1 open huis joseph van schagen heiloo Halve eeuw Stabilitas ;777Z/777 a s? ©MEP U A. J. VOS RANZIJN RANZIJN! PI Het UanderBorden Verkoopplan geeft ook iih huis de beste verkoopkans 52e JAARGANG NO. 34 - 26 AUGUSTUS 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN zaterdag 29 augustus a.s. vanaf 10.30 uur tonen 3 mannequins doorlopend tot 17.00 uur de nieuwste modellen uit onze kollektie herfst en winter 1987/88 jacqueline en joseph van schagen en al onze medewerksters heten U van harte welkom EN SATELLIETOPNAME VAN NEDERLAND OP POSTERFORMAAT. Medio oktober verkrijgbaar: venementenagenda Oud pap/er act/es in Heiloo Openingstijden: winkelhof 't loo 20-22 door H. E. Oostendorp Normale prijs f 29,90 Intekenprijs (tot 2 september) Bestellen kan door overmaking van het bedrag naar rek.nr. 32.70.30.836 (Rabobank Heiloo), t.n.v. Uit kijkpost bv, Heiloo, onder vermelding van "Boek straatnamen Heiloo". GRATIS BIJ KODAK SELECT Korting op Uw foto's! Kodak Select 10 x 15 cm van 1.15 voorÉÉN GULDEN iKodak maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 13.00 - vrijdag 08.00 - 13.00 - 12.00 uur 17.00 uur 12.00 "uur 15.00 uur zaterdags gesloten. De NIEUWE STAATSLOTEN liggen VANAF MORGEN voor u klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. stichting volwassenen- edukatie heiloo DANSCENTRUM voor danslessen in eigen vestiging in HEILOO Voor inlichtingen en inschrijvingen: Wij zijn dagelijks telefonisch te bereiken van 11.00 tot 21.00 in Heerhugowaard (voor Heiloo). Tel. 02207-14539. UNIEKE SERVICE Indien u na afloop van uw cursus het door ons geleerde dansen nog niet on der de knie heeft dan gratis overdoen. ELKE LES IS EEN FESTIJN BIJ DANSCENTRUM... Als u de verkoop van uw huis overweegt is Van der Borden makelaardij de aangewezen weg. Van der Borden heeft ruim 50 jaar ervaring in de verkoop van woningen in Alkmaar, Heiloo en omgeving. Bovendien geeft het verkoopplan van Van der Borden u alle informatie die u nodig heeft. U kunt deze brochure gratis aan vragen bij ons kantoor. r/ lla Vi makelaardij-v kennemerstraatweg 33-' er zekeringen - woningbeheer 800AG alkmaar - 072-111141* Ruim 350 centimeter met deze zon nebloem. Hij staat in de tuin van de familie Deutsch in Vredenoord. t Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) t Redactie-adressen: [Njty Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) V T Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Vj/ Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo. limmen. Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmondaanden Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! In 1937 werd door een aantal enthousi aste broeders, werkzaam bij de toenma lige Willibrordus-stichting, nu Psychia trisch Centrum Sint Willibrord, de voet balvereniging Stabilitas opgericht. Een elftal van patiënten, waarvoor wedstrij den georganiseerd werden tegen diverse clubs uit de regio. In de loop der jaren werd het bedrijfsvoetbal strakker geor ganiseerd en nu spreekt men van zome ravondvoetbal. De teams van Stabilitas zijn echter nauw met het psychiatrisch centrum verbonden: ze bestaan uit per soneelsleden en ex-medewerkers en heb ben de beschikking over een eigen ac commodatie op het terrein van het centrum. Aanstaande zaterdag, 29 augustus, wordt het gouden jubileum van de vere niging sportief gevierd met toernooien voor het eerste elftal en de veteranen- ploeg. Vanaf 's ochtends 11.00 uur tot ongeveer 17.00 uur komen acht teams in actie. Iedere belangstellende is van harte welkom bij het toernooi. Na afloop volgt de prijsuitreiking in de foyer van het centrum. In november wordt een ju bileumreceptie en -feest gehouden. De uitnodigingen daarvoor worden tijdig verstuurd. Terwijl de KNVB-amateurs op de drem pel van hun nieuwe seizoen.staan, is het toernooi voor de Stabiltas-spelers min of meer de afsluiting van het seizoen, dat loopt van medio maart tot septem ber. In het halve, stille jaar zitten de bestuursleden echter niet stil. Onder an dere een grote feestavond als ook de le denvergadering vinden dan plaats. De grote belangstelling hiervoor is teke nend voor de clubsfeer: Stabilitas leeft op het psychiatrisch centrum, er is een sterke onderlinge band. Naar bedrijfsvoetbal-begrippen be schikt Stabilitas over een unieke accom modatie. Een schitterend onderhouden veld en een eigen kantine, welke voor heen als opslagloods en kippehok heeft dienst gedaan. Na de wedstrijd nazitten is een begrip geworden in de regio, niet alleen voor Stabilitas, maar ook voor de vele tegenstanders. Ook het Beuk- toernooi, wat eindigt met een feesta vond voor alle deelnemers, mag zich verheugen over een grote belangstelling. Hoewel de birding met het centrum blijft, is Stabilitas in de loop der jaren altijd een vereniging in de ware zin van het woord geweest. Een groep mensen met een gemeenschappelijk doel. Altijd kon en kan er een beroep gedaan wor den op de leden om het een en ander te regelen. De directie van het centrum is daarbij nog steeds een belangrijke scha kel, met name ook wat betreft het on derhoud van de accommodatie. De tweeledigheid van de vereniging heeft daarmee natuurlijk veel te maken. Enerzijds biedt Stabilitas het personeel de gelegenheid om ook eens met colle ga's in de weer te zijn zonder dat er zui ver over het werk wordt gepraat en an derzijds bieden de wedstrijden de pa tiënten een beetje ontspanning. In het speciale jubileumboekje van Sta bilitas wordt een overzicht gegeven van allerlei bijzondere gebeurtenissen in de 50 jaar van de vereniging. Bijvoorbeeld de strijd tussen HBV en Stabilitas in de jaren, dat deze twee verenigingen elkaar .op het hoogste niveau van het bedrijfs voetbal het leven in sportieve zin zuur maakten. Nu komt Stabilitas met een veteranen- en een seniorenteam uit in de competitie. Door de toelating van spe lers uit de zondagamateurs is het voor Stabilitas op dit moment niet mogelijk om aan de top mee te strijden. Stabilitas heeft alleen leden, die een band met het centrum hebben. Dat was vroeger zo en is nu nog niet veranderd. ,,Het psychia trisch centrum is groot, iedereen heeft z'n eigen stek. Bij Stabilitas vinden de leden gezelligheid, het kweekt mede we derzijds begrip", aldus voorzitter Van der Ven. Het eerste elftal uit 1964. Eerste rij v.l.n.r. A. van der Ven, J. Abbes, A. Knijn, J. Tervoort, J. van der Pas en W. Keijsper. Staand v.l.n.r. N. Rood, P. Jansen, J. Lormans, J. Bouman, Br. Huberto van der Wee gen, H. Nijman, D. Broersen en P. Stevens. Het eerste elftal uit 1972. Staand v.l.n.r. C. Wilvers, J. Lormans, J. Abbes, H. Veldt, C. van de Helm, H. Nijman, N. Rood en H. Zonne veld. Geknield v.l.n.r. J. Brugman, J. Bugter, Th. Broersen, W. Keijsper en J. Tervoort. Nederlanddat landje aan de zee, nu eens vanuit de sa teiliet bekeken. Zo heeft u een hele andere kijk op ons vlakke landje. Leuk als poster. Bij Kodak Select krijgt u deze satellietopname helemaal gratis bij elke opdracht voor het ontwikkelen en afdruk ken van een film. Als Kodak Select fotovakman maken wè"'~ 's er ook in deze zomer meer werk van. Let dus goed op waar u uw film wegbrengt. Uw foto's zijn bij ons in vertrouwde handen. Bij ons krijgt u naast de mooiste kleuren en topkwaliteit ook nog Kennemerstraatweg 330 tel. 331061 Heiloo Openbare Bibliotheek Expositie in verband met de landelijke bibliotheekdag op zaterdag 5 september met als thema 'Vragen staat vrij' in de afdeling voor volwassenen van biblio theek Het Malevoort. In de jeugdafde ling een tentoonstelling met als onder werp 'Engels lezen op de basisschool'. Handreiking Woensdag 26 augustus: contactavond op het adres Luttik Oudorp 78, Alk maar, aanvang 20.00 uur. Inlichtingen: 072-119745 of 114428. Donderdag 27 augustus De Duif, Mariënstein 180. Tijdens schooluren. Vrijdag 28 augustus W.J. Hofdijkschool, Mariënstein 178. Tussen 8.15-14.00 uur. Zaterdag 22 augustus Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Zwem- en poloclub De Spetters, par keerplaats bij 't zwembad. Tussen 10.00-12.00 uur. Maandag t/m vrfjdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld I. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewi.sla an/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. BOEK OVER STRAATNAMEN VAN HEILOO IN WORDING Vlak voor de zomervakanties een aan vang namen, publiceerden wij in de Uit kijkpost al het een en ander over het boek van de heer Oostendorp, amateur historicus uit Heiloo met als specialisa tie de gescheidenis en achtergrond van de straatnamen in zijn woonplaats. Na die publicatie startte de mogelijkheid op het boek in te schrijven via voorinteke ning. Dat was bepaalcj niet voor dove mansoren gezegd! Ruim 200 mensen bestelden al één of meer exemplaren via overmaking van 24,50 per exemplaar op de rekening van de Uitkijkpost. De inschrijving sluit woensdag 2 sep tember, volgende week dus. Daarna zal men het boek alleen nog via de boek handel kunnen aanschaffen. Medio ok tober, dus altijd nog ruim voor de feest dagen, zal het boek in de winkel liggen. De mensen, die gebruik hebben ge maakt van de voorinschrijving krijgen het boek thuis bezorgd. Tot 2 september kunt u zich nog voor de (lagere) inte kenprijs verzekeren van het boek van de heer Oostendorp over de geschiedenis van Heiloo aan de hand van straatna men. Voor inlichtingen over het boek: Drukkerij Uitkijkpost BV, Rechte Hondsbosschelaan 22, Heiloo, tel. 072-330175. GESLAAGD Onze plaatsgenote E. van Daalen heeft onlangs het ondernemingsdiploma de tailhandel behaald. Dit diploma sloot een opleiding in Doorn af. KUNSTTWEEDAAGSE IN WINKELHOF 'T LOO Op vrijdag 28 en zaterdag 29 augustus zal in Heiloo op de drie overdekte plei nen weer de jaarlijkse kunsttweedaagse plaatsvinden van Winkelhof 't Loo. De ze manifestatie mag zich verheugen in en stijgende belangstelling. Ieder jaar is er ander werk te zien van andere kunste naars op wat voor terrein dan ook. Soms zijn er hele unieke zaken te zien zoals vorig jaar egyptische oudheden met een miljoenen waarde. Een paar van de in Heiloo destijds getoonde stuk ken waren onlangs te zien in het grand palais in Parijs op de tentoonstelling "Tanis, het goud van de farao's". In Heiloo is dit jaar veel werk te zien van hedendaagse kunstenaars. Karei van der Wilk toont keramische tegelta- bleaux die veel aan schilderijen doen denken. Miep van Keulen heeft handge- weven mohairkleding en demonstreert óok hoe die wordt gemaakt. Ramona Dales, pas van de academie, heeft kera miek, Mauricio Londen maakt kerami sche gebruiksvoorwerpen, Rob Verf toont etsen. Elmar Huisman laat ons surrealistische schilderijen zien, er zijn recente portretten te zien van Jean Tho massen, bronzenbeelden van Niek Schuitemaker, houtdraaiwerk van Lou Goulmy. Verder hindeloperschilders- werk van Wim Erlings, glassculpturen van Hennie van der Kemp, batikschilde rijen van Simone Jaspers, wandkleden van Marijke Karsten en natuurlijk werk van Ine Veen. Op vrijdag kan het publiek van 9.00 tot 21.00 uur terecht en op zaterdag van 9.00 tot 17.00 uur. Makelaar Taxateur o.g. ^potheVke"n00p 3 Postbus 95.1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES FOTO'S VAKANTIESPELEN Tijdens de zomervakantiespelen zijn door medewerkers vele honderden fo to's gemaakt. Deze kunnen worden na besteld. Elke zaterdag kan men de map pen doorkijken bij de Hobbyfarm, 's ochtends van 10.00 tot 11.30 uur. Na bestellen is op basis van onkosten. De Hobbyfarm is gehuisvest in het school gebouw aan de Pastoor van Muijenweg 14. Het winterseizoen staat weer voor de deur. Heeft u er al over nagedacht wat u in deze maanden zou kunnen gaan doen? Misschien is de kursus Ouderwijs-Onderwijs iets voor u! Deze kursus is bedoeld voor mensen die niet meer dan twee jaar vervolgonderwijs gevolgd hebben en er nu nog iets bij wil len leren. Maar dan wel op een ontspan nen manier, zonder cijfers en rapporten. Ouderwijs-Onderwijs duurt drie jaar. Eén avond per week komen de kursisten bij elkaar, gedurende de schoolvakan ties worden de lessen stopgezet. Tijdens het eerste uur van iedere bijeenkomst wordt aandacht besteed aan Neder lands: de d's en de t's, verslagen maken, brieven schrijven, moeilijke woorden, enz. Na de koffiepauze komen er alge meen vormende onderwerpen aan de or de. Afhankelijk van de belangstelling van de groep kan er gesproken en gele zen worden over bijv. alternatieve ge neeswijzen, verslaving, milieu, politiek enz. Veel oud-kursisten zeggen, dat zij door het volgen van deze kursus meer zelfver trouwen hebben gekregen. Dat hun be langstelling voor de wereld om hen heen is toegenomen en dat ze maatschappelij ke ontwikkelingen beter kunnen volgen. Hierdoor kunnen ze in gesprekken met anderen hun eigen gedachten en ideeën beter onder woorden brengen. In september start er weer een nieuwe kursusgroep, op de dinsdagavond, in de Maria Lidwinaschool aan de Pastoor van Muijenweg 16. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Doordat de kur sus Ouderwijs-Onderwijs gesubsidiëerd wordt, kan het kursusgeld relatief laag gehouden worden. Voor een heel schooljaar, met wekelijkse bijeen komsten van 2Zi tot 3 uur, betaalt u 60,-. Voor verdere inlichtingen en opgave kunt u bellen met de begeleidsters Riet van den Burg (02205-1705) en Leny van Leeuwen (075-289687). Ook liggen er informatiefolders er in de bibliotheken en andere openbare gebouwen. FEEST IN BOEKENSTEIN Een had aantal kinderen van Boekenstein eens zin in een groot feest. De oudsten organiseerden dit samen 24 Kinderen meldden zich aan, en op zon dag 23 augustus was het zover. Luuk van Raalte kwam met zijn auto en com plete muziekinstallatie op een veld van De Nieuwe Hoeve. De kinderen werden in 3 groepen verdeeld: groen, rood en geel. Er waren zeven onderdelen: voet bal, touwtrekken, vissen, penalty schie ten, hardlopen, tafeltennissen en play backen. Jasper Hink wist de penalty bokaal binnen te halen. Aan de playbackshow deden zeven deel nemers mee, de jury (bestaande uit ou ders) vonden Eilen van Duivenbode het beste met Madonna. Eis Stoop werd 2e, ook als Madonna. Alle deelnemers mochten een prijs uitzoeken. Van de groepen werd rood eerste, groen twee de, en geel derde. Alle kinderen die mee hadden gedaan kregen een medaille. Om een uur of half 7 was het feest afge lopen, en alle kinderen gingen moe, maar tevreden naar huis. Heï was erg gezellig en we hopen dat er volgend jaar weer zo'n feest georganiseerd kan worden. L

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1