'Nieuwe' Oud Inn wordt vanavond ingewijd door The Millionaires Schoenwinkelier Hanraads ontdekt onverwacht talent Stichting R.K. Heiloo bestaat Echtpaar Lammers 50 jaar getrouwd Schoolbestuur 'n kwart eeuw De Fantast in De Beun LAAT DE ROLSTOELBUS -«..Ju* Oud papier acties in Hei/oo Openingstijden Bas Singer ontvangt van de heer Hanraads zijn prijs: een sweatshirt en een pakket lego. 52e JAARGANG NO. 36-9 SEPTEMBER 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Het echtpaar Lammers: eens gestart met z'n tweeën, nu de oudsten van een grote familie, zoals op het familie-portret te zien is. vrijdag 08.00 - 12.00 "uur 13.00 - 15.00 uur - .zaterdags ge?! i.en maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur Donald Jones en Johnny Kraaykamp schitteren in 'De Fantast'. Vanavond is het voor Lex en Jolande zover: na vele dagen kei- en keihard werken gooien zij hun zaak d'Oud Inn aan de Heerenweg officieel open. Afge lopen weekend namen zij al wel een voorschotje: laat op de vrijdagavond was het interieur al zover gereed, dat de deur open ging voor het wachtende pu bliek. In een mum van tijd was het goed vol in d'Oud Inn. Dat zal vanavond niet anders zijn. Vele uitnodigingen werden verstuurd aan vrienden en bekenden. En naar verluidt komt er zelfs een bus met lieden uit Amsterdam om de nieuwe start van d'Oud Inn luister bij te zetten. Met als optredende artiesten The Millionaires, wijd en zijd bekend, zal er ook wel een flink feestje gevierd worden. Overigens, niet alleen genodigden zijn welkom. Ie dere belangstellende mag een 'boompje komen opzetten', om in de stijl van de reclamecampagne van het huismerk Oranjeboom Bier te blijven. Lex en Jolande willen van hun Oud Inn een gezellig café maken, waar iedereen zich thuis voelt. Jong en oud zijn dus Donderdag 10 september De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 12 september Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 1.0.00-12.00 uur. Halen op verzoek: 331327 (tussen 12.30-1315 uur). DeZeskant, Het Malevoort 5/7. Tussen 10.00-12.00 uur. Halen op verzoek: 332277 (schooluren). BSC Heiloo, parkeerterrein sportpark Het Vennewater, gehele dag, ook zon dag. Halen op verzoek: 129258. Maria-Lidwina school, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30-11.30 uur. Tevens huis-aan-huis actie tussen Pastoor van Muijenweg, Ewisweg, Het Zevenhuizen en Wester- weg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. Vrijdag t/m maandag Fjockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 332942. Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- Hnffu/po Tii«c*»n 8 ftn_tn OO uur welkom en met de muziek wordt ook re kening gehouden met de aanwezige be zoekers. Het tweetal biedt naast de be kende consumpties ook zo'n 20 soorten 'buitenlands' bier aan, gebrouwen in Limburg, Brabant, België, Engeland, etcetera. Ook voor een lekkere snack, zoals saté, gehakt, enzovoort zit men in d'Oud Inn goed. Een nieuwe keuken is op komst, de recepten en ingrediënten zijn reeds gekozen. Na de slopende verbouwing - dagen en nachten werd er doorgewerkt - is d'Oud Iitn nu een ruimere en lichtere zaak ge worden. Wie dat wil kan aan de bar zit ten of in één van de nisjes. Het is de be doeling dat de begane grond bestemd blijft voor het café-gedeelte. De ruimte op de eerste verdieping is in eerste in stantie voor verenigingen en organisa ties, die er hun clubavond of vergade ring willen houden. Maar ook voor een show door een bedrijf is het bovendeel goed geschikt. De fabrikanten die de jeugd als doel groep hebben, weten maar al te goed, dat een product beter verkocht wordt naar mate het meer voldoet aan de trend van het moment. Op kleinigheden wordt een product verkozen óf juist afgewezen. De bekende jeugdschoenen fabrikant Piedro, die naast Piedro's nog merken in de handel brengt zoals Ostrich en Pronto's, heeft dat zeer goed begrepen. In onze gemeente werd dit voorjaar door schoenmagazijn Hanraads een fol der huis aan huis bezorgd waarin een aantal modellen waren afgebeeld die de jeugd aanspreken. In die folder was een tekenwedstrijd opgenomen. Gevraagd werd een schoen te tekenen zoals ze hem graag zouden dragen. Het is duidelijk dat een fabrikant daar mee een schat van informatie binnen haalt, waarmee men z'n voordeel kan doen. Om de jeugd te stimuleren om mee te doen, werden voor de winnaars wel zeer bijzondere prijzen in het voor uitzicht gesteld. Schoenwinkelier Han raads mocht dan ook heel wat jeugdigen- in z'n winkel begroeten. Dat onder het klantenbestand van Schoenwinkelier Hanraads ware kunstenaars schuil gingen, was hem niet bekend. Tekeningen uitgewerkt tot in D'Oud Inn is zeven dagen per week 's avonds vanaf 20.00 uur geopend. Over enkele weken zal in het weekend de deur eerder geopend worden. Voor het huren van de bovenetage kan men de gehele dag terecht, dus ook overdag. Lex en Jolande hebben zich in eerste in stantie verbaasd over alle hulp, die zij spontaan kregen bij de verbouwing van hun zaak. Achteraf zijn ze er maar wat blij mee en willen dan ook een ieder har telijk bedanken, die z'n vrije ..tijd. .in d'Oud ïrin heeft gestoken.' Café-bar d'Oud Inn opent vanavond officieel. In de komende maanden zal men nog veel meer van Lex en Jolande horen. Is het niet in het pand aan de Heerenweg, dan wellicht op het sport veld. Want hoewel ze pas kort aan de gang zijn, sponsoren zij al voetbalteams van Foresters en HSV en zijn er ook plannen om andere takken van sport te steunen; de gesprekken zijn gaande. Al met al is de vernieuwde Oud Inn weer een aanwinst voor Heiloo. NVM, de kleinste details werden bezorgd. Kunstenaars vanaf 4 tot 20 jaar aan toe. Een deskundige jury beoordeelde de te keningen op originaliteit, tekenvaardig heid etc. waarbij de leeftijden in acht werden genomen. Een onverwacht ta lent bleek de 7-jarige Bas Singer die voor het werk beloond zag met een 8e prijs en uit handen van menee'r Han raads een prachtig sweatshirt en een pakket lego in onvangst mocht nemen. U kunt vrijblijvend de komende weken de Piedro-, Renata- en voorgl de nieuwe Ricosta schoentjes komen bekijken bij Hanraads aan de Stationsweg. BIJBELAVOND HEILOO Op vrijdagavond, 11 september om 8.00 uur zal de eerste bijbelavond van het na jaar worden gehouden. Voor mensen, die kennis willen maken met de bijbel, is dit een fijne gelegenheid. We hebben ge kozen voor het boek van de profeet Ezechiël. De inleider die avond is de heer D. Steenhuis uit Nijverdal, een bekend evangelist. De toegang is vrij, er is gele genheid om vragen te stellen. Plaats: zaal van de Geref. Kerk, Noorder geeststraat te Heiloo. Inlichtingen: M. Oppenhuizen, tel. 02518-54596 Makelaar Taxateur o.g. ^pÓthekenK°°P Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES Pasar Malum Over ruim twee weken, op 26 en 27 sep tember, worden de Veilinghallen in Alk maar omgebouwd tot een grote Indische markt, de pasar malam. Een exotische jaarmarkt, waar jong en oud, met een zwak voor onder andere Indonesië, ple zier aan kan beleven. De openingstijden zijn beide dagen gelijk: 12.00-23.00 uur. ALBERTO ORGANISEERT WIJNPROEVERIJ In het kader van Alberto's landelijke wijnproefdagen organiseert het Alberto-filiaal in Heiloo op dinsdag 15 september een grote wijnproeverij in 't Open Huis. De proeverij begint om 19.30 uur en elke wijnliefhebber is van harte welkom. Deelnemers aan de proeverij kunnen op deze avond kennismaken met 4 witte en 7 rode wijnen, die speciaal voor deze ge legenheid zijn geselecteerd. De 11 ver schillende wijnen zijn afkomstig uit Frankrijk, Italië, Spanje en Portugal. Aan de proeverij is tevens een prijs vraag verbonden waarmee de deelne mers een gratis fles wijn kunnen winnen. De proeverij is gratis. Aanmeldingsfor mulieren zijn in het Alberto-filiaal ver krijgbaar. Geïnteresseerde wijnliefheb bers kunnen zich ook telefonisch opge ven. Het nummer is (072) 336640. Op 17 september is het precies 25 jaar geleden dat bij de Alkmaarse notaris Hilbrand de oprichting van de Stichting R.K. Schoolbestuur Heiloo een feit werd. Niet dat er voor die tijd geen sprake was van R.K. onderwijs in Hei loo. Zeker wel! Reeds vanaf de inwer kingtreding van de Lager Onderwijswet 1920 heeft het toenmalige Kerkbestuur van de parochie van de H. Willibrordus aktie ondernomen om te komen tot stichting van R.K. scholen in Heiloo. En met succes. Op 5 november 1923 werden geopend de R.K. Meisjesschool (Mariaschool), de R.K. Naaischool (St. Agnes), de R'.K. Bewaarschool (St. Jo zef), alle drie scholen o.l.v. de Zusters van Oudenbosch. Een jaar later (1924) vond de opening plaats van de R.K. Jongensschool (Willibrordusschool). Tot ruim na de Tweede Wereldoorlog was het mogelijk met dit scholen bestand onderwijs te verzorgen voor de katholieke jeugd van Heiloo. Op 1 augustus 1952 werd de tweede R.K. Meisjesschool (Lidwinaschool) ge opend en op 6 januari 1960 kon de St. Adelbertschool worden in gewijd. In datzelfde jaar, op 1 september, werd de R.K. Ulo St. Jan de Evangelist gestart. De groei van de gemeente Heiloo was in de jaren zestig voor het Bisdom Haar lem aanleiding een tweede parochie te stichten. Er kwam een tweede Kerk bestuur. De positie van de parochie scholen kwam ter discussie en het kerk bestuur van de Willibrórdusparochie, tevens schoolbestuur, werd zich bewust van de wenselijkheid het besturen van scholen aan een speciale daartoe op te rir'hfofi rf rt nuar Intnn 1*7 Vandaag, woensdag 9 september, is het precies 50 jaar geleden dat J. E. W. Lammers en A. M. Lammers-Zoon in de echt werden verbonden. Met z'n tweeën begonnen, nu telt de familie 33 leden, 10 kinderen, (6 meisjes en 4 jon gens) en 23 kleinkinderen. Mevrouw Lammers is een geboren Hei- loose, op de Stationsweg, waar nu de Boer Supermarkt staat, zag zij het eerste levenslicht. De heer Lammers komt oorspronkelijk uit Amsterdam, maar kwam later naar Heiloo. Zij heb ben elkaar in de kerk ©ntmoet. Zij droeg een leuk fleurig mutsje en vond "Jan" best een leuke jongen. Hij vond, dat zij er, met het mutsje, erg lief uit zag, en 'Amor" deed de rest. ,,In het begin hadden we het niet breed, een schilder had werk van maart tot ok tober en verder moest je maar zien. Maar mijn broer werkte bij de Willi- brordusstichting en zodoende kwam mijn man daar ook te werken" vertelt mevrouw Lammers. „Ik heb er 40 jaar gewerkt en bij m'n pensioen ben ik Ko-' ninklijk onderscheiden" zegt Lammers. „Maar ik ben óók altijd gek van toneel geweest en was 25 jaar regisseur bij het Katholiek Vrouwengilde, maar ik ben begonnen bij "Masker". M'n lieve- lingsrol was in "de kuise bruidegom" maar ik heb ook operette gespeeld en Sinterklaas noem maar op". Daarbij was Lammers ook nog 9 jaar voorzitter van de KBO (Kath.Bond Ouderen) en is nu nog erelid. Hopman Lammers was ook oprichter van de verkennerij, die toen nog in de boerderij was die stond op de plaats waar nu het Stationsplein is. Mevrouw Lammers is ook erg "doe- nig" en heeft zich op velerlei gebied in gezet. 20 Jaar werkte zij bij de P.M.W. (Parochiale Missie Werken). Tevens zit zij in de propaganda commissie in het bisdom van de KBO en in de aktiviteiten commissie. „Maar de rommelmarkten organiseren vond ik het fijnste werk, het was een sport zoveel mogelijk bij el kaar te brengen, mijn schoonzoons heb ben mij daar altijd goed mee geholpen" aldus mevrouw Lammers. Mevrouw Lammers hoeft zich nooit te vervelen, naast het huishouden in een gezin van 12 mensen, deed zij er altijd wat bij. Nu september 1962 was de oprichting van de Stichting R.K. Schoolbestuur Heiloo een feit. In de eerste vergadering werd de heer Leeman gekozen tot voorzitter, de heer Overmeer tot sekretaris en de heer Bakkkum tot penningmeester. Het aantal scholen groeide gestaag. In 1963 de St. Christoffelkleuterschool en de St. Franciscuskleuterschool, in 1966 de St. Radboud, in 1968 de Driekonin genkleuterschool en in 1971 de zesde la gere school, de Benedictusschool. Het toenemend aantal werkzaamheden, dat het besturen van zo'n 13 scholen met zich meebracht, deed het bestuur er toe besluiten een eigen bestuurscentrum te stichten. In de vroegere ruimte van de parochiebibliotheek naast de Willibror- duskerk werd in 1970 gestart met een ei gen kantoor, waar tot op de dag van vandaag de heer Overmeer de scepter zwaait. In 1972 werd na vele discussies een be langrijke statutenwijziging doorge voerd, waardoor de samenstelling van het bestuur op een meer demokratische leest werd geschoeid. Het aantal bestuursleden werd uitgebreid va 5 naar 9 leden en in het bestuur kregen verte genwoordigers van ouders en leerkrach ten zitting. Er werd al regelmatig over leg gevoerd met oudercommissie en de R.K. Kontaktraad. In 1975 kreeg de ou dercommissie een wettelijke basis en in 1982 werd de betrokkenheid van de ou ders en leerkrachten uitgebreid via de wet op de medenzcggenschap onderwijs. Vanaf 1980 begon de terugloop van het aantal kinderen gevolgen te krijgen scholen, deels ook in verband met de in werkingtreden van de wet op het basi sonderwijs kon niet worden vermeden. In 1984 werd de heer Leeman, die vanaf de oprichting van de Stichting voorzit ter was geweest, opgevolgd door de heer Sterkman, de huidige voorzitter. Ster ker werd de behoefte zowel bij het bestuur als bij de scholen tot meer over leg en meer informatieuitwisseling. Dit leidde er dan ook toe, dat bij toei^eurt de direkteuren van de scholen de bestuursvergaderingen bijwonen en eens per kwartaal de direkteuren geza menlijk aan de bestuursvergadering deelnemen. Onderwijs blijft in beweging. Inhoude lijke vernieuwing, wettelijke bepalin gen, veranderingen in basis- en voortge zet onderwijs. Steeds vraagt het om een gezamenlijke inzet van bestuur, leer krachten en ouders. J.H.J. Overmeer 25 jaar verbonden aan het R.K. Schoolbestuur Het R.K. Schoolbestuur en de heer Overmeer. Ze zijn haast onlosmakelijk. Vanaf de oprichting van de stichting is de heer Overmeer hieraan verbonden geweest. Vanuit het bestuurscentum waakt hij over de dagelijkse gang van zaken in het R.K. Onderwijs te Heiloo. Hij is er de vraagbaak voor leerkrachten en ouders. Voor het bestuur is hij de voorbereider en uitvoerder van het be leid. Als direkteur van het bestuurscen trum speelt hij een centrale rol in de ver werking van alle mogelijke informatie van het rijk, de gemeente, de inspectie enz. De zorg voor het algemeen en financiëel beheer zijn hem toevertrouwd. En zeker niet in de laatste plaats moet genoemd worden zijn zorg voor en betrokkenheid bij het functioneren van de mensen, die Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Vrieswijk 149, 1852 VJ Heiloo. (072-336367) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmondaanden Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! gaat het echtpaar Lammers nog naar al le verjaardagen, ook van de kleinkinde ren en ook de trouwdagen worden niet vergeten. En hoewel de heer Lammers laatst erg ziek is geweest, fietst het bruidspaar nog graag en blijven ze druk bezig. 30 September wordt de bruiloft met alle kinderen gevierd, maar vandaag is "de" dag. INFORMATIEKRANT VAN DE RIJKSPOLITIE De afdeling Voorlichting van de Alge mene Inspectie van het Korps Rijkspoli tie heeft de afgelopen weken in samen werking met een groot aantal diensten een 32 pagina's tellende informatie krant 'De Rijkspolitie' uitgegeven. De uitgave belicht alle facetten van het Korps Rijkspolitie: van de landgroep tot de specialistische onderdelen en diensten. Het doel van de krant is tweeledig. Enerzijds ter voorlichting van o.a. scho lieren en andere geïnteresseerden, die vragen om schriftelijke informatie over de rijkspolitie voor bijvoorbeeld spreekbeurten, scripties en werkstuk ken. Ook sollicitanten kunnen via dis tricten of de afdeling Personeelsvoor ziening te Utrecht hiermee aan relavante informatie worden geholpen. Ander zijds heeft het Korps zijn 'relaties', waarvan velen niet altijd weten hoe het Korps in elkaar zit. En ook de geïnteres seerde burger kan nu aan overzichtelij ke informatie worden geholpen. Ook in het district Alkmaar is de krant via de afdeling voorlichting over de landgroepen in het district verspreid. Elke groep heeft de beschikking gekre gen over enkele honderden exemplaren. BLIJVEN RIJDEN De tweede professionele voorstelling die Theater De Beun dit jaar aan haar be zoekers biedt, is een try-out van de pro ductie 'De Fantast', met in de hoofdrol len John Kraaykamp sr. en Donald Jo nes. Deze toneelvoorstelling, in Ameri ka dé Broadway-hit van dit seizoen, vindt plaats op zaterdag 26 september, aanvang 20.15 uur. Op een bank in het Central Park van New York ontmoeten dagelijks 2 oude mannen elkaar: een blanke en een ne ger. Hun gesprekken en monologen zijn een mengeling van wereldwijsheid, Joodse humor, en 'zwart' ritme. We la chen om hun grappen, die een samen zwering zijn tegen de ouderdom, en worden ontroerd door hun warme menselijkheid. De overige rollen in dit stuk, dat gere gisseerd wordt door John van de Rest, worden gespeeld door Martine Cref- coeur, Frederik de Groot, Lejo Dijk graaf en Evelyn van Brandenberg. Kaarten voor de voorstelling zijn vanaf 12 september te verkrijgen bij de voor verkoopadressen van De Beun, en wel: Reisbureau Holland International, Boekhandel Avis en Postagentschap- Rookshop Jan-Tine Braam. De toe gangsprijs bedraagt 22,50 p.p. CJP/65 20,00. De rolstoelbus 'De Kievit' is voor velen een onmisbaar vervoermiddel, ook vaak het enige vervoermiddel om of eens boodschappen te doen of eens een be zoekje te brengen aan familie en kennis sen en theater. En vaak is het ook een verruiming van het leven van mensen die toch erg aan huis gebonden zijn. Helaas, zo'n bus kost geld. Zijn er nog donateurs te vinden die deze bus rijden de willen houden? Voor 10,00 per jaar (meer mag natuurlijk ook) bent u al donateur en helpt u een groep mensen, mobiel te blijven, een kleine moeite voor een groot plezier, bel even met me vrouw Hart, tel. 072-335149. GESLAAGD Aan de Vrije Universiteit te Amsterdam is onze plaatsgenoot Paul Timmerman een dezer dagen afgestudeerd in de stu dierichting bedrijfseconomie. wijs in Heiloo. Vanuit zijn' functie bij het schoolbestuur is de heer Overmeer aktief betrokken bij de bprichting en uitbouw van de Onderwijsbegeleidings dienst Noord-Kennemerland en bij de Stichting Katechesebegeleiding Deke naat Alkmaar. Namens het bestuur on derhoudt hij kontakten met landelijke, regionale en kollega-bestuurlijke instanties. Het is daarom ook niet voor niets dat het R.K. Schoolbestuur tijdens de vie ring van het 25-jarig jubileum tevens aandacht wil schenken aan het persoon lijk jubileum van de direkteur, de heer J. H. J. Overmeer. Op 17 september zullen de feestelijkeden geopend wor den met een Eucharistieviering in de Moeder Godskerk. 's Middags is er een feestelijke bijeenkomst met aansluitend een receptie in het Motel Heiloo en de dag wordt besloten met een Cabaret-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1