-v MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Een boek, troost voor vele vakantiegangers ALLES PER TWEE 1 to A. J. vos i Gebr. van der Stelt Speedmetal en punk bij De Buk met Iron Fist Vis mee met de VVV Inzamelen van oud papier is ondanks lage kiloprijs altijd nog de moeite waard NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN J.KUYPER Radboudschool gemoderniseerd Overbrug die afstand HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD MAN Sl-ICliS IJCUTIQUI MM SIP ■mmA Alle afgeprijsde artikelen nu per 2 nog goedkoper Nu f 39,per 2 f 69,— Nu f49— per 2 f 89 Nu f 69,per 2 f119, ,/f 52e JAARGANG NO. 31-5 AUGUSTUS 1987 Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO In de openbare bibliotheek aan Het Malevoort is het ten gevolge van het mindere zomerweer extra druk. :§8§i BONTBEWARING - CLEANING REPARATIE - MODERNISATIE sgg MSbII 11 H mémmF' - MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANiïIËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) V Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) W\Y Vrieswijk 149. 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op- woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmondaanden Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Op maandag 17 augustus maakt de ba sisschool St. Radboud een nieuwe start in een gemoderniseerd en vergroot ge bouw. Alle kinderen van deze school zullen dan in één lokatie gehuisvest zijn en bovendien is de school een aula rij ker. De officiële receptie is van ,17.00-18.00 uur. Vroeger bestond de basisschool St. Radboud uit twee aparte scholen, de kleuterschool St. Jozef en de lagere school, St. Radboud. De kleuterschool St. Jozef was 'tijdelijk' gehuisvest in een houten noodgebouw, naast de openbare kleuterschool 't Kieftenest. Door een toename van het aantal leer lingen mocht later ook gebruik worden gemaakt van een lokaal en een speel ruimte van 't Kieftenest en werden ook leerlingen tijdelijk bij de Basseroet, St. Maarten en Maria-Lidwina opgeno men. Voor geen van de partijen een ple zierige situatie. Er werd bij de gemeente en het Rijk voor geijverd om niet alleen in naam, maar ook daadwerkelijk geïn tegreerd te zijn. Nu is het zo ver dat de St. Radboud en de St. Jozefschool in een grote ver bouwde school weer verenigd zijn en is aan deze vervelende situatie een einde gekomen. Op 17 augustus zal de nieuwe St. Radboudschool/St. Jozefschool of ficieel op feestelijke wijze worden geopend. GEMEENTE AKERSLOOT BURGERLIJKE STAND Geboren Jos, zoon van J.C.M. Duin en J.M. Mokry. Rectificatie: Jacobine Willemijn, dochter van G.A. Jansen en J.M.C. Vlaar. De bibliotheek heeft het deze zomer drukker dan ooit. Vakantiegangers, die door het slechte weer geplaagd worden, zoeken hun troost bij een boek om zo toch enige verstrooiing te vinden. In de bibliotheek waar anders amper plaats is om alle boeken op te bergen, vindt men planken die zo goed als leeg zijn. Vooral de 'lichtere' romans vinden veel aftrek en men mag dan ook een ex tra termijn meenemen. Ook de campinggasten maken veel ge bruik van de bibliotheek, 's Ochtends even rustig ter plaatse het ochtendblad lezen en wat boeken mee voor de rest van de dag. Het is namelijk zo dat wie in een andere plaats lid is van een biblio theek, mits op vertoon van de lidmaat schapskaart, in de vakantieplaats ook gebruik kan maken van de faciliteiten van de bibliotheek aldaar. Wie geen lid is van een bibliotheek kan tegen een kleine vergoeding toch boeken lenen. Het personeel heeft de handen vol, want ook zij gaan natuurlijk op va kantie, maar de drukte doet niet onder voor de winterperiode. Zo blijkt een boek een troost voor vele vakantiegangers. Er zijn er bij die het eigenlijk helemaal niet zo erg vinden dat het weer zoveel te wensen overlaat. Ie mand zei: ,,Ik hoef nu eens niets en kan eindelijk eens heerlijk -tot lezen komen, waar ik buiten mijn vakantie zo weinig tijd voor heb". Niet iedereen zal er zo over denken, maar velen zijn blij met de bibliotheek in de buurt. In het weekend van 29 en 30 augustus houdt de MIVA, de Missie Ver keersmiddelen Aktie, haar jaarlijkse campagne en kollekte onder het motto: overbrug die afstand. Financiële bijdra gen worden gevraagd voor eenvoudige maar sterke vervoermiddelen, onont beerlijk bij de opzet of goede voortgang van het ontwikkelingswerk. Nog teveel van dat werk blijft in de derde wereld landen gewoon liggen omdat er geen of gebrekkig transport is. Dringender dan ooit zijn de aanvragen die bij de MIVA binnenkomen. In het Vervoersprogramma 1987 van de MI VA vragen 535 missionarissen of plaat selijke, vanuit de kerken werkende men sen, om transportmiddelen: bestelwa gens, busjes, auto's, motoren, fietsen of boten. Het gaat daarbij om hulppro gramma's op velerlei gebied: agrarisch, medisch, pastoraal; bij boeren- en vis serscoöperaties; bij vorming en oplei dingen; en voor kleinschalige projekten. Een bedrag van zes miljoen gulden is nodig om het vervoersprogramma voor 1987 te kunnen uitvoeren. Een groot be drag, maar zeker haalbaar als velen meedoen! Help dus konkreet bij de oplossing van de vervoersproblemen in de derde we reld. De MIVA zorgt dat uw hulp goed terecht komt. En zij wacht graag uw gift in via giro 272249 t.n.v. MIVA-Bredr MAAK KENNIS MET DE FLORA EN FAUNA RONDOM HET MAALWATER Op donderdag 6 augustus zal er nog maals een avondwandeling gehouden worden onder leiding van een IVN-gids om het Maalwater in Heiloo. Een ge bied dat velen slechts kennen als een vrij nieuw recreatiegebied, maar waar nog heel wat interessante dieren en planten te vinden zijn, die hier niet door de mens gebracht zijn. Met goed weer kan men er ook genieten van fraaie zonson dergangen en zingende vogels zijn er ze ker! Verzamelen om 19.15 uur bij zwembad Het Baafje. Inlichtingen zijn te verkrijgen via tel. 337736. o cc Q cc O LU U_ Q2 BERGEN HOORN HEILOO Makelaar Taxateur o.g. Apotheken Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaap 8, Bergen, tel. 02208-95530 D.V.W. Op zondag 2 augustus werd er weer een witviswedstrijd gehouden. Ditmaal ver trokken ruim 20 hengelaars naar de vij vers in plan Oost. De vangsten waren niet zo goed. Uitslag: 1. Blokker 1600 gram, v. Willi gen 1600 gram, 3. Walta 1125 gram 4. B. Sanches 950 gram 5. R. Kleef 925 'gram. Op woensdag 5 augustus wordt de da- mesviscompetitie voortgezet met de 4e wedstrijd. Verzamelen: plan Oost, 19.15 uur bij de Loet. Zaterdag is het de beurt aan de formatie Iron Fist om op te treden in het Buk-zomerprogramma 'A long hot summer'. Hoewel sommige muziekliefhebbers de ze weken Terschelling verkiezen boven Heiloo laat Buk Buk zich niet van de wijs brengen wat betreft het zomerpro- gramma. Afgelopen zaterdag ging het publiek uit z'n bol bij Gino Cappucci no. Aanstaande zaterdag wordt niet an ders verwacht wanneer de regio formatie Iron Fist op de bezoekers wordt losgelaten. Iron Fist begon als een grap: drie muzi kanten; die voor de lol nummers van Motörhead naspeelden. Na verloop van tijd werd het drietal iets serieuzer en do ken er steeds meer eigen nummers op in het repertoire, de covers worden er met de regelmaat van de klok uitgegooid. De band bestaat uit Marcel van Twuy- ver, zwoegend op bas en imponerend als zanger, afkomstig uit de punkgroep Zweetkutten. Daarnaast de wild rond springende gitarist John-Peter Kuiper, die naam kreeg door zijn deelname in de groep The Wilibrortz. Tenslotte drum mer Berthold Kops, die door de insiders ook wel de snelst en hardst slaande drummer van Nederland genoemd wordt. Een energiek optreden, dat zal het za terdag 8 augustus zeker worden in het café van Buk Buk aan de Pastoor van Muijenweg 12 te Heiloo. De deur gaat 's avonds om 20.30 uur open. Iron Fist zal om ongeveer half elf beginnen. De en treeprijs is drie gulden voor leden en cjp-ers, anderen betalen vier gulden. Voor elke betalende bezoeker stort Buk Buk in het kader van het zomerpro- gramma 'A long hot summer' één gul den op de rekening van Terre des Hommes. w Uit een ver verleden herinner ik me, dat ik van een week vrijaf van school wel eens gebruik maakte om met een vriendje oude kranten op te halen. Met een grote kar de deuren langs om maar zoveel mogelijk pa pier voor mijn school te vergaren. Soms stonden er duizenden kilo's achter het huis van mijn ouders op gestapeld, die dan met de auto naar school gebracht werden. Van de op brengst schafte de school allerlei bruikbare spullen aan. Tegenwoordig is het allemaal toch wel enigszins veranderd. Het aantal'scholen is natuurlijk toegenomen en ook steeds meer verenigingen verzamelen oud pa pier om de kas te spekken. Maar hoewel het aantal inzamelpunten is toegenomen zie ik steeds minder jongens en meisjes met een kar de deuren langs gaan om de vraag 'Heeft u nog oude kranten?' aan dorpsgenoten te stellen. Het is niet aan de redactie van de Ui,t- kijkpost om een oordeel uit te spreken over de betrokkenheid van jongeren bij hun vereniging of school. Maar dat de kaarten tegenwoordig anders geschud worden, is wel duidelijk. Statistieken Bekijken we de statistieken van de ge meente Heiloo wat betreft het inzame len van oud papier, dan blijkt dat de hoeveelheid in de laatste acht jaar nage noeg het zelfde gebleven is. Ongeveer 730.000 kilo oud papier wordt jaarlijks ingezameld. Een uitschieter was 1984 mét 788 ton. De gemeente subsidieert de scholen en verenigingen, die oud papier inzamelen. Het gaat niet om grote bedragen per ki lo, maar op jaarbasis trekt de gemeente 11.000 gulden uit voor deze vorm van gescheiden inzameling. Dat betekent dat er gemiddeld 1 Vi cent per kilo ge subsidieerd wordt. Je kan deze subsidie natuurlijk op milieu-idealistische gronden verklaren. Zo van 'het is mooi dat het papier niet bij het gewone huisvuil terecht komt, maar opnieuw gebruikt wordt voor met name de karton-industrie'. Deze over weging speelt natuurlijk mee, maar be langrijk is, naar ons idee, toch ook het financiële 'voordeel', dat de inzameling van oud papier de gemeenschap Heiloo oplevert. Belandt al het oud papier bij het gewone huisvuil, dan wordt dit door de gemeen- tereinging afgevoerd naar de VV1 in Alkmaar, waar het verbrandt wordt. Aan deze afvoer zijn natuurlijk kosten verbonden: inclusief administratieve kosten en de kosten voor ophalen en dergelijke zo'n 140 gulden per 1.000 ki lo. De 'besparing' voor de gemeente bij gemiddeld 730 ton oud papier per jaar is ongeveer 100.000 gulden! Subsidieverhoging Een aantal maanden geleden besloot de gemeenteraad van Heiloo om de subsi die voor het inzamelen van oud papier te verhogen. Een juist besluit! Immers, wanneer de verenigingen geen animo meer hebben, bijvoorbeeld door de lage opbrengst van oud papier, of wanneer het ontbreekt aan voldoende man kracht, dan zal er meer papier naar de vuilverbranding gaan, wat direct meer kosten met zich meebrengt. De eerlijkheid gebiedt overigens ook om het voordeel van het inzamelen van oud papier voor de inwoners van Heiloo aan te geven. In het meest ongunstige geval, wanneer al het oud papier bij het gewo ne huisvuil terecht komt, stijgen de rei- nigingskosten met bijna 10 procent per jaar (geraamde kosten 1987: 1,2 miljoen gulden). De gemeenteraad streel'! ernaar om 60 proeent van de kosicn voor de gemeen tereiniging via de jaarlijkse heffing door de inwoners le laten betalen. Nu is dat percentage nog niet bereikt, zodat in de komende jaren de eigen bijdrage nog wel verhoogd zal worden. Moeten ook de kosten voor de afvoer van oud papier betaald worden, dan zal die stijging nog groter zijn. De verzamelaars Los van de opmerkingen hiervoor staat natuurlijk het belang van de verzame laars van oud papier: scholen en vereni gingen. Voor hen is de opbrengst van het inzamelen het belangrijkste. Op dit moment is dat niet erg veel. De handel in oud papier betaalt maar 2 cent per ki lo 20 gulden per ton. Vanwege deze lage prijs betaalt de gemeente een wat hogere subsidie uit, maar een vetpot is het nog steeds niet. Zeker niet vergele ken met een aantal jaren terug, toen er nog 10 tot 15 cent per kilo oud papier werd betaald. De heer A.G. Bleys organiseert sinds april '83 het ophalen van oud papier voor de Victorie-groep van Scouting Heiloo. De directe aanleiding was de bouw van het nieuwe clubhuis aan de Westerweg, waar het Heilooër Bos be gint. Voor de bouw hiervan moest geld geleend worden en het inzamelen van oud papier was een manier om de aflos singen te kunnen doen. ,,ln het begin was er ik per twee weken anderhalf uur mee bezig", vertelt de heer Bleys. „Maar na verloop van tijd kreeg ik steeds meer adressen, waar ik elke maand terecht kon. Nu ben ik 1 a 2 dagen per week aan de gang". Naast de activiteiten van de heer Bleys houdt de Victorie-groep in enkele Heilooër wijken maandelijks een inzameling, ter wijl er bij clubhuis 'De Bolder' ook da gelijks oud papier gebracht kan worden. De Victorie-groep is waarschijnlijk de grootste inzamelaar van Heiloo. In 1986 werd 80.000 kilo opgehaald. De prog nose voor '87 is zelfs 100.000 kilo, zo'n 15 procent van al het ingezamelde pa pier. Desondanks is het geen vetpot, ge zien de geringe opbrengst op dit moment. Internationaal De lage prijs voor oud papier is geen louter Hollandse aangelegenheid. Het is een internationaal gebeuren, waarin Ne derland een geringe rol speelt. Oud pa pier wordt vooral gebruikt voor de aan maak van karton. In West-Duitsland is het sinds enige tijd verplicht het huisvuil te scheiden. Daardoor is het aanbod oud papier voor de karton-industrie gi gantisch toegenomen en dus zijn de prij zen gedaald. Het is voor karton gebruikers in ons land op dit moment aantrekkelijker om Duits of Oostenrijks karton te kopen dan Nederlands. De ontwikkeling naar meer scheiden van afval is natuurlijk gunstig. Uit milieu-oogpunt zou verplicht scheiden van vuil (en dan niet alleen papier!) in ons land ook niet zo gek zijn. Maar zo ver is het nog niet. De inzamelaars van oud papier zijn daar enerzijds de dupe van en hebben anderszijds profijt. Bij een verplichte scheiding zou de gemeen te immers veel oud papier ophalen en blijft er minder voor de scholen en vere nigingen over. Door de internationale ontwikkelingen is echter de prijs per ki lo oud papier laag. In dit artikel is geprobeerd het inzame len van oud papier van een aantal zijden te bekijken: het belang van de inzame laars, het belang van de gemeente èn het belang van milieu en samenleving. Vast staat dat het scheiden van afval een goe de zaak is, in het belang van iedereen. Dat de gemeente dankzij de inzameling van oud papier minder kosten heeft aan de vuilverwerking is ook zeker. Maar daar staat tegenover, dat het inzamelen van klein chemisch afval (zoals batterij en, cosmetica en verfresten) weer flink wat kost. Tenslotte krijgen de scholen en verenigingen door de verkoop van het oud papier en de subsidie van de ge meente toch weer extra inkomsten, on danks de huidige lage opbrengst. Conclusie: het inzamelen van oud pa pier blijft, als onderdeel van de geschei den inzameling van (huis)vuil, de moei te waard. Heeft u regelmatig een stapeltje oude kranten, kijk dan de lijst van oud papier acties na, die wekelijks in de Uitkijk post wordt gepubliceerd. U bent van het oud papier af en de school of vereni ging, waar u het brengt of die het op haalt, heeft weer een paar centen extra. Al voor de vierde maal organiseerde de plaatselijke V.V.V. deze viswedstrijd op dinsdag 28 juli. De opkomst was niet daverend, maar wel internationaal. Er had zich 1 Belg ingeschreven. Verder 5 dames, 4 jeugdvissers tot 16 jaar en 16 senioren. Er werd 1398 cm vis gevangen door 11 man. De rest zat met een leeg net of em mer aan de waterkant. Toch wisten alle vissers zich gesteund door moeders, va ders, vrienden of vriendinnen, broers en zusters. Zo'n 60 personen kwamen kij-' ken of de vis zich liet vangen. Zelfs 2 reigers hadden zich verzekerd van een goede plek. Het weer was goed en de vis die nu niet gevangen is, is volgend jaar 4 cm groter. De uitslag, heren: 1dhr. Vroege uit Vi- anen (413 cm) 2. dhr. Klomp uit Apel doorn (393 cm) 3. dhr. Janners uit het verre België (270 cm). Bij de dames geen uitslag. Hierbij kreeg de oudste deel neemster, mevr. Valkering uit Bergen, een bloemenhulde; ook vist zij al 4 jaar mee. De jeugd: 1. de. Jong, (48 cm) 2. Bessels (34 cm) 3. Stevens (33 cm) Heerenweg 167,1851 KN Heiloo, Tel.: 072-331716. t

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1