Zomeractiviteiten ondanks slechte weer toch 'n groot succes Wilhelmien Warnars geslaagd als natuurkundig assistent MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN 'n Zomerzotheid? m a. j. vos Wie trouwt in het wit gaat naar Taxi Zwart DE ©ESSEHiDEDI wad heil©© Ml BE HAMD WA STDAATtM AMEIM donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. de laatste restanten van onze zomerkollektie voor de allerlaagste prijsjes Middenstandsavondschool Heiloo De Dors 2, Heiloo f 24,50 Restantenmarkt in winkelhof 't Loo Garfield bij De Buk Winterprogramma van het Nivon HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD EEN SATELLIETOPNAME VAN NEDERLAND OP POSTERFORMAAT. 52e JAARGANG NO. 32-12 AUGUSTUS 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN 1 Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 'uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Medio oktober verkrijgbaar: door H. E. Oostendorp Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Stationsweg 85, Heiloo Ntbrin*,. GRATIS BU| KODAK SELECT Korting op Uw foto's! Kodak Select 10 x 15 cm van 1.15 voorÉÉN GULDEN Eén- en tweejarige opleiding Rijksgesubsidieerd Normale prijs f 29,90 Intekenprijs (tot 1 september) Bestellen kan door overmaking van het bedrag naar rek.nr. 32.70.30.836 (Rabobank Heiloo), t.n.v. Uit kijkpost bv, Heiloo, onder vermelding van "Boek straatnamen Heiloo". Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) j Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) §HN Y Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13,000 exemplaren'in Heiloo. Limmen, Akersloot. Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Met een play-back show weiden de zo- meraktiviteiten vrijdagavond afgeslo ten. Het werd een goed bezette, leuke avond. De deelnemers hadden er veel werk van gerpaakt en gedroegen zich als ware artiesten. De presentatie was in handen van Jan Bakker. Hij probeerde de kandidaten, met een praatje, een beetje op hun gemak te stellen en slaag de er aardig in. Ook burgemeester Glij- nis was op deze slotavond aanwezig. De jury, die bestond uit Mevr. A.A.M. Willemse-v.d. Ploeg (wethouder), Ine Veen (actrice) en G. Bos (Uitkijkpost) hadden de moeilijke taak een juiste keu ze te maken, wie er voor een prijs in aanmerking kwamen. Eensluidend was men het er over eens dat Femke de Lan ge (9) de eerste prijs had verdiend. Met het liedje van het songfestival „Rechtop in de wind" was zij veruit de beste. Ze playbackte uitstekend en bewoog zich erg leuk. De tweede prijs was voor het duo Anne- marie en Judith Sehultz (10 en 12 jaar). Zij deden een nummer uit Fame en de den dat zeer verdienstelijk. Ellen, van Duivenbode (8) zette een alleraardigste Madonna neer. Tijdens deze playbackshow werden ook de prijswinnaars van de opstelwedstrijd bekend gemaakt. Dat waren) Lars Hoe- be, Martien Coolegent, Mischa Andrie- sen. Het winnende opstel werd gemaakt door Joehem Zwanenburg: 'We zijn naar het politiebureau geweest en daar kregen we een gillende keukenmeid. En we hebben een ijsje gehad. We gingen naar het gemeentehuis en we zijn ook door het bos geweest. We gingen ook langs het hertenkamp en we kregen wat te eten en te drinken. En ik vond het hardstikke leuk.' Aan het einde van de avond kregen alle vrijwilligers, die door zoveel pech, van wege het slechte weer waren achtervolgd een welverdiend bloemetje en een dank baar applaus van de kinderen. Van de totale aktiviteiten, waren allemaal fo to's gemaakt, die nabesteld kunnen worden. Elke zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur kan men in de Hobby farm, Past. van Muyenweg 14, de foto's bekijken en nabestellen a 1,-. De organisatie heeft de handen vol ge had aan het telkens weer nieuwe en an dere aktiviteiten te bedenken omdat de bestaande plannen in het water vielen. lilVM'i i. En ja, er was ook nog één keer zon tijdens de vakantiespelen. De kinderen werkten zich met allerlei spelen, zoals hier touwtrekken, in het zweet. Nadat zij al geruime tijd met succes een polarisatiecursus geeft, dat is het in ba lans, weer in evenwicht brengen van mensen door een algehele massage, heeft Willemien Warnars dit aangevuld met een cursus natuurgeneeskunde. Hierin begeleidt zij patiënten, zij creëert hierbij een situatie van rust en van ver trouwen en heeft tijd voor de mensen zonder dat zij de rol van dokter gaat spelen. De Stichting „Den Leytsman .ende on- derwyser der medicynen" geeft sinds 1984 deze cursus en leert haar leerlingen hoe, in voorkomende gevallen in te spe len op klachten van patiënten zonder zelf diagnose te stellen. Zij is wegwijs gemaakt op uiteenlopen de terreinen, zoals communicatietrai ning, acupressuur, reflexologie, homeo- patische complexen, diëten, massage technieken, enz. Willemien Warnars ziet dit als een ideale aanvulling op haar polarisatiecursus. De natuurkundig assistent kan men raadplegen naast Be arts of in samen werking met hem/haar. Maar Willemien Warnars heeft nog meer pijlen op haar boog, ook astrolo gie heeft haar grote belangstelling. Zij geeft hierin ook cursussen voor het ma ken en duiden van een horoscoop. Deze beginnen weer in september. Wie over dit alles meer wil weten kan kontakt op nemen met Willemien Warnars, Boe- kenstein 141, tel. 072-337489. Gelukkig was er naast de hulp van vrij willigers ook onder de Heilooër Mid denstand bereidheid om de vakantie- aktiviteiten te steunen. De Konkelboet, De Verswinkel, C1000 supermarkt en Bloemenshop Houtenbos staken de hel pende hand toe bij de Het aanstaande weekeinde zullen de winkeliers van het winkelhof 't Loo op de pleinen en in de gangen restanten uit hun winkel tegen zeer scherpe prijzen te koop aanbieden. In stalletjes zullen zij u laten zien wat er zoal nog te koop is. Het geheel wordt nog aangevuld met mensen van buitenaf, zo zal er een man- denvlechter komen, iemand die schaakstukken maakt. Er zal een stand zijn met halfedelstenen en sieraden en een paar stands met kunst. Dat betekent allemaal, dat het vrijdag en zaterdag weer erg gezellig wordt in 't Loo. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HEILOO Geboren: Jente R„ d.v. Werenfridus J. de Vries en Adriana M.M. Bontje. Rosalie, d.v. Simon J. Pronk en Jennie J. Kemme. Huwelijksaangiften Richard C.B. de Groot en Alida M. Huijsmans. Johannes P.M. Dekker en Heidi M. Steenstra. Huwelijken Arsène J.H. Haverman en Carolina H.J. Settels. Pieter Leijen en Margare- tha C. Wessel. Johannes B.M. Dekker en Maria A.H. Goossens. Overleden Maria de Nijs, w.v. Kaandorp. A. Jo hannes de Witte. Antoon Faber. Maart- je Kossen, w.v. Faber. Maria W.J. Mul ler e.v. Nielsen. Johanna M. Scholten, w.v. Ursem. Jannetje Molenaar, w.v. Broksma. wandel-puzzeltocht. Bij het 'opmaken van de balans bleek, dat de zomeraktiviteiten ondanks de ex treme weersomstandigheden, toch (of misschien juist) door de jeugd zeer op prijs werden gesteld. Een stimulans om volgend jaar zeker weer door te gaan. Een aantal van de deelnemers aan de play-back show, die het slot van de vakantiespelen '87 betekende. Zaterdag kan het eindelijk weer eens een 'gewone' avond worden bij Buk Buk aan de Pastoor van Muijenweg. Na de kermis, de uittocht naar Terschel ling, de afloop van de bouwvak en Egmond-op-z'n-kop is iedereen wel weerzo'n beetje thuis. Bovendien speelt er een uitstekende band in het Buk-café: Garfield. Garfield was al eens te beluisteren bij Buk Buk. Eén van de eerste optredens na een ingrijpende wisseling qua bezet ting was het toen, waarover de bandle den niet echt tevreden waren. Daarom en omdat de Buk-programmeurs er toch wel heil in zien, komt Garfield nog eens terug. Met soul en blues van eigen ma kelij en covers van bijvoorbeeld Coc ker, Doors en Temptations willen ze hun beste beentje voorzetten. Voor de bezoekers van het optreden van Gino Cappuccino: de zanger van Garfield is dezelfde als die van Gino! Zaterdag gaat de Buk gewoon om 20.30 uur open. Het optreden zal om .onge veer 22.30 uur beginnen. De entree is voor leden en cjp-ers drie gulden, voor anderen vier gulden. In september gaan bij de Heilooër afde ling van het Nivon weer vele cursussen en andere activiteiten van start. Een overzicht van die activiteiten is te vin den in het programmaboekje 'Winter programma 1987/1988'. De informatie avond over de activiteiten is op donder dag 27 augustus in het Open Huis, het vaste onderkomen voor alle Nivo- activiteiten. 's Avonds is iedereen wel kom om (opnieuw) kennis te maken met de mensen van het Nivon en kan men te vens inschrijven voor de verschillende activiteiten. Natuurlijk vormen'de creatieve activi teiten weer een belangrijk deel van het Nivon-programma. Voor de volgende cursussen/middagen kan men inschrij ven: werken met klei, doe-middag, aquarelleren, knipcursus, werken met stro, boekbinden, tekenen, calligrafie en origami. De meeste van deze creatie ve bezigheden vinden in het najaar plaats. In de loop der jaren is ook de geologie een belangrijk onderdeel van het Nivon Heiloo geworden. Voor het derde ach tereen volgende seizoen start er in sep tember weer een beginnerscursus, ter wijl ook de gevorderden aan de bak kunnen. Het geo-seizoen wordt met een lezing door S. Dekker besloten. De overige activiteiten van het Nivon zijn: een puzzeltocht op 13 september (i.s.m. afdeling Castricum), een duin wandeling in Egmond-Binnen op 27 september, een diapresentatie van Ben Jansen op 31 oktober, een avond in het teken van Griekenland op 28 november, een 'vertel-avond' over de Provence op 23 januari '88, oude muziekinstrumen ten en volksmuziek op 19 maart '88, een wandeltocht door de Kennemer duinen op 24 april '88 en een fietsweekend be gin juni '88. Voor meer informatie kan zoals gezegd de informatie-avond op donderdag 28 augustus in het Open Huis bezocht wor den. Voor inlichtingen over het lidmaat schap van het Nivon kan men contact opnemen met het secretariaat: Nel Va der, Vrieswijk 160 te Heiloo, tel. 333752. E.H.B.O. CURSUS HEILOO Evenals voorgaande jaren zal er ook dit jaar weer een cursus E.H.B.O. worden, gehouden. De cursus bestaat uit 18-20 lessen en wordt gehouden op dinsdaga vond van 20.00 tot 22.00 uur. De cursus start op 15 september in het Kruisge- bouw aan de Holleweg 94 te Heiloo en duurt tot eind februari. De kosten be dragen 150,- en kunnen worden over gemaakt op Rabobank nr. 12.05.83.194. De inschrijving gaat in volgorde van betaling. Voor verdere in lichtingen kunt u bellen naar 337721 of 115994. De grootste plaag voor de deelne mers en vrijwilligers van de zomervakantie-activiteiten: water. De atletiekbaan van Trias stond zelfs helemaal blank, toen de sport dag gehouden moest worden. Mascotte Nederlanddat landje aan de zee, nu eens vanuit de sa teiliet bekeken. Zo heeft u een hele andere kijk op ons vlakke landje. Leuk als poster. Bij Kodak Select krijgt u deze satellietopname helemaal gratis bij elke opdracht voor het ontwikkelen en afdruk ken van een film. Als Kodak Select fotovakman maken we" «m er ook in deze zomer meer werk van. Let dus goed op waai u uw film wegbrengt. Uw foto's zijn bij ons in vertrouwde handen. Bij ons krijgt u naast de mooiste kleuren en topkwaliteit ook nog mm Kennemerstraatweg 330 tel. 331061 Heiloo Makelaar Taxateur o.g. SOpÓthe^n 00P Iffl Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Mfl Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Inlichtingen en opgave: Th. L. J. Kaandorp, Zeeweg 2, Heiloo, tel. 072-332086 J. R. G. Te Boekhorst, Westerweg 339, Heiloo, tel. 072-334715 A. Boerhave, Boswjnde 24, Heiloo, tel. 072-332768 J. Hoogervorst, Westerweg 110, Heiloo, tel. 072-330552 J. M. A. M. Out, KapeKveg 5, Limmen, tel. 02205-1724 Informatieavonden op 17 en 20 augustus van 19.00-20.30 uur in de school. Trouwen is weer in en dat betekent o.a. mooie kleren en een mooie trouwstoet en die heeft ook mooie auto's nodig. Dat is de reden dat Taxi Zwart zijn wa genpark heeft uitgebreid met een echte Rolls Royce, een pronkstuk. De 54 jaar oude Rolls staat nog glan zend strak op de banden. De rood/zwarte kleuren geven hem een sta tig aanzien. Van binnen vindt men tegenover de le ren bank een mooie houten bar. Komt het bruidspaar van het gemeentehuis dan offreert Taxi Zwart het jonge paar een drankje in de auto. M'n liefje wat wil je nog meer. Buiten de Rolls heeft Taxi Zwart nog 2 Audi's wit en donkerblauw, een rolstoelbus, die tevens voor normaal vervoer gebruikt kan worden en 7 taxi's. Het is ook mogelijk om auto's zonder chauffeur te huren. Taxi Zwart bestaat al sinds 1972 en is vanaf 1 januari 1985 overgenomen door Martin Schilder. Het is een jong wagen park en ziet er piekfijn uit. Buiten het vervoer in de regio zijn er re gelmatig ritten naar Schiphol. Tevens komt het voor dat er ritten naar de grensplaatsen zijn, waar dan aansluiting wordt verkregen op een van de buiten landse reizen van Martin Schilder's reis- buro. Taxi Zwart is een aktief bedrijf, die service hoog in het vaandel heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1