Heiloo, de geschiedenis en verklaring van straatnamen P. Janssens uit bestuur Volkshuisvesting Heiloo Facelift voor kapsalon van Theo Robert verkoop staatsloten w-J\ MAKELAARDIJ VAN STAALDUINEN V am enk van der ssurantiën Ook in 1987 vinden onze koopsompolissen gretig aftrek! Het Uander Borden Verkoopplan geeft ook uw huis de beste verkoopkans Vanaf 19 november HUIZEN TE KOOP GEVRAAGD Kennemerstraatweg 129 - Tel. 072-330332* 1851 BC HEILOO Offerte nodig? Bel: 072-335477. De nieuwe staatsloten liggen VANAF MORGEN voor u klaar. Bruna Boekhandel Avis Stationsplein 1 1851 LL Heiloo, tel. 072-332834. De heer P.A. Janssens (midden) schud tijdens de receptie de hand van zijn opvolger, de heer Hubbeling. Oud papier acties in Hei fa» Koorjubileum van P. de Wit Als u de verkoop van uw huis overweegt is Van der Borden makelaardij de aangewezen weg. Van der Borden heeft ruim 50 jaar ervaring in de verkoop van woningen in Alkmaar, Heiloo en omgeving. Bovendien geeft het verkoopplan van Van der Borden u alle informatie die u nodig heeft. U kunt deze brochure gratis aan vragen bij ons kantoor. Ypestein is bewoond! Deze week betrekt het laatste ploegje huurders de woningen van Volkshuisvesting Heiloo in de eerste fase. r/üVi makelaardij-verzekeringen -woningbeheer kennemerstraatweg 33 - 1800AG alkmaar-072-111141* postagentschap-rookshop Jan-Tine Braam Winkelhof tloonrl8 -1851HT Heiloo-Tel. 072-331004 Openingstijden: maandag - dinsdag - woensdag - donderdag 08.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur vrijdag 08.00 - 12.00 "uur 13.00 - 15.00 uur zaterdags gesloten. Voor verschillende cliënten hebben wij een opdracht tot aankoop van een huis. Mocht U direkt of later Uw huis willen verkopen, dan zullen wij een vrij blijvend gesprek zeer op prijs stellen. 52e JAARGANG NO. 46-18 NOVEMBER 1987 NIEUWSBLAD VOOR HEILOO EN OMSTREKEN Vorige week donderdag werd in het kantoor van de Rabobank Heiloo aan de Kennemerstraatweg het door H.E. Oostendorp geschreven boek 'Heiloo, geschiedenis en verklaring van de straat namen' officieel gepresenteerd. Het was aan burgemeester Glijnis, die o»k een voorwoord schreef, om het eerste exem plaar uit handen van de auteur te ontvangen. Voorafgaand aan deze uitreiking hield de heer Oostendorp een kort betoog over de geschiedenis van de straatnaam- geving in Nederland, waarbij hij aangaf hoe er in vooral grotere gemeenten vaak gerommeld werd en wordt. Het voor beeld van drie schilderswijken, twee staatsliedenbuurten en drie bloemenwij- ken in één gemeente sprak in dit opzicht boekdelen. Ten aanzien van Heiloo kon de heer Ocjstendorp niets anders dan een compliment uitdelen aan de bestuurderen van Heiloo van vroeger en nu: elke straatnaam in Heiloo heeft een directe link met de historie van de gemeente. Na de heer Oostendorp sprak ook bur gemeester Glijnis de aanwezigen toe, waaronder vertegenwoordigers van het Gemeente-archief Alkmaar, de vereni ging Oud-Heiloo, Drukkerij Uitkijk post BV, de Rabobank en anderen. De heer Glijnis bleek wel in zijn nopjes met de verschijning van het boek en noemde schrijver Oostendorp oprecht 'Profes sor in de Straatnaamkunde'. Ook direc teur Van Kempen van de Rabobank, welke via de bestelling van 150 exempla ren van het straatnamenboek de uitgave mede mogelijk maakte, sprak vol lof over zowel inhoud als uitvoering van het boek. Het boek 'Heiloo, geschiedenis en ver klaring van de straatnamen' is sinds vo rige week vrijdag uitsluitend verkrijg baar bij Boekhandel Deutekom aan de Heerenweg te Heiloo (verkoopprijs 29,50). Wie het boek bij voorinteke ning heeft besteld heeft dit inmiddels thuis bezorgd gekregen. Is dit niet het geval, dan kan men tijdens kantooruren (9.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur) contact opnemen met Drukkerij Uit kijkpost, Rechte Hondsbosschelaan 22, Heiloo, tel. 072-330175. INFORMATIE-AVOND EERSTE COMMUNIE De informatie-avonden voor ouders wier kind in 1988 hun eerste Communie zullen doen zijn dit jaar op dinsdag 17 november in de pastorie van de Willi- brordusker om 20.00 uur en donderdag 19 november in de koffiekamer van de Moeder Godskerk om 20.00 uur. Het programma van beide avonden is gelijk. ?:;P gen, busroutes, en wijkonsluitende we gen de afstand tot elke woning maxi maal 300 meter bedraagt. Omdat de strooimiddelen een negatieve invloed hebben op het milieu wordt getracht zo zuinig en zo weinig mogelijk te strooien. GLADHEIDS- EN SNEEUWBESTRIJDINGSPLAN WINTER 1987-1988 Vanaf heden ligt in de openbare biblio theek aan Het Malevoort voor een ieder het gladheids- en sneeuwbestrij- dingsplan van de gemeente Heiloo voor de winter 1987-1988 ter inzage. In hoofdzaak is het plan gelijk aan dat van het vorige winterseizoen. Vanzelfsprekend is de wijk Ypestein nu in het plan opgenomen, waardoor het gedeelte Kanaalweg tussen Kenne merstraatweg en Rosendaal als wij- kontsluitende weg de nodige prioriteit heeft gekregen. Bij de gladheid- en sneeuwbestrijding wordt in een bepaal de volgorde gewerkt. Allereerst komen de doorgaande ver bindingswegen, de busroute, de wij- kontsluitende wegen en de hoofdverbin dingen voor het fietsverkeer aan de beurt, daarna vp|genA. ajleen oxp^ag, «-'het onder de spicf.' enkele secundaire routes. Deouurtstra- pTrtétv ingebraJi -s. ons net even Met name in de woonstraten zal daarom enige overlast als gevolg van sneeuwval en/of gladheid voor lief genomen moe ten worden. Voor de inwoners zelf is een taak weggelegd bij het reinigen van het trottoir vóór hun huis. KLEUTERS LATEN PATIËNTEN GENIETEN VAN SINT-MAARTENSFEER Volgens de traditie gaan kinderen op 11 november, als de avond valt, op pad met hun zelfgemaakte lampion, met in hun hoofd een aantal Sint Maarten deuntjes. Voor de kleuters van de Frei- netschool begon dit feest al 's morgens om 11.00 uur. Evenals vorig jaar waren ze uitgenodigd om op de ziekenafdeling De kapsolon van Theo Robert, aan de Kennemerstraatweg, heeft een grondige opknapbeurt gehad. Het oude pand, waar Theo Robert 8 jaar geleden een start maakte is nu een heel moderne sa lon geworden, met veel technische snuf jes, zoals air-conditioning en constante luchtverversing. De TL verlichting, die van dat onflateu- se licht geeft, is vervangen door gewoon lamplicht, bovendien'is er in het plan chet onder de spiegel een aantal licht- Na een periode van 23 jaar is er vorige week donderdag een einde gekomen aan het voorzitterschap door de heer P.A. Janssens van woningbouwvereniging Volkshuisvesting Heiloo. Om gezond heidsredenen heeft de heer Janssens zich niet opnieuw herkiesbaar gesteld. Als opvolger werd door de leden de heer H. Hubbeling gekozen. De heer Janssens is bijna een kwart eeuw een van de stuwende krachten ge weest achter de sociale woningbouw in Heiloo. Natuurlijk werd hij gesteund door collega-bestuurders, maar als Donderdag 19 november De Duif, Marienstein 180. Tijdens schooluren. Zaterdag 21 november Atletiekvereniging Trias, kantine bij de atletiekbaan, Het Maalwater 1. Tussen 9.00-11.00 uur. Gymnastiekvereniging Klimop, contai ner op het parkeerterrein achter de Moeder Godskerk. Tussen 10.30-11.30 uur. Scouting Heiloo, Victoriegroep, huis- aan-huis actie plan Oost. Dozen en/of bundels gereed zetten langs de weg voor 9.30 uur, ook bij slecht weer. Halen op verzoek: 332942. Sint Radboudschool, Slimpad 18. Tus sen 9.00-11.00 uur: Halen op verzoek: 335898. Vrijdag t/m maandag Hockeyvereniging De Terriërs, kantine op sportcomplex Het Vennewater. Elke zaterdag en zondag van 11.00-17.00 uur; elke vrijdag en maandag van 20.00-22.00 uur. Maandag t/m vrijdag (school-/werkdagen) Muziekvereniging Eensgezindheid, Laan van Muijs 1. Tussen 8.00-16.00 uur. Halen op verzoek: 332336. Volksmuziekschool, Het Veld 1. Tussen 9.00-12.00 uur en 14.00-20.00 uur. WAO/AAW Belangenbehartiging Hei loo, container nabij 't Trefpunt, Westerweg 292. Tussen 9.00-17.00 uur. De Nieuwe Hoeve, Boekenstein 43. Tij dens de schooluren. Ook lompen. Freinetschool, Het Malevoort 9. Bren- gentijdens de schooluren, tussen 8.30-15.15 uur. Alle dagen Fanfare-showband TKH, Werkendels- laan 66. Tussen 8.00-20.00 uur. Halen op verzoek: 331783. Ook lompen. Scouting Nederland, Victorie-groep Alkmaar-Heiloo, container nabij club gebouw De Bolder, hoek Kerke- laan/Wester weg. Ook lompen, mits in plastic zakken. Halen op verzoek: 332942. Clemens Willibrordschool, container naast de Grosmarkt, hoek Ewislaan/Westerweg. HSV, parkeerterrein sportpark Bayers- hoffweg. Tussen 8.00-20.00 uur. voorzitter van de woningbouwvereni ging was hij toch bij veel projecten zeer nauw betrokken. Het was derhalve een terechte beslissing van het bestuur om de heer Janssens een feestelijk afscheid aan te bieden. Dit ge beurde afgelopen vrijdag met een recep tie in Motel Heiloo en aansluitend een diner. Hoeveel mensen het werk van de ex-voorzitter konden en kunnen waar deren bleek wel uit de enorme be langstelling tijdens de receptie. „Iede reen was er, ik heb iedereen gezien, gesproken en bedankt", aldus de heer Janssens in een eerste reactie. „Mis schien hebben toch enkelen vrijdag ver stek moeten laten gaan. Ook hen wil ik voor hun blijken van waardering bij de ze bedanken". De opvolger van de heer Janssens, de notarieel jurist H. Hubbeling, gaat mo menteel volop aan de slag met het bestuur van de vereniging. De heer Hubbeling valt met zijn neus in de bo ter: Volkshuisvesting Heiloo is druk doende met de bouw van huurwoningen en HAT-eenheden in plan Ypestein. De ze week werden van het eerste deel de laatste woningen opgeleverd en door de Ypesteiners betrokken. Jaar van de Daklozen Overigens, tijdens de vorige week ge houden ledenvergadering werd niet al leen de voorzitterswissel besproken. De leden stemden tijdens de avond in de zaal van de Gereformeerde Kerk ook in met een bestuursvoorstel om de Neder landse Habitat Commissie een schen king te doen van maar liefst ƒ4.000,00!. Dit geld komt van de contributie inkomsten van de vereniging, die de af gelopen tijd niet nodig zijn geweest door een zuinige aanpak van het bestuur. Het voltallige bestuur en na donderdag ook de leden van woning bouwvereniging Volkshuisvesting Hei loo zijn van mening dat een club, die zo specifiek met wonen bezig is, best een bijdrage mag leveren aan het probleem van de Daklozen elders op de wereld. In een toelichting sprak secretaris N. Greeuw uit, dat hij hoopte dat ook an dere, met name die in de grotere steden, woningbouwverenigingen een schen king zullen overmaken. ten, overige belangrijke fietspaden, bus haltes, voetgangersoversteekplaatsen en verkeersaantrekkende objecten (o.a. ge meentehuis, station, winkelcentra) wor den alleen op werkdagen gestrooid, als laatste komen, zo de omstandigheden daartoe speciale aanleiding geven, de woonstraten aan de beurt. Het plan is zo opgezet, dat vanaf de gestrooide doorgaande verbindingswe- Zondag 22 november zal tijdens de Hoogmis in de Willibrorduskerk aan de Westerweg worden stilgestaan bij het koorjubileum van de heer P. de Wit. De heer De Wit is inmiddels al 60 jaar ac tief als koorzanger. Tevens wordt het 40-jarig jubileum als koorzanger van de heer P. Leering herdacht worden. Ter gelegenheid van het bovenstaande zal het herenkoor, bijgestaan door het interparochiale dameskoor, zijn uiterste best doen de eucharistieviering van 9.15 uur feestelijk op te luisteren. Na de Hoogmis is er gelegenheid tot felicitatie van de jubilarissen in de pastorie. VOLKSMUZIEKSCHOOL Dit is de eerste aankondiging van een nieuwe serie speelavonden. Overmor gen, vrijdag 20 november, om half acht bent u van harte welkom in de muziekschool! Voor de nieuwe lezers; de speelavonden zijn kleine concertjes door muziek schoolleerlingen. De sfeer is altijd heel ongedwongen, er gaat wel eens iets fout en dan begint de solist of het ensemble gewoon opnieuw. Soms worden door aanwezigen vragen gesteld over het in strument of de gespeelde muziek. Vaak vertelt de aanwezige docent iets. Kor tom: de kneuterigheid van tussen-de- schuifdeuren is er af, maar het blijft plezierig. De speelavonden dienen een meervou dig doel. Onze leerlingen leren zich in een vertrouwde omgeving presenteren. Als ze maar jong genoeg hiermee begin nen en regelmarig optreden, zullen ze later minder last van podiumvrees heb ben. Dat kan het spel tijdens een optre den alleen maar ten goede komen. De tweede reden waarom we de concert jes in dit blad aankondigen is, dat we u in de gelegenheid willen stellen kennis te maken met de school. U kunt vrijblij- mooier doen zijn. Door de fraaie kleur combinatie van roomwit met zwart en een vleugje rood, is het een moderne zaak geworden, zonder aan gezelligheid in te boeten. Jan Giling ontwierp een fraai vignet voor de buitenkant, firma van Keulen deed de interieurbouw en de firma Schermer verzorgde de airconditioning. Redken Theo Robert werkt met het Amerikaan se produkt Redken, dit zorgt o.a. voor een gezonde, vriendelijke permanent, naspoelen met proteïne en u heeft een krul in uw haar waar van alles mee te doen valt. „De kroeskop" zoals dat vroeger nogal eens voorkwam, is verle den tijd. Toch moet een kapper in trai ning blijven om z'n kennis, techniek en produkt informatie bij te houden. Zo is het nu b.v. mogelijk uw haar te verlengen, of meer volume te geven. Nieuw haar, wordt aan uw eigen haar geknoopt. Het is mogelijk het haar te borstelen, te wassen, zelfs te permanen ten en te verven. Dit is allemaal moge lijk in de kapsalon van Theo Robert. In tegenstelling tot wat vorige week in de folder stond is de zaak van Robert wel open op maandag n.l. van 10.00 tot 15.00 uur. vend komen luisteren, u behoeft geen entree te betalen, tussen tijds weglopen, wanneer het u echt niet zou bevallen, kan ook. We proberen het programma, dat ongeveer 3 kwartier tot een uur duurt, zo afwisselend mogelijk te ma ken. We proberen altijd twee of meer verschillende instrumenten centraal te laten staan. Zo zijn deze bijeenkomsten bijzonder geschikt om jonge kinderen kennis te laten maken met diverse in strumenten. Zij kunnen hun.eigen keus dan beter bepalen. Doordat we niet al leen heel goede, maar ook beginnende leerlingen laten optreden, is het voor aspirant-leerlingen heel leuk om dit mee te maken. Waarvan kunt u vrijdag genieten? Twee docenten, Wim Madderom (piano, elec- tronisch orgel en pijporgel) en Peter Onnes (hobo), laten enkele van hun leerlingen "opdraven". Zoals ik al eer der zei, ook nu kunt u meemaken, dat instrumentalisten van zeer uiteenlopend niveau muziek maken en dat is de char me ervan. De toegang is gratis. Tenslotte een verzoek. Indien u in het bezit van een grote plant, die u huiska mer dreigt te ontgroeien, dan zijn wij graag bereid deze een liefdevol tehuis te bieden. DONATEURSCONCERT DOOR TROMPETTERKORPS HEILOO Voor de tweede maal organiseert Fanfa re Showband T.K.H. (Trompetterkorps Heiloo) een speciaal concert voor haar donateurs. Dit wordt gehouden in de grote zaal van het Open Huis op zater dag 21 november, aanvang 20.00 uur. Onder leiding van dirigent en instruc teur Ruud Peerdeman worden werken gespeeld van Ted Huggens, Pi Scheffer, R. Beek en enkele andere componisten. Enkele nummers zullen worden 'aange kleed' met wervelende shows van de majoretten/twirlgroep van T.K.H. Na afloop van het concert is er gelegenheid om onder het genot van een gezellig mu ziekje van het Mayfair Combo onder leiding van Jack Kat wat na te praten. van de Stichting St. Willibrord hun St. Maartenliedjes te komen zingen. Het weer werkte mee; donkere wolken en een flinke najaarsstorm gaven over dag al een beetje de sfeer van de 11 no vemberavond. Om kwart voor elf wer den de lichtjes in de lampions aangesto ken en al zingend arriveerden de kleu ters in de donkere ziekenzaal, waar de patiënten al reikhalzend naar ze uitke ken. Wat onwennig in het begin, maar al snel enthousiaster, werd het hele Sint Maartenrepertoire onder gitaarbegelei ding ten gehore gebracht. De patiënten genoten zichtbaar. De gastvrouw sprak vol lof over het feit dat er zoveel nieuwe liedjes werden ge zongen en dat de kleuters toch de tekst en melodie van zo'n twaalf liedjes uit stekend hadden onthouden. Ook com plimenteerde zij de kleuters met hun prachtige zelfgemaakte lampions, waa ronder een aantal echte uitgeholde bie ten, zoals gebruikelijk was in de tijd dat de patiënten kleuters waren. Daarna werden de dorstige keeltjes gesmeerd met limonade, terwijl de kin deren in een kring op de grond zaten tussen hun brandende lampions. Met nieuwe energie zongen ze toen, op ver zoek luidkeels, nog enkele Sint Maartenliedjes. Inmiddels was het alweer tijd om de jas sen aan te trekken en de lichtjes te do ven, maar de kleuters mochten natuur lijk niet vertrekken voor ze zich te goed hadden gedaan aan het Sint Maartens noepgoed en de mandarijntjes. Onder luid applaus en "tot volgend jaar" - ge roep gingen de kinderen de ziekenzaal uit. Het was een fijne ochtend geweest voor alle aanwezigen, dankzij de spon taniteit van de kleuters en het gastvrije onthaal in de Willibrordus Stichting. Advertenties en administratie Uitkijkpost: Rechte Hondsbosschelaan 22 - Postbus 68 - 1850 AB Heiloo. (072-330175 b.g.g. 334531) Redactie-adressen: Baafjeslaan 1, 1852 BE Heiloo (072-331081) Westerweg 371, 1852 PR Heiloo. (072-333775) X TBTMFsï// Dit blad verschijnt op woensdag huis-aan-huis in een 0piage van 13.000 exemplaren in Heiloo. Limmen, Akersloot, Egmond-Binnen, Rinnegom en Egmond aan den Hoef. Redactionele kopij en advertentie-opgaven moeten uiterlijk maandag om 18.00 uur in ons bezit zijn. Advertentieprijs per mm 65 cent (excl. BTW) Bij adverteren op contractbasis gelden aanzienlijk lagere mm-prijzen. Vraag onze prijsopgave!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Uitkijkpost : nieuwsblad voor Heiloo e.o. | 1987 | | pagina 1