Ummen Blijven Akersloot en Limmen zelfstandig? 1 Limmer Plankeniers in 'Het huis op de rots' Franse sfeer in Heiloo Nieuws veer 55plussers Inleveren kopij Uitkijkpost Door gebrek aan ruimte is het mogelijk dat ingeleverde kopij voor de Uitkijkpost deze week niet is geplaatst. Indien de ruimte het toelaat, zullen wij de tekst zoveel mogelijk vol gende week opnemen. irpf Agenda Ummen Met ingang van heden is het mogelijk al uw kopij in te leveren bij: MEVROUW VAN DIEPEN UITGEESTERWEG 1A LIMMEN Uiterlijk maandagavond moet alle kopij in haar bezit zijn. SQUASH VERENIGING DE VOETEL Diensten in Ummen Programma in sporthal d'Enterij UITKIJKPOST 21 OKTOBER 1987 Er bestaat een grote kans dat de ge meenten Akersloot en Limmen, evenals Schermer en Graft-de Rijp zelfstandig kunnen blijven functioneren. Deze ge meenten hebben in samenwerking met Uitgeest een alternatief plan bedacht. Op aanraden van staatsecretaris, me vrouw D. de Graaff-Nauta wordt dit plan aan de kroon voorgelegd. Het plan bestaat uit het corrigeren van de gemeentegrenzen om deze zoveel mo gelijk een natuurlijk verloop te geven. Men wil grond ruilen maar het aantal bewoners blijft zo goed als gelijk. In dertijd een belangrijke reden voor de provincie voor de samenvoegingsplan nen. Uitgeest is bereid Klein Dorregeest aan Akersloot af te staan. In ruil daar voor geeft Limmen, Limmerhoog aan Uitgeest. De Woude blijft bij Akersloot omdat dit een watersportplaats is. Akersloot op haar beurt geeft Zuid- Schermer aan de gemeente Schermer en de Kogerpolder en de Starnmeer aan Graft-de Rijp. Zij moet het meeste afstaan. De burgmeesters mevrouw M. de Jong- Meijer van Graft-de Rijp, N. P. M. Schoof van Akersloot/Limmen enH.v. 't Kaar van Schermer hebben zich enorm ingezet voor dit ingrijpende plan tegen de gemeentelijke herindeling die in dit gebied heel weinig zin heeft. Limmen en Akersloot zijn weliswaar dorpen met een min of meer gelijk ka rakter maar prefereren beiden zelfstan dig te blijven. Anders ligt dat bij de Rijp en Schermer beiden hebben een totaal verschillend karakter en ook geogra fisch ligt het moeilijk. Schoof zei hiero ver: „Het gaat hier om vier gemeenten die enkel lokale zaken beheren, we heb ben geen bijzondere bovenlokale taken OBDAM y WESTER MONO SCHERM HEEMSK en het voorzieningenpakket is heel redelijk". Als de kroon accoord gaat, pas dan kan over de financiële zaak, die de grondruil met zich meebrengt, worden gesproken. Waarschijnlijk zullen er dan ook nieu we verkiezingen komen. Omdat sommi ge mensen in een andere gemeente ko men te wonen. Men hoopt het plan met een half jaar rond te hebben. Tevens zal Limmen dan weer een eigen burge meester krijgen. POLITIEBERICHTEN LIMMEN Aanrijding Op maandag 12 oktober vond er op de Rijksweg t.h.v. de verkeerslichten met de Zeeweg te Castricum een aanrijding plaats tussen twee personenautos. Beide auto's raakten beschadigd. Vernielingen Op zondag 11 oktober werd de Vrij heidsboom, geplant ten noorden van de Burgemeester Nieuwenhuijsenstraat vernield. De dader(s) knakte(n) de boom. Op maandag 12 oktober werd aan de Bogerdlaan een tuinmuur vernield. Mo gelijk dat door het keren met een mo torvoertuig deze schade werd toegebracht. Aanrijding Dinsdag 13 oktober vond er een aanrij ding plaats tussen een tractor en een fietser. De fietser reed over de Ooster zijweg richting Heiloo en werd gepas seerd door een rode tractor, Volgeladen met takken. Doordat de tractorbestuur der de fietser krap passeerde raakte een tak de fietser.-Het gevolg was een kapot regenpak en een wond aan een been. De bestuurder van de tractor reed na de aanrijding door (had mogelijk niets in de gaten). Het is de politie nog niet be kend wie de bestuurder is, een onder zoek is nog gaande. Kop-staart Op 17 oktober vond er op de Rijksweg een kop-staart aanrijding plaats tussen twee personenauto's. Voor de ver keerslichten bij de kruising met de Ker- kweg stond een van de auto's in file te wachten. De achteropkomende auto mobilist zag te laat dat voor hem een auto stilstond en reed daar vervolgens tegen aan. Op 16 oktober vond er een aanrijding plaats op de Hogeweg. Door een wind vlaag werd een bromfietser tegen een geparkeerde auto aangeblazen. De bromfietser raakte gewond. Gevonden voorwerpen Gevonden: een sleutelbos met 6 sleutels. De toneelvereniging De Limmer Plan keniers is altijd goed voor een avond ge zellig amusement. Zo ook nu weer, voor het eerst nu onder regie van Ben Liefe rink. Na jaren alleen maar kluchten te hebben gespeeld was het nu leuk ook eens een ander genre van deze groep te zien. Een spannende thriller, waaruit bleek dat ook dit genre ze uitstekend ligt. Het zal je gebeuren... je koopt een buis-,«dat vrij verlaten op een rots staat. Het 'huis heeft een jaar IeèggesTaan," vanwege een moord die er in plaats ge vonden heeft. Op de avond dat je daar aankomt be zorgen de buren je een warme ont vangst. Als ze weg zijn vind je een lijk, op dezelfde manier vermoord als de vo rige keer. Wie zal het volgende slachtof fer worden? Joke Kuijper, Ber Dekker, Marrie Bakkum, John Groot, Gerda Kuijper, Tiny Hes en Gert-Jan Vleugel wisten de spanning er tot het einde uit stekend in te houden. De strakke regie van Ben Lieferink maakte dat de voor stelling goed in elkaar zat en het publiek zich prima amuseerde. Op zaterdag 24 oktober wordt er nog een voprstejljng gegeven, na afloop zul len de Rodeo Boys de muziek verzor gen. Op donderdag 22 oktober wordt er een voorstelling voor de 60-plussers ge geven. Kaarten voor 24 oktober zijn verkrijgbaar bij Drogisterij Zijp. EEN GORILLA OP STAP De 2e kolderdorpsfilm voor de culturele raad vervaardigd door Jaap Adrichem, heeft het afgelopen voorjaar al 10 maal gedraaid. Vanwege de zomertijd moesten de vertoningen worden gestopt en velen worden teleurgesteld. Geen nood, dit seizoen volgen nog enkele voorstellingen. Voor mensen die de film hebben gemist, dus een laatste kans. Uiteraard is het wel zaak om zo snel mogelijk kaarten te reserveren. U zult er geen spijt van hebben. Een avond lang zult u ontspannen lachen om een ont vluchte gorilla in Limmen de meest dwaze apenstreken uithaalt, waarbij uw dorpsgenoten zelf de hoofdrollen spe len. Een film die geen Limmer mag mis sen. Entree 6,00 (inclusief koffie), 10 november in Vredeburg. SCHAKEN IN LIMMEN De jeugdopleiding, waaraan Schaakve reniging Vredeburg sinds 1974 zoveel aandacht en tijd besteedt, heeft opval lend succes geleverd. Nadat P. Alders helaas naar elders is vertrokken neemt nu T. Morcus de topplaats van de A- groep in. Hij versloeg in de 6e ronde C. van Etten. Andere jongeren die de lad der energiek aan 't bestijgen zijn, zijn o.a. R. Bollweg, die nestor P. van Bu ren de baas bleef en vooral M. Limmen die zij oom J. Limmen van de vierde naar de zevende plaats overwees en zelf de vijfde zetel bezette. In de B-groep, die voor 80% uit jeugd bestaat, frappeert de twaalfde plaats van Diana Kerkhof die T. Al klopte en de vierde tree die S. Vlaar jr. toekomt na winst op K. Aafjes. Koploper is hier overigens P. v.d. Heijdt die P. Hes overwon. In de uitsluitend uit jeugd bestaande C-groep gooien K. en T. Könst, P. Zwart, J. Jonker en J. Teb- bens hoge ogen. Uitslagen: A: G. Hafkamp-B. Kerkhof 1-0; G. de Graaf-J. Admiraal rem.; C. Limmen- H. de Goede 1-0; P. Vlaar-A. Holtes 0-1; R. v.d. Storm-J. Snip 1-0. B: C. Aafjes-M. Briefjes 0-1; L. Kiebert-P. de Waard 0-1; M. Zuurbier- J. Kaandorp 1-0; R. Rommel-H. Leve ring 0-1; C. Visser-A. Hooijboer 0-1. C: R. v.d. Velden-J. Jonker 0-1; M. Sloog-K. Könst 0-1: N. Admiraal-J. Jonker 1-0; R. v.d. .lde-R. Valkering rem.; O. Kaandorp-R Velseboer 0-1; M. Limmen-R. Valkering 1-0; J. v.d. Vegte-M. Philipoom 0-1; M. Limmen- J. Jonker 0-1; J. Tebbens-C. Smit 1-0; T. Könst-M. Sloog 1-0; P. Zwart-S. Dullemans 1-0; P. Zwart-C. Smit 1-0; J. v.d. Vegte-K. Könst 0-1; S. Dullemans- P. Vessies0-1; J. Tebbens-C Kaandorp 1-0; M. Philipoom-R. VelseC >er 1-0; D. de Wit-N. Admiraal 0-1; K. Könst-J. Tebbens 0-1; J. Bruin-T. Könst 0-1; M. Sloog-J. v.d. Vegte0-1; J. v.d. Vegte-T. Jonker rem. RAAD LIMMEN De raadsvergadering begon met de in stallatie van het nieuwe PvdA-lid H.V.M. Snijder, die de plaats van de heer Blom heeft ingenomen. Zijn frak- tiegenote mevrouw Maréchal gaf hem ter gelegenheid hiervan een bos rode ro zen. Burgemeester Schoof en de leden van de andere frakties feliciteerden de heer Snijder. Ook 'de tennis' kwam nog weer even ter tafel. De problemen tussen de T.V. Limmen en de exploitant, zijn nog steeds niet opgelost. Het CDA had een voorstel ingediend om een commissie van 3 man te benoemen om de gesprek ken te kunnen hervatten. Wethouder Koelmeij zei niets tegen een commissie te hebben maar dat deze dan ook moet kunnen beslissen. De heer de Haan, VVD, wilde dat men weer om de tafel ging zitten om uit de impasse te ko men, lukt dit niet, laat het dan door een arbitrage commissie beslechten. Men besloot het voorstel tot de volgende ver gadering aan te houden en men stelde 1 december als de 'harde' datum. Ouderenbond Limmen Donderdag 22 oktober: de Limmer Plankeniers spelen het stuk 'Het huis op de rotsen' voor de 60-plussers in Lim men in het Parochiehuis. De aanvang is 20.00 uur. Leden mogen gratis naar bin nen, niet-leden betalen 5,00. Er is te vens een grote verloting. Wilt u daar voor ook een prijsje meebrengen? Afe- gevn in de zaal. Ned. Bond van Plattelandsvrouwen Donderdag 22 oktober: ledenavond va naf 20.00 uur in Vredeburg met als on derwerp/lezing 'Wat lezen en schrijven vrouwen'. Entree voor niet-leden is ƒ3,50. VV Limmen Vrijdag 23 oktober: derde trekking van de mammoet-loterij, welke plaatsvindt in de kantine onder toeziend oog van notaris Van Zanten. De uitslag wordt volgende week gepubliceerd. TIME SQUARE ZOEKT NOG ENKELE GOEDE MUSICI Het orkest voor theatergroep Time Square is bijna compleet, ruim 20 goede musici staat te trappelen van ongeduld voor hun eerste repetitie op maandag 26 oktober om 19.30 uur in de Augustinus- school (in de aula) te Castricum. De instrumenten die nog niet helemaal tot tevredenheid van de artistieke lei ding compleet zijn: altviool en basgi taar. Leuk, moet je doen. eind april 1988 zijn diverse theaters benieuwd naar onze komst. Dan moet de gehele theaterproduktie staan als een dijk, een gigantisch gebeuren. Bel voor info met Rolien (02518-53391) of met Sandra (02518-51166). H.S.V. LIMMEN Zondag werd de baarsdag gehouden welke gelijk al weer de laatste wedstijd van dit seizoen was. De vangsten waren net als de vorige keer slecht. De num mer 1 had na 3 uur vissen 12 baarsen op het droge. In de A-groep was het tot de laatste seconden spannend. Drie man eindigde hier in het totaal klassement op de eerste plaats met 39 stuks. Resultaten van 18 oktober: A-groep: 1. F. Zonneveld 12 St.; 2. R. Jak 11 st.; 3. J. Kaandorp 10 st.; 4. C. Bakker 9 st.; 5. B. Kerssens 8 st.; B-groep: 1. G. Tuyn (jr) 9 st.; 2. J. Leurs 9 st.; 3. M. Bakkum 8 st.; 4. R. Levering 6 st.; 5. J. Baltus 6 st.; 6. W. Admiraal 6 st. Eindstand baarswedstrijden: A-groep: 1. C. Bakker 39 st.; 2. R. Jak 39 st.; 3. W. Metselaar 39 st.; B-groep: 1. M. Bakkum 36 st.; 2. G. Tuyn (jr) 30 st.; 3. G. Tuyn (sr) 28 s t. Op zondag 1 november is er een baars- wedstijd welke wordt georganiseerd door café De Uitkomst. Er wordt gevist om de Uitkomst-bokaal. Inschrijfgeld is 5 gulden, dit is inclusief 2 consumpties. Om half 8 vertrekken vanaf De Uitkomst. U ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G U p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^P ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^p ^G ^G i ^G ^G ^G ^G ^G ^G -X* ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G ^G >G ^G ^G ^G ^G ^G ^G U p PRESS WEDEROM NEKSLAG VOOR DUNKING Afgelopen vrijdag heeft Limmen in Amsterdam de wedstrijd tegen D.E.D. in de laatste twee minuten uit handen gegeven, 6 punten voorsprong met nog 1 minuut 40 op de klok was niet vol doende om de eerste winst te pakken. Het fanatisme van de Amsterdammers leverde hun meteen een voorsprong op, Limmen klampte krampachtig aan en kon gaan rusten met een kleine achter stand (41-38). In de tweede helft kwam Limmen krachtig terug, met name Frits Bruijnse (25 p, waarvan 5 3-punters) brak de wedstrijd open. Een strakke man to man bezorgde D.E.D. serieuze problemen waar Limmen onmiddellijk van profiteerde. D.E.D. vluchtte in een time-out, die wat rust moest brengen voor hun op hol geslagen aanvalsspel. D.E.D. herstelde zich, maar moest in de eindfase een gat van 6 punten wegwer ken. De press die zij op Dunking speel de werd door de Limmenezen op de voor hun nu al typerende chaotische manier verwerkt. Zo kon het gebeuren dat D.E.D. de winst in de hoofdstad be hield (69-68). In Limmen snakt men steeds meer naar de eerste winstpunten, misschien dat de wedstrijd van aanstaande zondag tegen het eveneens puntenloze Hillegom ver lichting brengt voor de basketballers uit Limmen. De wedstrijd wordt in Castri cum gespeeld, aanvang 16.00 uur. LIMMER KLEDINGAKTIE Al jaren organiseert het R.K. Vrouwen gilde en de Plattelandsvrouwen van Limmen een kledingaktie ten behoeve van de derde wereld. De Stichting Men sen in Nod heeft de eerste 8 maanden van het jaar over het hele land zoveel kleding opgehaald, dat het centrale ma gazijn in Den Bosch overvoerd dreigt te raken. Men begint moeite te krijgen met de verwerking van deze kleding. Wij willen onze najaars inzameling toch doorlaten gaan, maar nu ten bate van het Leger des Heils. Wilt u kleding en eventueel vodden apart in goed sluitende zakken of dozen brengen naar de volgende adressen: Fa. Punt, Rijksweg 115, mevr. Revers, Dus- seldorperweg 118 te Limmen, en mevr. Neelen, Kapelweg 15 te Heiloo. Dit kan op 28, 29, 30 en 31 oktober. Houdt u zich alstublieft aan deze dagen, zodag alles snel doorgezonden kan worden. CONQUISTA NIEUWS Zoals velen al gemerkt hebben is het nieuwe seizoen gestart. Zowel jong als oud heeft de weg richting het ontmoe tingscentrum gevonden. Hetzij voor de teken- en schilder cursus, film, make-up cursus, textiele werkvormen, of om ge zellig met elkaar de avond door te brengen. Voor vrijdag staat er iets speciaals op het programma, n.l. de computerdag. Hier kan je enige kennis vergaren of vergroten met de computer. Door dat er verschillende computers aanwezig zul len zijn, wordt je de mogelijkheid gebo den een computer te kiezen die bij jou past. Het geheel begint om 14.00 uur. Zaterdag zijn we voor de jeugd van 12 tot 16 open met onze disco show. En wat zal duren tot 22.30 uur. Na 22.30 uur is de oudere jeugd van harte wel kom aan onze bar. Dan hier nog een overzicht van de films die worden verwacht: Hair (31-10), The Living day lights en Beverly Hills Cop II. Tevens kan iedereen zich nog opge ven voor de eerderv genoemde cursus sen tijdens onze openingsuren aan de bar. Het damesteam zette hun zegereeks voort. Invalster Inger Preisinger speelde na een lange tijd van afwezigheid weer een wedstrijd. De partij moest afgebro ken worden door een blessure van haar tegenstandster, dat was erg jammer, want ze begon net in de wedstrijd te ko men; 1/9, 9/2, 9/2. Petra Stroefhoff moest haar meerdere erkennen in haar tegenstandster, on danks dat zij haar tegenspeelster van een blauw oog voorzag. De uitslag was 0/9, 6/9, 9/5, 2/9. Helma Noordman speelde een moeilijke wedstrijd, zij moest veel protesten van haar tegen standster incasseren, maar won toch met 9/4, 4/9, 9/5, 10/8. Het heren squashteam speelde tegen de Stip uit Koog a/d Zaan. Walter Kaan dorp, ondanks de progressie in zijn spel, kwam toch nog te kort: 1/9, 6/9, 5/9. Ton Huijsmans speelde met een opkomende griep. De eerste game had hij het erg moeilijk met zichzelf, maar hij kwam goed terug, uitslag 0/9, 9/10, 9/5, 7/9. Roy en Dennis Boontje speel den regelrecht naar een overwinning. Roy won met 9/4, 9/4, 9/5. Dennis gaf zijn tegenstander nog even hoop, maar dat was van korte duur 9/2, 9/6, 0/9, 9/2. EXAMENS TEKSTVERWERKING Op de door de Associatie SMK afgeno men examens slaagden voor het door de Centrale Overheid erkende diploma tekstverwerking de dames V. Abbo (Heiloo), J. Butter (Egmond a/d Hoef), J. Edsen (Castricum), A. Renken- Feijen (Uitgeest), M. L. van Wiechen en W. Wijling (Heiloo). Zij werden opge leid door Instituut Dompvlöet te Heiloo. Huisartsen Onder tel. 1272 is altijd één van de dok toren bereikbaar. Dierenbescherming Limmen Honden en katten: mw. Waijers, tel. 2256. Knaagdieren: Prins, tel. 2266. Praktijken Fysiotherapie Fysiotherapiepraktijk Waal, Kerkweg 20, Limmen, tel. 02205-1796 (b.g.g. 072-331266), beh. dag. vlg. afspraak. R.P.M.Donker, Het Achtkant 12, Lim men, tel. 02205-3369. Praktijkadres: Dusseldorperweg 81-4, tel. 02205-3219. Alg. Maatschappelijk Werk Spreekuur: donderdag van 14.00 tot 15.00 uur in het wijkgebouw, Midden weg 26a, tel. 1250. Bereikbaarheid don derdagochtend en overige weekdagen: Kennemerstraatweg 382 te Heiloo (tel. 072-330984 of 072-110804). Indicatiecommissie Bejaardenoorden Verzoeken om opname in een bejaar denhuis dienen te worden ingediend bij de indicatiecommissie bejaardenoorden te Limmen, p/a Afdeling Sociale Za ken, Middenweg 3a, 1906 AP Limmen. Tafeltje-dek-je Mevr. Baltus, Hoogeweg 49, Limmen, tel. 02205-1483. Kruisvereniging Limmen Dagelijks spreekuur tussen 13.00-14.00 uur, tel. 02205-1250. De dienstdoende wijkverpleegkundige is bereikbaar tus sen 18.00-8.00 uur via tel. 072-126482. Gemeente Limmen Openingstijden gemeentesecretarie: 9.00-12.30 uur ('s middags na 15.00 uur alleen voor het afhalen van paspoorten en rijbewijzen). Voor de dienst gemeentewerken gelden dezelfde tijden, behoudens anderslui dende telefonische afspraken. De wethouders kunt u spreken iedere maandagavond van 19.00-20.00 uur in het gemeentehuis. De burgemeester slechts na telefonische afspraak (tel. 1456). De afdeling sociale zaken is geopend op maandag- en donderdagochtend van 9.00-12.30 uur en voorts na telefonische afspraak (tel. 3109). Gezinsverzorging, Bejaardenhulp en Alpha-hulp Stichting Noord Kennemerland, Kan toor Heiloo: Westerweg 294. Spreekuur dagelijks: 8.30-9.30 uur. Voor aanvra gen om hulp, bel het centrale tel.nr.: 072-127066. Dit is bereikbaar van 8.30-17.00 uur. Indien u na kantoortijd of in het weekend dringend hulp nodig heeft, bel dan de bereikbaarheidsdienst: 072-156400. Openbare Bibliotheek Kapelweg 6 te Limmen Openingstijden: maandag 14.30-17.00/19.00-20.30 uur; woensdag 14.00-17.00 uur; vrijdag 14.30-20.30 uur. Dierenarts Castricum/Limmen Dierenarts Wolters, De Loet 182, Castricum, is bereikbaar via tel. 02518-54345. Zaterdag spreekuur van 13.00-14.00 uur. Dierenarts Van Lohuizen, Dotterbloem 7, Castricum is bereikbaar via tel. 02518-55910. Zaterdag spreekuur van 12.00-13.00 uur (kleine huisdieren). Dierenarts Heiloo/Limmen Dr. Schaap en Dr. Duyser zijn te berei ken op tel. 072-331606 (Commandeurs laan 1, Heiloo). Zaterdag spreekuur van 11.00-12.00 uur. Stichting Bejaardenwelzijn Limmen Secr.: Mevr. A. van Bleisem, Visweg 18, 1906 CS Limmen, tel. 02205-1295. Zwangerschapsgymnastiek Voor zwangerschaps- en nabevallings- gymnastiek: Ellen van der Dussen, tel. 2126. Verloskundige Limmen M.C.G. Groot-Valkering, Hoogeweg 72, Heiloo. Spreekuur na tel. afspraak (02205-2635). De bezoekers van de Franse avond op de Freinetschool Heiloo hoefden afge lopen donderdag maar op hun neus af te gaan. De uiensoep, het verse stok brood en de croissants die de kinderen 's middags zelf bij bakker Borst moch ten rollen, rook je al van verre. Dat Frankrijk was gekozen als project in het kader van de kinderboekenweek lag voor de hand. Celestin Freinet was een Franse onderwijzer die aan het be gin van deze eeuw de basis legde voor een onderwijsvernieuwing die in veel landen weerklank vond en bovendien waren veel kinderen wel eens in Frank rijk geweest. Er waren op de tentoonstelling dan ook veel vakantieherinneringen te zien, naast alle werkstukken van de afgelo pen weken en het pas binnengekomen postpakket met brieven, tekeningen en een bandje met liedjes van een school uit het Franse La Rouaudiere, een ge hucht van 400 zielen. Ook op deze avond werden door alle kinderen liedjes gezongen, die vormden met het enthou siaste toneelspel van het team het hoote- punt van deze geslaagde bijeenkomst. Zaalvoetbal KNVB, vrijdag 23 oktober Postiljon-Strandjutters Vrije vogels-Reflex MCA-Berdos Koot United-AFC'34/Masita Fleura-Rotscheidt bel. Maandag 26 oktober Fleura-Tel.Stars B en W-Puinhöop United Koreman-Alkmaar'80 LP/Kotax-Swaag sport LP/Kotax-Schutterswei 18.45 19.35 20.25 21.15 22.05 18.45 19.35 20.25 21.15 21.55 Bedrijfsvoetbal uitslagen zat. 17 oktober Sunset-'t Achterom 4-3 Bleeker Boys-Driessen 3-3 Joh. Jansen-Beentjes 5-0 Zomerdijk-GP Groot 3-7 Programma zaterdag 24 oktober Nidrac-Zomerdijk 19.00 Beentjes-Bleeker Boys 19.50 Erkamp-'t Achterom 20.40 Sunset-Motaal - 21.30 Badminton zondag 25 oktober: van 11.30-15.30 uur. Handbal zondag 25 oktober: van 15.30-18.00 uur. Volleybal dinsdag 27 oktober: van 20.00-23.00 uur. UW: HULP OP MAAT Sinds enkele jaren verzorgt de UW - Unie van Vrijwilligers - op de dins dagmiddag in de Gereformeerde Kerk, Noordergeeststraat 9 een ge zellige middag. Deze middagen worden bezocht door de bewoners van de Gouwe Boom, Vinkenbaan, Ter Coulsterlaan en omgeving. Er worden spelletjes, kaarten, rum my cup, scrabble, sjoelen en bingo gespeeld, gepraat en thee of koffie gedronken. Ook andere aktiviteiten zijn mogelijk, bijv. bloemschikken, ouderengymnastiek enz. Niets hoeft, veel kan. De bezoekers kunnen worden afge haald en thuisgebracht. Dus als u slecht ter been bent, hoeft dat voor u geen bezwaar te zijn deze midda gen te bezoeken. Uw eigen bijdrage is 2,50 voor de koffie of thee en de prijzen. Wilt u meer weten of zich aanmel den, dan kunt u bellen naar me vrouw G. Brand, tel. 334757, of an ders tot ziens dinsdagmiddag om 14.30 uur in de Gereformeerde Kerk. WERKGROEP VIDEO Vrijdag 23 oktober om 10.00 uur 's morgens komt de Werkgroep Video van de Stichting Ouderenwerk Hei loo weer bijeen in het Trefpunt, Westerweg 294. Doel van de werkgroep is om en thousiaste video-filmers bijeen te brengen en door uitwisseling van er varingen, het zelf filmen met video te stimuleren en door onderlinge kritiek op een hoger plan te brengen. De bijeenkomsten voor dit seizoen zijn gepland op 23 oktober en 11 de cember van dit jaar en in 1988 op 22 januari, 11 maart, 29 april en 11 ju ni. De totale kosten voor deze 6 bij eenkomsten, die telkens op de vrij dagochtend om 10.00 uur beginnen, bedragen 25,00 per persoon. Voor nadere inlichtingen: G. v.d. Stein, tel. 150017, of Stichting Ou derenwerk, Heiloo, tel. 331297. GOEDE WIJN BEHOEFT GEEN KRANS Het is in november weer zover dat u van de activiteitencommissie van de ANBO/KBO de gelegenheid krijgt om in ons clubgebouw 't Trefpunt, Hoog en Laag 7a, Heiloo uw eigen werk tentoon te stellen. Twee jaar geleden is dat al eens eerder gebeurd en met bijzonder veel succes, het geen een reden is dat te herhalen. Toen was het door al die doe-het- zelvers (en de belangstellenden) overvol in 't Trefpunt, waarom er nu voor nog meer ruimte is gezorgd. Het was een waar genoegen te zien wat voor kunstzinnige uitingen er onder 50-plussers leven en die kunstverzameling bestond toen uit zelfgemaakte foto's, schilder- en te kenwerk, zelfbouwmodellen, houts nijwerk, brei- en haakwerk, wan dkleden, kleding, boetsierwerk om er een aantal te noemen. Mocht u zo'n yoldoenencjq prachti ge vrijetijdsbesteding hebben en uw produktie - het gaat niet om de kwantiteit maar wel om de kwaliteit - willen tentoonstellen op 14 en 15 november, neem dan (om organisa torische redenen) van te voren con tact op met één van de volgende personen: mw. J. Hoetjes-Termaat, Stationsweg 55, tel. 338188, mw. A. Lammers-Zoon, Ewislaan 3, tel. 333296, dhr. Ch. van Dooren, Ter- mijen 60, tel. 334730, dhr. J. van der Molen, Vrieswijk 3, tel. 330427. BELASTINGDIENST MAAKT FOUTEN BIJ VOORLOPIGE AANSLAGEN VOOR OUDEREN Grote aantallen ouderen hebben de afgelopen maanden te hoge voorlo pige aanslagen voor de Inkomsten belasting ontvangen. Door fouten bij de belastinginspecties wordt on voldoende of helemaal geen reke ning gehouden met de hogere loon belasting, die vanaf 1 januari 1987 bij ouderen wordt ingehouden. De onjuiste voorlopige aanslagen lei den ertoe dat ouderen nu tweemaal belasting betalen over hetzelfde in komen: éénmaal via de loonbe lasting en éénmaal via een voorlopi ge aanslag voor de inkomstenbelasting. Bij de heffing van loonbelasting wordt rekening gehouden met de belastingvrije som voor de betrok ken persoon. Bij verschillende in komsten, die los van elkaar ontvan gen worden, wordt daardoor méér dan éénmaal rekening gehouden met dezelfde belastingvrije som en wordt te weinig loonbelasting inge houden. Dit gebeurde tot dit jaar ook bij ouderen, die -naast de AOW-uitkering afzonderlijk een of meer aanvullende pensioenen kre gen uitgekeerd. Via de inkomsten belasting werd dit gecorrigeerd. Per 1 januari 1987 is echter de zoge naamde grijze tabel bij de loonbe lasting ingevoerd. Vanaf dat mo ment zijn de aanvullende inkomsten van ouderen onderworpen aan een hogere heffing voor de loonbe lasting en wordt nog maar éénmaal rekening gehouden met de be lastingvrije voet. Daarmee wordt voor veel ouderen de correctie via de inkomstenbelasting geheel of grotendeels overbodig. Desondanks ontvangen veel ouderen thans even hoge voorlopige aanslagen In komstenbelasting als vorig jaar, ter wijl op hun inkomen meer loonbe lasting wordt ingehouden. Ejen snel protest bij de inspecteur kan tot ambtshalve verlaging van de aan- salg leiden. Anders zal men tot eind 1988 op terugbetaling moeten wachten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 8