voordeel PART-TIME VERKOOPSTER joseph van schagen heiloo joseph van schagen heiloo Oud papier acties in Heih Bijlandere acties Haye 'Purper' van der Heyden solo in theater De Beun Ter versterking van ons verkoopteam zoeken wij op korte termijn een met ervaring in de dameskonfektie. 52e JAARGANG NO. 45-11 NOVEMBER 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN £!TOS Onze gedachten gaan uit naar een representatieve vrouw tussen 25 en 40 jaar. Sollicitaties uitsluitend schriftelijk aan winkelhof 't loo 20-22 theo nobent haanmode winkelhof 't loo 20-22 Falkland toneel presenteert 'Bloedbad van Heiloo' REGINA ALBRINK SOLEERT VOOR VRIENDEN VAN DE CONCERTVLEUGEL Nostalgisch boek over het oude Egmond aan Zee Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00'uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. wSSSR.»iSi '•«■tti/'G tf»W /At«"< elke maandag open tussen 10.00 en 15.00 uur 331843 Het blijspel "Het bloedbad van Heiloo" van Alan Ayckbourn 20 en 21 november Aanvang: 20.15 uur Entree: f 7,50 Kaarten bij: Reisburo Holl. Int. Boekhandel Avis Boekhandel Het Hoekstuk Het Open Huis Een uur vooraf aan de kassa Theater De Beun. DE ZONNEBLOEM AFDELING HEILOO 'Zon in de Schoorsteen" Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo. (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een oplage van 13.000 exemplaren in Heiloo, Limmen, ^^^Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag 'onze prijsopgave! TREKKING LOTERIJ SZ EN PC DE SPETTERS Zoals uit de advertentie elders in dit blad blijkt, zal zaterdag 14 november de trekking van de door de Stichting Z. en P.C. De Spetters georganiseerde loterij plaatsvinden. Ter omlijsting van de be kendmaking van de namen van de prijs winnaars zal een bingoavond worden gehouden, waarvoor, zoals telkenjare een groot aantal zeer aantrekkelijke prijzen beschikbaar is gesteld. Het bestuur van de Stichting verwacht ook dit jaar weer een grote drukte in de loca- liteiten van de Sporthal Het Vennewa- ter. De feestavond, die voor een ieder vrij toegankelijk is, begint om 20.00 uur. Speelde Falkland Toneel in het najaar van 1985 het blijspel "Prettige Feestda gen" van Alan Ayckbourn, dit keer heeft zij gekozen voor "Het bloedbad van Heiloo" van dezelfde schrijver. Alan Ayckbourn is zonder meer de be langrijkste komedieschrijver van dit moment. Die faam ontleent hij niet al leen aan 't feit dat er vrijwel geen con currenten zijn op dit gebied, maar zeker ook vanwege de hoge kwaliteit van zijn stukken. In "Het bloedbad van Heiloo" laat Alan Ayckbourn het publiek op luchti ge wijze meegenieten van alle ups en downs rondom een historische optocht, georganiseerd door de wethouder, mid denstanders en andere dorpeingen. Iedereen wil zijn eigen tintje aan het dorpsfeest geven en dat geeft de nodige verwikkelingen zowel tijdens de voorbe reidende vergaderingen als tijdens de optocht zelf. Evenals in Ayckbourn's andere stukken, wordt in dit stuk weer "de menselijke communicatie" scherp en humoristisch aan de kaak gesteld. De voorstellingen worden gegeven in theater de Beun te Heiloo op vrijdag 20, en op zaterdag 21 november. Aanvang: 20.15 uur. Kaarten a ƒ7,50, CJP/65 5,- zijn verkrijgbaar bij: Reisburo Holland International-Boekhandel Avis, Boekhandel Het Hoekstuk en Foyer Open Huis (ook 's avonds). Te vens vanaf één uur voor aanvang aan de kassa van "De Beun". Inlichtingen: 072-333734. SINTERKLAAS In ons enthousiasme om de familie Ploeger in het zonnetje te zetten hebben wij een aantal dames te kort gedaan en dat was niet de bedoeling. Bij het ma ken van de kostuums van Sinterklaas en zijn pieten heeft Mevr. Teitsma met een groep dames het leeuwenaandeel gele verd. Zij zorgen er mede voor dat Hei loo een mooie Sinterklaasstoet heeft en daar zijn we ze dankbaar voor. Vrijdag 13 november zal de Limmer pi aniste Regina Albrink soleren in theater De Beun in Heiloo. Zij zal de avond openen met de sonate KV 332 in F van W.A. Mozart. Daarna volgen werken van Cl. Debussy, A. Ginastera en Fr. Chopin. Regina Albrink, geboren in Uitgeest, studeerde in Amsterdam, Boedapest en Weimar. Terug in Nederland in 1979, trok zij de aandacht onder meer door het vertolken van vier Chopin-etudes in het jubileumballet "Voorbijgegaan" van Alexandra Radius en Han Ebbe- laar. Met dit bekende danspaar is de sa menwerking voortgezet in de theater- produktie "Romantisch Klassiek Bal let", Regina speelt daarin de piano-intermezzi. Losse plaatskaarten zijn verkrijgbaar a 12,50 bij de voorverkoopadressen Boekhandel Avis, Stationsplein en Rookshop Jan-Tine Braam in winkel centrum 't Loo, en op 13 november va naf 19.30 uur aan de kassa van het thea ter. U kunt ook 20,- storten op postgi rorekening 5182340 ten name van Stich ting "Vrienden van de Concertvleugel" te Heiloo. U wordt dan donateur met recht op twee toegangsbewijzen voor de twee recitals in dit seizoen. Verdere in- lichtineen: te!. 334427. OUD BURGEMEESTER H. HOEKSTRA VERLAAT NU OOK ZOETERMEER De heer Hoekstra, burgemeester van Zoetermeer, gaat per 1 mei 1988 ge bruik maken van de VUT regeling. Van 1972 tot en met 1978 was dhr. Hoekstra burgemeester van Heiloo. De thans 61 jarige burgemeester heeft zijn gemeente Zoetermeer in zijn ambtsperiode zien groeien van ruim 60.000 inwoners tot 85.000 inwoners. BEROEPENORIENTATIE VOOR VROUWEN De Federatieve Vrouwenraad organi seert binnenkort een cursus "Beroepe- noriëntatie voor vrouwen". In deze cur sus, die verzorgd wordt in samenwer king met het Buro voor Studie- en be roepskeuze in IJmuiden kunnen vrou wen die onvrede voelen met hun huidige situatie (baan, opleidingsnivo, het al leen huisvrouw zijn) zich oriënteren op mogelijkheden die er zijn om verder te leren of op het vinden van een baan. In groepjes van 4-6 deelneemsters worden onder deskundige leiding opdrachten uitgewerkt en gesprekken gevoerd. Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij Lammy Nederhand (tel. 330560) en Els Schouten (tel. 334526). Reeds vele jaren organiseert de Natio nale Vereniging De Zonnebloem de be kende St. Nicolaasactie "Zon in de Schoorsteen". Zij wordt daarbij gehol pen door radio en televisie. Ook dit jaar vindt deze actie plaats en men verwacht een zeer grote deelname. Vorig jaar waren er bijna 80.000 Neder landers, die voor zieke, gehandicapte of hulpbehoevende eenzame medeburgers een pakje maakten. Het gaat hierbij niet om dure kado's, maar om het gebaar, de verrassing, u hoort er ook bij. Een pakje met een versje of een leuk briefje. Kwaliteit is belangrijker dan kwantiteit. Als u aan deze actie mee wil doen, stuurt u dan een kort briefje naar on derstaand adres en u ontvangt na 15 no vember een naam en adres op een zoge naamd adresformulier. Hierop bevin den zich tevens enkele gegevens over de gene voor wie u het pakje gaat maken, om te voorkomen, dat er dingen worden verstuurd waar de ontvanger niets aan heeft, b.v. als er staat "ziet slecht", dan weet de gever dat men beter geen lectuur kan zenden. Ook als u in uw omgeving een vereen zaamde of gehandicapte kent, die graag een beetje aandacht wil hebben, stuurt u dan een briefje met naam en adres en een enkele tip naar onze afdeling. Ons contactadres voor deze actie is mevr. A.M. van Velzen, Het Wielemakersland 32, 1852 EA Heiloo (tel. 335618). LIONS CLUB VERKOOPT UNIEKE KERSTKAARTEN De Lions Club is een wereldwijde orga nisatie, die zich ten doel stelt om geld in te zamelen voor doelen, die niet op een andere wijze (voldoende) geholpen wor den. Ook in onze regio is een afdeling: Lions Club Heiloo, Limmen en de Eg- monden. Momenteel zetten de leden hiervan zich in om geld bijeen te bren gen voor de Stichting Rolstoelbus Hei loo, een plaatselijk project, en voor alcohol- en drugspreventie, een landelij ke actie, waarvoor ondermeer een vide ofilm en lesmateriaal werd samengesteld. Om deze doelen een financieel duwtje in de rug te geven, is de Lions Club van start gegaan met de verkoop van twee fraaie kerstkaarten, die voor elke Hei- looënaar aanspreken: een blik op Ter Coulster en op de Witte Kerk. De teke ningen hiervoor werden gemaakt en be schikbaar gesteld door onze bekende plaatsgenoot Jan Pannekeet. De kaar ten, gedrukt op linnen papier en gele verd met een enveloppe, zijn voorzien van de tekst 'Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar'. De kaarten worden uitsluitend op bestelling geleverd en komen niet in de winkel. De prijs per kaart bedraagt 1,25. Na aftrek van de drukkosten gaat het volledige meerbedrag naar de twee beoogde doelen. Wie deze doelen wil steunen en bovendien een fraaie kaart wil versturen in de december maand kan voor bestellingen één van de volgende nummers bellen: 333398 of 335911. Enige haast is wel geboden: binnen een week wil de Lions Club Hei loo zeker weten dat er voldoende be langstelling is, waarna direct opdracht voor het drukken ervan gegeven kan worden. Rond 1 december kunnen de kaarten dan bezorgd worden. Donderdag 12 november De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 7 november Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Maria-Lidwinaschool, parkeerplaats Het Wielemakersland. Tussen 9.30-11.30 uur. Halen op verzoek: 332063. Tevens huis-aan-huis actie tus- .sen Pastoor van Muijenweg-Ewisweg- Het Zevenhuizen-Westerweg. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de kant van de weg voor 9.30 uur. J.P. Hasebroekschool, Sluijsweijdt 9. Tussen 9.00-11.00 uur. Vondelschool, Breedelaan 6. Tussen 10.00-12.00 uur. Halen op verzoek: 331327 (tussen 12.30 en 13.15 uur). De Zeskant, Het MAlevoort 5/7. Tus sen 10.00-12.00 uur. Halen op verzoek: 332277 (schooluren). Vrijdag t/m maandag Hockeyveréniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Westerweg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 332942. Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek E wislaan/W esterweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. Kook Kook is blij met alle gebruikte kleding, huishoudelijke artikelen en meubels. Zij verkoopt ze en de opbrengst gaat naar een project in de Derde Wereld. De goe deren kunnen worden afgegeven of neergezet bij J. Mensinga, Brasemcroft- laan 18, tel. 330261 (8.15-17.15 uur). Ophalen: Th. Schaper, tel. 072-402121 (werkdagen van 9.00-17.00 uur). Amnesty International Iedere vier tot zes weken worden door enkele leden van Amnesty International afdeling Heiloo brieven samengesteld, die overgeschreven en verzonden kun nen worden naar (politieke) gevange nen. Iedereen kan hieraan meedoen. In lichtingen: Truus Schoonderwaldt, tel. 334252. Hulp voor Polen Wanneer de kleren van uw kinderen te klein zijn en er geen bestemming meer voor is, dan kunt u ons geweldig helpen voor gezinnen in Polen, die ons om kin derkleding gevraagd hebben. U kunt de kleertjes afegevn bij mevrouw Velthuis, Zeeweg 17, Heiloo, tel. 331802. Van het oude „Derp" is veel verdwenen of gemoderniseerd. Op enkele plekken kun je de sfeer van weleer nog volop proeven. Iemand die het vroegere Eg mond aan Zee heel bewust heeft meege maakt, is de jeugdschrijfster Toos Blom. Over haar kinderjaren - rond 1900 - in Egmond schreef ze het mooie, nostalgische boek „Het lijkt zo lang". In zesentwintig schetsen, geïllustreerd met een stel unieke foto's, vertelt ze haar ervaringen temidden van de „Der pers" met hun specifieke tongval. Boekhandel Deutekom heeft het boek in voorraad; de prijs is 29,80. Toos Blom -ze overleed vorig jaar, bij na negentig jaar oud, in Bergen- kwam als jong meisje in 1897 bij de Egmondse BLOEMBOLLENACTIE TEN BATE VAN POLIO DE WERELD UIT Ten bate van de wereldwijde actie om Polio de wereld uit te krijgen wordt door de Rotary Club Heiloo nu een heel bijzonder pakket bloembollen aangebo den. Met de opbrengst van ieder pakket kunnen twee tot drie kinderen in Indo nesië ingeënt worden tegen kinderver lamming. In eerdere edities van de Uit kijkpost is al enige malen geschreven over deze actie met zo'n aansprekend doel. In het pakket zitten 120 bollen in een collectie van 10 soorten die voor het eerst beschreven werden tussen 1496 en 1850. Deze historische bollen zijn ge schikt voor verwildering. Ze zijn alle maal winterhard en ze vermeerderen spontaan, zodat men na eenmaal plan ten steeds weer ieder voorjaar kan ge nieten van hun aanwezigheid. De bollen zijn in een leuke geschenkdoos verpakt in aparte zakjes. Er is een beschrijving bijgevoegd met enkele wetenswaardig heden over de planten en hun groeihoogte. De prijs kon dankzij sponsoring op slechts 25,- gehouden worden. De doos bijzondere bloembollen ten bate van Polio de Wereld Uit kan worden besteld bij de heer Kees Bakker, Op de Wieken 25, Heiloo, tel. 072-333667, en mevrouw Heieen Groot, Heerenweg 153, Heiloo, tel. 072-333530. familie Van der Plas overhuis. Ze bleef er ruim tien jaar, ging in Egmond naar school en vermaakte zich met de Eg mondse jeugd. Op een bijzonder fijne manier weet Toos Blom de herinneringen aan een zonnige jeugd in het dorp aan zee te be schrijven. In haar verhalen, allemaal waar gebeurd, proeven we de aparte sfeer van het Egmond aan Zee in de tijd dat het nog een armelijk dorp van vis sers was, waar het toerisme geleidelijk zijn intrede deed. „Het lijkt zo lang" is een heerlijk boek voor iedereen die van het zo bijzondere „Derp" houdt. THALASSO INSTITUUT "LA MER" De Thalasso-therapie staat in Neder land danig in de belangstelling, zeker na de introductie van deze manier van li chaamsverzorging en schoonheidsbe handeling in de nieuwe bungalowpar ken van Center Pares. U hoeft echter niet meer naar deze excluesieve vakan tiegelegenheden om met de Thalasso- therapie kennis te maken. Dit kan nu in de directe omgeving sinds Thalasso- instituut "La Mer" zijn deuren heeft geopend aan de Geesterweg 20 in Alkmaar. Roelie van Vuure en José Groot (van sa lon José Bruijne te Heiloo) heten u van harte welkom op de open introductie dagen op 14 en 21 november. Ter ken nismaking ontvangt iedereen die de open dagen bezoekt een cadeaubon van 25,-, te besteden aan een behandeling in Instituut "La Mer". Sedert de opening op 7 december 1986 door Roelie van Vuure, is deze schoon heidsbehandeling op top niveau een be grip bij een flink aantal vaste bezoekers. Door de komst van José is het instituut nog beter in staat haar cliëntele te ver wennen en te verzorgen. De Thalasso- therapie en de gebruikte Topprodukten van Phytomer en Coryse Salomé uit Frankrijk staan borg voor een behande ling waar zelfs de meest verwende cliënt zeer tevreden over zal zijn. Thalasso-therapie is voortgekomen uit de oudheid; in de tijd van Hippocrates was de heilzame werking van zeewater, algen en mineralen reeds bekend. In de laboratora van Phytomer worden top produkten uit de zee, zeewier en algen bereid, waarvan dc werking is bewezen en de zuiverheid gegarandeerd. Ter ondersteuning van de Thalasso- therapie ontvangt u adviezen en daad- werkelijke hulp voor het op peil houden van uw gezondheid, zoals voedings- en verzorgingsadviezen. Voor het gebruik van cosmetica adviseert Thalasso insti tuut "La Mer" de topprodukten van Coryse Salomé en Phytomer, die zich kunnen meten met alle andere topmer ken. Tot ziens op 14 of 21 november aan de Geesterweg 20 te Alkmaar. Tele foon 072-120108. AGENDA SPORTHAL HET VENNEWATER Donderdag 12 november Sportinstuif 50-plussers 14.00-16.00 Handbal, div. clubs 18.00-23.00 Vrijdag 13 november Zaalvoetbal, div. clubs 17.45-23.00 Maar liefst zes hoofdklasseteams vana vond in het Vennewater, die ongetwij feld voor veel spanning en sensatie zul len zorgen. Als eersten zullen HSV en Derp United aantreden. HSV zal moe ten winnen om de aansluiting met de top te houden. De Viersprong zal tegen koploper MCA alle zeilen bij moeten zetten om de punten in Heiloo te houden. Het volledige programma: Amstel Girls - AFC'34 18.45 De Krocht - De Teddy's 19.35 HSV - Derp United 20.25 De Viersprong - MCA 21.15 De Krocht - Veronica 22.05 Zaterdag 14 november Zaalvoetbal, div. clubs 9.00-17.00 Zaalhockey, De Terriërs 17.00-19.00 Basketbal, Flashing Heiloo 19.00-22.00 Zaalvoetbal, Verberne 22.00-23.00 Zondag 15 november Handbal, diverse clubs 10.00-14.00 Maandag 16 november Volleybal Effect 18.00-23.00 'T OOSTHONK PRESENTEERT FLITSENDE DISCOMIDDAG Zondag 15 november is er in 't Oost- honk 's middags vanaf 15.00 uur een grandioze disco. Alwaar de discjockey Loek Bakkum alle hits van de top veer tig en gouwe ouwen zal draaien. Wan neer de animo groot is zal dit een maan delijks terugkerend evenement worden en voor degenen die het niet weten te vinden: Het Oosthonk vind je aan de Laan van Zeeman 14a in plan oost te Heiloo. ledereen is van harte welkom. Entree 1,- leden, 1,50 niet leden. HELEBOEL BEESTEN IN VEILINGHALLEN Kleindiersportvereniging Aves, met le den uit Alkmaar, Heiloo en wijde om geving, organiseert al vele jaren de grote Kaasstad-show in de Alkmaarse Vei linghallen. Dit jaar wordt de expositie van een heleboel beesten gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 november. Naast het bekijken van de dieren is er bij Aves in de achterste hal van het Vei linghallencomplex (nabij de vuilver branding) nog meer te doen. De leden van Aves houden zich bezig met het fokken en in stand houden van konijnen, cavia's, grote en dwerghoen ders, sierduiven en waterhoenders. Een intensieve hobby, die tijdens keuringen en shows erkend wordt: de toekenning van punten en wellicht een prijs is voor de fokker een graadmeter van zijn kwa liteiten en natuurlijk die van zijn dieren. De Kaasstad-show bestaat dit jaar uit een expositie van 1400 dieren, welke men kan bekijken op zaterdag van 10.00 tot 22.00 uur en zondag van 10.00 tot 17.00 uur. De entreeprijs is voor vol wassenen 4,00, kinderen en 65-plussers betalen 2,00. Op zaterdag hebben kinderen tot en met 13 jaar bo vendien gratis toegang, mits zij onder geleide komen. Tenslotte is er voor elke 200e bezoeker een Edammer kaasje. Naast de dieren bekijken kan men ook even aanlopen bij een van de stands, welke zijn ingericht door de Vereniging Natuurmonumenten Nederland, het Wereld Natuur Fonds, Noordhollands Landschap, de Koninklijke Nederland se Natuurhistorische Vereniging, de Provinciale Muskusrattenbestrijding en de Streekschool voor Land en Tuin bouw. Voorts hebben de ondernemers Jan Ranzijn en Albert Koobs een stand. De Kaasstad-show 1987: een heleboel beesten in de Alkmaarse Veilinghal (in gang aan de achterzijde!). De landelijke diabetesweek is dit jaar van 9 tot 15 november. Het Diabetes Fonds Nederland (D.F.N.) houdt dan de jaarlijkse collecte. De opbrengst van deze actie is bestemd voor het weten schappelijk onderzoek op het gebied van suikerziekte diabetes mellitus). In 1986 leverde de actie ruim 2,3 mil joen gulden op, met een opbrengst voor Heiloo van ruim 9.880,-. Met dit geld steunt het D.F.N. allerlei belangrijke projecten, zoals bijvoorbeeld het onder zoek naar diabetes en erfelijkheid en be tere voorlichtingsprojecten voor diabeten. Ook wordt er door uitgebreid onder zoek steeds meer bekend over de moge lijke oorzaken van diabetes, waardoor de hoop ontstaat dat men eens de ziekte de baas zal worden. Het aanbod in het Heilooër theater De Beun is dit jaar van een uitstekend ni veau. De professionele voorstellingen trekken alle vele belangstellenden en naar verluidt zouden er bij enkele voor stellingen vele tientallen stoelen extra bezet kunnen worden, mits er maar ruimte voor die stoelen was! Bomvol was het bijvoorbeeld bij Robert Paul. Op woensdag 25 november is er op nieuw een voorstelling, die gezien mag worden! 's Avonds treedt namelijk Haye van der Heyden op, de motor ach ter de succesvolle groep Purper. Haye van der Heyden regiseerde, schreef, zong en trad op en vergaarde daarmee in tien jaar de ervaring, die de basis vormt voor zijn programma 'Haye Solo'. Onder leiding van George Groot (Don Quishocking) en Maarten Wan- sink (Werktheater) maakte hij deze show vol zorgvuldig amusement. Eén man op het toneel: lang, zacht beet je kalend, lage stem, droogkomisch en met een eigen stijl. Disco en jazz, sprookjes en gedichten, humor en eroti ca. Een kleine twee uur zit het publiek bij hem op schoot, hij vermaakt met zang en dans en raakt de gevoelige snaar van de herkenbaarheid. Een jonge en tertainer op weg naar de top. 'Haye Solo' wordt ook door de redactie van de Uitkijkpost van harte aanbevo len! Woensdag 25 november om 20.15 uur gaat de voorstelling van start in De Beun. Kaarten zijn vanaf heden ver krijgbaar bij Reisburo Holland Interna tional, Boekhandel Avis en Rookshop INTOCHT SINTERKLAAS De intocht van Sinterklaas zal dit jaar op 28 november zijn. Nadere gegevens volgen nog. Jan-Tine Braam. De prijzen zijn ƒ12,50 of ƒ10,00 (cjp/65 per persoon.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1