Kerkdiensten Medische diensten The Nits de Buk bij Falkland jeugdtoneel met 'De beker van Elzenrode' Meubelfabriek Heiloo levert alles op maat Alleman Mode grondig gemoderniseerd Bibli- ■theek Pouwels viert feest Sneeuwwitje in De Beun Gratis voetendag Pedicurecentrum Verenigingsagenda venementenagenda UITKIJKPOST 21 OKTOBER 1987 JIMMY'S GANG IN 'T AKERTJE De reeks van optredens in café 't Akert je is nog lang niet afgelopen. Zondag wordt de Kapellaan vergast met een op treden van de Noordhollandse formatie Jimmy's Gang. Een dynamische band, die ook al via de radio te beluisteren was en kan bogen op vele ervaring. De muziek van Jimmy's Gang is strak en swingend, geënt op rock, funk en rhythm and blues uit de zestiger en be gin zeventiger jaren. Het optreden in 't Akertje begint zondag 25 oktober om 21.00 uur. Voor de liefhebbers van een spelletje klaverjassen is het vrijdag 29 oktober raak in 't Akertje aan de Kapellaan. Er zijn weer diverse prijzen. JAZZCLUB HEILOO Zondag 25 oktober start Jazzclub Hei- loo om 15.00 uur in de foyer van het Open Huis het winterseizoen. Evenals vorig jaar is de laatste zondag van de maand de vaste clubmiddag. Anders dan vorig jaar is het streven ie dere middag een ander orkest te laten optreden. Waarbij uiteraard het huisor kest, het Black Jack Quintet, zich regel matig zal laten horen. Hoe goed de bedoelingen van de organi satie evenwel zijn, niets is mogelijk zon der enige (financiële) basis. En om die te krijgen is de mogelijkheid geopend de club en haar initiatieven te steunen mid dels het donateurschap. Een bedrag van 25,00 per jaar per gezin is daarbij een voorstel. Niet alleen streeft de organisatie naar een variatie in de optredende.orkesten. Ook zal worden getracht grotere namen te engageren, waarbij weer het geldpro bleem om de hoek komt kijken. Maar gelukkig geldt ook hier: 'vele kleine (do nateurs) maken een grote (muzikant)'. Komende zondag vermeldt het pro gramma het Black Jack Quintet met zang van Marian Landman en als speci ale gast de trombonist Dick Sleman, vaste trombonist van de Dixieland Pipers. GESLAAGD BENEFIETCONCERT VOOR POLIO DE WERELD UIT Het Benefietconcert voor de actie Polio de Wereld uit bracht vorige week niet minder dan elf duizend gulden op. In een vrijwel volle en sfeerrijke Moeder Gods kerk was dat het resultaat van alle inspanningen die werden geleverd op in itiatief van de Rotary Club Heiloo. Of om met de voorzitter van deze service club, Wim Botterman te spreken: „Het was een onvergetelijke en fantastische avond met een prachtige opbrengst voor de actie die ons voor ogen stond". „We zijn veel dank verschuldigd aan het kerkbestuur en pastoor Harte die de kerk beschikbaar hebben gesteld, aan de mensen van de kas van de Willibror- dusstichting die ons fenomenaal hielpen aan de planten die voor zo'n fraai decor zorgen, aan de perfecte muzikanten die samen het Multiple Choice en het Flash back Quartet vormden en voor een fijne muziekavond zorgden, aan de sponsors, Agfa, Blokkerhof, GP Groot, Vlieg Hypotheken, Verkade, Vos en Ypma die ervoor zorgden dat de kaartop- brengst volledig beschikbaar kwam voör de actie. Aan Wim Vermeulen die op grandioze wijze de koffie verzorgde en aan alle vrijwilligers zonder wie we deze unieke avond in Heiloo niet had den kunnen organiseren, en tenslotte aan het heerlijk enthousiaste publiek dat voor heel veel sfeer zorgde waar door de gehele avond t<5t zo'n groot suc ces werd". En daarmee was in feite alles wel ge zegd, want de avond van Klassiek tot Jazz onder aanvoering van de eminent spelende Bob Kaper en zijn collega's, kende alleen maar hoogtepunten. Was het programma voor de pauze op zich zelf al een kwaliteitsrijke warming-up, na de pauze swingde de muziek dat het een lieve lust was. De stukken van Goodman, Ellington en de indrukwek kende drumsolo van Huub Jansen in Stealin' apples van Waller Razaf be kroonden een uitgebalanceerd program ma dat zeker vopr herhaling vatbaar is. Op 30 oktober zal er, ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van Fiat Auto Nederland, een enorme sterrenparade zijn bij Autobedrijf Pouwels, Heilooër- dijk 28. Het belooft een grandioze hap pening te worden. Een onderdeel hier van zal een sportforum zijn. Wie kan nu een originele vraag bedenken en wil die de 30e zelf komen stellen? Uiteraard zijn daar leuke prijzen mee te verdienen. Vragen kunnen gestuurd worden naar F.A.N, afd. Sales Promotions, Postbus 1118, 1110 VB, Diemen. Zaterdag gaat het gebeuren: één van de meest succesvolle bands van de afgelo pen tien jaren in het Nederlandse pop circuit staat dan op de planken van het Buk-podium in het Brunogebouw aan de Pastoor van Muijenweg 12. The Nits, een internationaal visitekaartje voor de nationale popwereld, maar te gelijkertijd een geliefde groep bij de Hollandse zaalhouders en jongerencen tra. In een dergelijke opsomming past natuurlijk De Buk, waar alle grote na men van de vaderlandse pop minimaal eens per twee jaar aan bod komen. The Nits waren vorig jaar in augustus te gast bij het Heilooër jongerencentrum. Kort na de vakantieperiode en dus was het voor de Heilooër muziekliefhebbers nog wat wennen. Dit keer is het duide lijk anders. Buk Buk draait alweer twee maanden op volle toeren (nee, geen ver trossing!) en The Nits past uitstekend in de opbouw van het seizoen. Het publiek is daarvan ook overtuigd: in de voorver koop werd bijna de helft van de be schikbare kaarten (peildag: zondag jongstleden) verkocht. Debet aan de fikse belangstelling is na tuurlijk ook het succes van de nieuwste, Nits-single 'In the Dutch Mountains', welke in Hilversum goed gedraaid wordt en ook de videoclip heeft zich een plaats in de popprogramma's op televi sie verworven. Die belangstelling - gekoppeld aan het verschijnen van de zoveelste Nits-elpee - is natuurlijk terecht. Al vele jaren maakt The Nits kwaliteitsmuziek, waar bij zeker de capaciteiten van Robert-Jan Stips een belangrijke rol spelen. Het Amsterdamse viertal combineert teksten, die blijk geven van een kritische kijk op de samenleving, en uitgebalan ceerde muziek tot een sfeervol geheel, dat aangrijpend is en uitdaagt tegelijk. The Nits, terecht staan zij bij Buk Buk zaterdag 24 oktober op het podium. Het optreden zal om ongeveer 22.30 uur be ginnen. Kaarten zijn nog verkrijgbaar bij (uitsluitend) Buk Buk. Wegens pro- blëmen met de telefoonlijn is het niet mogelijk telefonisch kaarten te reserve ren. Wij bevelen derhalve aan om vana vond (woensdag) of vrijdagavond, tel- kens vanaf 20.00 uur, even bij de Buk langs te komen om kaarten te kopen. De kaarten kosten 10,00. Zo lang de voorraad strekt zullen ook zaterdag aan de zaal (vanaf 22.00 uur) nog kaarten verkocht worden. Voor leerlingen van de Openbare basis scholen en van de Roomskatholieke ba sisscholen is er op 26 oktober en op 29 oktober een bijzondere voorstelling in de Beun. De werkgroep ABC (aktivitei- ten basisonderwijs culturele vorming) van het Openbaar Basisonderwijs en de Contactraad Theatercommissie van de R.K. Basisscholen hebben deze voor stelling georganiseerd in samenwerking met de muziekconsulent, Cas Himmel- reich van de Muziekschool Heiloo. Sneeuwwitje is een theaterstuk waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de muziek: leden van de Residentieslag- werkgroep spelen mee op allerhande slaginstrumenten. Heel bijzonder hier bij is het decor. Het bestaat uit metalen raamwerken waarin tientallen verschil lende trommelvellen zijn gemonteerd. Zo ontstaat een fantastisch groot drumstel dat op verschillende manieren in het toneelstuk gebruikt wordt. Ook andere slaginstrumenten worden bespeeld: marimba, trom, spleettrom- mels, maraca's enzovoort. Bij de voorstelling hoort een slagwerk project dat door de muziekconsulent is gemaakt. De kinderen kunnen een klankdiaserie bekijken, zelf slaginstru menten maken, instrumenten bespelen, een bezoek brengen aan de Muziek school om daar in het slagwerklokaal op slaginstrumenten te spelen en er is een cassetteband samengesteld met bij behorende luisteropdrachten. Falkland Toneel uit Heiloo brengt dit najaar weer een vrolijk en spannend stuk op de planken, geschikt voor kin deren vanaf 4 jaar. Dit keer draait alles om een zeer bijzondere beker: de beker van Elzenrode. Deze bezit echte toverkracht want zieke mensen die uit deze beker wijn drinken, zijn meteen genezen. Zo'n beker zou natuurlijk iedereen wel willen hebben want wie wil er nou niet zieke mensen genezen. Maar baron en barones van Duitendonck zijn dol op duiten, geld dus, en zij willen met die beker heel veel geld gaan verdienen. Gelukkig zijn er anderen die daar een stokje voor kunnen steken. De gravin bijvoorbeeld, met haar toverkunsten, de dappere kolonel, die het vechten nog lang niet verleerd is, Jaap en Dientje, die bij de van Duitendoncks in dienst zijn, Kiekeboe de fotograaf of mis schien die malle verstrooide professor? Natuurlijk verklappen wij niet hoe het afloopt, maar het belooft zeker weer een fijne middag te worden dus neem je vader, moeder broertje en zusje, vriend of vriendinnetje mee of vier je partijtje bij Falkland in De Beun. Het kost maar 4,00 en voor de jarigen is er zoals gewoonlijk weer een leuke verrassing. De voorstellingen worden gegeven in theater De Beun te Heiloo op 31 oktober om 14.00 uur en 1 november om 13.00 uur en 15.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Reisburo Holland In ternational, Boekhandel Avis, Boek handel Het Hoekstuk, Het Open Huis en op vele basisscholen te Heiloo. Te vens een uur voor aanvang aan de kassa van De Beun, inlichtingen: 072-333734. KOFFIECONCERT DOOR CEACILIA Het is traditie geworden dat het Hei looër Harmonieorkest Caecilia het sei zoen opent met een sfeervol concert. Het is het eerste concert in een reeks ge plande optredens gedurende het jaar, naast allerlei andere activiteiten. Zoals de onlangs gehouden rommelmarkt sa men met de andere muziekverenigingen. Mede dankzij uw bereidheid veel spul len te geven is dit evenement zeer suc cesvol geweest. Om het gezelligheidsaspect van een kof fieconcert extra te benadrukken is dit jaar gekozen voor de Volksmuziek school als plaats van optreden. Het con tact tussen orkest en publiek is immers ook van belang. Het programma is als volgt opgebouwd: eerst wordt er een half uur gespeeld om vervolgens gelegenheid te geven voor koffie, die overigens in de prijs is begre pen, evenals het programma. Dan volgt weer een half uur fraaie luistermuziek. De stukken die gespeeld worden zijn weer afwisselend. Licht klassiek wordt afgewisseld met Amerikaanse parades, Dat voeten belangrijk zijn, is bekend. We lopen er de hele dag op, maar we denken er pas aan, als we er pijn aan krijgen. Voetklachten kunnen heel ver velend zijn en hebben een negatieve in vloed op het looppatroon. We kunnen pijn krijgen aan onze knieën, heupen, rug of nek. Het Pedicure Centrum van mevrouw Greve en mevrouw Piet heeft vrijdag 23 oktober een gratis voetendag. Met be hulp van de podoscoop, een soort spie gel, onderzoeken dames het drukvlak van de voetzool. Aan de hand van de gemaakte blauwdruk wordt er afgele zen, of u een normale voet heeft, een holvoet, of een platvoet. De gratis voetendag van het Pedicure Centrum aan de Bergeonstraat 22b te Heiloo beging aanstaande vrijdag om 10.00 uur tot 13.00 uur. U bent van har te welkom. En neem gerust uw kinderen mee. Want vooral voor de jeugd is het belangrijk dat ze hun voeten goed ver zorgen. Ons telefoonnummer is 072-333033. Met vereende krachten is de herenzaak van Alleman aan de Stationsweg omge toverd tot een lichte ruime zaak, die vol ledig voldoet aan de eisen van deze tijd. Nieuwe verlichting (niet van buitenlicht te onderscheiden) grote spiegels en een open presentatie maken dat elke genera tie zich hier helemaal thuis voelt. De collectie heeft zich flink uitgebreid. Sportbroeken, jacks, leuke jonge mode vanaf 18 jaar. De trend voor de jeugd gaat wat meer de verzorgde kant op het z.g. nochalant modische. Maar buiten de jeugd kunnen de oude ren ook een keuze maken uit een grote collectie. Kostuums zijn er tot en met maat 60. Mocht er iets vermaakt moe ten worden dan kan dat in eigen atelier gebeuren. Colberts zijn er o.a. in ribcord en ka toen en zijn nog veel oversized. Over hemden zijn er in een ruime keuze en in modische kleuren evenals de dassen, sokken das en sierspelden. Ook voor ondergoed kunt u bij Alleman goed te recht, zij hebben het merk Schiesser. Tevens lusvaste badjassen van het merk Vosse, kamerjassen en pyama's. Kor tom elke man van elke leeftijd kan bij Alleman van top tot teen gekleed worden. Over smaak valt niet te twisten, maar over één ding zijn we het allemaal eens: kwaliteit is een eis die iedereen stelt. De keuken, vroeger het stiefkind van het huis, staat tegenwoordig volop in de be langstelling en daar heeft Meubelfa briek Heiloo heel goed op ingespeeld. Hier worden nl. hele mooie en vooral solide keukens van massief europees ei ken gemaakt, geheel in eigen beheer in Heerhugowaard vervaardigd. De show room van Meubelfabriek Heiloo vindt u aan de Kennemerstraatweg 231. Welke keuken u ook kiest, hij wordt speciaal voor u gemaakt op de juiste maat, in de gewenste kleur en met de benodigde inbouwapparatuur. Maar buiten de keukens maakt Meubel fabriek Heiloo ook kasten, tafels, stoe len, enz. en 1o u wenst in lichte of don kere kleuren en eveneens in mooi mas sief eiken. Daar alles in eigen beheer gemaakt wor den zijn de prijzen relatief niet hoog. Een mooi stuk volwerk is een lust voor het oog. Bovendien kunnen in een ont werp altijd uw eigen ideeën verwezen lijkt worden. Gedegen vaklui zullen u te allen tijde deskundig van advies dienen. Wijkvereniging Plan Oost Elke maandagavond is er tafeltennis in 't Oosthonk aan de Laan van Zeeman vanaf 21.00 uur. Entree leden ƒ0,50, niet-leden 1,00. In de maanden november, december en januari wordt de maandelijkse klaver- jasdrive gehouden op de tweede in plaats van op de derde vrijdag van de maand. Dus respectievelijk 13 novem ber, 11 december en 8 januari. Alle avonden worden gehouden in 't Oost- honk, Laan van Zeeman 14a, aanvang 20.00 uur. Entree leden 2,00, niet- leden betalen 3,00. AAW-WAO Belangenvereniging Maandag 26 oktober: bingo in 't Tref punt, aanvang 9.30 uur. Tevens prijsui treiking van de gehouden viswedstrij den. Binnenkort start de cursus Frans. Opgave via tel. 331840 of 336437. Bond van Plattelandsvrouwen Maandag 26 oktober: mw. Rcneé Smi thuis spreekt over schilderkunst en in het bijzonder over de Bergense school. Aanvang 20.00 uur in de zaal van de Geref. kerk aan de Noordergeeststraat. Dinsdag 27 oktober: excursie naar het ECN in Petten. Vertrek om 9.15 uur va naf de brandweerkazerne. Katholiek Vrouwengilde Woensdag 21 oktober: dhr. Overweel tioudt een lezing met dia's over natuur- en vogelbescherming. Aanvang 20.00 uur in 't Trefpunt. Gaarne iets mee brengen voor de verloting t.b.v. het 40-jarig jubileum. Katholieke Bond van Ouderen De ledenvergadering van donderdag 29 okotber is wegens omstandigheden ver zet naar dinsdag 3 november, aanvang 14.00 uur in 't Trefpunt. Vrijwilligers gevraagd We hebben weer dringend behoefte aan vrijwillige meewerkenden voor de bibli otheek. Er liggen namelijk stapels boe ken die gerepareerd moeten worden, waardoor ze niet uitgeleend kunnen worden. Dat is jammer. In de biblio theek Heiloo wordt de stelregel gehul digd, het materiaal bij de kleinste be schadiging uit de uitlening te nemen, dit om grotere beschadiging en onnodige kosten te voorkomen. Op maandag- en woensdagochtend van half negen tot half een, is een kleine vaste kern hier mee bezig. De stapels zijn echter dusda nig groot geworden, dat ze hulp behoeven. Wie is er zo aardig om te komen hel pen? Het gaat dus om één of twee och tenden in de week van half negen tot half een. Met uiteraard gratis een kopje koffie. Niet alleen de bibliotheek, maar ook de lezers zullen u dankbaar zijn, want de boeken kunnen dan weer vlug ger de uitlening in. Repareren is niet moeilijk gewoon plakken met tape. Zo te leren. Alcoholverslaving Een zeer instructieve en voorlichtende presentatie met indringend poster en foldermateriaal, zelfs drie menselijke le vers - in verschillende stadia - die ons to nen hoe dit orgaan kan degeneren. Onze lever waakt immers tegen vervuiling in ons lichaam. Vervuiling dikwijls veroo- zaakt door te veel aan alcohol, medicij1 nen, drugs, koffie en al die andere stof fen waarvan we dikwijls ongewild af hankelijk zijn geworden. Maar die in tussen wel bezig zijn onze gezondheid af te breken. Onze lever kan dan die ver vuiling niet meer de baas en laat het afweten. Buiten posters en folders zijn er ook twee video-banden te zien. Genoemde materiale zijn afkomstig van Het Consultatie-buro alcohol en drugs uit Alkmaar, en kwamen door bemiddeling van de Lyon's Club Heiloo, die een jaarlijkse actie tegen verslaving steunt in de bibliotheek terecht. De video-band over medicijnverslaving is een opname van het t.v. programma Vinger aan de Pols. Een tekenfilm van 10 minuten toont op aanschouwelijke wijze wat al cohol in ons lichaam doet. Deze teken film is zodanig samengesteld, dat het ook voor de jeugd aantrekkelijk is om naar te kijken. Vanzelfsprekend wordt deze ten toonstelling van uit de bibliotheek on dersteund met lectuur over verslaving in het algemeen, verslaving door bijzonde re stoffen en vooral wat verslaving kan aanrichten, bij de verslaafde en z'n om geving. De boeken kunnen uiteraard di rect geleend worden. De video-banden kunnen slechts gedraaid worden, wan neer er tijd voor is. Carla van de Bibliotheek gevolgd door een Sound of Music im pressie en diverse marsen. We maken een uitstapje naar Broadway en ook El- vis Presley, een pittig operettewerk en een lachende charleston staan op het programma. Dirigent Henk van Veld huizen zal natuurlijk zijn toelichting ge ven op de te spelen werken. Het concert wordt gegeven op zondag 25 oktober om half twaalf in, zoals ge zegd, de muziekschool aan 't Veld. Voor drie gulden vijftig ontvangt u aan de kassa een programma en een con- sumptiebon voor de koffie of frisdrank. CONCERT IN WITTE KERKJE Het Ensemble de Fontainebleau zal op zaterdag 31 oktober een concert verzor gen in het Witte Kerkje te Heiloo. Het ensemble richt zich op barokmuziek en de vroeg-klassieke periode. De authentieke'instrumenten of copieën daarvan worden bespeeld door Coosjë Kempers (traverso), Cynthia Wilson (clavecimbel) en Mieke van Loon (ba- rokcello). Op het programma prijken bekende componisten als Vivaldi, Haydn en J. Chr. Bach, maar ook na men als P. Locatelli, J. M. Leclair, L. de Caix d'Hervelois en Danzi. Genoeg voor een avond muzikaal genieten op hoog niveau. Aanvangstijd 20.15 uur. Kaartverkoop in de verwarmde kerk vanaf 19.30 uur a 7,50 resp. 5,00 voor 65+ en CJP, incl. programma. Reservering mogelijk op tel. 331721 of 331449. POLITIEBERICHTEN Jongens die hun handen weer eens niet van de spuitbus af konden houden heb ben de Winkelhof 't Loo weer vol geklad. Aan de Hoefcamplaan is tevens een wo ning beklad. Aan de Haesackerlaan wonen (on derhuurders die een huurschuld heb ben, ze dachten dit op te lossen door een ruit in te gooien. Bij de St. Jan Mavo is een grootscheep se fietsen controle gehouden. Er werden 300 fietsen gecontroleerd en aan 40 mankeerde wat. Deze moeten gerepa reerd worden en aan de politie getoond worden. Door een hevige donderslag werd de spoorweg overgang gestoord en ging in 7 huizen het alarm af. Door een verkeerde inhaal manoeuvre kwamen twee auto's met elkaar in bot sing bij de Kennemerstraatweg en de Oude Kennemerstraatweg. Een aktie, controle op fietsen en brom fietsen betreffende goede verlichting, le verde 23 procesverbalen op. Uit een parfumeriezaak werden, cosme tica, kassageld meegenomen. De bevei liging werd verbroken. Op de Kennemerstraatweg raakten 3 au to's betrokken bij een kopstaart aanrij ding. Hetzelfde gebeurde op de Rijksweg. Door het slechte weer reed een brom fietser tegen een markering op. In de Ronge wist men zich toegang tot een woning te verschaffen door de ach terdeur. Er werden sieraden, een video en tafelzilver meegenomen. Er werden 5 fietsen en twee bromfietsen gestolen. Door de storm lagen er maar liefst 13 bomen over de weg. Ook een de Kennermerstraatweg kwam er ongewenst bezoek door de achterdeur binnen. Op de Hogeweg-Visweg Limmen is een bromfietser tegen een auto aangewaaid en raakte daarbij licht gewond. Bij de Winkelhof 't Loo werden brom fietsen en fietsen gestolen. Op de Westerweg is men via het dak- taam de slaapkamer binnengekomen. Er werden 3 sleutels weggenomen. Gevonden: Sleutel; digitaal horloge; sleutel aan sleutelhanger; strippenkaart; bedelarmband; kinderschoentje; gou den armband; sleuteltje; fototoestel; horloge; bos met 5 sleutels; mes, een sleutel en geld; kinderschoentje; hals ketting; paraplui; sleutelétui met 2 sleu tels; horloge; fietsslot; bromfietsverze- keringsplaatje; goudkleurig kettinkje; sleutel; groen jack. Goederen afhalen op woensdag- en za- terdamiddag tussen 14.00-16.00 uur. Hervormde Gemeente Heiloo Witte Kerk 9.30 uur: ds. B.J. Kruit; 19.00 uur, Ge ref. kerk: ds. F.J. van der Wind, jeugddienst. Geref. Kerk Noordergeeststraat 9.30 en 19.00 uur; ds. Boelhouwer. Chr. Geref. Kerk (De Dillenburg) 9.00 uur: ds. J.W. van de Gronden uit Nunspeet. Parochie-zondagsdienst Kapel O.L.V. ter Nood, Kapellaan 13, tel. 02205-1288. Volle Evangelie Gemeente Zondag-. 14.30 uur dienst, woensdag 20.00 uur bijbelstudie. Westerweg 294. Hervormde Gemeente Limmen 10.00 uur: ds. P. de Geeter uit Castricum. Ned. Herv. Gemeente Egmonden Niet ontvangen. Evang. Luth. Gemeente Alkmaar 10.00 uur: DoReLu-dienst o.l.v. ds. M.W.S. Cramer. Remonstrantse Gemeente Alkmaar 10.00 uur: DoReLu-dienst in Lutherse kerk. Doopsgez. Gem. Koningsweg Alkmaar 10.00 uur: DoReLu-dienst in Lutherse kerk. Ned. gereformeerde kerk Alkmaar 9.00 en 15.00 (H.A.) uur: ds. P. Dek ker. Deze diensten worden gehouden in de Ned. Herv. Kerk te Oudorp. Oud-Katholieke Kerk Emmastraat 9, Alkmaar 10.00 uur Hoogmis. Geref. Kerk (Vrijgemaakt) (Kapelkerk, Laat, Alkmaar) 9.30 en 17.00 uur: Leesdienst. Evangelische Gemeente De Egmonden Zondagavond 19.00 uur, Hanswijk 1, Egmond aan den Hoef. Inlichtingen tel. 02206-5301. Rooms Katholieke Kerkdiensten Willibrorduskerk, Westerweg 265 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) em 11 uur. In de week: Maandag 19.30 uur. Don derdag 9 uur (Overkerck). Spreekuur: zaterdag 4-5 uur. H. Moeder Gods, Holleweg 111 Zaterdag 19 uur. Zondag 9.15 uur (om de week) en 11 uur. In de week: Dinsdag 8 uur. Vrijdag 19.15 uur. O.L.Vr. ter Nood, Kapellaan Weekenddiensten: zaterdag 19.00 uur; zondag 9.00 (bij de Juliana Zusters) en 10.30 uur, Hoogmis. Door de week: maandag, woensdag en vrijdag 19.00 uur, donderdag 10.00 uur. Biechtgelegenheid: zaterdag 16.00 uur in de Bedevaartskapel. Gebeeftsdienst en Lof: Zondag 15.00 uur. Kapel Psych. Centrum St. Willibrord H. Missen: Zaterdagavond 18.45 uur Zondag (Hoogmis) 9.30 uur. Doktersdiensten (uitsluitend voor spoedgevallen) 24 en 25 oktober: dr. Willeboordse, Heerenweg 236, Heiloo, tel. 330066. Weekenddienst Apotheek 23-30 oktober: De Eenhoorn, Koelma- laan 14, Alkmaar, tel. 072-401125. Weekenddienst Wijkverpleging Egmond-Heiloo-Limmen-Akersloot De dienstdoende wijkverpleegkundige is te bereiken onder tel. 072-126482. Verloskundige Heiloo (vlgs. afspraak) J.F.M. Bugter, Haesackerlaan 41, Hei loo, tel. 337531. Verloskundige Limmen 22-28 oktober: C. Motzo, tel. 02513-12895. Dienst Tandarts Alkmaar - Heiloo 24-25 oktober: F.H. de Jong, Belli- nistraat 81, Alkmaar, tel. 072-151381. Diëtiste Simone Ouwendijk, Nic.Beetsweg 66, Heiloo. Telefonisch afspraken maken: dag. tussen 18.00-19.00 uur, tel. 072-336051 (b.g.g. 330719) Marja Stoop-v. Woerkom voor dieet en voedingsadvies na telefonische af spraak. Vossenakkers 21, Heiloo, tel. 072-337342. Mw. I. Nijdam-Visser, De Wildtlaan 52, Heiloo, voor voedings dieetadviezen na tel. afspraak, tussen 17.00-19.00 uur, tel. 072-332287. Praktijken Fysiotherapie Spreekuur vlgs afspraak (ma. t/m vr.): Praktijk Fysiotherapie Ewisweg, Ewis- weg 34, Heiloo, tel. 072-331100; J. de Moor, Kerkelaan 69, Heiloo, tel. 072-333398; M. A. van Riel, De Wildt laan 28, Heiloo, tel. 072-333271; Fysio- therapiepraktijk E.J. de Waal, Kenne merstraatweg 452, Heiloo, tel. 072-331266; P.A. Slinger, De Hoghe Weijdt 55, Heiloo, tel. 072-333746. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Elise Zonneveld-Kemper, tel. 072-337378. (Samen bevallen). Tandprothetische praktijk Jan Jansen, Heerenweg 72, 1851 KT Heiloo, tel. 072-337119. Dierenartsen Dr. Schaap en dr. Duijser zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1). Zaterdag spreekuur van 11-12 uur. Praktijk Oefentherapeuten Mensendieck Y. I. van Leeuwen, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114, b.g.g. 02208-96924. M. J. Dijkema, De Hoghe Weijdt 31, tel. 072-338114, b.g.g. 072-334348. Kruisvereniging Heiloo Kantoor Wijkgebouw, Holleweg 94. Geopend ie dere maandag en donderdag van 16.00-17.00 uur. t Uitleenmagazijn Geopend op werkdagen van 18.30-19.30 uur. Tel. 072-331073. Diëtiste Na telefonische afspraak dagelijks tus sen 12.00-13.00 uur, tel. 072-331073. Zwangerschapscursus/ Nabevallingsgymnastiek Mevr. E. Bakker, tel. 072-334694, en mevr. B. Nieuwmeyer, tel. 072-338088. Voor leden van de Kruisvereniging kosteloos. Wijkverpleegkundigen Spreekuur in het Wijkgebouw dagelijks tussen 12.00-13.00 uur, tel. 072-331073. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tussen 18.00 en 8.00 uur via tel. 072-126482 (alarmcentrale). Openbare Bibliotheek Tot 9 november is de bibliotheek een tentoonstelling over het onderwerp alcoholisme. Expositie Jan Giling Momenteel kan men bij Silhouet aan de Stationsweg 83 15 portretten gemaakt door Jan Giling bekijken, alsmede een aantal beeldjes van Let Tol-van 't Hof. Men kan er terecht van dinsdag tot en met vrijdag, telkens van 9.00-18.00 uur en zaterdag van 9.00-17.00 uur. Expositie Leo Verhagen In het Open Huis exposeert in de maand oktober de kunstenaar Leo Verhagen met aquarellen. Men kan deze tijdens de openingsuren bekijken. Poppentheater Dibbes Donderdag 22 oktober: twee voorstel lingen van poppentheater Dibbes in ba sisschool De Nieuwe Hoeve op initiatief van de wijkvereniging Boekenstein, Baetenburg en Vredenoord. Om 11.00 uur voor kinderen van 4 t/m 8 jaar en om 14.00 uur voor kinderen vanaf 8 jaar. Inlichtingen over kaarten enderge- lijke: Lia Apeldoorn, tel. 334477 (woensdag rond 20.00 uur). AGENDA OPEN HUIS Donderdag 22 oktober N.v.v.H., Kalligrafie 10.00-12.00 Fa. Alberto 9.00-12.00 PI.landsvr.cursus 13.30-15.30 H. O. V. operettever. rep. 20.00-23.00 Sjoelclub Heiloo 20.00-22.00 H.B.C., bridged. Heiloo 20.00-23.00 Boerhave Engelse les 19.00-21.00 Vrijdag 23 oktober S.O.W., Heiloo volksdansen E.H.K., klaverjassen Dierenbescherming Yoga 20.00-22.00 20.00-22.00 19.30-21.30 11.00-12.00 9.30-11.30 20.00-22.00 19.30-21.30 N.v.v.H., ds. bridge Begel.orkest v. NH. rep. Liberty Lines squared. Zaterdag 24 oktober Interpolis Bridge 10.00-17.00 Zondag 25 oktober Gesloten Maandag 26 oktober N.v.v.H., gym 11.00-12.00 N.v.v.H., zang 14.00-15.30 Nivon doe-middag 13.30-15.30 N.v.v.H., zang 15.30-17.00 PI.landsvr., zang 14.00-15.30 Yoga 13.30-15.30 Sans atout bridge 20.00-23.00 Nivon aquarellen gev.3 20.00-23.00 Falkland toneel 20.00-23.00 Dinsdag 27 oktober Doves gym 9.00-12.00 N.v.v.H., belegging 9.30-12.00 Mw. Poeze gym 10.00-11.00 Nieuw Leven zangver., rep.20.00-22.00 H.B.C, bridged. Heiloo 20.00-23.00 Oppositie schaken jr. sr. 19.00-23.30 Nivon geologie 20.00-22.00 Woensdag 28 oktober Doves gym 10.30-11.30 Nivon tekenen gev.3 9.30-11.30 PI.landsvr., cursus 9.30-11.30 PI.landsvr., cursus 13.30-15.30 Falkland toneel 20.00-23.00 Nivon Kalligrafie 20.00-22.00 Scheidegger cursus 19.00-21.00 Liberty Lines squaredance 19.30-22.30 Rotaryclub Heiloo 19.00-21.00 UCYL yoga 20.00-22.00 AGENDA DE BEUN Donderdag 22 oktober Robert Paul, 'Gekkenwerk' 20.00 Maandag 26 oktober Schoolvoorstelling 10.00 en 14.00 Woensdag 28 oktober Feestavond M.V.v.H. 20.00 BURGERLIJKE STAND HEILOO Geboren; Anna M. d.v. N. A. Hendri- kus Schouten en C. Margaretha Danen- berg; Mark, z.v. Teunis Pilkes en E. M. Manshande; Joanne, J„ d.v. Ferdinand Loggen en N. Jacoba Koppijn; Lisanne M. A., d.v. P. M. Meindert Scholten en A. A. M. Elisabeth Ursem; Timotheus C. A,, z.v. G. Franciscus de Zeeuw en M. A. Johanna Dekker. Ondertrouwd: R. Michiel van Ginkel en H. A. Maria Hurkens. Getrouwd: C. Franciscus Konijn en I. E. Yolanda Moor; J. Hendrik Krohne en A. Cornelia Visser. Overleden: C. Johannes de Waal; Antje van Leeuwen, w.v. Sampimon; J. M. Jacoba Wever. CORRECTIE Bij de opgave van de Burgerlijke Stand der gemeente Heiloq is vorige week een foutje gemaakt. Onder het kopje 'gebo ren' had moeten staan: Reinier E„ z.v. Johan H. Bleeker en Jo hanna W. Breedt Bruijn.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 2