Al le an, is| verbouwd Alleman K VAN STAALDUINEN makkelijke mode Geslaagde bijeenkomst voor vrijwilligers in ouderwerk Miel Cools en Robert Paul: toppers in Theater De Beun Gebr. van der Stelt MAKELAARDIJ EERSTE PAAL POLITIEBUREAU J.J. Jansen deelt prijs uit SEIZOENTREFFER NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN In ons geheel gemoderniseerd intdrjjsur kunt onder genot van eeIpiikje,vrijbiijvend onze nieuwe „vtfintercoilectte komen Van woensdag zaterdag :^::üür Authorized dealer HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Modehuis Heiloo Stationsweg 61 Heitaq 072-33006S 52e JAARGANG NO. 40-7 OKTOBER 1987 Viering van Maria-jaar Winkelhof 't Loo C7 BONTBEWARING - CLEANING REPARATIE - MODERNISATIE Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* door Caecilia Het mode item schitterend lamswool pakje in diverse kleuren van 249,- voor Natuurlijk bij: f Heerenweg 174 Heiloo Ged. Gracht 42 Schagen Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Koffieconcert Zondag 11 oktober wordt in het kader van het Mariajaar het Rozenkransfeest gevierd om 15.00 uur. Het is die dag ook het feest van Maria Moeder van de Kerk. Abt Mathijssen van de Abdij van Egmond is de Hoofdcelebrant en zal ook de predicatie verzongen». De viering wordt opgeluisterd door de „zangertjes van Volendam" onder lei ding van Meester E. Beumer en Kees Bornewasser aan het orgel. De Zangert jes gaan de liederen uitvoeren die hen in Lourdes zulke bekendheid hebben gegeven. Er wordt begonnen met het Rozen kransgebed, afgewisseld met zang en kleine meditatie en inleiding op de grote intenties van de Kerk o.a. de Bisschop pen synode in Rome over de taak van de leken in de Kerk. Zoals gebruikelijk worden de arrangementen weer ver zorgd door mevrouw A. Wijnker. Voor en na de vieringen zullen de trei nen naar Amsterdam en Haarlem een stop houden op het kleine peronnetje van Onze Lieve Vrouw ter Nood. JUBILEUMAVOND KATH. VROUWENGILDE Zaterdag 3 oktober vierden wij samen partners, familieleden en genodigden het feit dat het KVG afd. Limmen 40 jaar geleden werd opgericht. Om 19.00 uur was er een Eucharistieviering in de Corneliuskerk, waarirf pastor Wim Bakker ons voorging. Aansluitend hieraan gingen wij naar het parochiehuis Sint Maarten waar we, tij dens het officiële gedeelte, een diaserie zagen van 40 jaar KVG, een boeiende terugblik. Ook werden de dames gehul digd die al vanaf het begin lid waren. Proficiat. De avond werd verder ver zorgd door de amusementsvereniging De Diatonica's uit Heerhugowaard, die het volle parochiehuis in een feestelijke stemming bracht. Bestuur en leden kun nen terugzien op een geslaagd jubileum. KINANCIEF.I. BERAAD Morgenavond, aanvang 20.00 uur in het gemeentehuis, vergaderen de leden van de raadscommissie financiën ter voor bereiding op de raadsvergadering in no vember. Op de agenda staat ondermeer een mededeling omtrent de tarieven voor de volkstuinen in 1988. De verga dering is openbaar: wie vanaf de publie ke tribune het overleg wil volgen, mag dat doen. GRATIS AUTOCONTROLE Op 10 oktober houdt Veilig Verkeer Ne derland in samenwerking met garage Bleeker Westerweg in Heiloo een gratis banden- en verlichtingscontrole. U kunt daar terecht van 9.30-15.30 uur. Ook kunt u daar folders over de verkeersvei ligheid krijgen. ?T t IS fc.n -m, Wij groeien vast in tal en last ons tweede vaders klagen. Ay, ga niet voort door deze poort of help een luttel dragen. Met dit gedicht van Joost van den Von del in een fraaie uitvoering als cadeau gaf de Stichting Ouderenwerk uiting aan de voldoening en ook aan enige ver bazing over de vele activiteiten, die door de vrijwilligers worden geleid. Op zaterdag 26 september kwamen deze vrijwilligers bijeen in de Kruiskerk om elkaar en eikaars werk beter te leren kennen. De vertegenwoordigers kregen de gelegenheid om te vertellen hoe en waarom zij met hun gymnastiek, hand werken, vrijwilligers-auto-vervoer en de overige 13 groepen bezig zijn. Aan deze gezellige bijeenkomst werkten mee het koor 'Zingen houdt jong' en het Heilooër Salonorkest. Daarnaast was er de mogelijkheid een tentoonstel ling te bewonderen van de teken- en schilderclub. De firma Van Haneghem had gratis voor de aankleding van de zaal met palmen gezorgd. De middag was zo geslaagd en iedereen was zo tevreden, dat getracht zal wor den dit jaarlijks bij wijze van opening van het winterseizoen te herhalen. GEMEENTERAAD HEILOO MAAKT BEZWAAR TEGEN FINANCIËLE ASPECTEN S AM EN WKRKIN GS VERB A NI) Tijdens de vergadering vorige week donderdag heeft de gemeenteraad Van Heiloo zich achter het collegestandpunt gesteld terzake van het Samenwerkings verband Noord-Kennemerland. Het handelde daarbij over het onderwerp geneeskundige hulp bij rampen, waar voor een voorlopig besuit genomen moest worden. De Heilooër raad steunde de kritiek, verwoord in het collegestandpunt, dat de financiële aspecten van de regeling te vaag en dus onvoldoende zijn. Met na me de toezegging dat de door de ge meente te maken kosten vergoedt wor den door het rijk werd sceptisch ontvan gen. 'Al snel komen werkzaamheden, die door de gemeente worden opgepakt in het kader van een rijkssubsidierege ling, geheel of gedeeltelijk voor reke ning van de gemeente. De huidige finan ciële situatie van de gemeente Heiloo laat geen extra lasten toe', aldus het col lege aan de raad. Het samenwerkingsverband zal van de gemeente Heiloo een bezwaarschrift ontvangen tegen de voorstellen, omdat vooral de geldelijke gevolgen nog te on duidelijk zijn, zo besloot de raad. Op zondag 11 oktober 11.30 uur vindt, zoals inmiddels bekend een koffie concert plaats door de Belgische trouba dour Miel Cools. Hij brengt op deze zondagochtend zijn nieuwste theater programma „Wie niet weg is, is ge zien". Kaarten voor dit koffie-concert zijn nog verkrijgbaar, en wel bij de be kende voorverkoopadressen, zie onder. De toegangsprijs bedraagt 12,50 p.p.; CJP/65 10,00. Bij dit bedrag is een kopje koffie inbegrepen. En als u dan tóch bij eén van onze voor verkoopadressen kaarten haalt voor 11 oktober, neemt u dan meteen maar kaarten mee voor de uitgestelde thea tershow van Robert Paul in De Beun, op donderdag 22 oktober. Deze show, aanvankelijk gepland op 2 oktober, maar i.v.m. t.v. opnamen naar 22 okto ber verschoven, is de vierde one-man show van Robert Paul, die als titel mee kreeg: „Gekkenwerk". Robert Paul heeft zich met zijn vak manschap en veelzijdige talent een vaste plaats in de Nederlandse theaters ver worven waar hij zeer trots op kan zijn. Hij heeft bewezen naast zijn bekende imitaties over voldoende andere kwali teiten te beschikken en is uitgegroeid tot een echter theaterpersoonlijkheid. Had het vorige programma als aktueel thema de computer en de chip, in deze show wil Robert Paul zijn publiek wat persoonlijker benaderen en kennis laten maken met aspekten die o.a. geïnspi reerd zijn op het dagelijkse leven, hier en daar autobiografisch. Vanzelfspre kend blijft hij zijn „handelsmerk" trouw en komen er een aantal nieuwe imitaties van „showbizzers" en „pro minenten" in deze avondvullende show. Een persoonlijk getint programma dat qua inhoud, vormgeving en sfeer onget wijfeld voor het publiek een heerlijke theateravond zal worden. Kaarten voor deze prachtige voorstel ling zijn vanaf donderdag 8 oktober verkrijgbaar bij: Reisbureau Holland International, boekhandel Avis en Postagentschap/Rookshop Jan-Tine Braam. De entree bedraagt 20,00 p.p.; CJP/6517,50. BIJBELAVOND Voor ieder die meer van de bijbel wil weten, is deze avond een goede gelegen heid. Op vrijdag 9 oktober om 20.00 uur zal de heer D. Steenhuis uit Nijver- dal de serie lezingen over de profeet Ezechiël voortzetten. We nodigen u uit om naar de zaal van de Geref. Kerk aan de Noordergeeststraat te Heiloo te ko men. De toegang is gratis. Inlichtingen bij: M. Oppenhuizen, tel. 02518-54596, of H. Smit, tel. 072-337151. ONTMOETINGSDAG DREBBELCOLLEGE Donderdag 8 oktober biedt het Cornelis Drebbel College (dag/avond-onderwijs) gelegenheid om elkaar te ontmoeten aan allen die op enigerlei wijze aan de school verbonden zijn geweest. Voor deze oud-leerlingen staat de deur van Nassauplein 10 open van 19.00 tot 21.00 uur. Aanmelden is niet nodig. BERGEN HOORN HEILOO Lid Stichting Bontwaarborg Hertenlaan 8, Bergen, tel. 02208-95530 Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, ^^^Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Op de plaats, waar vroeger de Rustende Jager stond, zijn vrijdag de eerste palen voor een nieuw politiebureau de grond ingegaan. Kolonel J. A. H. Stokreef heide de paal vakkundig de grond in, waarna het gezelschap zich naar de Ou de Pastory begaf. Adjudant groepscommandant J. M. Meyer, memoreerde dat de eerste werk tekening al in 1960 was gemaakt, maar nu was het dan eindelijk zover, geen overbodige luxe, de kleine behuizing en de stinkende cellen zijn niet de meest ideale werkomstandigheden. Het nieuwe gebouw bestaat uit drie la gen waar kantoor en boven een kantine gehuisvest zullen worden. Er komen vier cellen en een aantal garages. Kolonel Stokreef zei: „Het eerste poli- tiegebouw is niet met yisie op de toe komst gebouwd het tekort bleek al snel. Ook nu moet de gemeente niet sneller uitbreiden. Wij zullen echter meewer ken aan het wel bevinden voor de men sen waarvoor wij werken". Als herinnering aan het slaan van de eerste paal overhandigde de heer Schots van bouwbedrijf Teerenstra een minia tuur heimachine aan Kolonel Stokreef. Een bijzonder woord van dank ging naar de heer de Graaf van de gemeente, die veel bemoeienis met de voorberei dende werkzaamheden had gehad. Wel werd er nog een pleidooi gehouden voor een nader onderzoek, een ingang aan de Kennemerstraatweg te maken. Een nieuw gebouw zal zeker bijdragen tot de motivatie van de politie. Men hoopt volgend jaar november met de bouw klaar te zijn. WEEK VAN HET BROUD SPETTERS TEAMS BLIJVEN ONGESLAGEN In het derde weekend van de waterpolo- competitie zijn alle teams van de Spet ters ongeslagen gebleven. Aspiranten Jongens 1 won in Beverwijk eenvoudig van AZU met 4-9. In zwembad de Hoornsevaart in Alkmaar traden Heren 2 en heren 1 aan tegen respectievelijk De Ham en Rapido '82. Heren 2 behaalde in een aantrekkelijke wedstrijd de derde overwinning op rij: 10-5 (vorige week was DWT met 6-3 verslagen), heren 1 daarentegen kon slechts met veel moeite Rapido de baas blijven. Drie basisspelers ontbraken door ziekte en men moest het doen met slechts één reservespeler. Tot overmaat van ramp werd in de derde periode een speler van De Spetters uit het water gestuurd. Met een man minder moest toen een krappe 6-4 voorsprong verdedigd worden. Dat lukte zeer goed, de voorsprong werd zelfs vergroot tot 8-4. Uiteindelijk hield Heren 1 slechts een marge van 2 doel punten over: 11-9. De heer J. J. Jansen viel deze keer de eer te beurt de eerste prijs in de aktie van de Kennemerstraatweg uit te reiken aan mevrouw J. B. Brocke, Mariënstein 154, uit Heiloo. Na een succesvolle show van cv ketels, locale en centrale verwarming is er bij Jansen loodgietersbedrijf aan de Kenne- merstraawtweg 344 nu een wasmachi neshow. In de zaak staan zo'n 25 wa sautomaten in verschillende prijsklassen en allen van bekende merken. Nieuw is het dat de meeste machines waterbespa rend zijn, minder stroom gebruiken en minder zeep nodig hebben. Bij Jansen zult u alle informatie kunnen krijgen en uit een grote sortering machines een keuze kunnen maken. Deze week heeft bakker Hemmer er weer van alles aan gedaan om de aan dacht op het gezonde voedingsmiddel 'brood' te vestigen. Trouwens hij niet alleen want het is overal 'De week van het brood'. Hemmer heeft weer zijn be roemde krentebollen met de rode kers. Per dag worden er 25 gemaakt, heeft u zo'n krentebol, dan krijgt u gratis een tas vol met allemaal heerlijkheden van de bakker. Bovendien zijn er de komen de week allerlei leuke aanbiedingen, kijkt u maar in de advertentie. U kunt deze keer ook meedoen aan de grote ontbijtkwis, haalt u maar een for mulier bij bakker Hemmer. Bij deze kwis zijn een groot aantal schitterende prijzen te verdienen. Het is traditie geworden dat het Hei looër Harmonie Caecilia het seizoen opent met een sfeervol concert. Het is het eerste concert in een reeks geplande optredens gedurende het jaar, naast al lerlei andere activiteiten. Ook het ko mendeseizoen laat Caeciliazich wat dat betreft goed zien en horen. Om het gezelligheidsaspect van een kof fieconcert extra te benadrukken is dit jaar gekozen voor de Volksmuziek school als plaats van optreden. Het con cert tussen orkest en publiek is immers ook van belang. Het programma is als volgt opgebouwd: eerst wordt er een half uur gespeeld om vervolgens gele genheid te geven voor koffie, die overi gens in de prijs is begrepen, evenals het programma. Dan volgt weer een half uur fraaie luistermuziek. De stukken die gespeeld worden zijn weer afwisselend. Licht klassiek wordt afgewisseld met Amerikaanse parades, gevolgd door Sound of Music klanken en diverse marsen. Ook een Elvis Presly selectie wordt voor u vertolkt, evenals een pittig operettewerk en een lachende charleston. Dirigent Henk van Veldhui zen zal natuurlijk zijn toelichting geven op de te spelen werken. Het concert wordt gegeven op zondag 25 oktober om half twaalf in, zoals ge zegd, de muziekschool aan 't Veld. Voor drie gulden vijftig ontvangt u aan de kassa een programma en een con sumptiebon voor de koffie of frisdrank.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1