WÈtdiem WmNscim tó nsi. BaMMêmsm Feest bij Boekhandel Deutekom De Loet vraagt vrijwilligers Geen Uitkijkpost ontvangen? m zonal zonwering Bijzondere acties W. HARTONG, huisarts AFWEZIG van 12 juni tot 4 juli. Middenweg 34 - Limmen telefoon 02205 - 1720. UITKIJKPOST 10 JUNI 1987 Libris, de groep samenwerkende kwali teitsboekhandels, bestaat 5 jaar. Ter ge legenheid van dit lustrum kunt u mee doen aan de fantastische jubileum wedstrijd. Meedingen naar één van de prijzen is eenvoudig. Bij de Libris- boekhandels, waaronder Deutekom in Heiloo, is de gratis jubileumkrant ver schenen met daarin opgenomen het wedstrijdformulier. De folder wordt in Heiloo en omstreken deze week huis- aan-huis verspreid. De puzzel die u moet oplossen verwijst naar boeken, auteurs, uitgeverijen e.d. uit deze boe- kenkrant. Zo bent u in één klap op de hoogte van het aktuele boekennieuws in Nederland én maakt u kans op een ge weldige boekenprijs. De eerste prijs is de grote serie van Dale woordenboeken: zeven delen van ieder 1.500 pagina's. De tweede prijs is de Kroniek van de Mensheid én de Kroniek van de 20e eeuw. Het komplete chrono logische overzicht van alle belangrijke historische feiten van de mensheid en van de 20e eeuw. De derde prijs is het van Dale groot woordenboek der Ne derlandse taal. Drie delen in een fraaie cassette. Dit geweldige prijzenpakket wordt door iedere Libris-boeichandel ter beschikking gesteld. Als klap op de vuurpijl zullen er uit alle goede inzendingen drie winnaars ge trokken worden die de komplete Win kler Prins Encyclopedie van hun Libris- boekhandel in ontvangst mogen nemen. Vestdijk In het kader van het Libris-lustrum ver schijnt bovendien 'Simon Vestdijk, kin derjaren', geschreven door Hans Visser. Dit geïllustreerde boekje is een voorpu- blikatie uit de omstreden biografie over Simon Vestdijk welke omstreeks sep tember van dit jaar verschijnt. Simon Vestdijk is één van de belangrijkste au teurs in het Nederlandse taalgebied. Hij schreef sterk autobiografische, psycho logische romans en publiceerde talloze essays en studies over schrijvers. Hij werd gelouwerd met alle belangrijke li teraire prijzen, koninklijke onderschei dingen en een ere-doctoraat. 'Simon Vestdijk, kinderjaren' geeft een gedetailleerd beeld van de jeugd van Vestdijk, van zijn geboorte in Harlin- gen op 17 oktober 1898 tot en met zijn HBS-tijd in Leeuwarden. Vele van zijn romans, zoals de Anton Wachter romans en 'De koperen tuin' zijn op de ze periode gebaseerd. Het boekje is al leen verkrijgbaar bij de Libris boekhan dels. Libris boekhandel Deutekom staat garant voor een ruim assortiment, kwa liteit en goede service. Al geruime tijd doet De Loet voor di verse activiteiten een beroep op de diensten van de vrijwilligers van het UW. Dit werkt tot volle tevredenheid van zowel bewoners, personeel als de vrijwilliges zelf. Sinds ruim een jaar nu wordt er door een aantal van deze vrij willigers ook gezorgd dat de bewoners 's avonds voorzien worden van thee, melk en/of karnemelk. Bij toerbeurt zijn hiervoor 's avonds twee dames aanwe zig die tussen 7 en 8 deze service verle nen. In totaal zijn ongeveer 18 dames ingeschakeld om dit project aan de gang te houden. Speciaal voor deze bezigheden wordt nog een aantal dames en heren gezocht die hieraan hun medewerking zouden willen geven. Wat is het geval? In de vakantieperiode zijn er natuurlijk geregeld een aantal medewerkers met vakantie en om dan toch dit stuk dienst verlening te kunnen laten functioneren moet er vaak, té vaak dus, een beroep worden gedaan op de thuisblijvers voor extra diensten. Dit is op den duur be zwaarlijk. Vrijwlligers-werk moet niet echt ontaarden in werk, want dan gaat toch op den duur de aardigheid er een beetje af. Indien u, na lezing van het bovenstaan de, denkt dat u een steentje zou kunnen AGENDA SPORTHAL HET VENNEWATER Vrijdag 12 juni Zaalvoetbaltoernooi 19.00-23.00 Zaterdag 13 juni Zaalvoetbal div. clubs 09.00-17.00 Maandag 15 juni Volleybal Effect 16.45-23.00 Zaterdag 20 juni Zaalvoetbal div. clubs 09.00-21.00 SCHOLIEREN OP ZOEK NAAR VAKANTIEWEEK Voor veel scholieren is de lange zomer vakantie aangebroken. Jongeren, die net eindexamen hebben gedaan en die in september met een vervolgopleiding starten, hebben zélfs 3 Vi maand vakan tie. Dit is een mooie gelegenheid om aan de slag te gaan en zo wat bij te verdie nen. Bij het arbeidsbureau in Alkmaar hebben zich al veel vakantiewerkers in geschreven. Het gaat om scholieren van 15 jaar en ouder, die van alles willen aanpakken. Zij willen in supermarkten werken, in de bollen of in de horeca. Ook produktiewerk, detailhandel en de Verzorgingssector zijn erg in trek. Kor tom, zij zijn bereid de handen uit de mouwen te steken. De heer Baak, directeur van het Ge westelijk Arbeidsbureau Alkmaar: 'Al leen al in de Alkmaarse sollicitanten- bank staan 200 kandidaten voor vakan tiewerk ingeschreven Zij hebben de speciaal hiervoor bestemde Vakantiewerk-kaart ingevuld met gege vens, zoals leeftijd, opleiding en de tijd dat zij beschikbaar zijn. Ik nodig alle werkgevers uit om in de sollicitanten- bank geschikte vakantiewerkers te zoeken'. Het gaat overigens goed met de sollici- tantenbanken in het Gewest Alkmaar. Inmiddels hebben vele werkgevers de weg naar deze nieuwe manier van vacature-vervulling gevonden. De Alk maarse sollicitantenbank vierde kort ge leden haar éénjarige bestaan en kon de ze week alweer de 500ste werkgever begroeten! Overige huisartsen nemen waar. Bel's donderdags: 072-330175 NIEUWE OPZET MEAO-OPLEIDING CORNELIS DREBBEL Met ingang van het schooljaar '87-'88 is er een aanzienlijke wijziging in het aan bod van de Meao-afdeling van het Cor- melis Drebbel College. Naast de bestaande driejarige opleiding (overdag en 's avonds) zal er ook een eenjarige dagopleiding worden aangeboden voor de bestuurlijke richting, de secretari aatsrichting en de bedrijfsadministratie- ve richting. Ook komt er een tweejarige avondcursus voor de vakken bedrijfse conomie, statistiek, bedrijfsadministra tie, commerciële economie en informa tica. In een tweejarige dagcursus kan men de vakken informatica, privaa trecht en maatschappijleer volgen. Voor inlichtingen over deze en andere cursus sen kan men contact opnemen met het Cornelis Drebbel College aan het Nas- sauplein 10 te Alkmaar op maandag- en woensdagavond (tel. 072-123109). Openbare Bibliotheek In de muziekafdeling worden allerlei materialen gepresenteerd in verband met het Holland Festival. en willen bijdragen om dit werk door gang te laten vinden, dan kunt u contact opnemen met de Unie van Vrijwilligers, mevr. Bakker, (tel. 336036) of met mevr. Scholte, (tel. 337641). Tenslotte nog een opmerking over de verhouding vrijwilliger/betaalde kracht. Sommige mensen zijn van me ning dat het niet goed is om vrijwilli gerswerk te laten doen dat ook door be taalde krachten kan worden gedaan want, zo wordt dan gezegd, op die ma nier bevorder je in zekere zin de werkloosheid. Deze redenering bevat een kern van waarheid alleen in een verzorgingste huis werkt het zo niet. Alle verzor gingstehuizen zijn sinds 1976 gebonden aan een bepaald personeelsbestand en slechts met zeer véél pijn en moeite is daar een kleine vermeerdering voor te krijgen. Als u daarnaast het gegeven zet dat de verzorgingsbehoefte van de in huis aanwezige ouderen toeneemt, dan is het te begrijpen dat het ergens gaat knarsen, dat bepaalde, niet strikt essen tiële, dingen nagelaten worden omdat daar dan geen tijd meer voor is. Dit gaat uiteraard ten-Toste van het welbevinden van de bewoners. Om dit zo goed moge lijk op te vangen wordt dus een beroep op vrijwilligers gedaan en bepaald niet om geld te sparen of iets dergelijks. DE DEKENKIST De Dekenkist is de enige patchwork en quiltingzaak boven het Noordzeeka naal, die de VIP- en creativiteitsstoffen concara en caligo mag verkopen. Een gunstige ontwikkeling voor quiltsters uit de regio, die nu wat dichter bij huis hun quiltmaterialen kunnen kopen. Er is een catalogus beschikbaar, die tegen een kleine vergoeding wordt toegestuurd. Voorlopig is De Dekenkist gevestigd aan de Rector Frederiklaan 21 te Hei loo. De openingstijden zijn dinsdag en vrijdag van 13.00 tot 17.00 uur of na af spraak. Voor inlichtingen kan men bel len Louwra Polen-Bruin (072-151938) of Netty Tiberi-Kuitwaard (02208-12597). DIERENBESCHERMING Goed tehuis gezocht voor Tarzan, kruising basset-Duitse staan der, reu 11 jaar; Conan, bull-terrier, reu, VA jaar; Koeskoes, middelgrote bastaard, zwart, reu, 2 jaar; Bamby, whippet, teef, zwart 2Vi jaar; Wanda, jachthond, tef, bruin; Bastaard fox, gest, teef, 3 jaar; Ayke, duitse herder, teef, 5 jaar; Pasja, bast. herder, teef, 5 jaar; Hukkie, bast., poedel, teef, 5 jaar; Muffie, bast., herder, reu, zwart, 5 jaar; Een aantal konijntjes. Voor infor matie: 02205-2256. Punkie, zwart/witte kater, 9 maanden; Toeska, grappige schildpadpoes, gester., VA jaar; Bijzonder mooi cy pers/grijs poesje, blauwe ogen, 2 jaar; Mikkie, cyperse kater, gec., 3 jaar; lieve cyperse kater, gec., 4 jaar; lapjespoes, 9 jaar; Dropje, piepklein zwart poesje, 6 jaar. Voor informatie: 072-337853. Vermist Schildpadpoesje, 1 jaar, aanhankelijk, litteken op buik, Kennemerstr.weg, Heiloo/Alkmaar; cyperse kater, gec., 6'A jaar, scheurtjes in oren, witte poot jes, witte bef, Hogeweg Limmen; cyper se kater, Floortje, gec., 4 witte voetjes, 3 jaar, Dompvloetlaan, Heiloo; zwarte poes, witte bef, witte sokken, donker bruin met beige vlooienband, 6 jaar, Bosanemoon Heiloo; cyperse kater, gec., witte pootjes, witte bef, zwart op rug, 2 jaar, Ewisweg, Heiloo. Voor in lichtingen: 072-621195. Gevonden Wit met zwarte kater, niet gec., 1 jaar, Zuidergeeststraat Heiloo; rood met wit te kater, niet gec., vlooienband, Berge- onstraat, Heiloo (loopt daar al ca. 4 we ken). Voor inlichtingen: 072-621195. Blauwe parkiet, JJitgeesterweg, Lim men; Kanarie, Burg. Bosmalaan Lim men. Voor inlichtingen 02205-2256. Twee tortelduiven, Heiloo. Voor inlich tingen 02206-5312. Dierenbescherming Heiloo Tel. katten Heiloo: 072-337853; 072-621195; Limmen: 02205-2256; Akersloot; 02513-10079. Tel. honden Heiloo en Limmen: 02205-2256, 072-333714; Akersloot: 02513-10079. Tel. knaagdieren Heiloo en Limmen: 02205-2256; Akersloot: 02513-10079. Tel. vogels: 02206-5312; Tel. Inspectie Heiloo e.o. 072-335750. Educatief Werk Alkmaar Zaterdag 13 juni organiseert de Stich ting Educatief Werk Alkmaar een open dag. In het gebouw Oudegracht 291 wordt informatie gegeven over allerlei cursussen, zoals zelfstandig wonen, re kenen, lezen en schrijven, omgaan met de computer en dergelijke. De cursussen zijn bedoeld voor Nederlandse en bui tenlandse volwassenen. De open dag duurt van 10.00 tot 14.00 uur. Tele foon: 072-129324 of 118766. Afrikaans kinderkoor Zondag 14 juni geeft een Afrikaans kin derkoor uit Oeganda een concert om 10.00 uur in de scholengemeenschap aan de Mandenmakerstraat 11 te Alk maar (Huiswaard). Je ogen plezier doen De Volkshogeschool Bergen organiseert van 3 tot en met 7 augustus een zomer week voor vrouwen onder de noemer 'Je ogen plezier doen'. Het thema is: beelden, zelfbeelden en ideaalbeelden van vrouwen. Opgave tot 25 juni moge lijk. Adres: Postbus 94, 1860 AB Ber gen, tel. 02208-94541 (8.30-12.30 uur, Ciske Quant). Creatieve handvaardigheid In september gaat in Castricum een ka dercursus creatieve handvaardigheid van start, welke twee jaar duurt en geor ganiseerd wordt door de Stichting Beel dende Vorming Castricum. Er is een vrij aanbod van materialen en technie ken. Voor inlichtingen/opgave: M. Bruggeman, tel. 02518-53512. TV HEILOO De zaterdag-(jeugd)kompetitie is weer gespeeld. Begon de kompetitie op 25 april met prima weer, dat kon ook van de twee volgende kompetitiedagen wor den gezegd. Op 16 mei kwamen de pro blemen: regen en wind maakten 't noodzakelijk dat het hele programma naar Hemelvaartsdag werd verschoven. Maar ook 6 juni begon weer met regen. In de loop van de morgen klaarde het echter op, zodat alle wedstrijden kon den worden gespeeld. Onze 2 teams bij de 12-jarigen speelden met wisselend succes. Er werd met veel inzet gespeeld, maar de tegenstanders bleken dikwijls net even sterker. Het 14-jarigen team wist zich dankzij enkele klinkende overwinningen goed te hand haven. Een sterk spelend eerste team bij de 16-jarigen wist in zijn poule het kam pioenschap te behalen en speelt op 13 juni in Hoorn een promotie-wedstrijd tegen Juliana I. De 2 overige 16-jarigen teams moesten met minder goede resul taten genoegen nemen. Het 2e kampioensteam vinden wij bij de jongens t/m 15 jaar. Zij spelen aan staande zaterdag hun promotie wedstrijd, thuis tegen Julianadorp I. Het jongensteam t/m 18 jaar wist on danks een wat zakke start als tweede in de poule te eindigen. Bij de dames kring-kompetitie werd het 7e team kampioen. Helaas werd de promot ie-wedstrijd verloren, zodat dit team 5e klas zal blijven spelen. Bij de dames-districtkompetitle werden het eerste, het tweede en het derde team kampioen. Voor de zaterdag-kompetitie zullen door het gemengde team en het Heren I team aanstaande zaterdag thuis promotie-wedstijden gespeeld worden. Er zullen mooie wedstrijden te zien zijn en we hopen op veel toeschouwers. H.O.V. HIELD JAARVERGADERING De Heilooër Operette Vereniging heeft op haar onlangs gehouden algemene le denvergadering de balans opgemaakt na de succesvolle reeks voorstellingen van de operette La Poupee. Daar het hier een Nederlandse première betrof was er voor menige H.O.V.'er nogal wat werk aan de winkel. Voorzitter Frits Hoger- heyde dankte dan ook een ieder die zich het afgelopen jaar op spontane wijze een niet geringe hoeveelheid vrije tijd had ontzegt ten behoeve van de H.O.V. Het was verheugend te vernemen dat door deze zelfwerkzaamheid het toch nog aanzienlijke tekort, ruim onder de begroting was gebleven. De voorzitter deed voor alle duidelijkheid nog maar eens uit de doeken dat er zelfs bij een uitverkocht theater een begrotingste kort is van 3 a 4 duizend gulden per voorstelling. De zelfgemaakte kleding was er ook de oorzaak van dat H.O.V. in beide bejaardenhuizen, Overkerck en De Loet, geheel pro deo een voorstelling kon verzorgen. De reakties van bewo ners en direkties waren zo enthousiast en hartverwarmend, dat een dergelijk optreden zeker voor herhaling vatbaar is. Inmiddels heeft H.O.V. 'Die lustige Witwe' van Franz Lehar in studie geno men. Door diverse mutaties in het koor is er nog plaats voor een aantal dames en heren. Speciaal aan sopranen en te noren is behoefte. De repetities zijn we kelijks op donderdagavond in het Open Huis. Heeft u interesse, kom dan eens vrijblijvend kennismaken, of bel Frits Hogerheyde, tel. 334275. Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Maandag 15 juni: slotavond in het Open Huis met bingo, aanvanfg 20.00 uur. Inlichtingen: A. Morshuis (332136) of L. Zoon (331097). Excursie KMTP Woensdag 17 juni: excursie naar het zeehondenopvangcentrum in Pietersbu- ren en het Lauwersmeer. Vertrek vanaf 7.00 uur op diverse opstappunten. In lichtingen: C. Kamer, Heerenweg 108, Heiloo, tel. 333523. WAO-AAW Belangenvereniging Maandag 15 juni: grote open klaverjas- drive met mooie prijzen. Vanaf 20.00 uur is men welkom in 't Trefpunt aan de Wester weg. De opbrengst van deze avond is bestemd voor diverse activitei ten van de vereniging. Met Nivon naar Haarlem Zondag 14 juni: bezoek aan Haarlem, waar 's morgens een wandeling wordt gemaakt langs de vele fraaie hofjes en andere bezienswaardigheden. Daarna volgt een bezoek aan het Teylermu- seum, waar historische natuurkundige instrumenten, mineralen, fossielen als mede schilderijen uit de 19e en 20e eeuw bekeken junnen worden. Vertrek vanaf station Heiloo: 9.47 uur. Kosten leden 5,00, niet-leden 6,50 (reiskosten niet inbegrepen). Men kan zich opgeven bij Fred of Reina Mulder, tel. 333127. Vereniging Handreiking Zondag 14 juni: vaartocht in Driehui zen. Vertrek vanaf station Alkmaar 10.30 uur. Voor inlichtingen: 072-114428 of 119745. Woensdag 17 ju ni: laatste open avond van het seizoen in het restaurant van zwembad De Over dekte, aanvang 20.00 uur. TINTORETTO De teken- en schildervereniging Tinto retto zal in september een begin maken met een geheel nieuwe instructiecursus die 30 wekelijkse lessen omvat, en zal duren tot mei 1988. Voor alle mensen (jong en oud) die allang de wens hebben aan tekenen, schilderen en/of aquarel leren te beginnen, ligt hier een schitte rende kans om in die hobby wat verder te kofnen. Ook voor hen die al een beet je vertrouwd zijn met de diverse tech nieken biedt deze cursus, onder bevoeg de leiding, uitstekende mogelijkheden. De instructiecursus wordt gegeven op de maandagavonden, van acht tot tien uur in het atelier van Tintoretto in de Ze vensprong, Ewisweg, Heiloo. De secre taris van Tintoretto, A. Zoon, Ooster zijweg 4, tel. 072-331191, is graag be reid u nadere inlichtingen te verstrekken. PV LUCHTPOST HEILOO Ook de 167 duiven ondervonden hinder of gemak van de harde zuid-zuidwesten wind het afgelopen Pinsterweekend. Sa men met ongeveer 8000 andere duiven werden ze om 10.00 uur gelost in de Franse plaats Pont. St. Maxence, onge veer 400 km van Heiloo. De eerste duif bereikte een snelheid van 18.11.69 me ter per minuut (108.7 km per uur!) en werd door de comb. Molenaar op 13.38.32 geconstateerd. De 34e prijs- duif werd door Jan Telleman om 13.55.36 uur geklokt. Vele duiven vlo gen te ver door en moesten vele kilome ters terug vliegen tegen de harde wind in. Het concours had een snel verloop. De uitslag: Comb. Molenaar (10) 1; Henk Lases (13) 2; Theo v.d. Beg (17) 3, 4, 7, 9, 10, 19, 21, 22, 30, 31; Rien Mei jer (20) 5, 6, 20, 23, 32; Co de Haan (17) 8, 15, 16, 27; Jan Telleman (7) 12, 24, 34; John Ooms (4) 13, 26; Johan Pep ping (11) 14, 29; Comb. Adri- chem/Kaandorp (12) 17, 18, 28, 33; Si mon Leijen (5) 25. Prijzen aangewezen Theo v.d. Berg, on aangewezen Com. Molenaar, Rien Mei jer, Theo v.d. Berg. Donderdag inkorven voor Orleans en vrijdag voor Moeskroen. JEUGD D.V.W. Zaterdag 13 juni is er voor de jeugd van D.V.W. weer een viswedstrijd. Deze keer is het alleen voor jeugdleden van D.V.W. die in het bezit zijn van een vis vergunning van D.V.W. Heb je reeds een vergunning dan zit je goed. Heb je nog geen vergunning, ga dan gauw eent je kopen. Voor 7,50 kom je in het be zit van zo'n vergunning. Je mag daar voor een heel jaar vissen. Ook organise ren we verschillende viswedstrijden, waar je mooie prijzen kan winnen, miets je goed je best doet. De adressen waar je zo'n vergunning kan kopen zijn: Handy Fish, Kenne- merstraatweg 400a, en J. v. Gijlswijk, Butterlaan 53, en H. Haanraads, San- decamplaan 6. Zorg dus dat je in het be zit komt van zo'n vergunning. Over de wedstrijd van zaterdag 13 juni het volgende. We verzamelen op de par keerplaats de Loet en wel om 8.30 uur, zodat we om 9 uur kunnen vissen en jul lie een mooie visochtend bezorgen. Het inleggeld bedraagt 1,00. Zorg ook dat je spulletjes in orde zijn, zodat je niet voor joker aan de waterkant staat. (Maar ook dan helpen we je nog wel). CHRISTENVROUWENBOND De jaarvergadering, tevens de laatste avond in het seizoen, werd door mevr. v.d. Wolf geopend. Na zingen, gebed en meditatie volgden de mededelingen. Mevr. Vaandrager, die het afgelopen jaar als gastbestuurslid heeft meegehol pen, wordt met ingang van september 1987 orizë vice-presidente. I.v.m. het af treden van 3 bestuursleden in 1988 werd verzocht om nieuwe gast-bestuursleden. Op 2 juli is er een koffie-ochtend bij mevr. v.d. Wolf. De sekretaresse kreeg gelegenheid het jaarverslag voor te le zen. Het financieel verslag lag ter inzage op de tafels. De rest van de avond werd doorgebacht met het beschilderen van onderzetters. Het rad van avontuur bracht 127,00 op; de helft voor het project Burkino Faso en de helft voor eigen kas. We sloten af met het Bondslied. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur, Geref. Kerk: ds. B.J. Kruit en ds. Sj. Runia, m.m.v. Zuidmoluks Koor; 19.00 uur: ds. R. Oranje (doopdienst). Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 uur: ds. F.J. van der Wind (gez. dienst); 19.00 uur: ds. Boelhouwer (avondgebed). Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.00 uur: ds. W.C: Moerdijk uit Rozenburg. Parochie-zondagsdienst Moeder Gods Parochie, Holleweg 111, tel. 331453. Evangelie-Centrum Zondagmorgen 10 uur Dienst en woens dagavond 8 uur. Bijbelstudie. Wester- weg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. T. Viezee uit Alphen aan de Rijn. Ned. Herv. Gemeente Egmonden Gez. dienst drie kerken in de Ger. Kerk. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: ds. M.W.S. Cramer (H.A.). Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.15 uur: ds. F. Knoppers. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: br. L.J. Degenaar (koffie na de dienst). Ned. gereformeerde kerk Alkmaar 9.00 uur: br. F. van Egmond; 15.00 uur: kand. J.J. van Es. Deze diensten worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Oudorp. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur Hoogmis. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Laat, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: leesdienst. Evangelische Gemeente De Egmonden Zondagavond 19.00 uur, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Inlichtingen tel. 02206-5301. Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) em 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Don derdag 9 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8 uur. Vrijdag 19.15 uur. O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Weekenddiensten: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 (bij de Juliana Zusters) en 10.30 uur, Hoogmis. Door de week: maandag, woensdag en vrijdag 19.00 uur, donderdag 10.00 uur. Biechtgelegenheid: zaterdag 16.00 uur in de Bedevaartskapel. Gebeedsdienst en Lof: Zondag 15.00 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord H. Missen: Zaterdagavond 18.45 uur Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 13 en 14 juni: dr. Gransbergen, Breede- laan 59, Heiloo, tel. 330400. Weekenddienst Apotheek 12-19 juni: apotheek Wanna, J. Leysterstraat, 22, Alkmaar, tel. 072-112082. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) E. Engeringh, Slimpad 4, Heiloo, tel. 072-332719, b.g.g. boodschappen dienst: 020-123123. Verloskundige Limmen 11-17 juni: E. Wiegering, tel. 02513-12020. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo 13 en 14 juni: N.J.Schouten, Maurits- kade 13, Alkmaar, tel. 072-115437. Diëtiste Simone Ouwendijk, Nic.Beetsweg 66, Heiloo. Telefonisch afspraken maken: dag. tussen 18.00-19.00 uur, tel. 072-336051 (b.g.g. 330719) Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Rommelmarkt muziekverenigingen Ook dit jaar organiseren de muziekvere nigingen Caecilia, Nijenburg en TKH weer een grote rommelmarkt op de plei nen van winkelhof 't Loo. Dit gebeurt op 9 en 10 oktober. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor opleiding en bege leiding van leerlingen en de aanschaf van bladmuziek. Heeft u nog spullen, die u kwijt wilt, maar die voor ons nog bruikbaar zijn, belt u dan even naar: 331713 (overdag) (De Konkelboet) of naar: 331783 ('s avonds) (Gerard Ter voort). De eerst volgende zaterdagmor gen worden de spullen bij u opgehaald. De ophaaldienst start 23 mei. WAO-AAW Belangenvereniging Op 13 juni houdt de WAO-AAW Be langenvereniging Heiloo een grote rom melmarkt op het parkeerterrein van winkelcentrum Het Hoekstuk. Een ie der, die nog overbodige spullen, van boeken tot overtollige huisraad, heeft, om dit niet weg te gooien, maar even te bellen: 331840 of 336900. De spullen worden dan bij u opgehaald. De in komsten van de rommelmarkt worden gebruikt voor de aankoop van Inateria- len voor verschillende activiteiten. Avondvierdaagse Van 15 tot en met 18 juni wordt in Egmond-Binnen de jaarlijkse avond vierdaagse gehouden. De start van de 5 en 10 km is elke avond om 19.00 uur va naf café 't Haasje, Herenweg 66. In schrijven: maandag vanaf 18.00 uur, in schrijfgeld 4,00, tot 14 jaar 3,00. Een duinkaart is verplicht. Galerie De Kapberg Tot en met 28 juni exposeert de Zwitser se kunstenaar Thomas Keiler schilderij en in Galerie De Kapberg, Slotweg 17 in Egmond aan den Hoef. De galerie is op zaterdag en zondag geopend van 13.30-17.00 uur. Galerie Wimmenum Tot en met 28. juni kan men in Galerie Wimmenum, Herenweg 270 in Egmond aan den Hoef olieverfschilderijen en aquarels van Ellen Flink van Hemert en keramiek van Renée Franken bekijken. De galerie is vrijdag, zaterdag en zon dag geopend van 13.00-17.00 uur. Collecte Anjerfonds De vereniging Oud Limmen verzorgt dit jaar de collecte ten bate van het Anjer fonds in de periode tussen 9 en 21 juni. Een deel van de opbrengst is bestemd voor de Limmer vereniging, het meren deel komt ten goede aan het Anjer fonds, dat op haar beurt weer tal van organisaties en instanties financieel on dersteunt. Een bijdrage van uw kant komt dus altijd goed terecht! 072-337342. Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. de Waal, Kenne- merstraatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. Duijser zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114, b.g.g. 02208-96924. M. J. Dijkema, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114, b.g.g. 072-334348. Kruisvereniging Heiloo Kantoor: Wijkgebouw, Holleweg 94. Geopend iedere maandag en donderdag van 16.00-17.00 uur. Uitleenmagazijn geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tus sen 12.00-13.00 uur. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-3344694. Wijkverpleegkundigen Mevr. J. van Leeuwen, tel. 072-331021, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. A. van Staveren, tel. 072-334326, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. H. Meesters, tel. 072-337465, te bereiken van 8.00-8.30 uur. Mevr. E. Jansen, tel. 02206-3613, te be reiken maandag, woensdag en vrijdag tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. L. de Waard, tel. 02518-55495, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. B. Huisingh, tel. 072-330362, te bereiken tussen 8.00-8.30 uur. Mevr. K. Hergaarden, tel. 02513-14847, te bereiken tussen 8.00-8.15 uur. Mevr. R. de Jong, tel. 02205-2062, te bereiken maandag, donderdag en vrij dag tussen 8.00-8.15 uur. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. 072-126482 (alarmcentrale). Spreekuur in wijkgebouw: dagelijks tussen 12.00-13.00 uur, tel. 072-331073. Opbrengst AVO-collecte De collecte ten bate van de AVO- gehandicaptenzorg heeft in Akersloot het bedrag van 1.766,00 opgebracht. Hartelijk dank aanallen, die hiertoe hebben bijgedragen. Nederlandse Rode Kruis afd. Heiloo Geestakker 7, 1852 EW Heiloo, tel. 072-336038 Welfare: mevr. Coolegem-de Beer, Werkendelslaan 39, 1851 VB Heiloo, tel. 072-335427. Verkoop van handwer ken iedere woensdag van 10.00-12.00 uur Kennemerstraatweg 382, Heiloo, tel. 072-333399. Speel-o-theek regio Heiloo: De speel-o- theek leent speelgoed uit aan kinderen met een handicap en aan diegenen die speciale aandacht nodig hebben. Adres: Kennemerstraatweg 382, 1851 BK Hei loo, tel. 072-333399. Openingstijden: donderdag 15.30-16.30 uur, vrijdag 19.00-21.00 uur, zaterdag 10.00-12.00 uur. Inl.: mevr. M.H.Post-Stuve, Goodes- laan 55, 1852 ES Heiloo, tel. 072-334152. Telefooncirkels: Inl.: J.van Toorn, Geestakker 7, 1852 EW Heiloo, tel. 072-336038. Stichting Ouderenwerk Heiloo Instelling voor gecoördineerd werk voor 50-plussers. 't Trefpunt, Westerweg 294, 1852 AS te Heiloo, tel. 331297. Spreekuren: dagelijks (9.00-10.30 uur). Voor: bemiddeling huisvesting ouderen, meer bewegen door 50-plussers, autovervoer door vrijwilligers, individuele belangenbehartiging, vormings- en ontspanningsactivitei ten, Graag Gedaan. Gemeente Heiloo afdeling sociale zaken Van Aostastraat 5 Spreekuren: iedere werkdag van 8.30-12.00 uur, tel. 313131. Maatschappelijk werk: maandag t/m vrijdag 8.30-10.30 uur, dinsdag ook 19.00-20.00 uur, tel. 313184. Burenhulp Plan Oost Fam. van den Berg, De Laghe Weijdt 20, Heiloo, tel. 335078. Stichting Rolstoelbus Heiloo e.o. Inlichtingen en afspraken: tel. 335149 (b.g.g. 336570). De Rolbus is dagelijks beschikbaar. Stichting Onderdak Alkmaar Opvangcentrum voor acuut dakloze mensen. Koelmalaan 196, Alkmaar, tel. 072-400234. Werkgroep Kind en Ziekenhuis Secretaris: J.C.Smakman, tel. 072-331661. W oningbouw vereniging Sint Willibrordus De Kloosterhof 23, 1852 LA Heiloo, tel. 072-332872. Geopend op werkdagen van 8.30-11.30 uur. Spreekuur: le woensdag van de maand (niet in juli en augustus). Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Eerste maandag van de maand: thema avond. Derde maandag van de maand: kreatieve avond. Het Open Huis, zaal 5, aanvang 20.00 uur. Inl. tel. 332136 of 331097. Gezinsverzorging, bejaardenhulp en Alpha-hulp Stichting Noord-Kennemerland, Kan toor Heiloo: Westerweg 294. Spreekuur dagelijks. 8.30-9.30 uur. Voor aanvra gen om hulp, bel het centrale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereikbaar van 8.30-17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend dringend hulp nodig heeft, bel dan de Bereikbaarheidsdienst: 072-156400. Openbare Bibliotheken Het Malevoort 13, 1852 KZ te Heiloo, tel. 330670: Dinsdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Donderdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Vrijdag 10.00-12.00 14.00-20.30 Zaterdag 10.00-12.30 Kennemerstraatweg 382, 1851 BK te Heiloo, tel. 330057: Maandag 19.00-20.30 Woensdag 14.00-16.00 Vrijdag 14.00-17.00 Ouderenkoor Heiloo Repetitie dinsdag van 10.00-11.45 uur, in 't Trefpunt, Westerweg 294. Inl.: via tel. 334054 of 334216. De Zonnebloem Vereniging tot bevordering van het wel zijn der zieken, van alle gezindten, voor bezoek thuis, ziekenhuis of verpleeg huis. Sekr.: Baafjeslaan 11, Heiloo, tel. 332610. FNV Info-team Heiloo-Limmen Spoed-informatie: tel. 02205-1608 of 02206-5397. Bouw- en Houtbond Heiloo Spreekuur iedere maandag van 20.00 tot 21.00 uur in de R.K. pastorie, Westerweg 267. Indicatiecommissie Heiloo Aanvragen voor huisvesting in een be jaardenoord en sociale alarmering die nen te worden gericht aan de afdeling Sociale Zaken van de gemeente Heiloo, Van Aostastraat 5, 1851 JB Heiloo, t.a.v. A.Th.Delleman (tel. 072-313184). Spreekuur: iedere werkdag van 8.30-10.30 uur. Tevens dinsdag van 19.00-20.00 uur. Alg. Ned. Invalidenbond Secr.: mevr. Burgering, Karei de Groot elaan 26, 1861 KT Bergen (NH), tel. 02208-12819. Kontaktpersoon: A. L. Bellekom, Kennemerstraatweg 324, «1851 BH Heiloo, tel. 072-333797. Stichting Telefonische Hulpdienst Noord-Holland Voor een gesprek van mens tot mens dag en nacht bereikbaar: tel. 072-613614. Wao-Aaw-Groep Activiteiten in 't Trefpunt, Westerweg 294, Heiloo. Tevens elke maandag spreekuur (9.00-12.00 uur). Vereniging voor Volkshuisvesting Heiloo Inlichtingen/inschrijvingen: alleen de eerste en derde dinsdag van de maand van 19.30-21.30 uur (inschrijvingen om 19.30 uur) in het Open Huis. Secretari aat: N. Greeuw, Termijen 22, tel. 332158. Stichting Werklozenbelangen Spreekuur: elke maandag, woensdag en vrijdag (10.00-11.30 uur) in het onder komen aan de Pastoor van Muijenweg 16, Heiloo (voormalige Agnesschool), tel. 072-337196. Ouders helpen Ouders Telefonische hulpdienst van de Lande lijke Stichting Ouders van Drugs verslaafden. Tel. 072-152244. Bereik baar: maandag t/m vrijdag van 17.00 t/m 01.00 uur, zaterdag, zondag en op feestdagen van 9.00 t/m 01.00 uur. Vrijwilligers Autovervoer Telefoon 333097, b.g.g. 331297.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 2