grote magazijn verkoop BEELD TIMMERDORP IN joseph van schagen heiloo Radboudschool feestelijk heropend Si RANZIJN! RANZIJN NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Dick Rus Jachten BV bouwt Winner 9.50 KUYPER MIDDENSTANDSAVQNDSCH00L HEILOO Inzameling voor kankerbestrij ding uitsluitend zaterdag 22 augustus v.a. 10 uur onze laatste restanten zomer 1987 nu tegen de laagste prijzen op ons magazijn 1e etage ingang in de zaak Van der Molen bij De Buk TEXTIEL MODE RIA PIJNAPPEL autofauteuils Suenementenapendd Oud papier acties in Hei/oo DE HELE ZOMERCOLLECTIE HALVE PRIJZEN bij: De NIEUWE STAATSLOTEN liggen VANAF MORGEN voor u klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. LAATSTE INFORMATIEAVOND DONDERDAG 20 AUGUSTUS van 19.00-20.30 uur in de school. De Dors 2 Heiloo, 072-332780. MIDDELBEEK BV Rijksweg 51 - Limmen Tel. 02205-1445 ELKE LES IS EEN FESTIJN BIJ DANSCENTRUM... DANSCENTRUM Voor inlichtingen en inschrijvingen: Wij zijn dagelijks telefonisch te bereiken van 11.00 tot 21.00 in Heerhugowaard (voor Heiloo). Tel. 02207-14539. 52e JAARGANG NO. 33-19 AUGUSTUS 1987 Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 "uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. voor danslessen in eigen vestiging in HEILOO UNIEKE SERVICE Indien u na afloop van uw cursus het door ons geleerde dansen nog niet on der de knie heeft. dan gratis overdoen. winkelhof 't loo 20-22 tel. 072-331815 elke vrijdag mode koopavond tot 9 uur MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Kerk weg 44 tel. 1256 Limmen. AUTOFAUTEUILS Makelaar Taxateur o.g. hypotheken °°P Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20.1852 CR Heiloo TAXATIES Donderdag 20 augustus De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 22 augustus Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Fanfare showband TKH, Werkendels- laan 66. Huis-aan-huis actie plan Zuid. Tussen 10.00-12.00 uur. Halen op ver zoek: tel. 331783. Ook lompen. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9,00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 330234 (vóór vrijdag 12.00 uur, b.g.g. 332942). Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hotfweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Na een lange tijd verspreid te zijn ge weest over heel Heiloo, kon de Rad boudschool dit nieuwe schooljaar in de eigen verbouwde school beginnen. Feestelijk werd de eigen vlag gehesen en het speciaal voor deze gelegenheid ont worpen Radboudlied gezongen. Vervol gens gingen 7 reuze ballonnen de lucht in en bleven boven het schoolplein han gen om heel Heiloo duidelijk te maken „de Radboudschool is weer thuis". Het hoofd van de school, de heer van Riel, schetste nog eens de ongemakken van de afgelopen tijd en wilde een fami- FUCHSIA - FLORALIA TENTOONSTELLING Traditiegetrouw organiseert de afd. Heiloo van de KMTP het komend wee kend de jaarlijkse Floralia tentoonstel ling in winkelhof 't Loo op het plein bij de Hema. Deze gespecialiseerde fuchsia-expositie wordt gearrangeerd door Gerard Wagenaar. Enkele van de beste amateur-fuchsiakwekers uit Hei loo en omgeving hebben reeds hun me dewerking toegezegd. Er zullen prachti ge planten' te zien zijn van de familie lie toch wel met name noemen. Me vrouw Kaandorp heeft drie kinderen, die alle drie op een andere school zaten. Bijna een jaar lang heeft zij ze naar de diverse scholen gebracht en gehaald en dat was een ware klus. Maar nu is het leed geleden, de basis school St. Radboud is uitgebreid met een aula en een speelzaal en de 212 leer lingen in leeftijd variërend van 4-12 jaar hebben weer een eigen onderkomen. De jongsten mochten toen nog door een mooi versierde papieren deur rennen en de opening was een feit. Klaasse en de familie Zonneveld. Wilt u meedoen en uw fuchsia's inzenden voor keuring en tentoonstelling, bel dan de heer Kamer, tel. 333523. Expositie tijdens de winkeluren op vrij dag 21 en zaterdag 22 augustus. Er is een informatiestand van de KMTP aan wezig. Kom vrijdag of zaterdag beslist even kijken naar de weelde van fuch sia's die door enthousiaste liefhebbers zijn opgekweekt. NVM RECTIFICATIE In het artikel over Willemien Warnars, natuurgeneeskundig assistente, ver meldden wij abusievelijk als adres Boe kenstein 141. Dit moet zijn Baetenburg 141. Hiervoor onze excuses. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Rommelmarkt muziekverenigingen Ook dit jaar organiseren de muziekvere nigingen Caecilia, Nijenburg en TKH weer een grote rommelmarkt op de plei nen van winkelhof 't Loo. Dit gebeurt op 9 en 10 oktober. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor opleiding en bege leiding van leerlingen en de aanschaf van bladmuziek. Heeft u nog spullen, die u kwijt wilt, maar die voor ons nog bruikbaar zijn, belt u dan even naar: 331713 (overdag) (De Konkelboet) of naar: 331783 ('s avonds) (Gerard'Ter voort). De eerst volgende zaterdagmor gen worden de spullen bij u opgehaald. Koningin Wilhelmina Fonds Het college van burgemeester en we thouders heeft aan het Koningin Wilhel mina Fonds toestemming verleend om in de periode tussen 24 augustus en 6 september een collecte te houden in Heiloo. Dealer voor Noord-Holland-Noord Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 11852 BE Heiloo (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! GESLAAGD Onze plaatsgenoot Robert Braam heeft met goed gevolg het eindexamen farma cie doorstaan aan de Universiteit van Amsterdam. Zo'n 500 jongens en meisjes hebben zich uitgeleefd in het timmerdorp. En thousiasme, fantasie, agressie, alles konden ze hier kwijt en dat deden ze ook naar hartelust. Het blijkt elk jaar weer een enorm succes te zijn, waar ie dereen zich uitstekend amuseert en dan tot slot, de brand er in, een prachtig schouwspel. Tussen 24 augustus en 6 september kunt u een collectant verwachten van het Ko ningin Wilhelmina Fonds voor de kan kerbestrijding. Iedere KWF-collectant heeft.een legitimatiebewijs bij zich. Eer der ontvangt u via de Uitkijkpost een voorlichtingsbrochure. De titel luidt: 'U kunt zelf zoveel doen'. In die brochure vindt u informatie over prettige dingen die u kunt doen om uw risico op kanker te beperken. Ook staat erin hoe u kunt meewerken aan vroege opsporing van kanker. De brochure sluit aan bij de Europese campagne te gen kanker die in mei van dit jaar van start is gegaan. Bij de Christelijke Blin denbibliotheek in Ermelo is de brochure verkrijgbaar in braille of op cassette. Voorlichting is slechts één van de activi teiten die het KWF met uw bijdrage fi nanciert. Het meeste geld gaat naar we tenschappelijk kankeronderzoek. Dit jaar bijna veertig miljoen gulden. Daar naast is een bedrag van totaal bijna 5 miljoen gulden gemoeid met voorlich ting, steun aan verenigingen van kan kerpatiënten en uitgaven voor onder wijs en opleiding. Al dat geld moet uit bijdragen van de bevolking komen. Ook uw gift is daarbij hard nodig. Wilt u meer weten over het werk van het Koningin Wilhelmina Fonds kijk dan op woensdag 26 augustus en 2 septem ber naar de uitzending van Socutera na het NOS-journaal van acht uur. U kunt ook contact opnemen met het KWF- Voorlichtingscentrum, Sophialaan 8, 1075 BR Amsterdam. Tel. 020-644044; KWF-comité Heiloo: dhr. Van Duyke- ren, tel, 333233. copyright jvs Zaterdag 22 augustus mag de formatie Van der Molen op het podium in Buk- café aan de Pastoor van Muijenweg 12 laten zien of zij een plek in het zomer- pregramma A long hot'summed waard is. De band speelt gevarieerd repertoire: pop, reggae, rock en ballads.. Het viertal Rens, Sander, Henk en Piet-Jan brengt muziek om tegen aan te leunen en om op te swingen. Voor Buk Buk staat overigens ook weer een nieuw seizoen voor de deur. Een zeer gevarieerd muziek aanbod, met alle mogelijke stijlen. Bovendien ook een uitstekende filmkeuze! Wat te denken van 'Flodder', waarmee op vrijdag 18 september wordt gestart. In een volgen-, de Uitkijkpost meer over de plannen voor het nieuwe seizoen. BURGERLIJKE STAND GEMEENTE HEILOO Geboren: Lucas A., z.v. Ronald A. Bok en Clara M. Rus. Richard, z.v. Johannes P. Schouten en Johanna M.G.G. Sanders. Merel G„ d.v. Wouter Jager en Marga- retha J. Kwadijk. Ricardo J.P.J., z.v. M.E.J. Geertruida M.E.J. Arthur a., z.v. Samuel Muller en Carola Hekman. Tim M. z.v. van Bertus J. van Alphen en Brigitte M.M. Buijs. Huwelijksaangiften Petrus J.M. de Haan en Wilhelmina M.E. Swart. Jacobus T.F. Oostdijk en Antonia J. Rouw. Huwelijken Dirk A. Jonker en Helen Waddington. Robert J. Schermer en Saskia M. Emke. Overleden Franciscus IJ.G.v Kops. Johanna P. Smit, e.v. Handgraaf. Catharina G. Bakkum, w..v. Groot Vandaag is het precies een jaar geleden dat Dick en Rietje Rus hun eigen jacht werf begonnen aan het Krabbersgat in Enkhuizen. Deze Heilooënaren bogen op een lange praktijkervaring, van ruim 20 jaar, bij jachtwerf Victoria in Alkmaar. Bij Enkhuizen bezitten zij op het In dustrieterrein een gebouw plus grond dat vlak bij de sluis aan het doorgaande vaarwater van de zuidkant naar de noordkant van het IJsselmeer ligt en dat leent zich dus uitstekend voor het bou- wen van schepen. Samen met v.d. Stadt uit Wormerveer werd lang over het ontwerp van de boot gesproken en dit resulteerde in een teke ning van Van der Stadt. Na een paar ja- ren van inzinking in de botenbouw be gint de markt nu weer aan te trekken en Rietje en Dick Rus zijn enthousiast en gemotiveerd en zien de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Intussen hadden de chef en nog een an dere medewerker uit de vorige jachtwerf te kennen gegeven graag met het echt paar Rus mee te willen gaan en dat ge beurde ook. Begonnen werd met het maken van een houten moedermal, een uiterst nauw keurig karwei. Eigenlijk zijn het twee mallen, een rompmal en een dek-mal. Vanaf deze moedermal wordt de eigen lijke polyester mal gemaakt. Eerst wordt dan de kleurlaag aangebracht en vervolgens worden glasmatten en ve zels, in dit-geval de bekende Kevlar ve zels, aangebracht tot de juiste dikte is bereikt. De lagen worden geïmpregneerd met een doorzichtige vloeibare hars en men krijgt de juiste dikte voor het kasko (la- mimaat). Kevlar is een bijzonder sterke vezel, in plaats van 3 lagen glasvezel kan men nu met een laag Kevlar vezels volstaan. Op het gebied van de jacht bouw is dit het neusje van de zalm, de werf van Dick Rus is de enige in Neder land die dit toepast. Als de romp en het dek gereed zijn, worden deze aan elkaar geplakt, een dubbelwandig plafond voorkomt con dens. Dan wordt begonnen met de be timmering. Kastjes e.d. worden buiten het schip gemaakt en zijn zo op maat gemaakt dat ze meteen in het schip ge plaatst kunnen worden. In de bekleding heeft iedereen de vrije keus. Standaard wordt de Winner 9.50 afgeleverd met een 18 PK dieselmotor, een geluidsarme en trillingvrije motor. De mast is van aluminium en de zeilen zijn van een eerste klas kwaliteit. Het dek is voorzien van een anti sliplaag. Dick Rus Jachten B.V. heeft wat je noemt een vliegende start gemaakt. Reeds in maart was de mal voor de Win ner 9.50 klaar en in september zal hij ge toond worden op de HISWA te water, hier zijn zo'n 200 motor- en zeiljachten te zien. Wie meer informatie wil hebben kan bellen met het woonhuis te Heiloo, tel. 333461 of op de werf te Enkhuizen, Voorland 13, tel. 02280-16001. ANJERACTIE 1987 De Anjeractie 1987 heeft in de gemeente Heiloo het bedrag van 2.810,00 opge bracht. Een kwart van deze opbrengst is bestemd voor een vijftal Heilooër vere nigingen. Harmonie-orkest Caecilia en zangvereniging Nieuw Leven ontvangen ieder 172,75; toneelvereniging Falk land krijgt 80,60, majorettenkorps Nijenburg 11515 en de Heilooër Ope rette Vereniging 161,25. Heerenweg 167,1851 KN Hak». lel.: 072-331716

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1