Mascotte houdt vanaf morgen opruiming tegen zeer aantrekkelijke prijzen. Je wilt je huis verkopen., maar hoe pak je dat het beste aan? EB donderdag 2 juli a.s. 9 uur start zomer opruiming Klimop-voorzitter Bruijn tweemaal onderscheiden Raad vergadert over nieuw gemeentehuis Uitverkoop zeer aantrekkelijke prijzen! Van Os Mode Gebr. van der Stelt Ziekenfonds wil problemen voor verzekerden zoveel mogelijk beperken NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN joseph van schagen heiloo H. Donkersloot J. Kuyper A.J. Vos De Best U Stationsweg 85, Heiloo RAADHUIS 1927 MOET BLIJVEN Vanaf heden kunt U profiteren van mooie mode tegen Graag tot ziens bij: 52e JAARGANG NO. 26 - 1 JULI 1987 NVM winkelhof 't loo 20-22 De heer Bruijn (links) wordt gefeliciteerd met zijn twee onderscheidingen. Een gouden speld van het KNGV kreeg hij vanwege zijn grote verdienste voor de turnsport in het5t algemeen en die bij Klimop in het bijzonder. De tweede onderscheiding ontving hij vanwege zijn 25-jarig voorzitter schap. Hoewel de heer Bruijn tijdens de jaarvergadering van Klimop al door de vereniging in het zonnetje was gezet, werd de receptie in het restaurant van sporthal Het Vennewater druk bezocht. Veel oud-leden, waaronder turnsters uit de tijd dat Klimop landelijk een rol van belang speelde, gaven acte de présence en schalden de loftrompet voor 'hun' voorzitter, de heer Bruijn. Winkelhof 't Loo Heiloo tel. 072-330138 BONTBEWARING - CLEANING N REPARATIE - MODERNISATIE BROCHURE VOOR OUDERE VOETGANGERS Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! RAADHUIS 1927 MOET BLIJVEN Naast onze advertentie op de voorpagi na waarin wij u oproepen om morgena vond (2 juli) naar de zo belangrijke gemeenteraadsvergadering te komen, willen wij u in dit artikeltje - zoals eer der beloofd - een kort financieel verslag doen. Sinds we bij de Nutsspaarbank een giro rekening hebben geopend, is er een be drag van 260,- binnengekomen. Aan adver tenties in de Uitkijkpost is betaald 264,45, t.w. op 15 april 68,90, op 3 juni 23,30 en de advertentie van heden 172,25, zodat er een negatief saldo is van 4,45. Wij willen hierbij alle gevers hartelijk danken voor hun bereidheid onze akties voor het behoud van ons Raadhuis ook geldelijk te hebben willen steunen. Mocht het n.a.v. de stemming in de Raad morgenavond nodig zijn onze ak ties voort te zetten, dan hopen we in de toekomst weer een beroep op u te mo gen doen. Tot morgenavond 20.00 uur. Aktiecomité: telefoon 334588-335718-333766. BIJEENKOMST VOOR VRIJWILLIGERS BIJ ZOMERVAKANTIESPELEN Vanavond (1 juli) en morgenavond (2 juli) wordt in het lokaal van de Stichting Werklozen Belangen in het schoolge bouw aan de Pastoor van Muijenweg 16 een bijeenkomst gehouden voor de mensen, die als vrijwilliger helpen bij de zomervakantiespelen. Het goed slagen van de spelen valt of staat bij een vol doende aantal vrijwilligersas. Heeft u zich reeds opgegeven, zorg dan dat u op een van beide avonden aanwezig bent. Heeft u zich nog niet opgegeven, maar wilt u best bij een of meer activiteiten de helpende hand bieden, ga dan even goed naar een van de avonden en meldt u ter plekke aan. De avonden beginnen beide kèrên om 20.00 uur. AGENDA OPEN HUIS Donderdag 2 juli H.O.V. Operettever.rep. 20.00-23.00 H.B.C. bridged. Heiloo 20.00-23.00 Vrijdag 3 juli t/m 16 augustus Gesloten KABELWERKZAAMHEDEN BIJNA KLAAR Momenteel wor,dt de laatste hand ge legd aan de bekabeling van Heiloo. Het betreft hier de buitengebieden. Het cen trum van Heiloo is nu geheel bekabeld, met uitzondering van de wijken Baeten- burg, Boekenstein, De Ronge en Bos wijk. Genoemde wijken zijn namelijk uit de planning gehaald, omdat zij in het machtigingsgebied van een ander vallen. Zij zullen in beheer blijven van de huidige CAI-exploitant. Bij vergissing is in een klein aantal ge vallen een verkeerd informatie-pakketje bezorgd. In deze pakketjes is de tarie- flijst van Warmenhuizen opgenomen in plaats van die voor Heiloo. Hiervoor onze excuses. In verband met het herstel van de ver harding vinden in de periode van 29 juni tot en met 17 juli werkzaamheden plaats langs de volgende wegen: Ewisweg bij Pastoor van Muijenweg, Hoogeweg na bij Krommelaan, Kanaalweg ten oosten van het viaduct, Nijenburgerweg (west), Pastoor van Muijenweg en Westerweg bij Rector Frederiklaan. Als u uw huis wilt verkopen, zou u dat natuurlijk helemaal zelf kun nen doen Zélf een koper zoeken, zélf onderhandelen Dat gaat u echter heel wat tijd kosten. En het blijft nog maar de vraag of u uitein delijk ecnt het beste resultaat weet te realiseren Daarom is het raadzaam, een NVM- makelaar in te schakelen Die kent de markt en weet wat uw huis kan opbrengen. Maar ook wat de beste strategie is om zoveel mogelijk potentiële en dus ook financieel betrouwbare, gegadigden te bereiken Bovendien kan uw huis uitsluitend via een NVM-makelaar worden opgeno men in het landelijke NVM-uitwis- sclingsprogramma voor koop woningen Waardoor uw huis bij alle NVM-makelaars als "te koop" bekend staat Heeft u verkoopplanncn, praat daar dan eens over met een NVM-makelaar. Want met 'n NVM-makelaar verkoopt u makkelijker én beter. makelaardij o.g. assurantiën Winkelcentrum 't Hoekstuk 10, Heiloo. Tel. 072-330524 b.g.g. 330498 makelaar taxateur o.g. Heerenweg 167,1851 KN Heiloo. Tel. 072-331716 makelaar taxateur o.g. Zeeweg 20, 1852 CR Heiloo. Tel. 072-331895 Welke politieke partijen vóór het slo pen van ONS statige, in goede staat verkerende en sfeervolle RAADHUIS zijn zal morgenavond (2 juli) blijken. Komt massaal naar de gemeente raadsvergadering. Aanvang 20.00 uur DE BESLISSING VALT NU!!! GROTE-SGHOOLPRWSVRAAG- BIJ BLOKKER Blokker organiseert voor de derde keer een grote schoolprijsvraag. Een prijs vraag waar je heel eenvoudig aan kunt meedoen. Als je voor 5,- aan schoolspullen bij Blokker koopt, ont vang je in de winkel de deelnemerskaart. Nieuw in de Blokker-schoolkollektie zijn de schitterende series van Miami Vice, Pour Elle en Malmö: agenda's, ringbanden, penétuis, schriften en nog veel meer. Verder zijn er heel veel arti kelen in de nieuwste mode-kleuren uit gevoerd, zodat je alles in één kleur kunt kopen. Kortom, de moeite waard om bij Blok ker te komen kijken voor je schoolspul len en mee te doen aan de wedstrijd, waarin je kans maakt op één van die 10 commodore Amiga-500 home computers ter waarde van 1.595,-. Of op één van de 100 andere prijzen zoals walkmans, horloges of een jaarabonne ment op het popblad van je eigen keus. De uitslag van de wedstrijd wordt vóór de herfstvakantie in de winkel bekend gemaakt. "V- Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8, Bergen, tel. 02208-95530 RODE KRUIS VAKANTIESLUITING De afdelingen speel-o-theek en welfare van het Rode Kruis afdeling Heiloo, zijn van 6 juli tot en met 18 augustus wegens vakantie gesloten. De welfare staat op 19 augustus weer voor u klaar, terwijl de speel-o-theek op 20 augustus weer haar uitleenmiddag verzorgt. VAKANTIESLUITING BIBLIOTHEEK Gedurende 6 weken, vanaf maandag 6 juli t/m 15 augustus, is de bibliotheek aan het Malevoort op woensdag en za terdag gesloten. De bibliotheek aan de Kennemerstraatweg is op woensdag gesloten. De overige openingstijden zijn ongewijzigd. Informatie over openingstijden krijgt u via tel. 337845. makelaar onroerende goederen Kennemerstraatweg 111, 1851 BC Heiloo. Tel. 072-333000/332989 Morgenavond wordt er vanaf 20.00 uur in de raadzaal van het huidige gemeen tehuis gesproken over de toekomst van dit pand. De negentien raadsleden zul len dan besluiten of zij het eens zijn met de voorstellèn van het college van bur gemeester en wethouders, zoals die twee weken geleden in de Uitkijkpost werden gepubliceerd. Daarnaast zal ook gesproken worden over de voortzetting van het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente. Het college stelt voor het professionele jon gerenwerk, met name gericht op jonge ren van 15 tot 18 jaar, uit te breiden. Extra uren voor de beroepskracht en een eigen ruimte in het kooklokaal van de voormalige huishoudschool aan de Pastoor van Muijenweg zijn de meest opvallende verbeteringen van de voor gestelde aanpak. De raadsvergadering morgenavond (donderdag 2 juli) is openbaar, dus ie dereen die dat wil kan getuige zijn van de besluitvorming. Men kan ook van te voren, op de afdeling algemene zaken van de gemeente en in de bibliotheken, de bij de vergadering behorende stuk ken inzien. DANSEN BIJ PRIDINI AI nagedacht over een vrijetijdsbeste ding voor het nieuwe seizoen? Tip: dan sen bij Pridini. Er worden internationa le dansen aangeleerd door deskundige leidsters, vaak wordt daarbij nog iets over de oorsprong en bedoeling van een dans verteld. Naast de wekelijkse dansavonden wor den er tweemaal per jaar speciale dan- scursussen georganiseerd, er wordt een dansleider gevraagd die zich gespeciali seerd heeft in een bepaald land. Afgelo pen seizoen was dit engels en bulgaars. Drie maal per jaar is er een instuif waar bij iedereen welkom is. Dansen bij Pridini is goed voor de kon- ditie, goed voor de lijn en nog gezellig ook. Het proberen waard dus. Na de zomer komt er rrteer informatie over een Open avond bij Pridini waar gratis les gegeven zal gaan worden. tdh/ho ruimt op Het Regionaal Ziekenfonds Noord- Holland-Noord te Alkmaar zet alles op alles om de overlast voor verzekerden die vanaf 1 juli een specialist nodig heb ben, zoveel mogelijk te beperken. Veel specialisten weigeren de door staatsse cretaris Dees goedgekeurde tijdelijke overeenkomst te tekenen. De motieven die zij voor deze weigering opgeven zijn niet gebaseerd op datgene wat feitelijk in deze overeenkomst staat, maar op za ken die elders worden geregeld. Maar, zegt adjunct-direkteur M. Snij ders van het ziekenfonds Noord- Holland-Noord, het slot van het liedje is dat de patiënt de dupe wordt. Hij im mers krijgt nu van zijn behandelend specialist een nota. Deze originele nota moet hij naar ons ziekenfonds sturen. Wij zullen dan het geld zo snel mogelijk aan de verzekerde overmaken, die het geld dan weer op de rekening van de specialist kan storten. Gelukkig, zegt adjunct-direkteur M. Snijders, zijn er ook specialisten die hun overeenkomst met het ziekenfonds niet hebben opgezegd. Bij deze specialisten hebben de patiënten dus geen last van overbodige rompslomp. Bij het zieken fonds en de verwijzende huisartsen lig gen lijsten met de namen van specia listen ter inzage, die hun rekening rechtstreeks naar het ziekenfonds stu ren, zonder dat zij de patiënt daarmee lastigvallen. Niet contant Het ziekenfonds Noord-Holland-Noord is het niet eens met de handelwijze van de overkoepelende specialistenvereni- ging, die haar leden aanraadt om 'kleine bedragen' tot zo'n honderd gulden con tant te laten betalen. Wij adviseren onze verzekerden met klem op deze eventuele voorstellen van de behandelend specia list niet in te gaan. Een particulier verze kerde hoeft immers ook niet contant te betalen. Wat voor een specialist een 'klein be drag' kan zijn, kan voor een verzekerde best een 'groot bedrag' zijn, waardoor hij als hij dit plotsklaps betaalt, zelf in financiële moeilijkheden kan komen. Wij adviseren onze verzekerden dan ook de specialist pas te betalen als ze het geld van het ziekenfonds hebben ont vangen. Gelukkig zijn er ook specia listen die, ondanks het standpunt van hun organisatie, contante betaling afwijzen. Wij garanderen onze verzekerden dat zij het geld tijdig genoeg binnen heb ben, zodat zij kunnen voldoen aan de normale eisen zoals die in het gewone betalingsverkeer gebruikelijk zijn. Mochten er zich in het betalingsverkeer met de verzekerden onverhoopt toch moeilijkheden voordoen, dan zijn wij natuurlijk bereid deze zo spoedig moge lijk op te lossen, voorzover dat in onze macht ligt. Voor informatie hebben wij een gratis telefoonnummer in het leven geroepen, namelijk 06-0227200. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 21.00 uur. Ook is bij ons een speciale folder over de problemen rond de rekening van de specialist verkrijgbaar. Deze folder is bij de huisarts en de ziekenhuizen in on ze regio verkrijgbaar. Om onze verzekerden zo goed mogelijk te kunnen begeleiden, is in goede sa menwerking met de ziekenhuizen Gemi ni, Westfries Gasthuis en het Medisch Centrum Alkmaar bij de recepties een informatiestand ingericht van het zie kenfonds. Gedurende de openingstijden van de poliklinieken kunnen de verze kerden daar ook informatie en hulp krijgen van onze ziekenfondsvertegenwoordigers. K.O.BUS AAN DE PILL Houtrot voorkomen is één van de be langrijkste maatregelen voor het gezond houden van kozijnen, ramen en deuren. Houtrot is de verzamelnaam voor een aantal schimmelsoorten. Bij voldoende hoge temperatuur en vochtigheid tasten deze schimmels het hout aan. Op den duur verliest de houten constructie dan zijn sterkte. Als dat gebeurt is de enige remedie een kostbare vervanging van het bouwdeel. Met koken, wassen, maar ook door li chaamsvocht produceren we allemaal een grote hoeveelheid waterdamp in ons huis. Door veranderende ventilatie, denk maar aan isolatie-maatregelen, moet steeds meer vocht door het hout werk naar buiten. Daardoor ontstaat een te hoog houtvochtgehalte waarin schimmels prima kunnen groeien. Timby Pill is een houtverduurza- mingsmiddel dat aantasting van hout door schimmels kan voorkomen. Het stopt ook een al eenmaal begonnen schimmelgroei. De Timby Pill is in feite een glazen capsule gevuld met conserve- ringsvloeistof. Deze capsule wordt in een daarvoor gemaakt boorgat ge plaatst dat wordt afgesloten waarna de capsule wordt verbrijzeld. De Timby Pill is in 4 maten verkrijg baar. K.O.Bus Karwei en Onderhouds dienst te Castricum heeft sinds kort ook de Timby Pill opgenomen in zijn servicepakket. GRATIS GELD WISSELEN De Grenswisselkantoren geven de houders van Pas-65 ook de gelegen heid gratis geld te wisselen. Als de pas getoond kan worden, vervallen de provisie- of administratiekosten. Dit is een extra service van het bankbedrijf, dat 65 kantoren heeft bij stations en aan de Nederlandse grens. Ouderen nememvaak als voetganger deel aan het verkeer. Daarom heeft de Vereniging Bescherming Voet gangers een speciale brochure met informatie voor senioren uitgege ven. In de folder zijn niet alleen de wettelijke verkeersregels opgeno men, ook worden tips gegeven om als voetganger zo veilig mogelijk zonder kleerscheuren, aan het ver keer deel te kunnen nemen. De Vereniging Bescherming Voet gangers behartigt al dertig jaar de belangen van voetgangers. DoeWan de vereniging is het gedrag van an dere verkeersdeelnemers en voorzie ningen op zo'n peil te krijgen dat voetgangers zich veilig kunnen ver plaatsen. Voor informatie over de brochure voor ouderen en over de Vereniging Bescherming Voetgan gers: tel.: 070-471501.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1