I Va PRIJS joseph van schagen heiloo Familie Laarkamp: 'Laten Geef je voor maandag op voor de vakantiespelen! we onze eigen boot bouwen!' HE!LOO NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 100 japonnen,sets van ESCADA, LUCIA, ARA en BASLER nu voor de HALVE PRIJS Nieuwe kans voor 't oude Raadhuis Woody Woodleg bij Buk Buk Het Van der Borden Verkoopplan geeft ook uh huis de beste verkoopkans Geslaagd J.KUYPER Verenigingsagenda venementenagenda Makelaar Taxateur o.g. aan- en verkoop VAN DE makelaardij-verzekeringen-woningbeheer kennemerstraatweg 33 - 1800AG alkmaar -072-111141* winkelhof 't loo 20-22 52e JAARGANG NO. 27-8 JULI 1987 Oud papier acties in Hei/oo Als u de verkoop van uw huis overweegt is Van der Borden makelaardij de aangewezen weg. Van der Borden heeft ruim 50 jaar ervaring in de verkoop van woningen in Alkmaar, Heiloo en omgeving. Bovendien geeft het verkoopplan van Van der Borden u alle informatie die u nodig heeft. U kunt deze brochure gratis aan vragen bij ons kantoor. MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Postbus 95,1850 AB Heiloo Tel.072-331895 ÏccupÏnÏ.Iw |f Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES f- iNVM Gisteren verstreek de termijn waarbin nen je kon opgeven voor de zomervakantie-activiteiten, die dit jaar weer in Heiloo gehouden worden. He laas bleek dat nog maar weinig kinderen het opgave-formulier, dat in het blauwe boekje stond, hebben ingeleverd. De mensen, die de activiteiten dit jaar orga niseren, hebben daarom besloten om de Heilooër kinderen van de basisscholen nog vijf extra dagen te geven. Tot en met aanstaande maandag kan je het for mulier inleveren op verschillende adressen. Voor de goede orde hier eerst nog even de activiteiten, die dit jaar gehouden worden. Op maandag 20 juli wordt gestart met een creatieve dag in het Bruno-gebouw, van 10.00 tot ongeveer 16.00 uur. Op 22 juli is er een wandel- puzzeltocht, die begint en eindigt bij het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Mui- jenweg en duurt van 10.00 tot ongeveer 15.00 uur. De laatste activiteit in de eerste week is een atletiekdag, die in sa menwerking met Trias gehouden wordt op de sintelbaan aan Het Maalwater. De dag duurt van 10.00 tot 15.00 uur. De tweede week gaat maandag 27 juli van start met een spannende vossen jacht, waarvan begin en einde weer zijn bij het Bruno-gebouw. 's Middags om 13.30 uur gaat de jacht van start, tot on geveer 16.30 uur. Voor de tweede maal wordt op woensdag 29 juli een activiteit gehouden op het terrein van Trias aan Het Maalwater. Ditmaal een spelletjes dag, met de meest verschillende spelen voor de jongste en de oudere jeugd. De aanvang is 10.00 uur en het einde is om ongeveer 15.00 uur. Met hét mooie weer van deze week zie je nu al uit naar de waterspelen, die op vrijdag 31 juli ge houden worden in zwembad 't Baafje. Alleen kinderen, die een zwemdiploma hebben, kunnen van 10.00 tot ongeveer 12.30 uur aan deze activiteit meedoen. De laatste week van de zomervakantie activiteiten betreft de eerste week van augustus. Op maandag 3 augustus is er Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baa(|eslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Vrieswijk 149. 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmondaanden Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Het is allemaal zo'n vaart niet gelopen. Dat kan de conclusie zijn van de raads vergadering van "vorige week donder dag, waarin gesproken werd over de nieuwbouwplannen voor een gemeente huis in Heiloo. Het plan om een totaal ontwerp te maken, te realiseren in twee fasen, waarbij het oude raadhuis uit 1927 ten slotte toch onder de slopersha mer kwam ten gunste van totale nieuw bouw, is niet overeind gebleven. Al voor de bespreking van het onderwerp wijzigde het college haar standpunt. In het raadsbesluit werd nadrukkelijk op genomen, dat de mogelijkheid om het 60 jaar oude pand aan de Raadhuisweg te behouden open moest blijven. Daar mee werd tegemoet gekomen aan de wensen van VVD, PvdA en Links Hei loo. Het gewijzigde voorstel ging Heiloo 2000 echter niet ver genoeg. Bij monde van de heer Ten Hoope sprak de partij zich uit tegen de mogelijkheid om de vil la uiteindelijk toch te slopen. Dit werd in een motie vastgelegd, waarin tevens was opgenomen dat de totale kosten van de eerste fase niet meer dan 4,5 mil joen mogen bedragen. In het voorstel van het college werd uitgegaan van ruim 5 miljoen gulden. Dit bedrag wordt ge dekt door de opgebouwde reserves ten behoeve van een nieuw gemeentehuis en enkele nog niet nader ingevulde reser ves. De motie van Heiloo 2000 kreeg be halve van de drie eigen raadsleden geen steun in de raad. Het was overigens toch opmerkelijk dat de meeste partijen op één lijn zaten. De heer Pieters (CDA) koos met zijn fractie weliswaar voor een geheel ontwerp en tegen gefaseerd bouwen (duurder dan in een keer bouwen), maar daar dit geen steun kreeg van andere partijen, werd toch het collegevoorstel gevolgd. Na bijna drie uur overleg, waarin door de verschillende partijen wederom werd aangedrongen op goede voorlichting naar de bevolking, werd besloten het bureau Hoogstad, Weeber en Van Til burg de opdracht te geven een vooront werp te maken voor een nieuw gemeen tehuis. (Let 'op: met de hiervoor ge noemde varianten, totale nieuwbouw èn het inpassen van het raadhuis uit 1927 in het ontwerp). Dit zal weer aan de raad worden voorgelegd en dan zal er definitief besloten worden. Met uitzon dering van Heiloo 2000 werd hiertoe unaniem besloten. Kennedy Mavo Alvorens de raad de discussie over het raadhuis aanging, werd gesproken over de benoeming van een nieuwe directeur voor de Kennedy Mavo. Van de drie kleinste fracties kwam op dit onderwerp nogal wat commentaar op de door het college gevolgde procedure. (Door alle partijen werd nadrukkelijk gezegd dat het zeker niet om de kwaliteiten van de kandidaat, mevrouw Scha, ging). Bur gemeester Glijnis verzette zich ernstig tegen de bezwaren van respectievelijk de heren Ten Hoope (Heiloo 2000) en Hel der (Links Heiloo) en mevrouw Van Baarle (PvdA). Volgens hem was de beste kandidaat in het belang van de school gekozen. Mevrouw Scha, die el ders in deze Uitkijkpost aan het woord komt, werd uiteindelijk met 14 stem men voor en 4 blanco stemmen be noemd. Basiseducatie De bestaande voorzieningen op het ge bied van basiseducatie in Heiloo wor den ondergebracht in een regionale stichting. Met name de VVD betreurt het dat de goede voorzieningen als ge volg van een rijksregeling bij Alkmaar ingedeeld moeten worden: een voor beeld van bureaucratie, aldus mevrouw Wuijster. Portefeuillehouder burge meester Glijnis zegde toe de raadscom missie zoveel mogelijk op de hoogte te houden, zowel wat betreft de financiën als wat betreft de inspraak vanuit Hei loo in de stichting. Jongerenwerk Zoals wij vorige week al in onze voor uitblik naar de raadsvergadering mel den, wordt het professioneel begeleide jongerenwerk in Heiloo uitgebreid. Er komen meer uren voor de beroeps kracht, terwijl ook een eigen ruimte voor geluidsarme activiteiten naast het Bruno-gebouw aan de Pastoor van Mui- jenweg zal worden gerealiseerd. Alle partijen stemden met het college voorstel in. De stem van de VVD-fractie in het debat over het nieuwe Ge meentehuis is constructief, kri tisch en realistisch geweest en... zal blijven! Zowel in de gecombi neerde openbare commissiever gadering als in de raadsvergade ring heeft de VVD onomwonden haar standpunt t.a.v. de voor stellen van het college van B en W kenbaar gemaakt. Dat de VVD-visie mede tot bijstelling van deze voorstellen heeft geleid, achten wij een goede zaak voor Heiloo. De bouw van een nieuw gemeentehuis is niet los te zien van de verslechterde financiële positie van de gemeente. Trouw aan ons verkiezingsprogramma "Als Heiloo u lief is" heeft de VVD als voorwaarde gesteld, dat de bouw van het gemeentehuis niet tot lastenverzwaring voor de burgerij mag leiden! Vandaar een bouw in twee fasen. Eerst een functioneel kantoorgebouw voor de publieksfunctie en ruimte voor het ambtenarenkorps, te fi nancieren uit de beschikbare re serves. Pas daarna komt de twee de fase, het representatieve ge deelte van het gemeentehuis en het al niet afbreken van het "raadhuis van 1927" aan de or de. De liberale fractie heeft dui delijk gesteld, dat zij wat betreft het tijdstip van de bouw van deze tweede fase pessimistisch is. Zij vreest, dat Heiloo de financiële middelen zal ontberen om reeds over enkele jaren een aansluiten de bouw te realiseren. Naar naar Uk/ho ruimt op Sociëteit Alleenstaanden Heiloo Woensdag 15 juli: fietstocht in de om geving van Heiloo. Vertrek om 19.15 uur vanaf het postkantoor. Inlichtin gen: A. Morshuis (332136) of L. Zoon (331097). Groei en Bloei Zaterdag 18 juli: bezoek aan de krui dentuin te Elburg en een rondvaart op het Veluwemeer. Inlichtingen: C. Ka mer, Heerenweg 108 te Heiloo, tel. 333523. (Advertentie) mening zal het "raadhuis van 1927" nog vele jaren dienst moe ten doen...! Dat eist voorzienin gen in het bestaande gebouw, zo als o.a. een lift, opdat de trouw/raadzaal ook voor minder validen bereikbaar wordt. Ook in de opdracht aan de archi tect heeft de VVD-fractie via twee amendementen de puntjes op de i gezet: eerst een voorlopig ontwerp en pas nadat de gemeen teraad dat heeft goedgekeurd de definitieve opdracht. T.a.v. de bouw wenst de VVD- fractie verschoond te blijven van onaangename financiële verras singen en verzekerd te zijn van kwaliteit. Dat kan volgens haar bereikt worden door een duidelij ke taakomschrijving voor de project-coördinator, waarvoor een externe bouwdeskundige moet worden aangetrokken, de formatie van een deskundig pro jectteam, zorgvuldige voorberei ding van en toezicht op de bouw en het laten aannemen van het werk tegen een vaste prijs. Even tueel meerwerk moet de goed keuring van de raad hebben. Opdat de raad als hoogste ge zagsorgaan in onze gemeente de vinger aan de pis kan houden, dienen B en W in de liberale visie voor.elke volgende stap terug te keren naar de raadscommissie. En... al ligt de verantwoordelijk heid voor de bouw van een nieuw gemeentehuis bij het gemeente bestuur, de burgerij van Heiloo heeft recht op goede en uitvoeri ge voorlichting over de voort gang van de plannen. Daar moe ten B en W voor zorgen! (Schriftelijke reacties op deze VVD-rubriek zenden aan: Re dactie "Stem van de VVD", Vre- denoord 6, 1852 WB Heiloo). VERSTERK DEZE STEM EN WORDT LID VAN DE VVD-HEILOO! Zaterdag 11 juli Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Maandag t/m vrijdag (werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur Halen op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. een sportdag op de velden van de HBV in sportpark Het Vennewater. Onder andere voetbal, volleybal, slagbal en basketbal staan op het progromma, dat om 10.00 uur start en doorgaat tot on geveer 15.30 uur. De woensdag activiteit is een zeepkistenrace (5 au gustus) op het parkeerterrein nabij De Loet in Plan Oost. Hiervoor moet je zelf een zeepkist bouwen. Opgeven met twee personen! Liet startsein wordt om 13.00 uur gegeven en naar verwachting is het om 15.30 uur weer gebeurd. Een gezellige afsluiting van de activiteiten is vrijdag 7 augustus een barbecue op het plein voor het schoolgebouw aan de Pastoor van Muijenweg, waarin ook de Hobbyfarm gehuisvest is. Vanaf een uur of vier 's middags is het smikkelen en smullen! Wanneer je aan één of meer van de hier boven genoemde activiteiten wilt mee doen, dan kan je je nog opgeven tot en met maandag 13 juli. Gebruik daarvoor het inschrijfformulier uit het blauwe boekje, dat je op school hebt gekregen. Ben je dat kwijt geraakt, zet dan op een briefje aan welke activiteiten je wilt meedoen samen met je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en leef tijd. De inleveradressen zijn: T. Verber- ne, Op de Wieken 19, A. Schoon, Ewis- laan 47, en het bureau Sociale Zaken van de gemeente, Van Aostastraat 5. Doe mee! Ook willen wij nog eens een oproep plaatsen aan ouderen en ouders. Voor het slagen van de activiteiten is uw hulp hard nodig. Op eerdere oproepen voor vrijwilligers kwam helaas nog maar wei nig respons. Als u van plan bent met uw kind(eren) mee te komen en dan best de helpende hand wilt bieden, dan zouden de organisatoren dat toch van te voren graag even van u horen. Dat maakt het verloop van de verschillende activiteiten een stuk gemakkelijker. Het is niet no dig bij alle activiteiten te helpen, kies er één of meer uit, die u aanspreken. Op geven kan bij dezelfde adressen als hier boven vermeld. Help mee! Zo'n 15 jaar lang is de familie Laar kamp al enthousiast voor de zeilsport, maar als je je er intensief mee bezig houdt, wil je ook steeds meer. Ben je bovendien 1.92 m lang dan is een grote boot toch wel plezieriger. Maar mooier en groter betekent ook duurder. Nu wilde het, dat de heer en mevr. Laarkamp in Hoorn de boot van hun dromen gezien hadden, een Taling 32, en dus werd op een dag, nu 11 maanden geleden besloten zo'n schip dan maar zelf te gaan bouwen. Naast het huis was een goede plaats en het stukje gemeentetuin aan de andere kant gaf de familie wat armslag. De ge meente op zijn beurt zorgde ervoor dat alles kortgesnoeid werd. Er werd een kaal, polyester, kasko gekocht en daar onder werd een stellage gemaakt. Eerst de buitenkant onder handen genomen, een bies, zeerailing en een houten stoo- trand. Toen moest de waterlijn uitge lijnd worden. Dat was minder eenvou dig, maar als goede doe het zeivers werd daar het volgende op bedacht. Met een doorschijnende waterslang, met daarin water, zodat het als een waterpas werk te, werd de waterlijn afgetekend. Van buiten leek het al heel wat, maar van binnen was alles nog helemaal kaal. Er werd begonnen in de punt, schotten er tussen gelijmd, slaapbanken er in ge maakt, vloerbedekking tegen de wand, tevens isolatie, enz. Toen kwam de win ter en er moest tóch verder gewerkt wor den, de hele boot kwam onder een groot zeil te liggen en zo kon men verder werken. De buren waren wisselend enthousiast want het gebeurde wel eens, met harde wind, dat het zeil klapperde en dat maakt veel lawaai. Er is hard gewerkt om alles zo economisch en mooi moge lijk te maken, d.m.v. een bijzondere trap kon het schip makkelijk bereikt worden, want zo'n schip op het „dro ge" is groot en hoog, dat verzeker ik u. Alle ruimte is optimaal benut, in totaal zitter er zo'n 1200 werkuren in die door de heer en mevrouw Laarkamp zelf zijn ingevuld. Een enorme prestatie. Afgelo pen zaterdag was het grote moment daar. Het schip moest vervoerd worden naar Uitgeest, waar het te water wordt gelaten. Daar komt de mast erop en wordt het schip opgetuigd om vervol gens naar Hoorn gevaren te worden. Het zal de toepasselijke naam „Rust- Ier" (aanpakken, doorzetten, ritselen) dragen. Wij wensen de Rustier een be houden vaart. Zaterdag was het zover dat het schip vervoerd moest worden. Onder grote belangstelling van de buurtbewoners werd de klus feilloos geklaard. INGEZONDEN Nieuwe kunst v/normen? Heiloo bezit bij de Belieslaan een stukje park met een schitterende wilde bloe menpracht. Vorige week werd dit be zocht door enige 'kunstminnenden' om dit unieke plekje op het tekenpapier vast te leggen. Stoeltjes en tafeltjes wer den voor deze werkzaamheden in deze bloemenweelde geplaatst. Resultaat eni ge platgetrapte plekken. Hoort deze niets ontziende dadendrang bij een nieuwe (vandalistische) kunstvorm die misschien ook' nog door de gemeen schap wordt gesubsidieerd? P. Koolhaas Zaterdag 11 juli vervolgt jongerencen trum Buk Buk aan de Pastoor van Mui jenweg het aantrekkelijke zomerpro- gr.amma 'A long hot summer' met een optreden van de formatie Woody Woodleg. Rock a Billy, onorthodoxe rock roll, overtuigende vertolking van de roots van alle popmuziek: je kan niet ver genoeg gaan om de klanken van de ze formatie te beschrijven. Tenminste dat vindt het vijftal muzikanten zelf. Nummers van Bill Haley en Elvis beho ren zeker tot het repertoire. Vanaf 22.00 uur 's avonds kan je van de klanken ge nieten. De Buk gaat al wel om 20.30 uur open. De entree is drie gulden voor cjp- ers en leden en vier gulden voor anderen. Openbare Bibliotheek In de muziekafdeling een presentatie van materialen rondom 'Franse mu ziek'. Bibliotheek Het Malevoort, tij dens de openingsuren. Alleenstaande ouders Woensdag 8 juli: open avond voor al leenstaande ouders bij het Fiom- bureau, Van der Meijstraat 6 te Alk maar, aanvang 20.00 uur. Voor inlich tingen: 072-118812. Handreiking Zondag 12 juli: fietstocht van de vereni ging Handreiking, werkgroep voor we duwen en weduwnaars, vertrek om 10.30 uur vanaf NS-station te Alkmaar. Inlichtingen: 072-119745 of 114428. Aan de COCMA (Centrale Opleiding scursussen voor Middelbare Akten) te Utrecht is onze plaatsgenote Tellina Sombroek (Serra) geslaagd voor het examen lerares spaans eerste graad (MO-B). Op 26 juni behaalde onze plaatsgenoot Jeroen Mooij het diploma civiele tech niek (weg- en waterbouw), afdeling mi lieutechniek, aan de H TS te Alkmaar. Op donderdag 25 juni slaagde Esther Waagemans aan de tandheelkundige fa culteit van de Vrije Universiteit te Amsterdam als mondhygiëniste. Zij be haalde hierbij de Golden Scaler Award, de onderscheiding voor de geslaagde met het hoogste aantal punten. Heerenweg 167.1851 KN Heiloo, Tel.: 072-331716. GESLAAGD Na het 2e tijdvak geslaagd voor het MAVO-diploma aan de John F. Kenne- dyschool voor Mavo te Heiloo: John Beelen (Heiloo), Mark Brasser (Egmond a/d Hoef), Wanda Stam, (Eg- mond aan Zee), Sylvia Stroet (Heiloo) en Bob Visser (Egmond aan Zee). DE VVD EN HET GEMEENTEHUIS ;i

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1