CS Winkelen in Heiloo winkelcentra gewaardeerd! verkoop staatsloten Ensemble de Fontainebleau concerteert in Witte Kerk Cursus beroepenoriëntatie voor vrouwen in Heiloo ÊotUlwis Wenfeio HEILOO. t UI is MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN SEIZOEN TREFFER deze week: NAJAARS WINTERJACK 149,- rrWnique, monsieur o< s? ÓJt ch NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN m S i J.KUYPER it 71 HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD zie etalage geschiedenis en verklaring van straatnamen Drukkerij Uitkijkpost B.V. 52e JAARGANG NO. 43 - 28 OKTOBER 1987 postagentschap-rookshop Jan-Tine Braam Winkelhaf 't Loo nr!8 -1851HT Heiloo-Tel. 072-331004 Bewoners Heerenweg nog niet tevreden Jeugdvoorstelling Falkland Toneel Oud pap/er acties in Hei too Het Ensemble de Fontainebleu concerteert in het Heilooër Witte Kerkje. Jantje Beton trekt aan de bel Lid Stichting Bontwaarborg Grote collectie nieuwe mantels Reparatie, modernisatie en cleaning Maatwerk op eigen atelier f Hertenlaan 8 - Bergen - Tel. 02208-95530 Wagenweg 11 - Haarlem - Tel. 023-312086 bij Houtplein Uil door H. E. OOSTENDORP Door vertraging bij de produktie kan dit boek pas medio november verschijnen. Wie heeft ingetekend en betaald krijgt het boek dan thuis bezorgd. Met excuses voor het wachten, Boekje bij expositie 'Nijenburg te Heiloo' k J Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Heerenweg 174 Heiloo STAATSLOTEN VERKRIJGBAAR voor de maand NOVEMBER. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. Plan Buitengebied in Heilooër raad Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. MAKELAAR TAXATEUR O.G. ASSURANTIËN Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) ÖKTN 1 Redactie-adressen: [^4, Baaf|eslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) V J Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) r J Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, ikersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave! Op initiatief van de gezamenlijke Hei- looër ondernemersverenigingen heeft het NIPO een onderzoek gehouden on der de bevolking van het dorp. Het doel daarvan was: te achterhalen waar de huishoudens hun inkopen doen. Als dat in Heiloo zelf was, werd gevraagd in welk van de 4 centra dat het geval is. Als de consumentengulden elders wordt besteed, luidde de vraag in welke ge meente men dan gaat winkelen. Tevens ging het de ondernemers van Heiloo om een inzicht in de waardering van de 4 onderscheiden winkelgebieden: 't Loo, het Stationscentrum, 't Hoekstuk en de Kennemerstraatweg. Organisatie Het onderzoek werd in mei 1987 gehou den onder ruim 200 huishoudens. Op een bijeenkomst bij de NMB-bank werd op 27 oktober verslag uitgebracht van de resultaten door onderzoeker drs. G. Rood, oud-inwoner van Heiloo, De uitkomsten van het onderzoek leren dat een groot deel van de bestedingen van de inwoners in Heiloo blijven, maar dat ook veel uitgaven elders worden ge daan. Daarbij neemt Alkmaar veruit de belangrijkste plaats in en tellen andere gemeenten zoals Castricum, Haarlem of Amsterdam eigenlijk niet mee. Er bestaan wel grote verschillen naar ge lang het soort artikelen. Zo worden da gelijkse levensmiddelen vrijwel altijd in het dorp zelf gekocht, evenals kleinere zaken als huishoudelijke artikelen, dro gisterij, e.d. Bij grotere uitgaven, zoals radio/t.v., sieraden en sportartikelen liggen de ver houdingen Heiloo-elders nagenoeg ge lijk. Bij nog grotere aanschaffen zoals meubels, auto's en vaste huishoudelijke apparaten slaat de balans duidelijk door naar Alkmaar, hoewel ook uitzonderin gen te zien zijn. Bijvoorbeeld bij fietsen die merendeels in Heiloo zelf gekocht worden. Binnen het dorp bestaat verschil in de aantrekkingskracht en daarmee de om zet in de afzonderlijke deelgebieden. Al gemeen gezien behaalt ''t Loo de beste resultaten, gevolgd door het Station scentrum. Maar ook hier zijn er uitzon deringen bij specifieke produktgroepen, vaak verklaarbaar door de aanwezig heid van specifieke winkels van een be paalde branche. Kritisch Het onderzoek leert dat de consument kritisch is en duidelijke keuzes maakt in de plaats om te gaan winkelen. Daarbij gaat het veelal om aspekten als gemak (parkeren!), sfeer en ruime keuze in een bepaalde gemeente of winkelgebied. De 4 onderscheiden winkelcentra scoren op de meeste criteria goed tot zeer goed. Zulke aspecten zullen blijvend de aan dacht moeten krijgen van de winkeliers. Niet alleen van de individuele onderne mer maar met name van de gezamenlij ke winkels in een bepaald gebied. "Sa men sterk" is immers een bekend gezeg de dat nog altijd opgaat. Het publiek heeft belang bij een ruim aanbod van artikelen tegen concurrende prijzen. Wanneer daaraan wordt voldaan neemt de bereidheid toe om in het eigen dorp inkopen te doen. De gezamenlijke ondernemers van Hei loo gaan zich op basis van het ingestelde onderzoek beraden op mogelijkheden om nog beter aan de wensen van het pu bliek tegemoet te komen. Enige tijd geleden heeft de redactie van de Uitkijkpost al eens uitvoerig stil gestaan bij de problemen, die zich voor doen met het verkeer op de Heerenweg tussen Sandecamplaan en Butterlaan. Een plan voor de reconstructie van het wegdek leidde tot een handtekeninge nactie en verdere activiteiten van de be woners naar de gemeente toe. Op 7 oktober werd door de gemeente een informatie-avond gehouden, waarin de plannen werden toegelicht. Voor jle bewoners van de Heerenweg was de uit leg aanleiding om op 14 oktober een brief aan de raadsleden te schrijven: er is volgens hen op geen enkele manier ge hoor gegeven aan de wensen van de be woners terzake de reconstructie van de Heerenweg. Ook houdt de gemeente zich volgens de bewoners nauwelijks aan het Ver keersplan Heiloo 1986. Daarin staat on dermeer dat de verkeersdrukte moet af nemen, een hoofdroute voor fietsers moet worden gerealiseerd en de straat minder doorgangsroute en meer 'ver- blijfsgebied' moet worden. De brief aan de raadsleden staat op de agenda van de gemeenteraadsvergade ring op donderdag 5 november aan staande. Een besluit zal waarschijnlijk niet genomen worden: het college wil de zaak eerst nog eens bestuderen en dan via de commissie Openbare Werken ver der overleg plegen met de raadsfracties. Op zaterdag 31 oktober om 14.00 uur en zondag 1 november om 13.00 en 15.30 uur speelt toneelvereniging Falk land voor de jeugd het stuk "De beker van Elzenrode". Donderdag 29 oktober De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 31 oktober Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Zwem- en Poloclub De Spetters, par keerplaats bij 't zwembad. Tussen 10.00-12.00 uur. Maandag 2 november Rehobothschool, Holleweg 98. Tussen 11.00 uur en de volgende dag 7.30 uur. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1, Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 332942. Clemens Willibrordschool, container naast de Grasmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. GESLAAGD Onze plaatsgenoot Gerard Bruin is geslaagd voor het doctoraal examen scheikunde aan de universiteit van Amsterdam op 21 oktober 1987. Jantje Beton trekt binnenkort weer aan de bel. Letterlijk en figuurlijk! Van 2 tot 8 november wordt immers de natio nale jeugdcollecte gehouden, beter be kend als de actie van Jantje Beton. Ge durende die week wordt huis-aan-huis gecollecteerd. Het gaat bij de actie van Jantje Beton 'oWgëid' vöbThet jeugdwerk in ons land'. Voor speeltuinen, kinderboerderijen, clubhuizen, speelotheken en jeugdverenigingen. Voor nieuwe mogelijkheden en nieuwe voorzieningen. Maar ook voor kinderen die in de verdrukking dreigen te komen, in oude en nieuwe woonwijken, in de stad en op het platteland. Gevaar en on veiligheid, integratie van gehandicapte en gezonde kinderen en het grote gebrek aan veilige en eigentijdse speelvoorzie- ningen en clubhuizen zijn in dit verband problemen die veel aandacht krijgen. Allemaal waardevolle initiatieven van enthousiaste ouders, buurtbewoners en andere vrijwilligers, die met en voor de jeugd bezig zijn. De collectanten van de nationale jeugd collecte zijn zelf ook afkomstig uit plaatselijke jeugdverenigingen en jeugd groepen. Het is voor hen immers bij zonder aantrekkelijk om aan deze col lecte deel te nemen, omdat de helft van het ingezamelde geld bestemd is voor de collecterende vereniging of groep. In Heiloo wordt de inzameling verzorgd door de groepen van Scouting Heiloo. Uit dè opbrengst van de komende natio nale jeugdcollecte hoopt het Nationaal Jeugd Fonds ruim tweehonderd vereni gingen, clubs en groepen te kunnen hel pen. In het bestedingsplan zijn vijftig jeugdaccommodaties opgenomen, vijf tig speelvoorzieningen, tien kinderboer derijen en een fors aantal speelotheken en peuterspeelzalen. Bovendien zal aan dacht worden besteed aan voorzienin gen voor buitenlandse kinderen in ons land en aan kindervakantiekampen. Hiervoor is veel geld nodig. Juist nu door de aanhoudende bezuinigingen in het jeugdwerk de druk op het Nationaal Jeugd Fonds steeds groter wordt. Van daar dat in de week van 2 tot 8 novem ber voor de twintigste maal de nationale jeugdcollecte wordt gehouden. Om te voorkomen dat het kind de dupe wordt is uw gift in de collecteweek van groot belang. En komt u niemand met een collectebus of intekenlijst tegen, dan is uw gift van harte welkom op giro 1247 of bank 70.70.70.511 ten name van het Nationaal Jeugd Fonds te Utrecht. 'T OOIEVAARTJE 'T KIEFTENNEST VONDELSCHOOL Het is 40 jaar geleden dat het Openbaar Kleuteronderwijs in Heiloo een eigen onderkomen kreeg aan het Slimpad 16. Door de wet op het basisonderwijs in 1985 is de school geïntegreerd met de Vondelschool. In 1988 zitten wij in één gebouw. Dit is voldoende aanleiding om het 40-jarig jubileum te herdenken met een receptie en een reünie op zaterdag 7 november 1987. De receptie is om 14.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur is het gebouw open voor een vernieuwde kennismaking met oud leerlingen en leerkrachten. Tevens nodi gen wij oudercommissieleden uit, die de afgelopen jaren verbonden zijn geweest met de kleuterschool voor de receptie. Op 31 oktober worden muziekliefheb bers weer verwacht op een concert in het Witte Kerkje te Heiloo, aanvang 20.15 uur. Nu alle vakanties wel weer tot het verleden behoren, is het goed uit te zien naar een concert zoals u dat gewend bent en waarvan de commissie, die deze concerten organiseert, overtuigd is, dat ze bij u in de smaak vallen. Ook deze keer nodigen wij u uit te komen luiste ren naar een concert te geven door het ensemble de fontainebleau. De uitvoe rende musici zijn: Coosje Kempers - tra verso, Cynthia Wilson - clavecimbel, Mieke van Loon - barokcello. Het Ensemble de Fontainebleau, is op gericht in 1980 en legt zich toe op de ba rokmuziek en de vroeg-klassieke perio de. Zij heeft concerten gegeven ver spreid over heel Nederland, alsook voor télëvisie en radio. Er wfrrdt gespeeld op De Federatieve Vrouwenraad Heiloo organiseert de cursus Beroepenoriënta tie voor vrouwen op 19 en 26 november en 3, 10 en 17 december. Deze cursus wordt in samenwerking met het Buro voor Studie- en Beroepskeuze in IJmuiden verzorgd voor vrouwen die onvrede voelen met hun huididge situa tie, bijvoorbeeld vrouwen die een niet bevredigende baan hebben, die allen huisvrouw zijn, die ontevreden zijn over hun opleidingsnivo, of die hun tijd op een andere manier willen gaan besteden. In deze cursus kunnen vrouwen' zich oriënteren op de mogelijkheden die er zijn om verder te leren of op het vinden van een baan. In groepjes van 4-6 deel neemsters worden korte opdrachten uit gewerkt en gesprekken gevoerd. De cur sus bestaat uit vijf bijeenkomsten van telkens twee uur, met de volgende inhoud: 1. Kennismaking, daarna een gesprek over "Wat vind je belangrijk in je werk zaamheden en in je vrije tijd". 2. Bespreken van de opdrachten. Het maken van een Beroepen Interesse Test. 3. Bespreken van de Beroepen Interesse Test. 4. Bekijken van folders in de informa- theek van het Buro voor Studie- en Beroepskeuze. 5. Bespreken van punten die zijn blijven liggen, de plannen, aanvullende informatie. Dit alles vindt plaats onder deskundige leiding. De cursus wordt op bovenge noemde donderdagochtenden gehouden in het Open huis van 9.15 tot 11.15 uur. Kinderopvang is mogelijk. Voor meer informatie en opgaven: Lammy Neder- hand (tel. 330560) en Els Schouten (tel. 334526) a.s. zondag 14.00 uur op de Egelshoek FORESTERS - VALKEN De wedstrijdbal is be schikbaar gesteld door: Cafetaria/IJssalon BLAKBORN I !J Ol.' Li.'.. n_ i L 1 GESLAAGD Onze plaatsgenoot Marco Kraakman is woensdag 21 oktober cum-laude geslaagd voor zijn doctoraal chemie aan de universiteit van Amsterdam. BAZAR IN HUIZE I)E LOET Woensdagmiddag 4 november zal in huize De Loet weer de traditionele ba zar worden gehouden. Deze bazar is no dig, omdat uit de opbrengst hiervan de kas van de bewonerscommissie weer wat opgevijzeld kan worden. Naast het rad van avontuur, met heel mooie prijzen, kunt u ook uw geluk be proeven bij het ballengooien, sjoelen, touwtje trekken etc. En bent u van dit alles wat vermoeid ge raakt, dan is het goed uitrusten aan één van de tafeltjes, waarbij een kop koffie met cake, of een andere verfrissing te gen een redelijke pi iis, hesi /al smaken. Ook deze keet knul u weer poffertjes eten. De ervaring heelt ons geleerd, dal vooral de kindeien goede afnemers /.ijn. Wij beginnen <>in lull due 's middags etl tl bent van liai Ie elk Vorige week kwam het boekje 'Nijen burg te Heiloo' van de pers gerold. Een boekje dat direct verband houdt met de expositie, die momenteel wordt gehou den in de Oudheidskamer van de Oude Pastorij (schuin tegenover het gemeen tehuis). De vereniging Oud Heiloo is verantwoordelijk voor zowel de exposi tie als de uitgave van het boekwerkje, waarvan mr. J.H. Rombach de schrij ver is. In het 40 pagina's tellende en van een fraaie omslag voorziene boekje worden diverse aspéeten van de buitenplaats Nijenburg nader toegelicht. Natuurlijk wordt begonnen met de oudst bekende bewoners, de familie Van de Nyenburg. Daarna komen de ruim twee eeuwen be woning door de familie Van Foreest besproken. Ook is ér aandacht voor Nijenburg als natuurmonument, is er een genealogische tabel en een plattegrond. Het boekje wordt verkocht in de exposi tieruimte van Oud-Heiloo: de Oud heidskamer. Deze is geopend op zater dag van 14.00-17.00 uur en op dinsdag van 19.00-21.00 uur. De expositie over buitenplaats Nijenburg duurt nog tot de tweede week van januari '88. Een aan rader voor mensen, die geïnteresseerd zijn in een stukje historie van het dorp waarin zij wonen. Wie op de genoemde tijden onmogelijk de tentoonstelling kan bezichtigen, kan voor een afspraak op een andere dag of tijd bellen met de heer Admiraal: tel. 072-330179. REÜNIE Het bestuur van de Stichting Vakantie door en voor ouderen te Heiloo (D.V.O.) maakt allen, die dit jaar met D.V.O. op reis zijn geweest, reeds nu bekend dat er op donderdagmiddag 19 november een reünie zal worden gehou den in het Open Huis te Heiloo. Men krijgt nog een schriftelijke uitnodiging, met vermelding van nadere bijzonderheden. TENTOONSTELLING WERKGROEP 77-11 Vrijdagavond om 20.00 uur opent we thouder A.A.M. Willemse-v.d. Ploeg een jubileumexpositie van de werkgroep 77-11. De expositie wordt gehouden in de Zevensprong aan de Ewisweg. De openingstijden zijn: vrijdag 30 oktober van 19.45-22.00 uur, zaterdag 31 okto ber van 10.00-17.00 uur en zondag 1 no vember van 10.00-17.00 uur. authentieke instrumenten of copieën daarvan. Op het programma staan so nates voor traverso en bassocontinuo (of obligaat clavecimbel), triosonates in diverse combinaties. De muziek is van Locatelli, Vivaldi, Leclair, Caix d'Her- velois, J.Chr. Bach, Danzi en Haydn. Coosje Kempers studeerde fluit aan het Sweeiinck-conservatorium te Amster dam bij Jolle de Wit. De van oorsprong Amerikaanse claveciniste Cynthia Wil son is eveneens afgestudeerd aan het Sweelinckconservatorium in Amster dam. Mieke van Loon studeerde aan het Amsterdams Conservatorium bij Anner Bijlsma. De kerk is open vanaf 19.30 uur. Par keerruimte is ruimschoots voor handen. De toegangsprijzen zijn 7,50 en voor houders van CJP-pas en 65 -ers 5,-. Telefonische reservering mogelijk onder de nummeiT 331721 of 331449. Donderdag 5 november vergadert de ge meenteraad van Heiloo vanaf 20.00 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze open bare vergadering zal in ieder geval gesproken worden over het vast te stel len bestemmingsplan Buitengebied, waarin bestemmingen worden aangege ven en regels worden vastgesteld vdor de stukken van Heiloo buiten de be bouwde kom. De redactie van de Uit kijkpost hoopt volgende week nader in te gaan op het 'Buitengebied'. Vervolgens komen ook aan de orde het programma basiseducatie voor het jaar 1988 en de financiële verwikkelingen rond de badmintonhal. Ieder die dat wil kan deze vergadering bijwonen. Van te voren de stukken in zien is ook mogelijk. Dat kan tijdens kantooruren op woensdag 4 en donder dag 5 november op de afdeling algeme ne zaken van het gemeentehuis en tij dens de openingsuren in de leeszalen van de openbare bibliotheek. BERGEN HOORN HEILOO (nvm) Heerenweg 167,1851KN Heiloo, lét.: 072-331716.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1