(a NIEUWBOUW GEMEENTEHUIS Gemeenteraad beslist op 2 juli over keuze architect Ri Dit is een publikatie van de Gemeente Heiloo =1 MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN S? NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN A. J. VOS winkelt 100 bijd^ffntrum! HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Noordhollandse kampioenschappen standwerken in Stationscentrum •t WOENSDAG A.S. POLITIEK CAFE GEMEENTEHUIS Fraktie en Bestuur van de Partij van de Arbeid houden een openbare Hoorzitting over de plannen voor een nieuw Gemeentehuis op: Vrijdag 19 jupi in het Open Huis, aanvang 20.00 uur. een r\ Openingstijden: 52e JAARGANG NO. 24-17 JUNI 1987 Geschiedenis Taak en samenstelling van de werkgroep De keuze van de architect De noodgebouwen uit het begin van de jaren '70, waarin gehuisvest zijn de afdelingen openbare werken en sociale zaken. Wat wordt aan de raad voorgesteld op 2 juli a.s. Wat gaat het kosten? Wanneer kan de bouw beginnen? Informatie t.b.v. de inwoners Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO i 20.00 uur in de bovenzaal van "d'Oud Inn", Heerenweg 142 over de plannen voor een nieuw Wie het woord wil, krijgt het woord! Wie in debat wil, gaat in debat! Een openbare discussie avond, georganiseerd door de afdeling Heiloo van de \\l IEDEREEN VAN HARTE WELKOM!!! De nieuwe STAATSLOTEN liggen vanaf morgen voor U klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. (Voor nadere berichtgeving zie verenigingsnieuws). maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) v,. Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! In de raadsvergadering van 2 juli a.s. zal het college van b en w de raad een voorstel doen om het ar chitectenbureau Hoogstad, Weeber en Van Tilburg uit Rotterdam aan te wijzen als architect voor het nieuw te bouwen gemeentehuis van Heiloo. Hiermede zal dan een belangrijke stap worden gezet op de weg, die moet leiden tot een definitieve oplossing van de ruimtenood van het gemeentelijke bestuurlijke en ambtelijke apparaat. Voorafgaande aan de raadsvergadering zal op maandag 22 juni a.s. om 20.00 uur een gecombineerde openbare verga dering van alle raadscommissies plaatsvinden. Ruim honderd jaar geleden treffen we het Heilooër raadhuis, gecombineerd met de dorpsschool, aan op de hoek van de Heerenweg achter de Witte Kerk, waar nu de brandweerkazerne is ge bouwd. In 1882 krijgt de school een nieuw onderkomen aan de Willibror- dusweg (thans is daar het parkeerterrein aan de noordkant van 't Loo) en kan de vrijkomende ruimte bij het raadhuis worden getrokken. Heiloo telt dan zo'n 1500 inwoners. Na de eeuwwisseling begint de groei van het inwonertal en in de jaren '20 wordt de bouw van een nieuw raadhuis een noodzaak. Een unieke plek is daartoe voorhanden. In het hart van het dorp ligt een stuk grond braak, waarop voor dien Huize 'Overweg' heeft gestaan, dat achtereenvolgens als burgemeesterswo ning, sanatorium en hotel heeft dienst gedaan, maar in 1918 werd gesloopt. In 1927 wordt het nieuwe raadhuis, zo als dat er ook thans nog staat, in ge bruik genomen. Het is een ontwerp van architect Saai uit Alkmaar, die ook ar chitect was van Huize 'Westerlicht' al daar. Voor een gemeente van dan onge veer 4000 inwoners, met een raad van 11 leden, doet het gebouw met zijn mar kante dak en daktorentje fors aan. Toch is de binnenruimte maar vrij be perkt. Op de eerste verdieping een raad zaal over de volle breedte van het ge bouw met daarachter twee commissie kamers. Gelijkvloers aan de westkant van de hal één kamer voor de wethou ders en de burgemeesterskamer, aan de oostzijde de kamer voor de gemeentese cretaris met aansluitend de secretarie, waarvoor toen een oppervlakte beschik baar was van slechts 25 nr. Reeds in de jaren 1940-1945 blijkt het gemeentehuis te klein te zijn. Het ge meentelijk distributiekantoor en het ge meentelijk evacuatiebureau moeten el ders in de gemeente worden onderge bracht. Na de oorlog duurt het tot in de vijftiger jaren voordat een eerste uit breiding mogelijk is aan de zuidzijde. Maar ook deze ruimte is spoedig te klein, want Heiloo blijft groeien, eve nals het aantal overheidstaken. In het begin van de jaren '70 vindt andermaal uitbreiding plaats door middel van twee houten noodgebouwen, waarin de afde lingen sociale zaken en openbare wer ken worden gehuisvest. Er wordt gere kend dat de noodgebouwen 10 jaar dienst zullen moeten doen, omdat dan definitieve nieuwbouw wel zal hebben plaatsgevonden. Na 17 jaar staan ze er nog steeds! De helft van het personeel is daardoor nog steeds in noodgebouwen gehuisvest, terwijl ook door toenemen de taken bij de gemeente (denk aan wel zijn, afgifte rijbewijzen, milieuzaken) de secretarie veel te klein is geworden. Bij de behandeling van de begroting 1985 wordt vanuit de gemeenteraad dan ook aangedrongen op het nemen van stappen om het ruimteprobleem van het gemeentelijk apparaat op te lossen. Na dat in oktober 1985 andermaal een cre- diet moet worden gevraagd om het noodgebouw van sociale zaken uit te breiden wordt tegelijkertijd een werk groep ingesteld die een definitieve oplossing van het huisvestingsprobleem moet voorbereiden. De werkgroep onder leiding van de bur gemeester bestond uit de gemeentesecre taris, de directeur Openbare Werken, de chef Grondzaken, de chef Algemene Zaken en het raadslid de heer J. Pieters (de laatste op persoonlijke titel). Als taak kreeg de werkgroep om uit te zoe ken of er: a. Nieuwbouw moest plaatsvinden op de plaats van het bestaande raadhuis of elders in de gemeente. b. Verbouw en uitbreiding van de bestaande (stenen) gebouwen een moge lijkheid was. meente er toe geleid dat b en w besloten hebben te kiezen voor de plaats van het huidige raadhuis. Er is thans namelijk niet voldoende geld beschikbaar om een totaal nieuw gemeentehuis ineens te bouwen; de bouw zal derhalve in fasen moeten geschieden, waarbij het be staande gemeentehuis nog enige jaren dienst zal moeten doen. Nadat de werkgroep en de fractievoor zitters in de zomer van 1986 een aantal gemeentehuizen van in grootte met Hei loo vergelijkbare gemeenten hadden be zocht, werd eind 1986 in overleg met de fractievoorzitters uit de raad besloten De achterzijde van de uitbreiding uit de jaren '50. de architect. Die opdracht zal in eerste instantie betreffen het maken van een definitief schetsplan op basis van het programma van eisen voor een geheel nieuw gemeentehuis, te bouwen in fasen op de huidige plaats. Als eerste fase zal daarbij een eenvoudig functioneel kan toorgebouw aan de westkant van he huidige gemeentehuis worden gebouwd waarvoor de bovengrens van het bi zal worden aangegeven. 3. Het vragen van een crediet 440.000,-, te vermeerderen met rente en overdrachtkosten, dienende tot aan koop van de winkelpanden Raadhuis De werkgroep heeft bij de uitvoering van haar taak de hulp ingeroepen van het bouwcentrum uit Rotterdam. De slotconclusie van het door het bouwcen trum op 29 maart 1986 uitgebrachte rapport luidde dat de voorkeur moet worden gegeven aan totale nieuwbouw van een gemeentehuis. Dit omdat ver bouw gecombineerd met uitbreiding on geveer een half miljoen gulden duurder zou uitkomen en er daarnaast een aan tal andere nadelen zijn t.o.v. algehele nieuwbouw, zoals functioneel en tech nisch achterblijven van de bestaande'ge deelten van het gemeentehuis, de over last tijdens de verbouw en de hoge eisen die aan de architectuur gesteld zouden moeten worden. Bovendien zouden in het te handhaven gedeelte uit 1927 slechts 6 tot 8 personen gehuisvest kun nen worden. De werkgroep en het college van b en w waren het eens met de conclusie van het rapport dat aan totale nieuwbouw de voorkeur moet worden gegeven. Wat de plaats voor het nieuwe gemeentehuis be treft heeft de werkgroep een twintigtal mogelijkheden bezien. Uiteindelijk ble ven er drie over: de Zuiderneg (achter De Ronge), het gemeentebos bij de Hee renweg en de plek van het huidige gemeentehuis. Hoewel het bouwen op een nieuwe plaats elders in de gemeente verschillen de voordelen zou bieden (bijna zeker goedkoper, geen hinder voor publiek en personeel tijdens de bouw) heeft de ver slechterde financiële positie van de ge- drie architectenbureaus uit te nodigen zich door middel van een schetsont werp, waarin het programma van eisen was verwerkt, te presenteren aan de ge meenteraad. Deze presentatie heeft op 28 februari jl. plaatsgevonden in het Open Huis. Ook de inwoners hebben daar van de ontwerpen kennis kunnen nemen. Hoewel het hier slechts ging om schets ontwerpen, waarover tevoren geen con tact had plaatsgevonden tussen gemeen te en architect, is het college, daarin gesteund door haar adviseurs en de le den van de werkgroep, van mening dat het door het bureau Hoogstad, Weeber en Van Tilburg gepresenteerde werk de beste mogelijkheden in zich heeft om uiteindelijk uit te groeien tot een goed plan. In het collegevoorstel aan de raad op 2 juli a.s. komen de volgende zaken aan de orde: 1. Een voorstel om het architectenbu reau Hoogstad, Weeber en Van Tilburg aan te zoeken als architect voor de bouw van een nieuw gemeentehuis van Heiloo. 2. Het formuleren van de opdracht aan de gemeentelijke" TOnciërgewo Raadhuisweg 5 gesloopt moeten den. 4. Het vragen van een crediet 150.000,- voornamelijk ter finai ring van de kosten van het definii schetsplan. Gelet op de positie van de gemee financiën is het college van b en w dienen te blijven tot het bedrag dat be behoeve van de bouw van een nieuw ge meentehuis. Momenteel is dit fonds on geveer 4/2 miljoen gulden groot. Uit di taald, alsmede de kosten van de archi tect. Met het dan resterende bedrag hoopt het college de bouw van het kan toorgebouw te kunnen realiseren. De bouw van de 2e fase, waarbij het bestaande gemeentehuis dan moet wor den gesloopt, zal echter zeker de eerste jaren niet kunnen geschieden, omdat de financiële middelen daartoe ontbreken. Zoals uit de opdracht aan de architect blijkt, is het college wel van mening dat thans één totaalontwerp moet worden gemaakt voor de le en de 2e fase. Zodra een voorlopig plan gereed is, zal de zogenaamde planologische procedu re worden gestart. Als alles naar wens verloopt, zal in het voorjaar van 1988 daadwerkelijk met de bouw van het kantoorgebouw kunnen worden begonnen. Het gemeentebestuur stelt zich voor om via regelmatige publikatie in de Uitkijk post de inwoners bij de voortgang van plannen en bouw te betrekken. Deze voorlichting zal op daartoe geschikte ogenblikken worden aangevuld met pre sentatie in het Open Huis. D.V.W. JEUGD Afgelopen zaterdag 13 juni hield de jeugd van D.V.W. haar eerste wedstrijd van dit seizoen. Het was om half negen verzamelen op de parkeerplaats. Met een flinke groep kinderen, 54 in totaal, gingen we naar de vijvers van plan Oost, waar de plaatjes reeds uitgezet waren en iedereen zich naar zijn plaats kon begeven. Om negen uur begon de wedstrijd, waa rover het volgende. Het weer was prach tig. Weinig wind en een beetje donker, dus een uitgelezen visdag. Toch waren de vangsten niet geweldig. Zelfs geen uitschieters. Iedereen ving dus wel wat. Net zo prettig dus. Tegen 10.00 uur kreeg iedereen een bekertje fris aange boden. En om 11.00 uur was de wedstrijd afgelopen, voor sommige kin deren een ware opluchting als je niets weet te vangen. Daarna ging iedereen naar de aula van de Benedictusschool, waar de prijsui treiking plaats vond. Na veel telwerk was de uitslag bekend. Iedereen kreeg ook nu, weer een versnapering in de vorm van een reep. Eerst hield de voor zitter van D.V.W. de heer M. Sengers, nog een toespraakje, die bij de jeugd goed aansloeg. Daarna nog een goed woord tot de jeugd door de heer H. Scholten, die ook altijd wel zijn praatje klaar heeft. Hierna werden de prijzen uitgedeeld en mocht iedereen naar ge lang de vangsten naar voren komen om wat uit te zoeken. En zo ging iedereen weer tevreden naar huis na een mooie visochtend. Nu nog enkele uitslagen: 1René Neder- hand 34 st.2. Bas Uitenwaal, 28 st.; 3. David de Haan 25 st.; 4. Patric Kok 16 Vrijdagavond 19 juni van 19.00-21.00 uur zullen in het Stationscentrum de kampioenschappen standwerken voor Noord-Holland gehouden worden. Zo'n 20 standwerkers zullen hun uit erste best doen deze titel in de wacht te st.; 5. Jos Kraakman 14 st. In totaal slepen. We spraken met de jongste kam- werden 297 visjes gevangen. pioenstandwerker (26) van Nederland: Het volgende nieuws is dat de kinderen Peter v.d. Hooft, die zich hebben opgegeven voor de ,,Het standwerken is een gave, je kan jeugdwedstrijd 'Kennemerland' op don- het een ander moeilijk leren, ieder doet derdag 18 juni om 18.00 uur klaar moe- het op z'n eigen manier. Je moet in- ten staan bij H. Haanraads, Sande- camplaan 6. Je kunt je fiets in de tuin neerzetten. - En lees vooral het regele- ment goed door. schatten wanneer je wat zegt en tegen wie, maar uiteindelijk gaat het om de verkoop". Peter v.d. Hooft verkoopt ingepakte kado's. t Makelaar Taxateur o.g. ^pothek^n 00P Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES - Er zal ook een Europees kampioene aanwezig zijn, een vrouw dus, zij zal u op haar manier vlekkenzeep verkopen. Haar naam is Lidia de Ruit. Een Belg zal in dit gezelschap ook niet ontbreken. Hij brengt Belgische spekken aan de man. Dan komt er nog iemand met een wondertas en de ex-Nederlands kampi oen André de Haan zal u laten zien wat je allemaal met een groenteschaaf kunt doen, en nog vele vele anderen. Op een standwerkersconcours is de plaats waar staat ook erg belangijk, hiervoor wordt geloot. Het behalen van een kampioenschap is erg belangrijk, je bouwt een naam op, heb je die eenmaal dan wil men je graag op de markt hebben, in andere gevallen worden plaatsen gekocht, maar als men je graag wilt hebben dan krijg je geld toe. U begrijpt dat het Stationscentrum een bijzondere ploeg heeft binnengehaald, aan u om te komen kijken en er plezier aan te beleven. Na 21.00 uur worden de prijzen uitgereikt bij Ares de Wit aan de Heerenweg. GESLAAGD Aan de faculteit der rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam is onze plaatsgenoot Ronald A.A. Kool geslaagd voor het doctoraal examen Ne derlands Recht. BOUW OOK EEN ZEEPKIST VOOR DE KOMENDE VAKANTIESPELEN! Zoals al eens in de Uitkijkpost is ge schreven (op 6 mei jl. wel te verstaan) zijn er dit jaar voor de vierde maal zomervakantie-activiteiten in Heiloo. Allerlei verschillende dingen, waaraan je van 22 juli tot en met 7 augustus kunt meedoen. Een boekje met alle informa tie wordt (is) een dezer dagen uitgedeeld op de Heilooër basisscholen. Voor één van die activiteiten vragen we hier nog even jullie bijzondere aandacht: de zeepkistenrace op woensdag 5 augustus. Om aan de zeepkistenrace op het terrein nabij verzorgingstehuis De Loet in Plan Oost te kunnen meedoen, moet je na tuurlijk beschikken over een kissie' een supersnel karretje, waaraan je met z'n tweeën hebt getimmerd, geverfd, en zovoort. De mensen van de Hobbyfarm willen je bij het sleutelen en prutsen best helpen! Elke zaterdagochtend ben je van 10.00 tot 12.00 uur welkom in het lokaal in het schoolgebouw aan de Pastoor van Muijenweg 14. Je kan je er ook meteen opgeven voor deelname. Vrijwilligers Wellicht ten overvloede, maar de orga nisatoren van de zomervakantie activiteiten hebben hun handen vol aan de uitvoering van het totale program ma. Men kan best nog wat vrijwilligers gebruiken bij de verschillende activitei ten. Wilt u weten hoeveel tijd dat kost en wat er van u verwacht wordt (dat valt best wel mee!), neemt u dan contact op met de heer A. Schoon, tel. 334635. Help de Heilooër jeugd lol een jaar of 12 aan een aantal leuke activiteiten in de zomermaanden!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1