Kwart eeuw openbare bibliotheek in Heiloo MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN TP OPEN-HUIS JOSEPH VAN SCHAGEN m a. j. vos -O Bert van Laar verlaat Heilooër muziekschool Benefietconcert voor actie 'POLIO DE WERELD UIT NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN J.KUYPER HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD 52e JAARGANG NO. 39 - 30 SEPTEMBER 1987 Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Oud papier acties in Heiieto op zaterdag 3 oktober a.s. dan tonen 3 mannequins v.a. 10 uur 's morgens tot 's avonds 5 uur doorlopend de nieuwste modellen uit onze kollektie herfst en winter 87/88 ons verkoop-team is op uw bezoek voorbereid en verheugt zich er op u persoonlijk en vakkundig te mogen adviseren. hartelijk welkom winkelhof 't loo 20-22 heiloo STAATSLOTEN VERKRIJGBAAR VOOR DE MAAND OKTOBER! Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. Reünie van de Hasebroekschool Tentoonstelling over 't buiten Nijenburg Kort Bondig MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN taaat Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo (072-330175 bgg 334531) Redactie-adressen: iHilHI NV/ Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) 1 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo (072-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan deri Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis geiden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! De openbare biblitheek, er zullen maar weinig mensen zijn die nog nooit in een bibliotheek zijn geweest. Boeken lenen, dingen opzoeken, de krant lezen, platen beluisteren en tegenwoordig ook films bekijken. In de bibliotheek is al les. .nou ja, alles! In ieder geval veel. In Heiloo hebben we op 12 oktober a.s. precies 25 jaar een openbare biblio theek. Van de kisten met boeken in het oude dorpshuis tot en met de moderne bibliotheek aan Het Malevoort. Van 150 leden toen tot 8600 leden nu. Er is dus wel het een en ander gebeurd. In het hierna volgende een greep uit de ontwikkelingen. in het begin van de jaren '60 begonnen de gesprekken over de oprichting van een openbare bibliotheek in Heiloo. Er waren al wel wat 'uitleenposten', zoals die gekoppeld aan de kerk en een post van de stadsbibliotheek Alkmaar, bestaande uit een aantal kisten met boe ken, die enkele keren per week uitge pakt werden in het vroegere dorpshuis. De Alkmaarse stadsbibliotheek groeide echter zodanig, dat men de uitleen in omliggende dorpen wilde afstoten, zo ook in Heiloo. Met het Heilooër ledenbestand van de Alkmaarse bibliotheek werd in 1962 een start gemaakt met de openbare biblio theek Heiloo. Op 12 oktober werden zo wel de bibliotheek als de bijbehorende jeugdafdeling geopend in het Witte Huis aan de Kennemerstraatweg. Er ontstond een geleidelijke groei en door een startsubsisidie van het toenmalige ministerie van CRM, door aansluiting b.ij de provinciale bibliotheekcentrale en door zuinigheid van het bestuur kon de bibliotheek het toenemende lezerspu bliek tevreden stellen met steeds meer (hoofdzakelijk) boeken. Bestuur Vanaf het begin heeft een bestuur aan het hoofd van de bibliotheek gestaan. In dat bestuur werd en wordt getracht zoveel mogelijk geledingen van de Hei looër bevolking vertegenwoordigd te la ten zijn, een afspiegeling van de ge meenschap. Die gemeenschap zag de bibliotheek wel zitten. Ondanks een in de loop van 25 jaar af en toe noodzakelijke verhoging van het contributiebedrag 2,50 in 1962, 25,00 in 1987) bleef het le zerspubliek komen. Natuurlijk had de uitbreiding van Heiloo in westelijke richting daarin ook een belangrijke rol. Niet voor niets werd op 2 november 1973 een filiaal aan de Ewisweg geo pend door burgemeester Hoekstra. Met de komst van dat tweede uitleenpunt werd ook de bibliotheek van de Willi- brordusparochie geïntegreerd in de openbare bibliotheek. Fonotheek Maar het hield niet op. In 1974 werd gestart met een fonotheek in de achter zaal van het gebouw aan de Kenne merstraatweg, waardoor een nieuwe im puls gegeven werd voor een toenemend aantal leden. Ook de contributievrij dom voor jongeren tot en met 18 jaar heeft het lenersaantal positief beinvloed. fe Het kon natuurlijk niet anders dan dat er in Heiloo een nieuw onderkomen ge realiseerd zou worden voor de openbare bibliotheek. In Het Malevoort werd daarom aan het eind van de jaren '70 begonnen met de bouw van een nieuw pand, dat er tot op de dag van vandaag nog staat. Het was aan burgemeester Hoekstra om op 7 april 1978 biblio theek Het Malevoort voor geopend te verklaren. Ruim vier jaar later mocht wethouder mevrouw Willemse-van der Ploeg de in korte tijd alweer noodzake lijke aanbouw en uitbreiding van de bi bliotheek Het Malevoort officieel in ge bruik stellen. Witte Huis Het Witte Huis aan de Kennemerstraat weg veranderde in 1983 van bibliotheek in uitleenpost en, zoals wij vorige week in de Uitkijkpost al vermeldden, wordt het vanaf 1 januari 1988 in het geheel niet meer voor het bibliotheekwerk gebruikt. Het kenmerkende gebouw van de openbare bibliotheek Het Malevoort. Verleden tijd: oud-burgemeester Hoekstra ontvangt een present uit han den van de bibliothecaresse, mevrouw Timmer. Donderdag 1 oktober De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 3 oktober Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Handbalvereniging De Foresters, par keerterrein Laan van Muijs, Egelshoek. Tussen 8.00-17.00 uur. Halen op ver zoek: 331724. Benedictusschool, J.P. Hasebroekweg 21. Tussen 9.00-12.00 uur. Ook dage lijks onder schooltijden kan oud papier gebracht worden. Ook lompen. Scoutinggroep Victorie, huis-aan- huisactie plan Zuid. Dozen of bundels gereed zetten voor 9.30 uur langs de rand van de weg. Halen op verzoek: 332942. Maandag 5 oktober Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en de volgende dag 7.30 uur. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20)00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 332942. Cmmens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- \hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Naast de verbetering van de huisvesting werd ook een efficiëntere manier van uitlenen tot stand gebracht in de afgelo pen jaren. Van het afstempelen en note ren van lenersnummers werd in septem ber '79 afgestapt ten gunste van het ge mechaniseerde Karmac-systeem. Van- daagdedag wordt gebruik gemaakt van het geautomatiseerde ALS-systeem. De lezers Belangstelling voor lenen van materia len uit de openbare bibliotheek is er in Heiloo altijd geweest. Maar in de loop der jaren is er wel het een en ander ver anderd. De bibliotheek is steeds minder alleen maar 'uitleenpost' en steeds meer 'documentatiecentrum' geworden: een plaats waar men terecht kan voor infor matie over de meest uiteenlopende on derwerpen. Het blijkt ook wel uit de doelstelling, die men bij de bibliotheek hanteert: 'Het beschikbaar stellen van boeken, tijdschriften, audio-visuele middelen en andere daarvoor in aan merking komende middelen/media om daarmee te voorzien in de informatie- en recreatieve behoeften van de bevol king van Heiloo'. Voor de uitvoering van de doelstelling beschikt de openbare bibliotheek Hei loo over zo'n 60.000 documenten (boe- 1 cassettes, etcetera). Telkens wordt bij de aanschaf van nieuwe mate rialen rekening gehouden met de wen sen van de 'klanten': de lezers. Daar naast is het ook goed oppassen met de financiële middelen, want het biblio theekwezen heeft al aan den lijve onder vonden wat er bedoeld w ordt met bezui nigen op het sociaal-cultureel werk. Zeer actief Die perikelen weerhouden de biblio theek in Heiloo er niet \an om zoveel mogelijk klaar te staan voor de Hei looër bevolking. Dat gebeurt door mid del van het uitlenen van materialen, het geven van informatie, het beschikbaar hebben van naslagwerken, het geven van introductiecursussen, dienstverle ning aan ouderen via de boekendienst aan huis, speciale activiteiten tijdens boekenweken, enzovoort. Een enorme opsomming, maar daar ontkom je niet aan. Ondanks het vele werk wordt toch ruimschoots aandacht besteed aan het 25-jarig bestaan. Volgende week woens dag is de grote forum-avond in de Beun, waarover .n de voorgaande weken al het nodige is gepubliceerd. Daarnaast is er op 12 oktober, de oprichtingsdatum, een feestelijke bijeenkomst voor geno digden, waarbij ook de uitslag van de verhalenwedstrijd bekend gemaakt zal worden. Volgt u de rubriek van 'Carla van de Bibliotheek' voor de meest actu ele informatie over het jubileum van de bibliotheek en andere wetenswaardigheden. copyright jvs Makelaar T axateur o.g. Apotheken °°P l Postbus 95,1850 AB Heiloo.Tol 072-331895 ASSURANTIËN Kantoor Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES t In februari 1988 bestaat de Hasebroek school 25 jaar, dat gaat gevierd worden, o.a. met een reünie. Nu gaat het erom dat oud leerlingen zich opgeven. Wie heeft er nog foto's van vroeger? Deze zullen uitvergroot in de school worden opgehangen. Wie nu graag naar de reü nie wil, kan zich opgeven. Wilt u dan 5,- overmaken op rek. nr. 32.70.31.069 van de Rabobank t.n.v. J.P. Hasebroekschool 25 jaar. U ontvangt hiervoor een boekje over de school en 2 consumptiebonnen. Hoort zegt het voort! Zaterdagmiddag werd, onder grote be langstelling, de tentoonstelling over de buitenplaats Nijenburg geopend. De of ficiële opening was in het Witte Kerkje, waarna het gezelschap zich naar de Ou de Pastorij begaf. De heer R. Snethlage opende de ten toonstelling en schetste in grote lijnen de geschiedenis van Nijenburg en zijn bewoners. Binnenkort verschijnt hiero ver ook een boekje. Zelf woont de heer Snethlage met zijn vrouw, een dochter uit het geslacht van Foreest, al ruim 20 jaar op dit mooie buiten. Hij noemde het een groot voorrecht, hier te mogen wonen. De tentoonstelling geeft aan de hand van archiefstukken, schilderijen en foto's een duidelijk beeld van Nijen burg, zijn geschiedenis en zijn bewoners. De expositie is te zien in „De Oude Pastorij" op dinsdagavond van 19.00-21.00 ur en zaterdags van 14.00-17.00 uur. INENTINGEN Op woensdag 7 oktober zullen de kinde ren, geboren in 1983, worden ingeënt te gen DTP, alsmede tegen BMR. De let ters BMR staan voor Bof, Mazelen en Rode Hond. De inenting wordt gehou den in het gebouw van de Kruisvereni ging, Holleweg 94. De betreffende oproepen worden deze week verzonden. Men wordt verzocht zich strikt aan de op de oproepingskaart vermelde tijd te houden. Bij verhindering en/of wan neer u meent ten onrechte voor uw kind geen oproepingskaart te hebben ontvan gen, wordt u verzocht de afdeling bevol king van hei gemeentehuis, tel. 313100, hiervan in kennis te stellen. Tenslotte verzoeken wij u met nadruk alle inen tingsbescheiden (witte kaart) mee te RAADSVERGADERING IN HEILOO Donderdagavond wordt in het raadhuis de maandelijkse vergadering van de ge meenteraad gehouden. Deze begint om 20.00 uur en is openbaar: een ieder die dat wil kan het overleg vanaf de publie ke tribune volgen. Op de agenda staat dit keer een plan om in Boekenstein grond te bestemmen voor de bouw van een aantal garages. Ook wordt gesproken over de verkoop van grond tussen Slootenslaan en Ven- newatersweg ten behoeve van de bouw van een aantal zomerhuisjes. Vervol gens zal besloten worden over de verlen ging van het visrecht in onze gemeente aan De Vroegte Wint en wordt gespro ken over de financiële perikelen rondom de badmintonhal. Het inzien van de stukken, die bij de agenda horen, kan tijdens de ope ningstijden op de afdeling algemene za ken van het gemeentehuis en bij de openbare bibliotheek. WELFARE VERKOOPT IN DE LOET Op donderdag 1 oWiOuer van 14.30 tot 16.00 uur vindt de jaarlijkse verkoop plaats, van bij de Welfare van het Rode Kruis, afdeling Heiloo, gemaakte arti kelen. U vindt er een keur aan handge- breide en geborduurde spulletjes, waar u misschien al met het oog op de decem berdagen, iets van kunt gebruiken. Wij wijzen erop dat deze verkoop open staat voor alle inwoners van Heiloo, dus ook als u geen familie in de Loet hebt wonen, kunt u daar rustig binnenlopen. U helpt door uw aankoop het welfare- werk van het Rode Kruis. Binnen onze welfare groepen in het Dienstencentrum 't Trefpunt en in het Rode Kruiscentrum aan de Kenne merstraatweg is weer plaats voor enkele deelnemers. Voelt u ervoor om er een gezellig middagje uit te zijn, misschien iets aan handwerken of spelletjes te doen, dan kunt u bellen naar mevr. Nel Coolegem, tel. 335427. Ook voor verde re inlichtingen over het welfarewerk kunt u daar terecht. ONTMOETINGSDAG DREBBELCOLLEGE Donderdag 8 oktober biedt het Cornelis Drebbel College (dag/avond-onderwijs) gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan allen die op enigerlei wijze aan de school verbonden zijn geweest. Voor deze oud-leerlingen staat de deur van Nassauplein 10 open van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig. Personeelszaken De Kamer van Koophandel organiseert in oktober drie themadagen over perso neelsaangelegenheden voor onderne mers. De data van de dagen zijn 6, 15 en 29 oktober. Voor uitgebreide informa tie verwijzen wij naar de KvK, tel. 195703 of 195700. Oratorium Zaterdag 3 oktober verzorgt de Alk maarse Oratorium Vereniging een con cert (Requiem van G. Verdi) in de Grote Kerk te Alkmaar m.m.v. een viertal so listen en het Noordhollands Philharmo- nisch Orkest o.l.v. Bruno Gerritsen. Kaarten a 20,00 aan de zaal vanaf 19.30 uur. Telefonisch bestellen: tel. 623335. Lutherse Kerk Zondag 4 oktober wordt er in de Lu therse Kerk, Baangracht 1 te Alkmaar weer een concert gegeven. Op het pro gramma staat Camerata Trajectina. De aanvang is 14.30 uur. De entreeprijs be draagt 12,50. Winteravond Vrijdag 9 oktober is het openingscon cert van de reeks 'Muziek op de Winte ravond' in de Witte Kerk, Kerkplein te Sint Pancras. Pianist Willem Brons speelt Schubert. Aanvang 20.15 uur, en tree 7,50. Kontaktpersoon: L. de Jong, tel. 02267-3343. Na 22 jaar met heel veel plezier, piano, elektronisch orgel en keyboardlessen te hebben gegeven zal Bert van Laar de volksmuziekschool per 1 oktober verla ten. Hij maakt gebruik van de over bruggingsregeling. In deze periode heeft Bert van Laar 666 leerlingen „afgele verd". Vrijdag zal in besloten kring af scheid van hem genomen worden. Bert van Laar komt uit een muzikale fa milie. Ziin vader was accordeonist en zijn moeder pianiste. Zij was het ook die mij m'n eerste lessen heeft gegeven en daar ben ik nog steeds blij om, zegt Bert van Laar. Later kreeg hij les van Karei Hilsum en deed staatsexamen aan het muzieklyceum in Amsterdam. Na eerst werkzaam te zijn geweest in de amusementsector, hij werkte nog met Willy Alberti, Lou Bandy en Cees de Lange, hoorde hij van Henk Zwart dat er een vacature was op de volksmuziek school in Heiloo en op 1 oktober 1965 begon hij aan de Kennemerstraatweg waar nu (nog) de bibliotheek zit met als direkteur Piet Groot. De school bestond toen pas drie jaar en stond nog helemaal in de kinderschoenen. Maar de Volksmuziekschool mocht zich in een groeiende belangstelling verheugen. Jongelui spelen graag populaire muziek en zo is, na al die jaren, Für Elise nog steeds een gewild nummer, vertelt Bert van Laar. Na 2 jaar in de staf gezeten te hebben als waarnemend direkteur, ver huisde de school naar 'het klooster' aan de Pastoor van Muyenweg, eindelijk een eigen onderkomen. De piano is altijd erg in trek geweest. Er zijn dan ook drie docenten aan de school verbonden. In 1980, toen de school verhuisde naar 't Veld en daar een professioneel onderkomen had ge kregen, had Bert van Laar 60 leerlingen per week. Het is zo belangrijk dat, ook als ze minder aanleg hebben ervoor te vechten, deze leerlingen bereiken vaak toch nog heel veel. Je hebt er meer aan dan een getalenteerde leerling die niet werkt. Alhoewel Bert van Laar de school gaat verlaten, de muziek blijft hij trouw, concerten bezoeken doet hij graag, eve nals fietsen en lezen. En een enkele leer ling zal graag van zijn ruime ervaring gebruike maken. Het Flashback Quartet werkt mee aan het benefietconcert. Op initiatief van de Rotary Club Heiloo zal op dinsdag 13 oktober in de Moeder Gods Kerk een concert worden georga niseerd waarvan de opbrengst geheel ten goede zal komen aan de actie Polio de Wereld Uit. Het organisatiecomité, dat maandenlang keihard heeft gewerkt aan het realiseren van deze unieke avond, is erin geslaagd een aantal topmusici te arrangeren. Daarbij gaat het om het Multiple Choi ce Quartet en het Flashback Quartet, waarbij niet minder dan drie leden spe len die ook in de beroemde Dutch Swing College Band een vaste plaats hebben. Henk Bosch van Drakestein op bas, Huub Janssen op drums en Bob Kaper (klarinet) vormen het trio uit de "Dutch" terwijl Marcel Hednricks op piano het Quartet completeert. In het Multiple Choice Quartet speelt Bob Ka per ook op klarinet en in dat ensemble wordt hij vergezeld van Jac Schaap, Gerrit de Boer en Mart Cluwer. Dat beide groepen de aparte avond van klassiek tot jazz tot een onvergetelijke zullen maken staat nu al vast. Een blik op het programma vóór en na de pauze biedt de echte muziekliefhebber een on gekende variëteit aan bekende stukken van onder meer Bennet, Mozart, De bussy, Nestico, Bach, Templeton, Pal mer, Blake, Goodman en Ellington. „Het wordt zonder enige twijfel een fantastische happening waarbij we na een rustige, luchtige, onderhoudende maar dankzij de korte stukken toch ook vlotte start uitkomen op een spetterende apotheose met het windkracht 9-nummer Stealin'apples als een van de memorabele hoogtepunten", neemt Bob Kaper alvast een voorschot op deze voor Heiloo gedenkwaardige muziekavond. En Bob Kaper, die een van de meest be kende klarinettisten is uit ons land, kan het weten. Met zijn Flashback Quartet maakte hij de laatste zes jaar niet min der dan zeven elpees en gaf hij concer ten in Los Angeles, Cork, Nice, Mon- treux, de DDR en vele andere plaatsen en landen. Ook op de AVRO, TROS- en andere televisieomroepen kwam Ka per en zijn groep veel in beeld. „Maar in Heiloo zorgen we voor een unieke avond want zoals we daar, speci aal voor de actie Polio de Wereld Uit, ons programma hebben samengesteld, zo doen we dat zelden of nooit", aldus Kaper enthousiast. Kaarten a 15,- voor deze bijzondere avond-van-de-muziek kunnen worden verkregen bij de Rook- en Barber Shop Braam, Winkelcentrum 't Loo en bij Bruna Boekhandel Avis op het Stati onsplein. Ook zijn kaarten te koop tij dens de Antiekmarkt in 't Loo op vrij dag 2 en zaterdag 3 oktober bij de speci ale stand. Aanvang van het concert op 13 oktober is 20.15 uur. GESLAAGD Op donderdag 24 september slaagde on ze oud-plaatsgenote Ellen van den Haak aan de Universiteit van Amsterdam voor het doctoraal examen Engelse taai en letterkunde. ROLSTOELBUS ZOEKT CHAUFFEURS Een rolstoelbus zonder chauffeur is als een schip zonder kapitein. Wie heeft er een paar uurtjes in de week over om de ze bus te rijden, het gaat om twee chauf feurs. Nadere informatie bij de heer Vennik, tel. 072-336570. Heereoweg 167,1851 KN Heiloo. W.: 072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1