fly a. j. vos MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Twee dagen in teken van CJP bij jongerencentrum Buk Buk Wijkfeest Ypestein: een leuk begin! HSV-jeugd start abonnee-lotto-actie Jan Anema maakt van een gewoon plankje een kunstwerk NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN J.KUYPER HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Vredesweek Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. 52e JAARGANG NO. 37 - 16 SEPTEMBER 1987 Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Oud papier acties in Nei/oo MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN FKWUCCI BONLMIIL CI II BERGEN HOORN HEILOO Makelaar Taxateur o.g. Apotheken Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tel.072-331895 ASSURANTIËN Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES NIERSTICHTING HEEFT DRINGEND BEHOEFTE AAN COLLECTANTEN Van 21 tot en met 26 september wordt de jaarlijkse collecte van de Nierstich ting ook in Heiloo weer gehouden. Om van de inzameling volgende week een succes te maken is er nog een flink aan tal collectanten nodig. Door ziekte en vakantie zijn er dit jaar een aantal wijk- hoofden en een groot aantal collectan ten uitgevallen. Een probleem, want alle wijken moeten wel gelopen worden. Vooral in west, zuid-west en centrum zijn de tekorten nijpend. Help de Nierstichting om anderen te helpen en meldt u aan als collectant bij de familie Affourtit, Torenlaan 37, Heiloo, tel. 332815. Voordat u op pad gaat melden wij hier in het kort even waarvoor u dat doet. In Nederland komen er jaarlijks zo'n 600 nieuwe chronische nierpatiënten bij. Enkele duizenden zijn voor hun leven afhankelijk van een dialyse-behandeling of een kunstnier. De Nierstichting helpt bij de uitbreiding van dialyse-mogelijkheden, de uitbrei ding van het aantal niertransplantaties en hetwerven van donors hiervoor, de behandeling van nierstenen door de aanschaf van een niersteenvergruizer, de 'subsidiëring van wetenschappelijk onderzoek, (individuele) hulpverlening en sociaal-maatschappelijke begeleiding voor chronische nierpatiënten en de voorlichting van de Nederlandse bevolking. Voor de nierpatiënten heeft de Nierstichting een onschatbare waarde! Laat die waarde blijven en meldt u als collectant op het hiervoor vermelde adres. En lever natuurlijk ook een fi nanciële bijdrage via het collectezakje, dat u deze week via de Uitkijkpost ontvangt. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen. ^^^Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Afgelopen weekend heeft minister Brinkman van WVC het via de radio een keer duidelijk gezegd: veel meer jongeren (tot en met 25 jaar) zouden ge bruik moeten maken van het Cultureel Jongeren Paspoort (CJP). Met een CJP krijg je kortingen bij tal van gelegenhe den, zoals musea, theaters, bibliotheken en abonnementen op kranten en tijd schriften. Met een CJP krijg je ook kor ting op de toegangsprijzen voor activi teiten bij jongerencentrum Buk Buk. Eén a twee gulden per keer bedraagt die korting, zodat een frequent bezoeker z'n CJP al in een paar maanden heeft terugverdiend. Ook voor Buk Buk is het natuurlijk in teressant om veel mensen met een CJP te begroeten tijdens de bijna 100 activi teiten per jaar. Hoe meer bezoekers, hoe beter het programma kan worden. Financieel»wordt De Buk er op directe wijze niet beter van: er bestaat geen 'CJP-subsidie'. Wel is het zo dat de ge meente Heiloo en de provincie Noord- Holland het jongerencentrum aan de Pastoor van Muijenweg financieel on dersteunen. Een deel van de CJP-gelden komt bij deze instanties terecht en dus kan je zeggen dat er sprake is van 'indi recte subsidie'. Maar de financiën zijn niet de drijfveer voor Buk Buk. Het bestuur vindt het belangrijker dat zoveel mogelijk jonge ren in staat worden gesteld om tegen een betaalbare prijs hedendaagse popmu ziek 'live' mee te maken, als ook de poetry- en theateractiviteiten kunnen bezoeken. Film en muziek Vrijdag en zaterdag kan iederen tot en met 25 jaar zich een CJP aanschaffen bij Buk Buk. Je betaalt 15 gulden en hebt dan op zaterdag 19 september gra tis toegang bij 'Live on Bukstage II', waaraan drie Heilooër popgroepen deelnemen. Op vrijdag is er ook een ac tiviteit, dan wordt de film Flodder va naf 21.00 uur gedraaid. Koop je die avond een CJP, dan krijg je direct al korting op de toegangsprijs (vier in plaats van vijf gulden), of je kan een filmpasse-partout voor tien films aan schaffen voor 30 in plaats van 35 gul den. Koop je je CJP op vrijdag, dan heb je zaterdag even goed vrij entree. Wie ouder is dan 25 jaar en toch wil profiteren van kortingen kan lid worden van Buk Buk. De kosten hiervoor be dragen eveneens 15 gulden (tot en met 31-12-1988). Behalve kortingen krijg je ook regelmatig de Buk Krant toe- Graduate Love is één van de drie groepen, die tijdens 'Live on Bukstage II' bij Buk Buk optreden. gestuurd - naast de Buk Info die iede reen die dat wil kan ontvangen. Ook CJP-ers kunnen natuurlijk lid van De Buk worden; zij betalen tot en met 31-12-1988 tien gulden. Genoeg administratieve zaken nu. Zoals gezegd wordt vrijdag vanaf 21.00 uur de film Flodder vertoond. Wie een CJP en/of een filmpassepartout wil kopen wordt aangeraden om al om 20.30 uur te komen. Zaterdag geldt het zelfde ad vies. Om ongeveer 21.30 uur bijt Gra duate Love het spits van 'Live on Bukstage II' af, gevolgd door Swingin' Affair en Renegade. De losse entree prijs is zaterdag vier gulden voor leden en CJP-ers en vijf gulden voor anderen. Op initiatief van enkele toekomstige be woners werd op zaterdag 29 augustus het eerste wijkfeest in uitbreidingsplan Ypestein gehouden. Een kennisma kingsborrel en een barbecue wachtte de kopers in spé temidden van de beton- skeletten van de woningen in aanbouw. Mede door de welwillende medewerking van aannemer Nevanco en de Stichting Eigen Woningbezit kon een en ander ge realiseerd worden. De SEW maakte te vens van deze-gelegenheid gebruik om een extra voorziening aan de woningen bekend te maken. Door de aanwezigen werd dit met applaus ontvangen. De organisatoren hadden terdege reke ning gehouden met het grillige Holland se klimaat: op het terrein was een grote tent geplaatst. Gelukkig bleek die na het eenmaal doorbreken van de zon overbo dig. Na een eerste kennismaking met de toekomstige buren, een drankje aan de bar en de smakelijke produkten van de barbecue werd het al snel gezellig. Gezeten op de zelf meegebrachte stoelt jes kwamen al veel snode plannen en slimme ideeën naar voren. Een aantal gedane suggesties om bepaalde dingen gezamenlijk te doen kan ook voor men sen die nog niet gereageerd hebben inte- Betonnen skeletten en een overbodi ge tent vormen het decor voor het eerste wijkfeest je in plan Ypes tien. ressant zijn. Zij kunnen tot 30 septem ber reageren bij Jeanette Kempers, Het Hoekstuk 77, Heiloo, tel. 336956, of Maria Dudock, Ewisweg 48, Heiloo, tel. 336812. Aanslaande vrijdag gaat in ons dorp een grote actie van start. Zo'n 130 B-, C- en D-junioren van HSV trekken va naf die dag langs alle woningen. Dat doen zij met een speciaal bedrukte enve loppe, waarin een sticker, een brief en een formulier zitten. En dit alles heeft betrekking op de alom bekende lotto: een nationaal kansspel, waarvan de trekking elke zondagavond op de televi sie live wordt verricht. Het wordt u door HSV niet moeilijk ge maakt: u krijgt de enveloppe en binnen een week komt dezelfde junior, die de enveloppe heeft bezorgd bij u informe ren of u wilt meespelen in de lotto. Het gaat niet om een wekelijks in te vullen lotto-formulier, maar om een formulier voor abonnee-lotto. U maakt eenmaal uw cijferkeuze en blijft vervolgens elke week meespelen totdat u er genoeg van heeft. Ook is het mogelijk om tussen door de cijfers te wijzigen. Een makke lijker manier om kans te maken op een grote prijs is bijna niet denkbaar! Nu kunt u zich natuurlijk afvragen waa rom HSV met deze actie van start gaat. Wel, de reden ligt voor de hand: tien procent van de inleg is voor de Heilooër Sport Vereniging. En dat geld kan de club, nu de subsidies voor jeugdsport een dalende lijn vertonen, goed gebruiken. Epilepsie Binnenkort start de Epilepsie Vereni ging Nederland afdeling Noord- Holland weer met gespreksgroepen. Heeft u belangstelling, dan kunt u con tact opnemen met mw. G. Suijcker- buijck, Marshallstraat 32, 1902 DD Castricum, tel. 02518-57870. Alle junioren van HSV hebben wanneer zij aanbellen om u de enveloppe te over handigen, dan wel om van u te verne men of u wilt meespelen als abonnee, een brief mee van de voorzitter van HSV. Dit om misverstanden aan de deur te voorkomen. Behalve voor hun vereniging is het ook voor de junioren aantrekkelijk om hun best te doen voor deze actie. Er zijn na melijk leuke prijzen te verdienen door degenen die veel nieuwe abonnees aan brengen, terwijl iedereen ook nog kans heeft in een loterij achteraf een waarde bon in z'n bezit te krijgen. Heeft u de enveloppe met alle informa tie na een dag of vijf nog niet ontvan- RAAD HEILOO SNEL KLAAR Bijna twee weken geleden hield de ge meenteraad van Heiloo de eerste verga dering na het zomerreces. Het was een snelle vergadering met nauwelijks 'schokkende' zaken. Daarom ook dat wij pas deze week berichten in de Uitkijkpost. Aan de hand van het verslag van de emancipatie-activiteiten in 1986 Werd door de verantwoordelijke wethouder, mevrouw Willemse-van der Ploeg, mee gedeeld dat de lang verwachte emanci patienota waarschijnlijk begin oktober gereed zal zijn. Daarna gaat de nota in roulatie: via het college van b w en en kele commissies wordt de nota tenslotte in de raad behandeld. Wethouder Dekker van openbare wer ken kon tijdens de vergadering meede len dat er een voorstel van het college verwacht kan worden om de aula bij de algemene begraafplaats aan de Holle- weg te verbeteren. Er zijn nog laatste Waar is de brand? Je hoort de vrijwilligers van het Heilooër brandweer korps bijna denken. Gelukkig loos alarm: het betrof slechts de wekelijkse oefening, die dit keer werd uitgevoerd bij het pand van Drukkerij Uitkijk post BV aan de Rechte Hondsbosschelaan. De HSV-junioren die vrijdag op pad gaan met de speciale abonnee-lotto-enveloppen. .gen, belt u dan gerust met de lotto- en toto-coördinator van HSV, Ben Mole naar (334322, na 18.00 uur). Ook als uw formulier binnen een week niet is opge haald kunt u bellen. Aanstaande zondag, wanneer het eerste team van HSV de thuiswedstrijd speelt tegen Spirit (14.00 uur), zal aan de abonnee-lotto-actie nog eens bijzondere aandacht worden besteed. Op die dag slaat u twee vliegen in een klap: leuk amateurvoetbal zien en u aanmelden als lotto-abonnee. pogingen gaande om een en ander te privatiseren, maar lukt dit niet dan zal het college de raad vragen een krediet van 60 tot 70 duizend gulden beschik baar te stellen. In feite waren het deze twee punten, niet eens op zichzelf staande zaken, maar naar aanleiding van een verwant onder werp op de agenda opgemerkt, die op vielen. Alle collegevoorstellen werden zonder al te veel discussie door de raad aanvaard. Oudercursus De Vereniging van Ouders van Geeste lijk Gehandicapten organiseert ook dit jaar weer de oudercursus 'Anders dan Anderen'. De cursus is ook bedoeld voor andere familieleden. Voor meer in formatie: tel. 02207-15636. Het thema Gerechtigheid, Vrede en be houd van de schepping staat de komen de vredeweek (20-27 september) cen traal. Op zondag 20 september de ope ning van de vredesweek in Heiloo in de Witte Kerk met een gebedsdienst, aan vang 19.00 uur. Voorgangers zijn Lies Sluis en Truus Walstra. Op zondag 27 september vindtt er een gezamenlijke dienst van de 3 kerken plaats in de Moeder Godskerk (Holle- weg). Deze dienst begint om 10.30 uur. Na deze dienst is er een tentoonstelling van Amnesty International, de Wereld winkel en het IKV samen om verbon denheid van gerechtigheid, vrede en be houd van de schepping aan te geven. NIEUWE MILKSHAKES BIJ DE KONKELBOET Aanstaande vrijdag is^ het milkshake- feest bij De Konkelboèt in Winkelhof 't Loo. Die dag wordt namelijk gede- monstreert met een nieuwe mix. Dit ge beurt naast de vertrouwde ijskiosk op één van de overdekte pleinen van 't Loo. Vanwege deze introductie is er vrijdag ook een introductieprijs: in plaats van ƒ2,00 betaalt u vrijdag 18 september maar 1,50 voor een milkshake. POPPENBEURS Zondag 27 september zal in het Cultu reel Centrum De Vest, Canadaplein 2 te Alkmaar een poppenbeurs worden ge houden. Voor liefhebbers en verzame laars zal er een keur van poppen in di verse uitvoeringen te zien zijn. Als spe ciale attractie zal de hele dag het mario nettentheater Bolderik optreden. De beurs is geopend van 11.00 tot 17.00 uur. Voor informatie over deze beurs kunt u bellen tel.: 02244-2485. Donderdag 17 september De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 12 september Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tus sen 9.00-11.00 uur. Halen op verzoek: 335898. Scouting Nederland, Victoriegroep Alkmaar-Heiloo, huis-aan-huis actie Plan Oost. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 332942. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 332942. Clemens Willibrordschool, container naast de Grasmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Heeienweg 167,1851 KN I Tel,: 072-331716. TELEFOONCIRKELS HEILOO ZOEKEN VRIJWILLIGERS/STERS EN NIEUWE DEELNEMERS Al jaren zijn er telefooncirkels in Hei loo welke door het Rode Kruis zijn op gezet. Alleenstaanden, meestal oude ren, maken er gebruik van. Veelal om dat ze zich niet veilig voelen, eenzaam zijn, contactarm zijn of, doordat ze in een telefooncirkel zijn gegaan, langer in eigen woning zelfstandig kunnen blijven wonen, zonder betutteld te worden. Een ieder kan kortstondig of langdurig geïsoleerd raken. Isolement kan leiden tot problemen. Deelname aan een tele fooncirkel biedt mogelijkheden tot con tact met anderen, contacten die gezellig zijn -en veiligheid bieden, contacten, waarbij men begrip en ondersteuning kan vinden, contacten waardoor men aan gezamenlijke problemen kan werken. De bestaande vijf cirkels, die er in Hei loo zijn, zijn geheel volgeboekt. Om meerdere cirkels te kunnen openen zijn er dringend vrijwilligers/sters nodig om deze te vormen cirkels te leiden. Dage lijks vanaf 8.30 uur, 's morgens, onge veer een klein uurtje (vaak korter) per dag. Vrijwilligers/sters, die er belangstelling hebben om als leidster/er te worden ge plaatst kunnen zich opgeven bij de heer J. van Toorn. Alleenstaande ouderen welke geplaatst willen worden in een nieuw te vormen telefooncirkel kunnen zich bij voornoemde heer opgeven en wel dagelijks van 13.00 tot 14.30 uur. Telefoon 336038. De heer Anema naast één van zijn grotere houtsnijwerken. Jan Anema (82), de man van de vrouw die nog zo vaak zwemt, is een ware meester in het houtbewerken. Een hob by die hij nog maar enkele jaren doet. „Vroeger deed ik veel aan figuurzagen en fineren en ik had grote belangstelling voor Fries houtsnijwerk. Dit kreeg een beetje bekendheid door de mobilisatie van 1914-18. De jongens verveelden zich en om de tijd te doden gingen ze houtsnijden". Na een veel bewogen le ven, de heer Anema was o.a. walvis- waarde;, geniet hij nu van een wel ver diende rust, maar niets doen is niks voor hem Op een dag ging hij naar Dick Beemster op het Zevenhuizen, en liet zich daar alle informatie over het houtsnijden geven. Daar zijn ook teke ningen te verkrijgen, deze worden op het hout gelegd met een carbonpapier er tussen en dan moet de tekening heel nauwkeurig worden overgetrokken. Het fijnste hout om te bewerken is linden- hout, dat is mooi, zacht hout en laat zich goed snijden. Als mesje gebruikt de heer Anema een heel gewoon Stanley- mes. Het eerste werkstuk werd een pre senteerblaadje, zelf noemt hij het een „eenvoudig werkstukje" maar voor een leek ziet het er vreselijk ingewikkeld uit. „Het is spannend werk" vertelt Anema, „want als je je versnijdt is het weg, je kan het niet meer repareren". Er zijn ook oude tekeningen, zo uit be gin 1900. Het is tevens mogelijk ver schillende tekeningen op een werkstuk bij elkaar te brengen en daar een geheel van te maken en natuurlijk mag de ei gen fantasie ook meespreken. Naast de kapstok, fotolijstjes, tabakspot, lepel rekjes, enz. enz. heeft de heer Anema een stuk wat er echt uitspringt en waar hij ook, met recht, trots op is. Een la- denkastje dat aan alle kanten bewerkt is, een echt pronkstuk. Over de voor en zijkanten en de tweeladen heeft hij ze ven maanden gedaan, het kreeg dan ook een ereplaats in de kamer. Met het snijden alleen ben je er nog niet, daarna moet het heel fijn ge schuurd worden en wordt het wel vijf of zes keer, heel dun, gelakt. Op het ogen blik is de heer Anema bezig met een el- lestok met de tekst „Doe wel - meet wel een ieder zijn geregtigheid" er in. Het handvat is mooi gedraaid (ook snij werk) en het geheel ziet er prachtig uit. Soms verkoopt hij wel eens wat en dat doet best een beetje pijn. „Maar het is een fijne hobby en ik ben blij dat ik het nog doen kan" zegt een tevreden heer Anema.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1