cy P.A. van der Steen, een rasechte Limmenaar KOM IN DE TUIN MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Gino Cappuccino live bij Buk Buk de NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Ity A. J. VOS HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD a Overdekt zwemmen tijdens vakantie-activiteiten Hier spreekt 'n oude boom ivenementenagenda Bibli- -theek 52e JAARGANG NO. 30 - 29 JULI 1987 Piet van der Steen, Limmenaar in hart en nieren. Bijzondere acties Oud papier acties in Heitoo Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Korenmolen De Mol, gezien vanaf de Kapelweg. Het huis rechts werd bewoond door Huysmans. De molen is in 1916 verbrand. Eens was ik een mooie boom met bladeren als in een droom, maar ach, de tijd, die slijt en ik raakte takken kwijt, Kan u nu niet meer toon, mijn kroon. Menige vogel had bij mij schik zelfs de specht at zich dik, De spreeuwen maakten in mij een nest 't gaf leven! ik voelde mij nog best. Toen kwam de tijd dat ik moest gaan 't was met mijn leven, als boom gedaan, Nu ben ik aan stukken gezaagd daar heb ik zelf nooit om gevraagd, Nu zal ik tot as vergaan En een ander op mijn plekje staan. O, mens zie dit rijmpje aan 't Zal u gelijk dees boom vergaan Maar, na een leven zonder haat of nijd, Aan 't einde dan, van zorg bevrijd. A.P. Huijzer sr. Sport en spet agenda POLITIEBERICHTEN Voor het mooiste en het beste Uw vertrouwen waard. Gino Cappuccino and the Sugarmen, een echte gitaarband, die zaterdag optreedt bij JC Buk Buk. Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 "uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. LANDELIJKE BIBLIOTHEEKDAG OP 5 SEPTEMBER In het bibliotheekrubriekje van 15 juli, schreven we dat iedere inwoner op 5 september naar de bibliotheek kan komen om vragen te stellen aan deskundigen. Te weten: een arts, een diëtiste, een vertegenwoordiger van het G.A.K., het ombudsteam 'Heiloo en een vertegenwoordigster van de S.O.E.N.: Stichting On dersteuning Emancipatiewerk Noord-Holland. Op deze biblio theekdag wil men nl. de informatie ve taak van de bibliotheken benadrukken. Vandaag stellep wij aan u voor: mevr. M. Heikes van de S.O.E.N., de arts dr. B. Hartong en de diëtiste mevr. S. Ouwendijk. Allereerst: de dokter en de diëtiste. Eigenlijk een ideaal team. Immers: het gezegde 'ieder pondje gaat door 't mondje', duidt al op de invloed van voeding op ons dagelijks welbevinden. Zijn we zo onverstandig om jaren ach tereen onze voeding slechts als vul ling voor onze maag en niet als voedsel voor ons hele lichaam te be schouwen, dan komen we, zeker, wanneer we niet tot de robuusten gerekend kunnen worden, in de Iproblemen. En dus bij de dokter te recht. Een vraag aan de diëtiste of onze voeding wel juist is, is dus zo gek nog niet. En wat de dokter betreft: iedereen heeft wel eens iets, waar je niet di- irekt mee naar de dokter rent, maar dat je wel blijft bezighouden. Een nooie gelegenheid om zoiets nu eens aan dokter Hartong voor te leggen. Niet alleen zal de dokter uw vraag beantwoorden, hij zal u er ook bibliotheeklectuur over opge ven. Tenminste wanneer over zo'n vraag lectuur bestaat. Maar misschien stuurt de dokter u wel door naar mevr. Heikes van de S.O.E.N. Er zijn immers ook klach ten, die opduiken door verandering van levensomstandigheden: immi gratie, werkeloosheid, scheiding, pensioen, het laatste kind de deur uit, enz. Mevr. Heikes van de S.O.E.N. weet hier alles van. Zij weet op welke wijze mensen, die hun vaste rol in het werk als moeder of anderszins kwijt zijn, op een an der maatschappelijk spoor kunnen worden gezet. Voor deze en tientallen andere vra gen kunt u dus op 5 september tus sen 10.00 en 13.00 uur in de biblio theek terecht bij de dokter, de dië tiste en de vertegenwoordigster van de S.O.E.N. (Stichting Ondersteu ning Emancipatiewerk Noord- Holland). Ze zitten dan voor u in de bibliotheek, omringd door biblio theekboeken over hun vak. Litera tuur die u dan weer kunt lenen, om thuis rustig te lezen over datgene wat u tot dusverre bezighield. In het volgend rubriekje schrijven we over het ombudsteam en de ver tegenwoordiger van het G.A.K. en over de vragen, die ^eventueel aan hen gesteld zouden kunnen worden. In verband met de vakantie, zijn uitleenpost en bibliotheek gesloten tot en met 17 augustus op woensdag en zaterdag. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Ök—Redactie-adressen: j Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) V||r Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) fj Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis geiden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Wie met P.A. v.d. Steen praat, vindt een gesprekspartner tegenover zich, met een grote kennis en liefde voor zijn ge boorteplaats Limmen. Het is dan ook niet moeilijk om daarover met hem wat van gedachten te wisselen. Na een wethouderschap van 8 jaar zit v.d. Steen nu in de contactraad. Dit zijn een aantal mensen uit het dorp die con tact met elkaar hebben en o.a. de raad- sagenda bespreken en problemen die zich in het dorp voordoen bekijken. Zij hebben allemaal een ding gemeen; ze dragen Limmen een warm hart toe. Natuurlijk kunnen we niet om het punt heen van het samengaan van Limmen met Akersloot. "Ik ben' er voor naar den Haag geweest", zegt v.d. Steen, "maar daar word je vierkant uitgela chen. De politieke partijen spelen een spelletje met je. De kleine gemeenten moeten opgeruimd worden en daarmee uit. Het CDA zal er een hard item van moeten maken alleen een "het gaat niet door" heeft waarde maar we zullen er wel niet aan ontkomen tenzij den Haag geen geld meer heeft of dat er een enor me ambtelijke vertraging optreedt". Het samengaan wordt anders een dure grap. In de eerste plaats is er een nieuw raadhuis nodig, zowel dat van Limmen als Akersloot is te klein. Ten tweede wordt het een grotere gemeente, dus gaan de salarissen van de ambtenaren omhoog. 1 Beide gemeenten zouden niet weten wat ze er nog bij zouden willen hebben. Limmen heeft al een prachtige sporthal en Akersloot bijna. We hebben van al les. De hele reorganisatie heeft het bin nenlands bestuur duizenden uren werk gekost, voor niets. En 96% van de bevolking wil zelfstan dig blijven, v.d. Steen ziet het allemaal niet zitten. Evenals een winkelcentrum in Limmen. „Limmen is daar veel te klein voor met zijn 5000 inwoners en dan met Castri- cum, Heiloo en Alkmaar met zijn win kelcentra naast de deur". Hij vindt ook dat het karakter van Limmen anders is dan andere dorpen. "Limmen is ont staan en niet gebouwd, vandaar dat er ook zoveel vreemde weggetjes doorheen lopen. Limmen is niet geschikt voor uit breiding daar is het dorp te klein voor. We moeten de bollen en tuinderijen be houden en bouwen voor de eigen inwo ners en meer niet". Dat is de mening van v.d. Steen. Oud Limmen Nu v.d. Steen sinds enige tijd in de VUT is, heeft hij meer tijd om zich ook bezig te houden met de geschiedenis van Lim men. Daarbij is hij nog voorzitter van het Rode Kruis en van de Stichting Wel zijn ouderen en bestuurslid van „Oud Limmen". Hij zit daar in de werkgroep die zich bezig houdt met de periode van eind 1700 t/m 19e eeuw. Ellie Dekker en Kees Droog houden zich met de jongste geschiedenis bezig en de eindredaktie is in handen van Henk Wentzel. In totaal bestaat de groep uit 8 leden. Om je met de oude geschiedenis bezig te houden was het nodig paleografie (het lezen van oude handschriften) te stude ren. V.d. Steen vertelt hier enthousiast over. "Als je in de archieven duikt is het zo interessant als je de verhandelingen uit de middeleeuwen kan lezen. Mensen die niets om geschiedenis geven, leven maar half. Als je weet hoe je voorou ders geleefd hebben, bestrijk je toch een veel groter gebied". „Oud Limmen" telt 300 donateurs en bestaat nu 1 Vi jaar. In het voorjaar verscheen het eerste boekje. Het doel van v.d. Steen is om de geschiedenis bij de mensen te brengen, niet alleen de droge kost, maar een beetje doorspekt met de leuke verhalen en dat is hem best toevertrouwd. In de komende weken zullen wij aan dacht aan de geschiedenis van Limmen besteden. Uiteraard met behulp van Piet v.d. Steen. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Rommelmarkt muziekverenigingen Ook dit jaar organiseren de muziekvere nigingen Caecilia, Nijenburg en TKH weer een grote rommelmarkt op de plei nen van winkelhof 't Loo. Dit 'gebeurt op 9 en 10 oktober. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor opleiding en bege leiding van leerlingen en de aanschaf van bladmuziek. Heeft u nog spullen, die u kwijt wilt, maar die voor ons nog bruikbaar zijn, belt u dan even naar: 331713 (overdag) (De Konkelboet) of naar: 331783 ('s avonds) (Gerard Ter voort). De eerst volgende zaterdagmor gen worden de spullen bij u opgehaald. Zaterdag 1 augustus Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Sint Benedictusschool, J.P. Hasebroe- kweg 21. Tussen 9.00-12.00 uur. Ook lompen. Halen op verzoek: 331857. Handbalvereniging Foresters, parkeer terrein De Ëgelshoek, Laan van Muijs. Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op ver zoek: 331724. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo. Huis-aan-huis actie plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Maandag t/m vrijdag (werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. AUe dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Galerie De Kapberg Tot en met 30 augustus kan men in Ga lerie De Kapberg, Slotweg 17 in Eg- mond aan den Hoef, werk bekijken van De Groep (vereniging van Haarlemse beeldende kunstenaars). De Kapberg is van woensdag tot en met zondag dage lijks geopend van 13.30-17.00 uur. Galerie Wimmenum Van 31 juli tot en met 30 augustus is in Galerie Wimmenum, Herenweg 270, Egmond aan den Hoef, een expositie te zien met werken van Robert Parkinson (aquarellen) en Marga Zijp (keramiek). De officiële opening is zondag 2 au gustus om 14.00 uur. Galerie en atelier zijn vrijdag, zaterdag en zondag geo pend van 13.00-17.00 uur. Verschillende leden van de afdeling Hei loo van de KMTP hebben een tuin die met veel zorg en toewijding wordt on derhouden. Een tuin die de moeite van het bekijken waard is. Eigenlijk zou ie dereen die mooie tuinen eens moeten zien! Dankzij een gezamenlijk initiatief is er op zaterdag 1 augustus van 10 tot 5 uur een open tuindag. U bent dan van harte welkom op onderstaande adressen orr een kijkje te nemen in de tuinen. De ei genaars zijn vanaf tien uur 's morgens bereid om u te ontvangen en u iets te vertellen over de leuke, interessante ol speciale dingen in hun tuin. Of u kijkt zomaar gezellig even rond om te genie ten van het moois. U zou er een fiets- of autotochtje van kunnen maken. We zijn blij dat de gastheren en gast vrouwen van de tuinen hun medewei king aan de open tuindag willen verle nen. Ze doen dat uit liefhebberij, dc toegang is gratis; één ding: we gaan er van uit dat u eikaars tuin respecteert! Dan bent u zaterdag 1 augustus van har te welkom op deze adressen: Castricum: P. Scheerman, Beverwij kerstraatweg 62, K. de Wit, Beverwij kerstraatweg 166. Limmen: B. Zonneveld, Pagelaan 11, Jac. Boersen, Visweg 46, H. Siepman, Uitgeesterweg 11. Heiloo: A. Klaase, Kennemerstraatweg 121, C. Klaase, Spanjaardslaan 14, J. Schrama, Holleweg 51, J. van Weert, de Blinkenlaan 27, L. de Wit, de Blin- kenlaan 29, A. Smit, de Blinkenlaan 31, J.W. Göbel, Wilgenlaan 9, C. Kamer, Heerenweg 108. Makelaar T axateur o.g. Apotheken °°P Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES OEFENPROGRAMMA H.S.V. SELEKTIE Als voorbereiding op het voetbalseizoen 87-88 gaat de seniorenselektie vanaf 8 augustus weer diverse oefenwedstrijden spelen. Voor belangstellenden die de wedstrijden willen volgen volgt hieron der het programma. Zaterdag 8 augustus zowel het eerste als; tweede elftal om 19.00 uur op het H.B.V. veld tegen TOB. Dinsdag 11 augustus zowel het eerste als; het tweede elftal om 19.30 uur op het H.B.V. veld tegen Ilpendam. Donderdag 13 augustus speelt het derde: elftal ook op het H.B.V. veld. De: H.B.V. velden zijn gelegen bij de spor thal aan het Zevenhuizen. Op zaterdag; 15 augustus spelen alle selektie senioreni elftallen 1-2-3 om 18.00 uur tegen Vites se op het H.S.V. sportpark. Dinsdagavond 18 augustus speelt hett eerste elftal en donderdag 20 augustuss het 2e en 3e elftal ook weer op hett H.S.V. sportpark. Het tweede gedeelte van het oefenpro gramma zal over 14 dagen in de Uitkijk post worden gepubliceerd. Openbare Bibliotheek Tentoonstelling 'Milieu en vakantie' in bibliotheek Het Malevoort, tijdens de openingsuren. De Vroegte Wint Zondag 2 augustus: tweede witvis- wedstrijd in Plan Oost. Verzamelen om 7.00 uur bij het parkeerterrein van De Loet. Opgeven bij de wedstrijdcommis sie van DVW. Woensdag 5 augustus: vierde competi tiewedstrijd, welke gehouden wordt in Plan Oost. Verzamelen om 19.15 uur bij het parkeerterrein van De Loet. Het zwemfestijn in zwembad 't Baatje gaat aanstaande vrijdag niet door. De temperatuur is, voor de kleintjes, te laag. Maar niet getreurd. Er komt een verrassingstocht naar een overdekt zwembad en daar gaan jullie met de bus naar toe. Dus vrijdagochtend verzame len om 10.00 uur bij zwembad 't Baafje. Het organiserende comité heeft z'n han den vol doordat het slechte wéér steeds roet in het eten gooit. Maar de animo is Op 20 juli is er aan de Heerenweg een Mercedes bekrast, de lak werd bekrast en er werd en barst in het voorruit geslagen. In de Hema is weer een winkeldief aangehouden. Iemand heeft, onrechtmatig, een mobiel verkeerslicht uit de Boekei bij Akersloot meegenomen. De eigenaar was iemand uit Heerhugowaard. Hoe belangrijk het is autogordels te dragen, blijkt uit het volgende. Een au tomobilist reed tegen een stoeprand. Omdat hij geen gordel droeg, brak hij een rib en liep schaafwonden aan hoofd en armen op. In Egmond aan Zee is een jongen aan gehouden, die in Alkmaar een auto gestolen had. Bij de „Oosthoek" heeft iemand een handwagen meegenomen. Op de Vossenakkers heeft iemand een ster in een voorruit geslagen. In Vrieswijk is een autoradio gestolen. Iemand uit Limmen was met een slok te veel op achter het stuur gaan zitten. De politie heeft een bloedproef gedaan. Op de Werkendelslaan en de Breedelaan zijn auto's opengebroken. Op de parkeerplaats bij Soc. Zaken heeft iemand een auto aangereden en is toen doorgereden. Zo hoort dat niet! Op de Groeneweg zijn ongewenste gasten een woning binnen gegaan en op de Brasemcroftlaan werden sierdoppen van een auto gestolen. nog nooit zo groot geweest als dit jaar en het comité zal er werkelijk alles aan doen om het programma zo plezierig mogelijk te maken. We houden jullie op de hoogte. Aanstaande maandag (3 augustus) is er trouwens een sportdag op de velden van de HBV in sportpark Het Vennewater. De teams van jongens en meisjes gaan dan'voetbai, vollebal, slagbal 'en basket bal beoefenen. De aanvang is om 10.00 uur. Let op: voetbalschoenen zijn ver boden. De kosten zijn 1,75 per deelnemer. KNIPPING SHOWT BIJ DE PRIJZENKLOPPER IN LIMMEN Vanaf vandaag (woensdag) tot en met aanstaande zaterdag kan men in Lim men in de mobiele Knipping-winkel de uitstekende kunststof produktèn van het merk Knipping bekijken. De rijden de winkel is geplaatst bij de Prijzen- klopper aan de Rijksweg 61. De gehele dag, van 10.00 tot 17.00 uur, kunt u er terecht voor een uitstekende voorlich ting over deze optima forma produktèn. Onder andere worden raamkozijnen, deurkozijnen, deuren, enzovoort ge toond. Alles wat van hout is, kan door Knipping-produkten vervangen wor den, waarbij schilderen overbodig wordt. Bij de Prijzenklopper start deze week tevens een grote uitverkoop. 't Loo - Heiloo BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HEILOO Geboren: Eleanor R., d.v. Wladimir van Kiel en Nichola Stevens. Niels, z.v. Willibror- dus C.M. Dirkson en Carolina W.M. Danenberg. Tobias E. z.v. Jan G. Lan- genberg en Helena M. Beems. Rozema- rij R„ d.v. Arij J.M. de Jong en Pauli na J. Adelaar. Jeroen z.v. Adriaan P. Brouwer en Monique M. Waagemans. Hendrikus J. z.v. Cornelis J. van Duin en Afra M. Kroon. Huwelijksaangiften Dirk A. Jonker en Helen Waddington. Franciscus C.M. Op de Weegh en Maria G.J. Dekker. Johannes B.M. Dekker en Maria A.H. Goossens. Overleden Trijntje Knip, w.v. Kleijn; Albertine Sonnevelt. e.v. van den Kommer. Na een onderbreking van een week we gens de Heilooër kermis pakt JC Buk Buk aan de Pastoor van Muijenweg 12 te Heiloo aanstaande zaterdag de draad van het zomerprogramma 'A long hot summer' weer op. In het café zal vanaf een uur of tien 's avonds de formatie Gino Capuccino optreden. Gino Cappucino is een jonge stevige gi taarband. De muzikanten hebben hun sporen in de muziek al enige jaren ver diend. Ruim een jaar geleden staken zij de koppen bij elkaar om een nieuwe band te beginnen. Hun muziek is onder andere beïnvloed door de Golden Ear ring, XTC, Coka en de gehele Amster damse gitaar-sien. Momenteel is het viertal bezig met het opnemen van een tiental nummers, die gebruikt zullen worden voor een (mi- nijelpee. Wanneer er hiervoor geen maatschappij gevonden kan worden, zal de plaat in eigen beheer uitgebracht en verspreid worden. Buk Buk opent zaterdag 1 augustus om 20.30 uur al de deuren. Het optreden begint zoals gezegd wat later. De entree is deze avond, net als alle vorige en vol gende avonden in het zomerprogram ma, drie gulden voor leden en cjp-ers (kaart meenemen!) en vier gulden voor anderen. Voor elke betalende bezoeker stort Buk Buk één gulden op de reke ning van Terre des Hommes. EGMOND OP Z'N KOP: VOOR IEDEREEN WEER SPORTIEVE ONDERDELEN In het programma van het evenement Egmond-op-z'n-kop, dat wordt gehou den op 7,8 en 9 augustus te Egmond- Binnen, zijn ook dit jaar weer een aan tal sportieve onderdelen opgenomen waaraan iedereen kan meedoen. Wielrennen vrijdag 7 augustus start om 18.30 uur de kleine Rabo-wielerronde door en om de fraaie dorpskern van Egmond- Binnen. Deze eerste ronde duurt 20 mi nuten en 3 rondes. Om 19.00 uur start de grote Rabo-wielerronde. Deze ronde duurt 60 minuten en 3 rondes. Deelna me aan deze wielerrondes staat in prin cipe open voor iedereen, behalve voor licentiehouders. Prijzen zijn o.a. be schikbaar gesteld door Rabo-bank De Egmonden, rijwielhandel Kroone- Liefting en Heineken. Tevens zijn er geldpremies te verdienen. De inschrij ving voor de beide wielerrondes en d kleed- en doucheruimtes zijn op 7 au gustus te vinden in dorpshuis De Schuif vanaf 17.30 uur. Inschrijving is moge lijk tot een kwartier vóór aanvang van de wedstrijden. Het dragen van een val- helmpje is verplicht in de grote race, en hoewel niet verplicht, aan te raden in de kleine race. Beddenrace Hiervoor kunnen zich nog teams aan melden bij café 't Nippertje, tel. 02206-1922 of bij Arie Admiraal tel. 02206-5156. Ook hiermee zijn leuke prijzen te winnen. Eieren gooien Het onderdeel eieren gooien (met afge keurde eieren) zal ook dit jaar weer plaatsvinden op zaterdagmorgen. Het is de bedoeling een ei over een zo groot mogelijke afstand te werpen waarna het weer heel moet worden opgevangen door de ploegmaat van de werper. In schrijving hiervoor zaterdag 8 augustus vanaf 11.00 uur. Prestatie-trfmploop In samenwerking met de sportgroepen De Klok en Swaag-sport wordt op zon dag 9 augustus ook weer een presta- tie/trimloop gehouden over twee af standen. De 3,3 km start om 10.30 uur en de 9,1 km start om 11.00 uur. De in schrijving hiervoor vindt plaats in dorpshuis De Schulp en wel op 9 au gustus vanaf 9.30 uur tot een kwartier voor aanvang van de wedstrijden. De winnaars kunnen aantrekkelijke waar debonnen en naturaprijzen verdienen welke onder meer beschikbaar worden gesteld door De Klok, Swaagsport, bouwbedrijf Tervoort, H.A.B.-Opel en Heineken. Trapskelterraee De zondagmiddag kan de jeugd t/m 12 jaar zich weer uitleven tijdens de traps kelterraee. De trapskelters zijn weder om beschikbaar gesteld door H.A.B.- Opel te Heiloo. Voor de winnaars zijn er leuke standaards te winnen en boven dien ontvangt iedereen een herinnering. De inschrijving hiervoor vindt plaats op 9 augustus vanaf 12.00 uur. Op vrijdag 7 augustus ook o.a. vrije zwarte markt, wipwedwedstrijden, springkussen enz. Op zaterdag 8 augustus ook o.a. zes kamp, spuitvoetbalwedstrijden en waterspelen. Op zondag 9 augustus ook o.a. een op treden van de ritmische kapel r: m

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1