkpost heeft naar aanleiding hier van geoordeeld dat het beter is om de inwoners van Heiloo naar aanleiding van die publicatie extra ruimte ter be schikking te stellen op 24 juni, zodat er op het concrete plan van het college ge reageerd wordt. Van de door de heer Helder in de raad bedoelde 'deal' tussen college en redactie is dus geen sprake. De wens van de drie kleinere partijen om een hoorzitting te houden, werd door het college niet gehonoreerd. „Een hoorzitting voor de hele bevolking, daar zie ik geen brood in", aldus de heer Dekker. In tweede termijn voegde hij hieraan toe: „Een hoorzitting heeft zin als er over concrete zaken gepraat kan worden. Dat is nu nog niet het geval. In de toekomst zullen we maximale aan dacht besteden aan voorlichting". Deze toezegging was voor PvdA, Links Hei loo en Heiloo 2000 onvoldoende om de beantwoording van de brief van het co mité 'Raadhuis 1927 moet blijven' goed te keuren. VVD en CDA steunden het college wel. Terugkeer Binnen de fractie van de VVD zal met ingang van de volgende raadsvergade ring op 2 juli een wijziging qua bezet ting optreden. De heer E. Jonker heeft namelijk besloten niet langer als raadslid te kunnen functioneren wegens veelvuldig en langdurig verblijf in het buitenland. Zijn plaats zal worden inge nomen door een voormalig raadslid, de heer C. Knijnenberg, die van 1982 tot 1986 ook al in de raad zitting had. Loco-burgemeester Dekker kon de raad meedelen, dat het gemeentelijke budget Het x VlandetBorten VletKooppWi Donderdag 11 juni De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 13 juni Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 10.00-12.00 uur. De Zeskant, Het Malevoort 5-7. Tussen 10.00-12.00 uur. Maria-Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30-11.30 uur. Halen op verzoek: 334669. Tevens huis-aam-huis actie tus sen Pastoor van Muijenweg, Wester- weg, Het Zevenhuizen en Ewisweg. Do zen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. PLUS DOREEN IN 'T AKERTJE Plus Doreen is een band geformeerd rond de uit Beverwijk afkomstige zan geres Dorien Teeuwisse. Deze blu es/soul zangeres is gezegend met een stem waar menig topzangeres jaloers op is. Haar stembeheersing is fabelachtig. De begeleidende band bestaat uit zeer getalenteerde muziekanten. Gitarist Jo- han Slager, die niet alleen naam heeft gemaakt met Kayak, maar ook schittert in de groepen Ravage en Personnel. Zo ook bassist Mare Klaassen (Ravage, Personnel). Zijn veelzijdig basspei wordt gecompleteerd door drummer Ni co de Gooyer (ex-Brood). Het geheel wordt aangevuld door de nieuwe veelbe lovende gitarist Vincent Hiemstra (Good Time Gang). Plus Doreen is gebaseerd op de voorma lige One Night Blues Stand, waarbij Dorien regelmatig gastoptredens ver zorgde. De band heeft een grote voor liefde voor blues, rock, en dan met een enorme dosis soul. Dat valt op te maken uit het repertoire. Veel Tina Turner in vloeden zijn terug te vinden, maar ook Otis Redding, Marvin Gaye en Aretha Franklin. Het repertoire is gevarieerd genoeg om te blijven boeien. Plus Do reen staat garant voor een avond stevig swingen en de onontkoombare roep naar meer. Beleef 't mee op zondag 14 juni bij 't Akerertje aan de Kapellaan. VOLKSMUZIEKSCHOOL Overmorgen, vrijdag 12 juni, is in de school een speciale volwassenen speelavond. De aanvang is wat later gesteld, 20.00 uur. Het is de bedoeling, dat alleen volwassenen hun kunnen op muziek-gebied etaleren en, in die beelspraak blijvend, alleen volwassenen voor de etalage staan. Met andere woor den: de jongeren wordt verzocht thuis te blijven. Het programma is nog niet geheel be kend. Zeker is wel, dat enkele fluit- en pianoleerlingen zullen deelnemen. Het zal een avond zijn waarop u als volwas sene kennis kunt maken met de muziek school als opleidingsinstituut. Interes sant is voor de oudere inwoners de PAS 65 -houders, dat wij hen met ingang van 1 september 20% korting verlenen op de lesgelden. (Zie ook de grote ad vertentie). We hopen dat u komt kijken en luisteren. voor verbetering van particulier wo- ningbezit vergroot is met 17.000 gulden. Tijdens de vorige raadsvergadering had een aantal fracties nog betreurd dat Heiloo er ten opzichte van gemeentes van vergelijkbare grootte met een tame lijk laag bedrag van afgekomen was. De gemeente Heiloo heeft een vijfde ambtenaar van de burgerlijke stand. De heer A.E. Hammer uit Castricum werd vorige week door de raad van Heiloo benoemd. De raad heeft vorige week een krediet van 27.000 gulden beschikbaar gesteld voor het opknappen van een aantal speelterreintjes. Het gaat om terreinen aan de Breedelaan en Holleweg en in Termijen en Boekenstein. Open Huis Tenslotte was in de raad aan de orde de vaststelling van de tarieven voor De Beun en het Open Huis. Voorgesteld werd om alle tarieven met tien procent te verhogen. Verzet hiertegen kwam van de heren Adema (PvdA) en Helder (Links Heiloo). Zij vonden het niet te recht dat de tarieven voor het Open Huis omhoog gaan terwijl het exploita tietekort niet is toegenomen. Het ge beurt nu dat de gebruikers van het Open Huis in feite meebetalen aan de kosten van De Beun. Wethouder mevrouw Willemse-van der Ploeg (CDA) gaf aan dat het moeilijk anders kan, daar er voor De Beun en het Open Huis niet twee afzonderlijke be grotingen zijn. Zij kon de twee raadsle den niet overtuigen. Zij stemden tegen het voorstel voor wat betreft de verho ging van de tarieven van het Open Huis. De rest van de raad steunde het volledi ge voorstel van het college. Dit jaar wordt voor de twaalfde keer de zwemvierdaagse in zwembad Het Baaf je georganiseerd. Een vierdaagse waa raan iedereen jong en oud kan deelne men. Dit jaar zal de zwemvierdaagse in het teken van Unicef staan. De zwem vierdaagse zal dit jaar plaatsvinden van maandag 22 juni t/m 26 juni dit lijkt een beetje vreemd, een zwemvierdaagse over vijf dagen, maar er is rekening ge houden met mensen die één dag niet kunnen. De laatste avond (vrijdag) zal besloten worden met enkele evenementen. De afstanden tijdens de zwemvierdaag se bedragen voor kinderen t/m 10 jaar 250 meter (5 banen) per dag en personen boven de 10 jaar moeten per dag 500 meter (10 banen) zwemmen. De kosten bedragen 5,00 per persoon, waarvoor men bij het behalen van de afstanden een medaille en sticker ontvangt. De tij den om te zwemmen zijn als volgt: maandag 22 t/m donderdag 25 juni om 16.30 uur tot 19.30 uur. Vrijdag 26 juni om 19.00 uur massale start kinderen t/m 10 jaar, om 19.50 uur massale start vanaf 11 jaar en ouder. Je zwemt dit keer niet voor niks. Je kunt voor elk baantje een bijdrage van je familie, RAPPORT JONGERENWERK IN RAADSCOMMISSIES Vanavond tijdens de vergadering van de commissie voor sociale zaken en morge navond tijdens de commissie financiën zal het rapport besproken worden dat is gemaakt naar aanleiding van het jonge renwerk in Heiloo. Het handelt daarbij om het jongerenwerk via de Stichting Brunogebouw voor jongeren van 15 tot ongeveer 18 jaar. De agenda's van beide vergaderingen hebben natuurlijk ook nog verschillende andere onderwerpen. De commissievergaderingen worden ge houden in het gemeentehuis en begin nen beide om 20.00 uur. Deze vergade ringen zijn openbaar. Een ieder die dat wil, kan bij het overleg aanwezig zijn. Vocaal Ensemble Het Hollands Vocaal Ensemble onder leiding van Gerard Beemster geeft op vrijdag 12 juni een concert in de Neder lands Hervormde Kerk, Middenweg 168 te Heerhugowaard. Aanvang 20.00 uur. Uitgevoerd worden werken van Men delssohn, Schubert, Bruckner en Brahms. Actieve vakantie De Volkshogeschool Bergen organiseert in de maanden juli en augustus een aan tal creatieve cursusweken voor wie in de vakantie meer wil doen dan alleen maar luieren. Er zijn diverse mogelijkheden. Voor inlichtingen: Postbus 94, 1860 AB Bergen, tel. 02208-94541. /1/lascotte vrienden en kennissen vragen. Geen grote bedragen, stel, 4 mensen geven je voor elke 100 meter een kwartje en je zwemt in 4 dagen 2000 meter, dan heb je dus 4 x 20 x 0,25=/ 20,00 bijeen gezwommen. Tel dat maar eens op voor alle deelnemers aan de zwemvierdaagse, dan kom je aan een prachtig bedrag voor Unicef. Op je sponsorkaart (welke bij de kassa te verkrijgen is) wordt aangetekend hoe veel meters je tijdens de zwemvierdaag se hebt afgelegd. Daarop staat dan ook het bedrag dat jouw sponsors voor Uni cef hebben opgebracht. Voor de deelne mers die in het bad de meeste sponsor guldens heeft verdiend is er een speciaal Unicef-certificaat. Unicef is het kinderfonds van de Vere nigde naties en helpt kinderen overal ter wereld aan een betere toekomst. Dat bleek in de ruim 40 jaar dat Unicef zijn taak nu verricht. Een dringende nood zaak. En dat is het nog steeds, en daar om zou het mooi zijn als Unicef eens in het geld zou kunnen zwemmen, want de kinderen en hun ouders in ruim 117 ont wikkelingslanden kunnen eigenlijk geen dag zonder hulp. Makelaar Taxateur o.g. S?potheVkenOOP I Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Rechte Hondsbosschelaan 22 Postbus 68 1850 AB Heiloo Telefoon 072-330175 Voor eventuele nadere inlichtingen: Hr. Bosma UNIE VAN VRIJWILLIGERS HEEFT DRINGEND MENSEN NODIG De UW krijgt het in Heiloo steeds drukker. 10 Jaar geleden gestart met een handjevol mensen, nu meer dan 130 medewerkers! Maar het is niet genoeg, daarom deze oproep aan mannen en vrouwen in Heiloo. Bij uw aanmelding wordt niet gekeken naar geloof of oplei ding, wel naar uw belangstelling en uw hobby. Wij zijn even blij met iemand, Amnesty International komt overal ter wereld op voor de naleving van de Uni versele Verklaring van de Rechten van de Mens. Amnesty verzet zich derhalve tegen het opleggen en uitvoeren van doodstraffen, martelingen en andere onmenselijke bestraffingen voor gevan genen, die op grond van hun politieke of religieuze overtuiging, ras, taal, huidskleur of sexe in hun vrijheid be perkt worden, mits zij geen geweld heb ben gebruikt. Tegen de doodstraf komt Amnesty in alle gevallen in verweer, ook wanneer er wel geweld is gebruikt. De afschaffing van de doodstraf in de gehele wereld is een streven van de inter nationale organisatie. De doodstraf is volgens Amnesty een schending van het recht op leven. Toch is er wel iets met dit onderwerp aan de hand. Op een Amnesty-button staat weliswaar de voor zichzélf spre kende tekst 'Waarom doden we men sen, die mensen gedood hebben? Om te laten zien dat het doden van mensen verkeerd is?', maar toch wordt de orga nisatie voortdurend bestookt met vra gen hierover. Vragen die bij de strijd te gen bijvoorbeeld het martelen nooit gesteld worden. Verstande Met ons verstand kunnen we wel bere- enere dat de doodstraf niet helpt om het aa i .1 misdaden omlaag te brengen. We ei °nnen dat het recht op leven fun damenteel is. En we begrijpen ook wel dat de doodstraf, net als martelen, een wrede straf is. Maar gevoelsmatig ligt het anders. Bij Amnesty komen vragen binnen zoals 'Is de doodstraf niet nodig om de maatschappij te beschermen te gen zeer ernstige misdaden?', 'Is de doodstraf geen rechtvaardige straf voor afschuwelijke misdaden?' en 'Is de doodstraf geen juiste straf voor terroristen?'. Het gaat daarbij om de innerlijke strijd tussen het gevoel van menselijkheid en de wens om vergelding. Als ons zelf, on ze kinderen of andere dierbaren iets vre selijks wordt aangedaan, komen er vaak wraak-gevoelens boven. Het is niet makkelijk om daaraan niet toe te geven. Nooit is gebleken dat de doodstraf meer afschrikwekkend en dus doeltreffender is dan andere straffen. Bovendien, de doodstraf is onherroepelijk. Bij elk stel sel van strafrecht kunnen fouten wor den gemaakt, waardoor een onschuldi ge tot de doodstraf wordt veroordeeld, hetgeen ook echt is gebeurd. Is een doodvonnis eenmaal uitgevoerd, is geen correctie meer mogelijk. Amnesty International begon in 1979 een campagne voor de afschaffing van de doodstraf. Daarna werd het werk te gen de doodstraf aanzienlijk uitgebreid. De laatste grote bijdrage hieraan was de actie in 1982, die betrekking had op de doodstraf in de Verenigde Staten. Het Nederlandse aandeel hierin was gericht op de staat Florida. In de Verenigde Staten neemt Florida als staat de plaats in, waar de meeste doodvonnissen wor den uitgesproken en voltrokken. Ook dit jaar wordt er, tot en met 30 juni, ac tie gevoerd tegen de doodstraf in de Verenigde Staten. De Amnesty International-groep Heiloo richt zich net als vijf jaar geleden op de staat Florida. In het kader van deze actie kwam de Amnesty-groep onlangs in contact met Corrie Reinders Folmer-Landsman, die al geruime tijd correspondeert met ge vangenen, die in afwachting van het voltrekken van een doodvonnis in een 'dodencel' verblijven. Misdadigers Mevrouw Folmer startte haar cor respondentie ruim drie jaar geleden. In een uitzending op televisie hoorde ze het een en ander van een vrouw, die al brie ven schreef aan terdoodveroordeelden. „Ik weet heel goed dat die mensen niet voor niets in de gevangenis zitten, je schrijft met misdadigers. Ik heb er ook lang over moeten nadenken, voordat ik de eerste brief schreef. Na drie weken kreeg ik antwoord. De zin 'Het helpt om te weten dat ergens iemand mee leeft' daarin pakte me enorm", aldus mevrouw Folmer. Inmiddels schrijft de inwoonster van Heiloo met drie mannen in Amerikaan se gevangenissen. Tussen de uitspraak en de uitvoering van het doodvonnis zit vaak meer dan tien; de correspondentie is derhalve ook niet van korte duur. In die periode wordt door de advokaten van de veroordeelden elke mogelijkheid aangepakt om de doodstraf om te zetten in een levenslange gevangenisstraf (25 jaar), hetgeen de laatste jaren regelma tig gebeurt. Nooit opgeven „Ik ben er persoonlijk van overtuigd dat je als mens niet zomaar een ander mens mag doden. Ik probeer met m'n correspondentie de goede kanten van een gevangene naar boven te halen. Geen enkele mens is alleen maar slecht", vindt mevrouw Folmer. Zij staat dan ook volledig achter het Amnesty-streven de doodstraf uit te bannen. De dubbele moraal, verwoord in de uitspraak op de Amnesty-button, alsmede de onherroepelijkheid van de doodstraf zijn de belangrijkste argumenten. „Daarnaast degradeert een land zich zelf door doodvonnissen uit te spreken. De doodstraf heeft geen zin. Het is het bevredigen van wraak-gevoelens", zegt mevrouw Folmer. „De veroordeelden zijn door de maatschappij uitgespuugd. Ze worden wel niet aan den lijve gemar teld, maar de lange procedure is wel een mentale marteling. Alleen daarom al moet je nooit opgeven als je eenmaal met het schrijven van brieven bent begonnen". Concert De afdeling Heiloo van Amnesty Inter national wil onder andere met het ver haal van mevrouw Folmer de aandacht vestigen op de campagne voor de af schaffing van de doodstraY. Daarnaast wordt er op vrijdag 12 juni een concert gegeven in het Witte Kerkje. Het ka merstrijkorkest 'Het Aeschbacher En semble zal onder leiding van Roel Stee man een concert verzorgen (aanvang 20.30 uur). De toegang tot het concert is gratis, maar Amnesty International hoopt op een vrijwillige bijdrage van de bezoekers om de diverse activiteiten me de te kunnen betalen. In de kerk wordt tevens een collectie posters en affiches tentoongesteld en bestaat de mogelijkheid om een handte kening te plaatsen onder een petitie, ge richt aan de gouverneur van Florida, met betrekking tot de actie tegen de doodstraf. De kerk is vanaf 20.00 uur open. die maar 2 uur per week beschikbaar heeft, als met iemand, die elke dag wel een paar uur kan missen. Waar gaat het om? Als je slecht ter been bent of in een rolstoel zit, kan je zonder hulp de deur niet uit. Je moet naar de dokter of wilt een eindje wandelen, een boodschap doen. Als je ouder wordt, komen er steeds minder mensen op bezoek voor een praatje, of een spelletje of zo maar een kop koffie. Als je ouder wordt, wil je toch graag met anderen samen zijn (spelletjes doen, praten, enz.). Als je om wat voor reden niet meer zelf kunt koken. De UW zorgt voor begeleiding, regel matig bezoek, gezellige middagen in de verzorgingshuizen en ook voor zelfstan dig wonenden, warme maaltijd voorziening (Tafeltje-dek-je) en extra hulp in bijvoorbeeld De Loet. Voor al deze activiteiten zijn veel helpende han den nodig. Wilt u meer weten over het UVV-werk belt u voor nadere inlichtingen naar mevr. M. Scholte-Franse, tel. 337641 of mevr. W. Lampe, tel. 330895. JUWELIER, Stationsweg 85A, Heiloo, tel. 072-335730. Heerenweg 167,1851KN Hsioo. lel 072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1