fr% De Keurslager Verstand van lekker vleesui HAAS KARBONADE 9.98 RIB KARBONADE 8.98 SCHOUDER KARBONADE 7.98 A 9'95 Special 1.95 CERVELAAT WORST ne 1.05 MAGER ONTBIJTSPEK 0.98 de nieuwe schoolagenda's zijn weer uit Extra Brie Chinese belegen van de Amandel- Prinseskaas Mat pinda's 6.95 3.95 3.95 Champignon Ragout Snitzei 500 gram 250 gram 500 gram KEURSLAGER MUZIEK SCHOOL HEILOO WINKELHOF 'T L00 HEILOO TEL. 331776 Uit het ruige Franse Baskenland, komt deze zachte schapenkaas, Probeer ze eens op 'n beschuitje of cracker, werkelijk heerlijk. Etorki, 100 gram 3.95 Adverteren is naamsbekendheid De LiïïkijkpOtt helpt daarbij Lessen solozang Wat biedt de Muziekschool? Algemene Muzikale Vorming Instrumentale lessen Kursussen voor volwassenen Samenspel Schoolconcerten Aanschaf instrumenten Harmonie-/Fanfare-/ Brassbandopleidingen Studiefonds Muziekonderwijs Gemeente Heiloo Bijdrageregeling leerlingen Gemeente Egmond Rechten en plichten Speelavonden Lesgelden en overige tarieven Bestuur van de school mm piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin limnmi KILO: KILO: KILO: Informatie 1987-1988 100 gram. 100 gram. postagentschap-rookshop Jan-Tine Braam Winkelhof 't Loo nr!8 -1851HT Heiloo-Tel. 072-331004 Inleveren van kopij voor advertenties e.d. tot uiterlijk i 17.00 uur. Winkelhof Heiloo Schooljaar 1987/1988. Prachtig Livera setje Beha in wit, ivoor, bleu of zwart. A-B cup 'n Echt Livera behaatje. In wit en skin. A-B-C cup t op de speciale Livera standaard Want daarop vindt u de exclusieve Livera kollektie: per- '/Bijpassend 1 slipje Winkelhof't Looi 3 fekte pasvorm voor Alkmaar Langestraat 50 uiterst bescheiden prijsjes Heiloo D A 'S MOOI MIJN LIJN m lav/ooH J - Dno -narrrjn Rechte Hondsbosschelaan 22, Heiloo De muziekschool stelt zich ten doel het geven van muziekonderwijs in de ruimste zin van het woord (statuten V.M.S.). Tegenwoordig spreken we liever van muzikale vorming. Deze is gewoonlijk gericht op leerlingen vanaf 7 jaar (Groep 4 Basisonderwijs). Met ingang van de kursus 1987-1988 willen we ook jongere kinderen toelaten voor de volgende instrumenten: blokfluit en piano en ook voor A.M.V. oriëntatie. We richten ons met ons aanbod niet alleen tot jeugdigen. Ook volwassenen zijn van harte welkom als leerling. Bo vendien zijn er voor hen speciale kursussen. In de komende paragrafen wordt ingegaan op de lessen en kursussen die de school te bieden heeft: Algemene muzikale vorming Instrumentale lessen/zanglessen Kursussen voor volwassenen Samenspel Schoolconcerten Begeleiding leerkrachten basisonderwijs 1. Oriëntatiejaar: De nadruk ligt hier op kennismaken met de school en bezig zijn met de muziek in zingen, dansen en luisteren. 2. A.M.V.: Dit valt samen met het eerste jaar instrumentaal onder wijs en vormt een noodzakelijke aanvulling daarop! Deze lessen zijn verplicht voor leerlingen in de basis schooltijd, die voor het eerste jaar les op een instrument volgen. Voor alle A.M.V. leerlingen geldt, dat zij worden ingescha keld bij schoolevenementen als Sint-Nicolaasviering, samenspeldagen, slotavond enz. Er wordt les gegeven op vrijwel alle instrumenten. Gedu rende de eerste drie jaren worden de lessen gegeven aan (kleine) groepjes, die afhankelijk van de grootte, minimaal 35 minuten les hebben. Slechts in die gevallen waarin het, naar het oordeel van de docent absoluut noodzakelijk is, kunnen leerlingen individueel les krijgen. Vanaf het vierde jaar krijgt ieder individueel les. Vanwege de aard van het vak: ("Solozang") zijn de les sen altijd individueel. Het goedkopere groepstarief is der halve niet van toepassing. Meer en meer krijgen volwassen leerlingen aandacht in de vorm van speciale kursussen. Deze zijn: Algemene Muziekleer Kursusduur: 5 avonden van 20.00-21.30 uur (donder dagavond) 17 en 24 september, 1, 8 en 15 oktober. Kursusgeld: f 65,—. Muziekgeschiedenis Kursusduur: 5 avonden van 20.00-21.30 uur (donder dagavond) 29 oktober, 5, 12, 19 en 26 november. Kursusgeld: f 65,—. lil. Geschiedenis van de jazzmuziek. Kursusduur: 5 avonden van 20.00-21.30 uur (donder dagavond) 7, 14, 21 en 28 januari en 4 februari. Kursusgeld: f 65,—. IV. Kennismakingskursus. De bedoeling is volwassen leerlingen de mogelijkheid te bieden om te proberen hoe het leren bespelen van een instrument hen bevalt. De kursus bestaat uit 10 lessen van 11/2 uur. Aan het einde van de kursus, in december, zijn de kursisten in staat enkele van de bekende Sinterklaas- en Kerstliedjes te spelen. Kursusgeld: f 65,—. V. Blokfluitlessen voor beginners. Aan groepjes van acht leerlingen worden de eerste beginselen van blokfluitspelen onderwezen. Kursusduur: 39 lessen van 45 minuten (tijdstip in overleg). Kursusgeld: f 190,—. VI. Ensemble-(bege-)ieiding. Veel kleine (huis)-ensembles zoeken naar betaalbare vakkundige leiding. De muziekschool kan deze lei ding geven. In overleg met het ensemble wordt een begeleidings-programma opgesteld. VII. Solfège, algemene muziekleer, vormleer. Voor gevorderde volwassen leerlingen, die zich inten siever met de instrumentstudie en de muziek in het algemeen willen bezighouden, kan een speciale kur sus worden gegeven. De precieze inhoud en de kur- susavond wordt in overleg met de kursisten bepaald. Kursusduur: 30 lessen van 60 minuten. Kursusgeld: f 185,—. Voor velen krijgt het muziekmaken een extra dimensie wanneer het in ensembleverband wordt gedaan. De school stimuleert het ensemblespel door per week 13 uren daarvoor beschikbaar te stellen. Na een jaar instrumentale les kunnen leerlingen zich in groepen "beginnend samenspel" voorbereiden op het spelen in de grotere ensembles. Hierin mogen de leerlin gen, die minimaal twee jaar instrumentale lessen hebben gevolgd, meedoen. Zij kunnen kiezen uit: Big-band, blokfluitensembles, dwarsfluitensemble, roek-groep, gitaarensemble, strijkor kest, vocaal-ensemble, blaasensemble, slagwerkensemble. I tSs Een viertal docenten, met een flinke verscheidenheid aan instrumenten, vertellen en spelen voor groepen leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs. Begeleiding leerkrachten basisonderwijs De muziekconsulent begeleidt de leerkrachten van het basisonderwijs. Dit geschiedt op verschillende manieren. Zo kan gekozen worden voor team- of individuele begelei ding. Daarnaast worden speciale kortlopende kursussen voor onderwijzers en onderwijzeressen van bovenge noemd onderwijs georganiseerd. leder die besluit tot de aanschaf van een instrument is uiter aard vrij te kopen waar hij/zij wil. Toch willen wij u attenderen op de mogelijkheden en voorde len die de school u te bieden heeft. Wanneer u via de school tot aanschaf overgaat weet u ze ker een goed instrument in bezit te krijgen. Bovendien kunnen wij als school goede garantievoorwaarden be dingen bij de leveranciers. Tevens heeft u dan het recht het instrument te verkopen via de school. Hiermede verkleint u het risico een miskoop te doen aanzienlijk. (HAFABRA) Leden van de Heilooër Amateur blaasorkesten, die woon achtig zijn in de gemeente Heiloo, kunnen gedurende een beperkt aantal jaren lessen volgen tegen een speciaal tarief. De aanmelding dient dan via de vereniging te geschieden. Deze leerlingen kunnen, indien zij het vereiste niveau heb ben bereikt, deelnemen aan de Rijkserkende Hafabra- examens A, B, C en D. Degenen, voor wie de hoogte van de lesgelden een belet sel is om deel te nemen aan de lessen van de Volkmu ziekschool, kunnen een beroep doen op het Studiefonds Muziekonderwijs van de Gemeente Heiloo. Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de Volksmuziekschool en op de gemeentesecretarie. (Inleveren vóór 15 september). Bij laatstgenoemde adres (afdeling onderwijs, dhr. J. Beelen) zijn ook inlichtingen te verkrijgen. Het gemeentebestuur van Egmond kan aan ouders van leerlingen een bijdrage verlenen in de kosten van het muziekonderwijs. Voor nadere inlichtingen over de bijdra geregeling kunt u zich wenden tot de Afdeling Financiën, Zwartendijk 1, 1931 CK Egmond a. Zee, tel. 02206-1154. Kursusgelden. Deze kunnen desgewenst in gelijke termijnen worden be taald, doch alleen als de eerste termijn onmiddellijk na ontvangst van de nota wordt voldaan. Restitutie. Soms zal, bij langdurige afwezigheid van een leerkracht, teruggave van lesgeld moeten plaatsvinden; dat gebeurt dan vanaf de tweede keer van zijn/haar afwezigheid bin nen een kursusjaar. WIJ ATTENDEREN U EROP DAT IN PRINCIPE ELKE IN SCHRIJVING BINDEND IS VOOR HET GEHELE SCHOOLJAAR. Pas 65 Houders van de pas 65 krijgen 20% korting op de tarie ven voor de cursussen voor volwassenen en overige lesgelden. Op gezette tijden organiseren de docenten speelavonden, waarop zij hun leerlingen laten "optreden voor publiek". Deze mini-concertjes worden in de "Uitkijkpost" bekend gemaakt. Bij alle genoemde aktiviteiten bent u van harte welkom. Inwoners Inwoners Heiloo andere gem. Algemene Muzikale Vorming A.M.V. - Oriëntatiejaar/zonder instrument f 185,00 f 185,00 - A.M.V. inclusief inclusief - A.M.V. samenspel f 25,00 25,00 Instrumentale lessen - 1e studiejaar (groepslessen) f 550,00 f 1.100,00 - 2e studiejaar (groepslessen) f 550,00 f 1.125,00 - 3e studiejaar (groepslessen) f 550,00 f 1.180,00 - 4e studiej. (individuele lessen) f 640,00 f 1.520,00 - 5e studiejaar en later f 640,00 f 1.735,00 (individuele lessen) Zanglessen f 640,00 f 1.520,00 Ensemble spel: - Leerlingen f 25,00 f 25,00 - Niet leerlingen f 155,00- f 155,00 Hafa-leerlingen f 207,50 n.v.t. Het Stichtingsbestuur bestaat uit zeven personen. De ouders worden vertegenwoordigd door vier leden, terwijl de overi gen namens het gemeentebestuur zitting hebben. Meer informatie: Meer informatie en aanmeldingsformulier kunt U krijgen aan de school of worden op uw verzoek toegezonden, 't Veld 1, 1852 GG telefoon (tijdens kantooruren) tel. 072-332460.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 7