Rotary in actie tegen polio Libris Boekhandel Deutekom royaal met prijzen Honkbal-pupillen Foresters voor de derde keer kampioen VAN STAALDUINEN MAKELAARDIJ Heilooër muziekverenigingen organiseren weer rommelmarkt laatste kans! zie pag. 2 Gebr. van der Stelt J.KUYPER Lappendag in 't Loo HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Landelijke bibliotheekdag Tamboerkorps Nijenburg. Caecilia in actie nabij het Witte Kerkje. Oud papier acties in Heiloo Openingstijden: rpaandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN 52e JAARGANG NO. 35-2 SEPTEMBER 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Trompetterkorps Heiloo. (Foto Studio Bloothoofd). BONTBEWARING - CLEANING B REPARATIE - MODERNISATIE y De winteliers van winkelhof 't Loo kunnen het zich nog goed herinneren. De lappendag in Heiloo zou een succes worden, maar dat het zo druk en gezel lig zou worden had niemand verwacht. Vandaar dat dit gebeuren jaarlijks terug gaat komen. En wel in een grotere op zet, want er komen ook nog kramen buiten onder de luifel bij. Duizenden meters stof, verspreid over 25 kramen, worden donderdag 3 september tegen aantrekkelijke prijzen aangeboden. De Breiknip heeft ook dit jaar het heft in handen om deze activiteit leven in te blazen. De reacties uit de stoffenhandel waren zonder meer enthousiast. Binnen zeer korte tijd waren alle beschikbare kramen bezet. Om twee redenen liep het natuurlijk zo vlot. Ten eerste de aan trekkingskracht van winkelhof 't Loo op het winkelend publiek uit de omgeving. Ten tweede de immer toenemende po pulariteit van het zelf kleding maken. Voor die tweede reden zijn op zich weer allerlei oorzaken vast te stellen. Natuur lijk is het financieel voordeliger om zelf kleding te maken. Ook siert een origi neel, zelfgemaakt kledingstuk een ieder, je kan je creativiteit volledig uitleven. Ook worden er momenteel veel cursus sen gegeven op het gebied van kleding maken en hebben de mensen, door de toenemende vrije tijd, ook gemakkelij ker een paar uurtjes over om zich achter de naaimachine te nestelen. Ruim aanbod Op 3 september zal er een zeer ruim aanbod van stoffen zijn in de winkel- hof. Stoffen in de nieuwste winterkleu ren zoals: zwart, marine, roestbruin, bordeaux, oud rose, grijs, winter- pastels, flessegroen. Stoffen, ook van allerlei samenstellingen als: katoen, ter- lenka, acryl, wol, zijde, viscose en mengsels hiervan. En niet alleen stof aan de meter, maar ook zijn er kramen met broeken en rokkencoupons. Men kan het zo gek niet bedenken of het is er wel op de eerste donderdag van september. Van een katoentje tot zuiver wol, variërend va» drie tot vijftig gul den de meter. Kleding laten maken Natuurlijk is de organiserende Breiknip ook met enkele kramen van de partij. Bijzondder deze keer zijn de zuiver wol len mantelstoffen die voor een 'prikkie' verkocht worden. Dit winterseizoen zijn ze zeer uitgebreid in kinderstofjes en verder natuurlijk voor elk wat wils. Nieuw bij de Breiknip is hun atelier waar u uw kleding kan laten maken op maat. Ideaal voor mensen die geen tijd hebben of het kleding maken niet mach tig zijn en toch iets aparts willen heb ben. U zoekt de stof en het patroon uit of u schetst ho£ u het hebben wilt en zij maken het, voor een schappelijke prijs. Het mooiste hiervan is dat het een kle dingstuk wordt, dat alleen u heeft en niemand anders. Hiervoor staan twee gediplomeerde coupeuses garant. In de winkel van de Breiknip vindt men ook nog alles om van een lapje stof een passend kledingstuk te maken zoals: knopen, garen, ritsen, band, spelden, naalden, etc. Alles is ook in de nieuwste winterkleuren verkrijgbaar. Een bezoek aan de lappendag in winkel- hof 't Loo is meer dan de moeite waard. Het is zelfs aan te bevelen om er maar vroeg bij te zijn. U laat deze gelegenheid tóch niet voorbij gaan? Tot ziens op donderdag 3 september. Een paar maanden geleden begon we reldwijd de actie Polio dc Wereld uit van Rotary International in nauwe sa menwerking met de Wereld Gezondheid Organisatie (WHO). Voor Nederland betekende dit het startsein van een actie programma dat door alle 325 Rotary- club in ons land gedurende twee jaar zal worden uitgevoerd. Ook dus voor onze plaatselijke Rotaryclub die net als alle zustersclub een bedrag bij elkaar hoopt te krijgen van rond de 35.000 gulden. De stichting Polio de Wereld uit coördi neert de inzameling van dit projekt dat mondiaal niet minder dan 120 miljoen dollar moet opbrengen. Alle nationale clubs hebben zich voorgenomen 15 mil- Donderdag 3 september De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 5 september Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Sint Benedictusschool, Hasebroekweg 21. Tussen 9.00-12.00 uur. Ook dage lijks onder schooltijden kan oud papier gebracht worden. Ook lompen. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo. Huis-aan-huis actie Plan Zuid. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 332942. Handbalvereniging De Foresters, par keerterrein Laan van Muijs 'Egels- hoek'. Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op verzoek: 331724. Maandag 7 september Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en de volgende dag 7.30 uur. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 332942. Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. joen gulden bijeen te brengen via allerlei acties. Waarom koos Rotary eigenlijk voor de strijd tegen de polio? Het antwoord ligt besloten in de opsom ming van de volgende feiten: In de ont wikkelingslanden sterven jaarlijks enke le honderdduizenden kinderen aan po lio. Ieder jaar komen er voornamelij k in deze landen meer dan 3,5 miljoen ge handicapte kinderen bij als gevolg van besmettelijke ziektes die bij ons al lang zijn uitgeroeid. Van deze ziektes is polio de ergste. Veelal zijn het kinderen tus sen 2 en 5 jaar die het slachtoffer wor den van kinderverlamming doordat een zich vrij snel ontwikkelend virus het ruggemerg aantast, met als gevolg ver lammingsverschijnselen en blijvende invaliditeit. Het is dus duidelijk dat polio een ge vreesde ziekte is die moet worden aan gepakt en uitgeroeid. Dat kan door bij voorbeeld toediening per injectie met het zogeheten Salk-vaccin of via de mond met het Sabin-vaccin. En dat kost natuurlijk geld. Geld dat in de ontwik kelingslanden zelf nauwelijks voorhan den is. Aan die situatie moet dus een einde ko men, vindt Rotary en derhalve werd het wereldomvattende actieplan op poten gezet. Het doel van deze unieke actie is om voor het jaar 2005 (Rotary bestaat dan precies 100 jaar) een immunisatie- programma te hebben uitgevoerd voor alle kinderen in de wereld tussen 0 en 5 jaar. Het is daarbij de vaste overtuiging va alle ruim 1 miljoen Rotarians in de wereld dat dit vrëfelijkë'probleem dan ook echt de wereld uit kan zijn. De Nederlandse clubs hebben uiteraard ingehaakt op het uitstekende initiatief van hun wereldorganisatie en zij hebben samen het uitgestrekte land Indonesië - waar nog steeds heel veel polio voor komt - als werkgebied geadopteerd. Met de 15 miljoen gulden die de clubs trachten te werven kunnen maar liefst 122 miljoen eenheden vaccins aan het ministerie van Volksgezondheid in In donesië beschikbaar worden gesteld. Daarmee kan tussen dit jaar en 1992 een gigantisch immunisatieprogramma wor den gerealiseerd. Na het jaar 1992 heeft de regering van dat land zich verplicht om onder supervisie van de WHO, Uni cef en de Rotaryclubs van Indonesië zelf, het programma voort te zetten. Voor alle leden van Rotary is tot en met voorjaar 1989 dus de slogan "handen uit de mouwen" van toepassing. In verschillende plaatsen in ons land zijn al acties voor Polio de Wereld uit, van start gegaan. Heiloo komt binnen kort aan de beurt. Op dit moment wordt door de leden van onze plaatselij ke Rotaryclub keihard gewerkt aan een programma dat letterlijk zal klinken als een klok. U zult daarover exclusief in de Uitkijkpost nog nader worden geïnformeerd. Het jaar 1987 is voor Libris, een lande lijke groep van zo'n 50 samenwerkende kwaliteitsboekhandels, een jubileum jaar. Vijf jaar bestaat Libris, een extra reden om nog meer aandacht te beste den aan service en dus .aan de brede klantenkring. Er werd ter gelegenheid van het eerste lustrum een prijsvraag uitgeschreven met fantastische boeken prijzen: een complete set Van Dale woordenboeken, de tweedelige Kroniek - die van de mensheid en dien van de 20e eeuw - en de driedelige uitgebreide Gro te 'Dikke' Van Dale. De prijsvraag werd gepubliceerd in de Libris Lezerskrant, die zo'n vier keer per jaar alleen al rondom Heiloo door Libris Boekhandel Deutekom in een oplage van 20.000 wordt verspreid. In formatie over de nieuwste publicaties, van literatuur tot kinderboeken en po pulair wetenschappelijke uitgaven treft men erin aan. In de uitgave van vlak voor de zomer stond de jubileum puzzel, die aan de hand van informatie in dezelfde krant kon worden opgelost. Vele oplossingen werden ingezonden en afgelopen vrijdag mocht mevrouw Deu tekom voor de stelling, waarin onder meer de vele Van Dale woordenboeken staan, de prijzen overhandigen. De Van Dale vertaal-woordenboeken, in totaal zeven delen, gingen naar de familie Van Oosterom uit Heiloo. Gezien het ge wicht van de stapel boeken was het maar goed dat het hier ont prijswin naars ging. De tweede prijs, de kronieken van de mensheid en van de 20e eeuw waren voor mevrouw M.T.H. Smits uit Akersloot. De driedelige 'Dikke' Van Dale was voor de uit Limmen afkomsti ge mevrouw C.M. de Graaf. Alle win naars waren zichtbaar gelukkig met hun prijs. Samen met de medewerkers van Libris Boekhandel Deutekom werd na de prijsuitreiking nog even een glaasje gedronken op het eerste lustrum van Libris. Op 5 september is het landelijke biblio theekdag. Naast allerlei festiviteiten, wordt op deze dag tevens het startsein gegeven voor een vragenactie, waaraan de meeste openbare bibliotheken in ons land meedoen. Iedereen kan bij de bibli otheek terecht met een vraag, waarop men een antwoord wil. Het personeel doet zijn uiterste best om snel en correct het antwoord te zoeken met behulp van deskundigen. In bibliotheek Het Malevoort is hetYol- gende programma samengesteld: 10.00 uur Opening door mw. A. Willemse-van der Ploeg, wethouder van Heiloo; 10.15 uur Optreden door het ouderen- koor Zingen Houdt Jong; 10.30-12.30 uur Zelf proberen en bespe len van toetsinstrumenten, gepresen teerd door dc firma Ypma uit Alkmaar; 13.00 uur Prijsuitreiking van de quiz. Daarnaast zijn er ook doorlopende activiteiten: - Verspreid in dc bibliotheek bevinden zich verschillende deskundigen, die be reid zijn uw vragen te beantwoorden met betrekking tot hun vakgebied. Me dewerkenden zijn: dr. B. Hartong, huisarts; mw. S. Ouwendijk, diëtiste; Ombudsteam Heiloo; Vertegenwoordiger van het GAK; mw. M. Heikes van de SOEN, de Stichting Ondersteuning Emancipatie werk Noord-Holland. - Er is een quiz georganiseerd voor jeugd en volwassenen. - Verkoop van afgeschreven materialen. - Inschrijven als lid van de bibliotheek voor ƒ25,00 tot 1 januari 1989 (vier maanden gratis). - Inschrijfmogelijkheid voor een uitge breide rondleiding door de bibliotheek. - De normale uitlening van 10.00-13.00 uur, iets langer dan gebruikelijk is op zaterdag. In de uitleenpost aan de Kenne- merstraatweg gaat de landelijke biblio theekdag ook niet ongemerkt voorbij. Daar staan ondermeer de volgende acti viteiten op het programma: 10.30 uur Opening met zang door bewo ners van De Loet; 11.00 uur Puzzelwedstrijd voor kinde ren van 8-12 jaar; 12.15-13.45 Spelprogramma voor kin deren van 5-8 jaar; tot 4 september zijn gratis toegangskaartjes verkrijgbaar bij het inlichtingenbureau. Verder wordt er een demonstratie calli- graferen verzorgd, is er de verkoop van afgeschreven materialen en vindt er uit lening van materialen plaats tussen 10.00-12.00 uur. CURSUS SLAPEN ZONDER SLAAPMIDDELEN Voor veel mensen duurt de nacht langer dan ze lief is. Woelen, draaien en keren. Er uit, er in. Bedgenoot niet wekken. Nog maar een slaappilletje? Over enkele weken start er weer een cursus voor mensen die met slaapproblemen kam pen. Ook mensen, die geen slaapmidde len gebruiken, maar.slapen wel als een probleem ervaren, kunnen op de cursus terecht. Er wordt gewerkt aan een aantal facto ren die op het slapen van invloed. Soms wordt er ook gewerkt aan andere din gen, die het slaappatroon veroorzaken. De deelnemer krijgt inzicht in zijn pro blemen. Met de kennis en vaardigheden die hij tijdens de cursus leert kan hij zijn probleem overwinnen. Veel mensen die met slaapproblemen- kampen zijn een slaapmiddel of een an der rustigmaker gaan gebruiken. Enkele weken werkt dat. Dan wordt het effect steeds minder. Vaak worden dan de problemen nog groter dan vroeger. Er treden allerlei bijverschijnselen op. Bij plotseling stoppen kunnen de bijver schijnselen erg hevig worden. Stoppen zonder begeleiding is dan ook af te ra den. Binnen de cursus wordt u geholpen bij het stoppen met het slaapmiddel gebruik. Slecht slapen is geen ziekte. De cursus is geen therapie. U krijgt informatie. U leert vaardigheden, u krijgt het inzicht om u zelf te helpen. Wie liever niet aan een groep deelneemt kan individueel ge holpen worden. Een cursus bestaat uit een voorgesprek en 9 bijeenkomsten. De kosten worden naar draagkracht berekend. Inlichtin gen Ton Verplanke, Bestevaerslaan 11, Heiloo, tel. 072-332726. Het kampioensteam van De Foresters, vastgelegd door fotograaf Kees Blokker. Het einde van het honkbalseizoen na dert, en dat betekent voor het pupillen A-team van De Foresters opnieuw een kampioenschap, evenals vorig jaar on geslagen. Coach Michael Blokker mag dus dik tevreden zijn over zijn team. Het mag uniek genoemd worden dat dit ploegje al vanaf de Peanuts een echte eenheid vormt. Toen acht jaar gele den de eerste peanut-wedstrijd werd gespeeld was de jongste speler nog 3 jaar. Mede dank zij een prima begelei ding door trainers/coaches en een echte vaste supporters-club, maar ook door grote inzet van de spelers zelf, wordt er regelmatig behoorlijk honkbal gespeeld. Jammer was het wek dat het team dit seizoen niet veel gelijkwaardige tegen stand had, maar dat nam niet weg dat er met overtuiging werd gebald. In tegenstelling tot eerdere berichten in de pers zal De Foresters het volgend sei zoen wel een adspirianten-team hebben. Juist! Dit team. Deze honkballers zullen het zeker niet zo gemakkelijk krijgen als dit jaar. Maar wie zegt dat dat nodig is? Een ploeg, waarvan 4 spelers «eedraai- en in het team van het rayon Noordhol land en de beste eerste honkman ter we reld in de gelederen heeft, zal ongetwij feld in voldoende gunstige omstandig heden verkeren, om een nieuwe span nende start te maken. VOLLEYBALTOERNOOI EFFECT IN HEILOO Volleybalvereniging Effect houdt op zondag 6 en 13 september het jaarlijkse volleybaltoernooi ter voorbereiding op de competitie. Het toernooi zal worden gehouden in sporthal 't Vennewater. In totaal zullen 41 teams (ongeveer 300 deelnemers) de volleybalstrijd met el kaar aangaan. Op zondag 6 september komen van 8.30 tot 15.00 uur de dames en heren promotie- en eerste-klasse-teams in ac tie. Het sterke deelnemersveld, met o.a. Phoenix (Beverwijk), Boemerang (Amsterdam), Bosta/The Smash (Castricum), Krovo (Krommenie) en Voluit (Uitgeest), belooft een spannend' toernooi-v^rloop. Voor de Effect-teams is het toernooi een goede graadmeter voor de kansen in het komende seizoen. Van met name het eerste heren-team wordt dit jaar in de promotie-klasse een hoge klassering verwacht. Op zondag 13 september komen de da mes en heren tweede t/m vierde klasse in actie. Het toernooi begint om 9.30 uur en eindigt omstreeks 16.00 uur. Veel bekende teams uit de regio, waa ronder BEVOK, *en Bloc, Westvolver Dynamo en Krovo, nemen aan het toer nooi deel. Voor volleybal liefhebbers of diegenen die eens kennis willen maken met de volleybalsport is het beslist de moeite waard om op de toernooidagen een kijkje te komen nemen in sporthal 't Vennwater. De toegang is gratis. Afgelopen zaterdag, vond vóór de wedstrijd Foresters I-BSC Heiloo I, een huldiging plaats door de spelers van het eerste team. Ook mochten de jongens de felicitaties in ontvangst nemen van de BSC-spelers. Ze kregen, na een toespraak van voorzitter E. Smit bloe men, een diploma en een honkbalposter aangeboden. De pupillen gaan nu nog een aantal be kerwedstrijden spelen, en wel tegen adspiranten-teams. Of dat een voortzet ting van de triomftocht kan worden, óf misschien een gewenning aan 'ook weer eens verliezen', valt nog te bezien. Maar dat ze nog een tijdje lekker willen ballen staat wel vast. En of daartussendoor de mannen gaan deelnemen aan de strijd om het kampi oenschap van Nederland, hangt nog even af van een in grote spanning af te wachten bondsbeslissing. Zo niet. je kunt ook weer niet alles hebben! NVM Heerenweg 167,1851KN Hak», Ta,: 072-331716 Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13 000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! i v Op 9 en 10 oktober zal voor het tweede jaar een grote rommelmarkt worden ge organiseerd in de Winkelhof 't Loo. De opbrengst komt geheel ten goede aan de muziekverenigingen zelf t.w. Drum band Nijenburgh, Show en Fanfareor kest TKH en Harmonie Caecilia. Deze verenigingen presenteren zich bij vele festiviteiten en concerten in Heiloo, denkt u maar aan de donateursconcer ten en andere shows van het Show en Fanfareorkest TKH en de koffie en nieuwjaarsconcerten van de Harmonie Caecilia of de vele keren dat u de Drum band Nijenburgh op straat heeft zien marcheren. Ook de jaarlijkse Sinter klaas optocht zou ondenkbaar zijn zon der de medewerking van deze muziekve renigingen. Maar deze verenigingen draaiende houden, kost geld, veel geld. Geld voor het opleiden van leerlingen; voor.uniformen, bladmuziek, reparatie en vervanging van de instrumenten. Ook een dirigent brengt kosten met zich mee. Daar er over de hele linie bezuinigd wordt ontkomt de muziekwereld daar ook niet aan. Vandaar dat de drie mu ziekverenigingen de handen in één geslagen hebben en met elkaar organise ren zg., in samenwerking met de winke liersverenigingen van de Winkelhof 't Loo, een grote rommelmarkt die weer op de drie pleinen gehouden zal wor den. Een rommelmarkt organiseren is geen kleinigheid, het kost veel tijd en mankracht. Om van deze rommelmarkt weer een succes te maken roept de orga nisatie de medewerking van de Heilooër bevolking in, u kunt uw diensten op ver schillende manieren aanbieden. U kunt op 9 en 10 oktober hand en span diensten verrichten en natuurlijk de rommelmarkt bezoeken. Daarnaast kunt u helpen door allerlei oude spullen, die u op zolder hebt staan, of toch niet meer gebruikt aan de organisatie te geven. Bijna alles is bruikbaar: meubels, huishoudelijke ap paraten, glas en aardewerk, potten en pannen, kleding, tuingereedschap, speelgoed, boeken, schilderijen, enz. U kunt het zo gek niet bedenken of het is bruikbaar voor de rommelmarkt. Wie wat heeft kan overdag bellen met de Konkelboet (Jos Veldt) tel.: 331713 en 's avonds met Gerard Tervoort tel.: 331783. De spullen worden dan de eerst volgende zaterdagochtend bij u opge haald. Laten we met elkaar zorgen dat de muziekverenigingen ,,op de been" blijven. Zij zorgen voor een vrolijke noot in Heiloo. Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8, Bergen, tel. 02208-95530

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1