(3 acties TWEE SEIZOEN PRIMEURS 0VANDERBORDENI -O HP m HEILOO. NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Vereniging van Huisvrouwen gedenkt 25- jarig bestaan Werkgroep 77-11 viert tienjarig bestaan met expositie in Zevensprong Collecte SOS Kinderdorpen A. J. VOS Damesmantel Damesjack MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN Het VanderBorden Verkoopplan geeft ook uw huis de beste verkoopkans HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD geschiedenis en verklaring van straatnamen 52e JAARGANG NO. 42 - 21 OKTOBER 1987 Oud papier acties in ftei/aa FALKLAND TONEEL Voor kinderen vanaf 4 jaar „DE BEKER VAN ELZENRODE" Entree; f 4,- Theater De Beun 31 oktober om 14.00 uur 1 november om 13.00 en 15.30 uur Kaarten bij Reisburo Holl. Int. Boekhandel Het hoekstuk Boekhandel Avis Het Open Huis Vele Basisscholen maten 36 t/m 48, wintergevoerd met luxe garnering en afknoopbare capuchon, zie onze etalage, mantel van 398,- voor... 249, jack van 298,- voor.... 149, natuurlijk bij Modehuis Als u de verkoop van uw huis overweegt is Van der Borden makelaardij de aangewezen weg. Van der Borden heeft ruim 50 jaar ervaring in de verkoop van woningen in Alkmaar, Heiloo en omgeving. Bovendien geeft het verkoopplan van Van der Borden u alle informatie die u nodig heeft. U kunt deze brochure gratis aan vragen bij ons kantoor. r/ IS V> makelaardij-verzekeringen-woningbeheer kennemerstraatweg 33 -1800AG alkmaar -072-111141* De nieuwe staatsloten liggen VANAF MORGEN voor u klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. Heerenweg 174 Heiloo Ged. Gracht 42 Schagen Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Straatnamenboek een maand later Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. door H. E. OOSTENDORP Door vertraging bij de produktie kan dit boek pas medio november verschijnen. Wie heeft ingetekend en betaald krijgt het boek dan thuis bezorgd. Met excuses voor het wachten, Drukkerij Uitkijkpost B.V. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) -V 1 Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) V J k'acl versc^'inl °P woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl, BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Met een feestavond in de Beun, op 28 oktober, zal de Ned. Ver. v. Huisvrou wen, met haar leden, het feit herdenken dat 25 jaar geleden een afdeling in Hei loo werd begonnen. Landelijk bestaat deze vereniging al 75 jaar en had voor de eerste wereldoorlog tot doel vrouwen te helpen bij het dienstboden vraagstuk; tevens „onder wezen" zij het vak van huishouden zo als hygiëne, een praktische woningin richting en tevens hoe je zo zuinig mo gelijk kon huishouden. Na de tweede wereldoorlog werd de aandacht meer gericht op de sociale aspecten en werd begonnen met de vrouwen wat mondiger te maken, hoe wel bij dit alles de gezelligheid, niet uit het oog werd verloren. In Heiloo nam mevrouw M. de Vries- Steenbergen in 1961 het initiatief om in Heiloo een afdeling van de Ned. Ver. v. Huisvrouwen op te richten. Om leden te werven ging zij huis aan huis vragen wie er lid wilde worden. Op 13 september 1962 werd een start gemaakt met 50 le den, de bijeenkomsten werden toen nog in het Dorpshuis en de Rank gehouden. Het ledental groeide snel en nu, in 1987 bestaat de vereniging uit 310 leden. De doelstelling is in de loop der jaren wel enigszins aangepast. Emancipatie staat hoog in het vaandel evenals het sti muleren van het eigen verantwoorde lijkheidsgevoel en het opkomen voor de belangen van de consument. Wie kent niet het stempel van 'Goedgekeurd door de Ned. Ver. van Huisvrouwen'? De Vereniging wil duidelijk meer zijn dan een gezelligheidsvereniging. Van het hoofdburo wordt eenmaal per jaar Het bestuur in vergadering bijeen, v./.n.r. H. Hueting, D. Zuidgeest (presidente), C. Spits, J. Knegt en P. Shoemaker. een thema ter discussie gesteld, dit jaar is dat 'De vrouw in 2012'. En dan het grote aantal cursussen, talen, computer- kunde, calligraferen, museumbezoek, handvaardigheid, kookcursussen (ook voor mannen), gymnastiek, bowlen, bridge en iets wat nu wel gelukt is en een paar jaar geleden niet, een beleg gingsstudiegroep, hiervoor is alleen nog plaats op de wachtlijst, mocht deze ech ter groot genoeg zijn dan bestaat de kans op een tweede groep. Ook het zangkoor en de toneelclub zijn allen afdelingen van de vereniging. De Ned. Ver. van Huisvrouwen zet zich ook in voor een aantal zaken. Een van de grootste aktie's is in april 1986 ge weest het z.g. 'waterputtenproject'. Toen werd er en kermis georganiseerd en in 3 uur tijd had men 1700,00 bij elkaar. Ook de wat grotere privacy bij bank en postkantoor d.m.v. een streep waarach ter gewacht moet worden, kwam mede tot stand door de Vereniging v. Huisvrouwen. Dat de leden ook in staat zijn zelf een feestavond te organiseren is al vaker ge bleken, maar zal ook 28 oktober weer duidelijk worden. Het muzikale gedeel te wordt in cabaretstijl aan elkaar ge breid. Een onmisbaar lid bij dit soort gelegenheden is Bertie Valk. Zij be schikt over een vaardige en geestige pen. Samen met Joekie Wielinga bedachten zij de teksten, waarover wij uiteraard niets verklappen. Dat het geheel 'goed in het pak' zit is de grote verdienste van mevrouw v.d. Zande, zij naaide alle kostuums, een niet geringe opgave. Op 6 oktober is er i.v.m. het jubileum iemand geweest die vertelde over baline- se dansen en gaf daar zelf een de monstratie bij. Maar veel leden hebben zich grotetïioei- te getroost om deze jubileumavonq tot een sukses te maken. Het doel van SOS-Kinderdorpen is kin deren te helpen, die geen ouders of door omstandigheden geen eigen thuis meer hebben. SOS-Kinderdorpen verschaffen deze kinderen een nieuw thuis, de zoge naamde SOS-familie. Zo'n familie bestaat uit 6 tot 8 kinderen, jongens en meisjes van verschillende leeftijden met een eigen huis. Aan het hoofd van elke familie staat een SOS-moeder. Een SOS-Kinderdorp bestaat uit 15 tot 20 huizen en staat onder toezicht van een dorpsleider. SOS-Kinderdorpen nemen kinderen op ongeacht hun huidskleur, nationaliteit of godsdienst. Alleen de nood van het kind is bepalend. De kinderen blijven in de dorpen tot zij onafhankelijk in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Zij leren een beroep, waarmee dat mogelijk is. Alle SOS-Kinderdorpen worden op gericht in de landen zelf, waar de kinde ren opgevangen moeten worden. De huismoeders en anderen, die meehel pen, zijn eveneens afkomstig uit het land van de kinderen. SOS-Kinderdorpen is een particuliere maatschappelijke en internationale or ganisatie. kunt helpen door een jaar lijkse bijdrage te storten, een peetschap te aanvaarden voor een dorp of voor een kind en door giften of donaties. In de week van 26 tot en met 31 oktober wordt in de gemeente Heiloo voor de vierde keer een collecte gehouden voor SOS-Kinderdorpen. Het doen van een gift bevelen wij natuurlijk aan. Maar ook kunt u helpen door u op te geven als collectant. Er is nog behoefte aan een aantal mensen, die willen hel pen met de collecte, zodat de opbrengst van vorig jaar geëvenaard kan worden. U kunt zich opgeven via tel. 072-330906. Mocht de collectant bij u niet langs komen, dan kunt u uw gift overmaken op bankrekeningnummer 12^057X5111t.n.v. SOS-Kinderdorpen Joord-Holland-NoordJ__D/a D. Aaij, Westerweg 267, 1852^AL IJeiloo. Op vrijdag 30, zaterdag 31 oktober en zondag 1 november zal de Werkgroep 77-11, in de Zevensprong, een jubileu mexpositie houden, welke door de we thouder mevrouw A.A.M. Willemse- v.d. Ploeg zal worden geopend. Tevens wordt er een fraai boekje, met kleuren foto's va» het werk van de leden gepre senteerd en zal daar ook te koop zijn. De groep vormt een hechte eenheid met een vaste kern, die de groep 10 jaar trouw is gebleven. Het spreekt vanzelf dat er in de afgelopen jaren mutaties zijn geweest maar met elkaar vormen zij een stel mensen, die, in hun grote ver scheidenheid aan werk toch een eenheid vormen. In november 1977 werd de eerste groeps tentoonstelling gehouden onder het motto „Heiloo exposeert in de Witte Kerk". Het publiek kwam in grote geta le kijken en dat gaf de Werkgroep een Pentekening van Watze Watzema Eenheid in verscheidenheid". Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). De eerst volgende verkoop van Kook is op zaterdag 7 november in het oude pand Victoriapark 4, dat na de brand nu weer geheel is opgeknapt. Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden naar (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. In lichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Hulp voor Polen Wanneer de kleren van uw kinderen te klein zijn en er geen bestemming meer voor is, dan kunt u ons geweldig helpen voor gezinnen in Polen, die ons om kin derkleding gevraagd hebben. U kunt de kleertjes afegevn bij mevrouw Velthuis, Zeeweg 17, Heiloo, tel. 331802. SOS-Kinderdorpen Het college van burgemeester en we thouders van Heiloo heeft voor de week van 26 tot en niet .31 oktober aan de Stichting SOS-Kinderdorpen toestem ming verleend voor het houden van een collecte in de gemeente Heiloo. Geestelijk Gehandicapten De collecte ten bate van het Nationaal Fonds Geestelijk Gehandicapten heeft in Heiloo het bedrag van 10.451,23 opgebracht. Hartelijk dank aan alle col lectanten, de gevers en alle op een ande re manier medewerkenden. enorme impuls om verder te gaan. Elk op zijn eigen wijze, maar met respect voor eikaars werk! Regelmatig trekt de groep er ook met el kaar op uit, een weekend samen optrek ken levert vaak interessante discussies op, waardoor onverwachte nieuwe ge zichtspunten naar voren kunnen ko men, en dat houdt de Werkgroep fris en levendig. In de afgelopen tien jaar heeft de groep regelmatig geëxposeerd. Exposities die vergezeld gingen van een bepaald the ma. In 1977 was dat 'Esther', in 1979 (Zevensprong), 'Lijnen, kleuren vorm', in 1980, 1983 en 1986 weer in de Witte Kerk met als thema's 'Ontmoeting', 'In ander licht bezien', en 'De Wonder baarlijke visvangst'. Per expositie kwa men er gemiddeld zo'n twee en een half duizend bezoekers! Momenteel bestaat de groep uit 10 leden t.w. Jan van Erkelens, Jan Giling, Diny Hage, Wim Klein Schiphorst, Mary Koekenbier, Kees Oosterbaan, Cor Troostheide, Ineke en Watze Watzema en Rien Wensma. Zoals ook bij de vorige groepsexposi- ties, verleent de gemeente Heiloo subsi die om de Werkgroep 77-11 de organi satie van het geheel mogelijk te maken. Mevrouw Willemse opent de expositie vrijdag 30 oktober om 20.00 uur. De openingstijden zijn: 30 oktober van 19.45-22.00 uur; 31 oktober van 10.00-17.00 uur; 1 november van 10.00-17.00 uur. Toegang gratis. Zaterdag 24 oktober Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Huis-aan-huis actie Plan Zuid. Tussen 10.00-12.00 uur. Halen op ver zoek: 331783. Ook lompen. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; elke vrijdae en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-IIeiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 332942. Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmark l, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein spoi l park Bayers hoffWeg. Tussen 8:00-20,00 mui V-* BERGEN HOORN HEILOO Makelaar Taxateur o.g. Apotheken 00P|| Postbus 95,1850 AB Heiloo Tel.072-331895 ASSURANTIËN 1 Kantoor: Zeeweg 20,1852 CR Heiloo TAXATIES SVA- Door vertraging bij de produktie van het boek 'Heiloo; geschiedenis en ver klaring van straatnamen' heeft Drukke rij Uitkijkpost B.V. moeten besluiten het boek niet medio oktober, maar me dio november op de markt te brengen. De mensen, die via voorintekening het boek besteld en betaald hebben, krijgen hun exemplaar/-plaren thuis bezorgd direct na de verschijning. Wie het boek nog niet heeft besteld, kan bij Boekhan del Deutekom terecht. Via de redactie- en advertentiekolommen van De Uit kijkpost zullen wij u informeren wan neer het boek gereed is. Directie Uitkijkpost

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1