■I Gericht adverteren kan bij uitstek in de WONINGINRICHTING VANAF 30 OKTOBER ZIJN WIJ WEER GEOPEND EN HOE Een geheel nieuw interieur en veel dessins in het vertrouwde assortiment. Dit willen wij met U vieren met speciale aanbiedingen, zoals: POLYDAUN ox 179.00 279.00 339.00 8*eamiette w HOLLEWEG 44, HEILOO, VOSSEN BADDOEK 60x110 19.95 Bovendien geven wij t/m 7 november voor iedere kontant bestede f 10,- een waarde cheque van f 1,- die U later weer ons kunt besteden. De aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt. Wij houden open huis zodat U het geheel rustig eens kunt bekijken en voor iedere klant is er een lekker kopje koffie. U bent van harte welkom. bij U Wm HEILOO - 'Het gaat om het spel en niet om de knikkers'. In de gouden jaren van weleer zal er in Heiloo wellicht met deze uitspraak in gedachten wel eens besloten zijn over het realiseren van voorzieningen. Het zuinige beleid in de eerste decennia na de tweede wereldoorlog had ervoor ge zorgd, dat de gemeente Heiloo een behoorlijke reserve had. Er was wat te verteren en dat werd ook gedaan: groenstroken als aderen rond en door het dorp, accommodaties voor vele takken van sport, een cultureel cen trum in de vorm van het Open Huis en De Beun, een fraaie bibliotheek en volksmuziekschool en natuurlijk een openlucht zwembad. Voor de in woners van Heiloo werd het leven in Heiloo alleen maar aangenamer. "r met geborduurde naam naar keuze in een extra zware kwaliteit, idee voor 5 december? In diverse uni tinten 50 x 100 12.95 ENGELSE BEDRUKTE GORDIJNSTOF 120 cm breed in 2 kleuren 27.50 V EN HET BEKENDE POLYDAUN 4 SEIZOENEN THERMODEKBED 135 x 200 200 x 200 240 x 200 - S&ïSE UITKIJKPOST 28 OKTOBER 1987 Heiloo moet de tering naar de nering zetten Maar. het is anno 1987 uit met de pret. Bezuinigen is ook bij de gemeente Heiloo een noodzakelijk kwaad gewor den. Werden in voorgaande jaren de problemen opgevangen met een beroep op de reserves, verhogingen van de ge meentelijke belastingen en flink snoeien op de begroting van openbare werken, in 1988 ontkomt de gemeente er niet aan om ook voor een aantal voorzieningen minder royaal te zijn. Bibliotheek, zwembad, theater en volksmuziek school zijn aan de beurt om een bijdra ge te leveren ter verlichting van de min der gunstige finaciële situatie van de ge meente Heiloo. Kraan dicht Het bovenstaande mag misschien wat liederlijk overkomen, maar de kern er van is correct: door diverse oorzaken moet Heiloo meer op de centen passen dan in hqt verleden wel eens het geval was. De belangrijkste oorzaak wordt echter niet bij de Heilooër bestuurderen gevonden, maar bij hun collega's in Den Haag. Immers, de inkomsten van de gemeente Heiloo zijn voor ruim drie kwart deel afkomstig van het rijk. En als er in de politieke hoofdstad een kraan wordt dichtgedraaid, dan merken de gemeenten dat direct. De rijksbijdragen voor Heiloo vallen globaal in tweeën uiteen: er is de alge mene uitkering uit het gemeentefonds en bijdragen voor bepaalde doelen, zo als onderwijs, sociale voorzieningen en woningbouw. De laatste worden afge leid van de reële uitgaven en zijn daar door vrij stabiel. De eerste daarentegen wordt door het rijk de laatste jaren steeds meer als een bezuinigingsmdge- lijkheid gebruikt. Drie ton Ten opzichte van 1987 zal de gemeente Heiloo in 1988 bijna drie ton (300.000 gulden) minder van het rijk ontvangen. Tweederde deel van deze korting wordt veroorzaakt door een verlaging van de bijdrage per woning van het rijk aan de gemeente. De totale uitkering uit het gè- meentefonds in 1988 wordt bijna 11,8 miljoen gulden. In de toelichting op de begroting leest men dat de reële verla ging ten opzichte van 1987 160.000 gul den is, maar daarbij is rekeninggehou den met enkele prijs- en salariscompensaties. De daling van de inkomsten der ge meente het volgend jaar is de zoveelste achteruitgang in de jaren '80. Naar schatting zijn de inkomsten sinds 1982 zo'n 2 miljoen gulden lager geworden. Natuurlijk hebben het college en de raad in die jaren niet bij de pakken neergezeten, leder vanuit zijn eigen (po litieke) visie heeft bijgedragen aan de zogenaamde versoberingsmaatregelen, waaronder het korten op openbare wer ken, het uistellen van investeringen en het verlengen van de afschrijvingstermijnen. In februari van dit jaar werd besloten een fors beroep op de gemeentelijke re serves te doen om een aantal investerin gen juist versneld af te schrijven, waar- door de zogenaamde kapitaalslasten (de bedragen aan rente en afschrijving, die ieder jaar weer terugkomen) omlaag gingen. Ook werden in de afgelopen ja ren diverse keren de gemeentelijke be lastingen verhoogd. Drastische aanpak Maar ja, op een gegeven moment komt het eind der mogelijkheden in zicht. Van de voorgaande versobering en be zuinigingen hebben de inwoners niet echt veel gemerkt. Natuurlijk zijn de be lastingen wel verhoogd, dat wel, maar alle voorzieningen in het dorp zijn in tact gebleven. In 1988 kan het college - zo blijkt uit de begrotingsvoorstellen - niet meer om een drastischer aanpak heen. De ontwerp-begroting vertoont een tekort van bijna zes ton, wat naast de lagere uitkering uit het gemeente fonds ook door kostenstijging veroor zaakt wordt. Vorig jaar al zag men, in samenspraak met de raad, de bui hangen en werd besloten om een ad hoc-commissie te in stalleren om zich op de gemeentelijke fi nanciën te storten. De doelstelling van deze commissie, logischerwijs bestaan de uit de leden van de raadscommssie fi nanciën, de burgemeester en de chef van de afdeling financiën, was om te zorgen dat Heiloo in 1990 weer een sluitende begroting heeft zonder 'boekhoudkun dige kunstgrepen'. Advies In augustus bracht de commissie advies uit aan het college van burgemeester en wethouders. Door de volgende maatre gelen denkt de commissie de gewenste bezuinigingen per 1 januari ^1990 te bereiken: - Het afslanken van zwembad 't Baafje door een stuk van de ligweide af te sto ten (verkoop) en enkele andere maatre gelen; besparing: 210.000,-. - Verlaging van de subsidies aan de stichtingen Open Huis, Openbare Bibli otheek en Volksmuziekschool; bespa ring: 135.000,-. - Extra afschrijvingen op investeringen, te bekostigen uit de algemene reserves - in totaal heeft de gemeente Heiloo nog ruim 24 miljoen gulden aan reserves; besparing: 165.000,- (de reserves wor den door deze maatregel met ruim 3 miljoen verlaagd). - Afzien van personeelsuitbreiding; besparing: 250.000,-. Deze maatregelen leveren in 1990 een besparing van 760.000,- op jaarbasis op. Uit de meerjarenraming van de ge meente blijkt dat het tekort (geschat voor 1990: ƒ1.150.000,-) niet wordt weggewerkt, maar een eind in de ge wenste richting komt men wel. Maatregelen in '88 Het moge duidelijk zijn, dat niet tot 1990 gewacht zal worden met het door voeren van een aantal bezuinigingsmaa tregelen. In haar begrotingsvoorstel wil het college in 1988 bij zwembad 't Baaf- jmj. f MPk gMRitfx M 4*0$ V Mfl je een besparing waarmaken van 50.000 gulden door een deel van het instructie- bad te sluiten en de grote ligweide aan het geheel te onttrekken. De besparin gen komen voort uit minder energie en personeelskosten. Bij De Beun en het Open Huis samen zal de subsidie met 8.000,- verlaagd worden. Door tariefsverhoging (hogere huur- en entreeprijzen) moet men deze tegenvaller opvangen. De bibliotheek moet 20.000 gulden inleveren. Dit zal leiden tot de sluiting van de uitleenpost Kennemerstraatweg en een verminde ring van de aankoop van nieuw materi aal. De muziekschool zal een korting van 17.000 gulden moeten verwerken in haar budget, wat vooral door een ver mindering van het aantal lesuren bereikt wordt. Door versneld afschrijven en het niet vervullen van een vacature zal voorts nog eens 210.000,- bespaard worden. Het totaal van de bzuinigingen komt daarmee op 305.000 gulden. Afgezet te gen het geraamde tekort van 568.000 gulden blijft er een gat van 263.000 gul den. Door een verhoging van de ge meentelijke belastingen met gemiddeld 7 procent wil het college dit resterende tekort wegwerken. Naar verwachting zullen de voorgestel de maatregelen tijdens de behandeling van de gemeentebegroting 1988 (op donderdag 25 en maandag 29 novem ber) geaccepteerd worden door de raad. Belangrijkste reden voor dit vermoeden is het feit dat de ad hoc-commissie una niem was in haar voorstellen en dus dat alle partijen in de raad min of meer voorstander zijn van de maatregelen. De spreuk van 'het spel en de knikkers', waarmee we dit artikel begonnen, is, zo moge duidelijk zijn, allang niet meer van toepassing op de positie van Hei loo. 'De tering naar de nering zetten' lijkt een doeltreffender omschrijving. Voor wie het voorgaande verhaal wat te snel ging of niet diepzinnig genoeg was, liggen in de openbare bibliotheek en op de afdeling algemene zaken van het ge meentehuis exemplaren van de gemeen tebegroting 1988 te inzage. s. Mi c<''-oV';kO-k 2SEm£3mZZ

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 4